Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Міністерство освіти І науки України
2.63 Mb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка15/22
Дата конвертації22.11.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипДокументы
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

Попередні умови. Перед засвоєнням даного курсу студент повинен засвоїти і дисципліни: 1.ФН.06 - основи геодезії і фотограмметрії. 1.АП.01. - архітектурне проектування. 1.БІ.03 - інженерне обладнання будівель. 1.АП.02.03 основи містобудування.


Цілі та завдання. Внаслідок опрацювання даного курсу студент повинен:

 • вміти аналізувати природно-кліматичні та ландшафтні умови для забезпечення нормальної життєдіяльності архітектурних систем різних рівнів, виконувати проектні рішення по організації рельєфу території та організації транспорту;

 • знати особливості містоутворення і планування населених пунктів в залежності від природно-кліматичних та ландшафтних умов, народно - господарського призначення, їх ролі в мережі розселення України;

 • виконувати розрахунки, пов’язані із вертикальним плануванням території та організації транспорту на рівні населеного пункту чи окремих його складових (мікрорайон, територія споруди і т.і);

 • оформляти креслення та розрахунки, пов’язані з організацією рельєфу та організацією транспорту, у відповідності з існуючими вимогами;

Бібліографія:

Список літератури до даного змістового модуля:

1. Бакутис В.Э., Горохов В.А., Лунц Л.Б., Расторгуев О.С. Инженерное благоустройство городских территорий. – М.: Стройиздат. - 1971, - 224 с.

2. Бутягин В.А. Планировка и благоустройство городов: Учебник для вузов. -М., Стройиздат, - 1974. – 381 с.

3. ДБН 360-92* Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – 1992. – 107 с.

4. ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктов. - 2001, - 51 с.

5. Евтушенко М.Г., Гуревич Л.В., Шафтран В.Л. Инженерная подготовка территорий населенных мест. – М.: Стройиздат. – 1982. – 207 с.

6. Моисеев В.Ю. Инженерная подготовка застраиваемых территорий. – К.: Будивельнык. – 1974. – 270 с.

7. Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов. – М.: Cтройиздат. - 1981, - 216 с.

4. Обов’язковий. Цикл професійно-орієнтованих дисциплін.

5. Викладацький склад.

Лектор – доц. В.В.Шулик - відповідальний за курс.

Практичні заняття проводить та керує курсовою роботою: доц. В.В.Шулик

6. Тривалість та методи навчання.

Загальний обсяг ECTS – 72 год., кредити ЕСТ5 – 2,0.Тривалість вивчення дисципліни становить 17 тижнів. Лекційних занять – 26 год.; практичні заняття - 8 год.; модульний контроль – 4 год. Всього аудиторних занять – 34 год.; самостійна робота - 38 год.

7. Форма освіти.

Денна форма навчання.

8. Оцінювання.

Оцінювання знань студентів за модульною системою. Модульний контроль проводиться на 7 та 15 тижнях семестру. Підсумковий контроль – залік у кінці семестру за рейтинговою системою. Максимальна сумарна оцінка - 100 балів.

9. Мова.

Даний змістовий модуль викладається російською мовою.
1. Ідентифікація.

Технологія будівництва.

2. Опис. Змістовні модулі.

2.1. Основи технології будівельних процесів. Загальні питання з підготовчих та транспортних робіт, земляних, кам'яних та монтажних робіт, бетонних та залізобетонних робіт, бетонних та залізобетонних, ізоляційних та покріве-льних робіт.

2.2. Новітні технології,матеріали та конструкції, сучасні технології опоряджувальних робіт.

3. Рівень:

А) Попередні умови. Базові знання з будівельних матеріалів, архітектури проектування будівель і споруд, будівельних машин. Б) Цілі та завдання : Дати майбутнім фахівцям знання, навики та уміння ураховувати технологічні вимоги і правила в архітектурно-планувальних рішеннях.

4. Обов'язкова ( нормативна). Курс технології будівельного виробництва являється обов'язковим для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр".

5. Бібліографія:

Основна література:

1. Технологія будівельного виробництва. Підручник / В.К. Черненко, М.Г. Єрмоленко та інші. За редакцією В.К. Черненко, М.Г. Єрмоленко. К. Вища школа. 2002 - 430 с.

2. Технология строительного производства. Учебник Б.Ф. Драченко, Л.Г. Ерисова Л.Г., П.Г. Горбенко : Агропромиздат. 1990. -512 с.

3. Технологія будівельного виробництва. Підручник / М.І. Єрмоленко, Є.Г. Романушко та інші. Вища школа, 2005. - 342 с.

4. Технологія спорудження сільських виробничих будівель. / Л.Г. Єрісова та інші: - К: Урожай 1994. - 320 с.

6. Викладацький склад:

Коваленко Г.К., ст. викладач, Дяченко Е.В., асистент.

7. Тривалість: дисципліна викладається на протязі 8 семестра. Загальна кількість годин з урахуванням самостійної роботи студентів складає 81 годину. Із них аудиторних - 40 годин, самостійної роботи - 41 година. ЕСТ8 - 2 кредитів, кредитів України - 1,5, змістовних - 2.

8. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, курсова робота .

9. Оцінювання. Контроль знань:

- модульний контроль на практичних заняттях модульно-рейтинговою системою, підсумковий — тестова оцінка, усний екзамен.

10. Мова. Українська.
1.Ідентифікація

Основи економіки будівництва

2.Опис. Змістовні модулі.

Модуль 1. Економічна модель діяльності проектної та будівельної організації:

 • формування виробничої програми проектної та будівельної організації;

 • економічні ресурси діяльності проектної та будівельної організації;

 • економічний механізм господарювання в умовах ринкових відносин;

 • економіка функціонування основних фондів проектних та будівельних організацій.

Модуль 2. Ціноутворення в проектуванні і будівництві:

- визначення ціни проектної і будівельної продукції;

- кошторисна вартість проектування і будівництва;

- рішення економічних проблем в будівництві;

- економічна ефективність інвестицій;

- основи економіки будівельного ринку та його інфраструктура.

3. Рівень:

А) Попередні умови. Базові знання з економічної теорії.

Б) Цілі та завдання: професійна підготовка з питань планування діяльності проектної та будівельної організації, використання основних і оборотних засобів, аналіз основних економічних показників діяльності підприємства. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти визначати кошторисну вартість проектування та будівництва, визначати собівартість, рентабельність і прибуток продукції проектних та будівельних підприємств.

В) Бібліографія: “Економіка будівельних організацій” За ред. П.С. Рогожін, А.Ф. Гойко –К. Скарби, 2001

Бобров В.Я. „Основи ринкової економіки” – К.: Либідь 1995, - 318 с.

4. Обов`язковий

5. Викладацький склад:

Рябов В.І., ст. викладач

6. Тривалість:

72 годин Кредити ECTS –2,5

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття та самостійна робота.

8. Оцінювання: Контроль знань:

поточний (опитування)

підсумковий (залік)

9. Мова. Українська.
Вибіркові навчальні дисципліни.

1. Ідентифікація

Змістовний модуль

1.АП.01 Архітектурне проектування з використанням ЕОМ

Комплексний кваліфікаційний дипломний проект бакалавра архітектури

Архітектурний об’єкт в умовах реконструкції”

2. Опис

Мета викладання цього змістовного модуля: підготовка студента до професійної архітектурної діяльності з проектування цивільних об'єктів, в умовах реконструкції отримання кваліфікаційного рівня - бакалавр архітектури.

Зміст. Об’єктом проектування є громадська споруда або житловий будинок в кварталі історичної частини міста.

Предметом проектування є вивчення теоретичних і нормативних положень щодо функціонально-планувального та об’єктного аспекту реконструкції центральних частин історичних міст.

За даною темою проекту проводяться практичні аудиторні заняття на дипломне проектування.

3. Рівень.

Попередні умови. Перед виконанням проекту студент повинен засвоїти і дисципліни професійного спрямування: 1.АГ. 01 «Історія архітектури», 1.АГ. 02 «Історія архітектури та містобудування», 1.АП.02.01 «Основи та методи архітектурного проектування», 1.АП.03 «Об’ємно-просторова композиція», 1.АФ.01 «Рисунок, живопис», 2.АП.03.03 «Архітектурна композиція», 2.АФ.01.03 «Архітектурна графіка (спецрозділи)», 1.ФН.02 «Інформатика та основи комп'ютерного моделювання», 1.АП.02.02 «Типологія будівель та споруд», 1.АП.01 «Архітектурне проектування» за тематикою 1-4-го курсів, 3.АП.12.03 „Основи реконструкції; Охорона пам'ятнок архітектури”, 2.АП.02..03 „Основи типологічного аналізу в містобудуванні”.

Цілі проекту: ознайомлення з методикою реконструкції та вивчення функціонально - планувального та об’єктного аспектів реконструкції міста.

Завдання проекту навчити студента:

 • аналізувати існуючу містобудівну ситуацію розташування кварталу в структурі міста;

 • аналізувати існуючий стан кварталу та його функціонально - планувальних підсистем (транспорт, житло, обслуговування, озеленення, планувальні обмеження);

 • моделювати розвиток функціонально-планувальних підсистем кварталу в умовах реконструкції центральної частини міста;

 • розробляти транспортно-пішохідну, композиційну схеми та схему озеленення кварталу,

 • розробляти генплан проектуємого обєкту;

 • розробляти благоустрій та озеленення ділянки об’єкту;

 • володіти основами об’єктного проектування (об’єкт визначається виходячи з логіки реконструкції кварталу);

 • володіти нормативами для розрахунку ємності об’єкту у відповідності з його територією в системі кварталу;

Бібліографія:

Список літератури до даного змістового модуля:

1. Державні будівельні норми України: Містобудування; Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92** Видання офіційне.
Держбуд України, Київ, 2002. - 108 с.

 1. ДСТУ Б А.2.4-2-95. Державний стандарт України. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів. -К.: Укрархбудінформ, 1996.

 2. Яргина З.Н. Градостроительный анализ.-М.:Стройиздат,1984.

 3. Озеленение городов.НииПИ градостроительства- К. Будивэльнык, 1966.

 4. Архитектурное проектирование жилых зданий /Под ред. М.В.Лисициана и Е.С.Пронина.-М.:Стройиздат,1990.

 5. ДСТУ Б А.2.4-6-95. Державний стандарт України. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів. - К.: Укрархбудінформ, 1996.

 6. Кушніренко М.М. Методи передпроектного аналізу в містобудуванні.: Навч. посібник. – К., 1996.

 7. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений /Под ред. И.Е.Рожина и А.И.Урбаха.-М.:Стройиздат, 1984.

 8. Градостроительное проектирование: Учеб. для вузов./ Л.Н.Авдотьин, И.Г. Лежава, И.М. Смоляр. -М.: СИ, 1986.

 9. Белкин А.М. Городской ландшафт: Учебное пособие. -М.: Вища школа, 1987. -11 с, ил.

 10. Полтавщина. Енциклопедичний довідник / За редакцією А.В. Кудрицького. – К.: „Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана”, 1992. – 1022с.

 11. Архитектурное проектирование промышленных предприятий /Под ред. С.В.Демидова и А.С.Хрусталева.-М.:Стройиздат, 1983.

 12. Сосновский В.А., Яргина З.Н. Практические задачи градостроительного анализа: Учебное пособие. – М.: изд. МАРХИ, 1986. – 112с.

14. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення. К.,1999.

 1. Обов’язковий спеціальність „Архітектура будівель і споруд". Цикл професійно-орієнтовних дисциплін.

 2. Викладацький склад.

Практичні заняття проводять: ст. викл. Т.В.Койнаш. - відповідальний за курс, та весь професорсько-викладацький склад кафедри з науковими званнями професор, доцент та старші викладачі.

 1. Тривалість та методи навчання.

Тривалість виконання комплексного кваліфікаційного дипломного проекту бакалавра архітектури становить І семестр.

7. Форма освіти.

Денна форма навчання.

8. Оцінювання.

В результаті захисту роботи виставляється ДЕКом максимальна оцінка – 5 балів, а за рейтинговою системою максимальна оцінка – 100 балів.

9. Мова.

Даний змістовий модуль викладається українською мовою.
1. Ідентифікація

Змістовний модуль

1.АП.01 Архітектурне проектування з використанням ЕОМ

Комплексний кваліфікаційний дипломний проект бакалавра архітектури

Реконструкція кварталу з розробкою об’єкту”

2. Опис

Мета викладання цього змістовного модуля: підготовка студента до професійної архітектурної діяльності з реконструкції містобудівних об'єктів, отримання кваліфікаційного рівня - бакалавр архітектури.

Зміст. Об’єктом проектування є квартал в історичному місті.

Предметом проектування є вивчення теоретичних і нормативних положень щодо функціонально-планувального та об’єктного аспекту реконструкції центральних частин історичних міст.

За даною темою проекту проводяться практичні аудиторні заняття на дипломне проектування.

3. Рівень.

Попередні умови. Перед виконанням проекту студент повинен засвоїти і дисципліни професійного спрямування: 1.АГ. 01 «Історія мистецтв», 1.АГ. 02 «Історія архітектури та містобудування», 1.АП.02.01 «Основи та методи архітектурного проектування», 1.АП.03 «Об’ємно-просторова композиція», 1.АФ.01 «Рисунок, живопис», 2.АП.03.03 «Архітектурна композиція», 2.АФ.01.03 «Архітектурна графіка (спецрозділи)», 1.ФН.02 «Інформатика та основи комп'ютерного моделювання», 1.АП.02.02 «Типологія будівель та споруд», 1.АП.01 «Архітектурне проектування» за тематикою 1-4-го курсів, 1.АП.02.04 «Ландшафтна архітектура», 3.АП.12.03 „Основи реконструкції; Охорона пам'ятнок архітектури”, 2.АП.02..03 „Основи типологічного аналізу в містобудуванні”, 1.АП.02.03 „Основи містобудування”

Цілі проекту: ознайомлення з методикою реконструкції та вивчення функціонально - планувального та об’єктного аспектів реконструкції міста.

Завдання проекту навчити студента:

 • аналізувати існуючу містобудівну ситуацію розташування кварталу в структурі міста;

 • аналізувати існуючий стан кварталу та його функціонально - планувальних підсистем (транспорт, житло, обслуговування, озеленення, планувальні обмеження);

 • моделювати розвиток функціонально-планувальних підсистем кварталу в умовах реконструкції центральної частини міста;

 • розробляти транспортно-пішохідну, композиційну схеми та схему озеленення кварталу,

 • розробляти генплан реконструкції кварталу;

 • розробляти дендрологічний проект фрагменту генплану

 • володіти основами об’єктного проектування (об’єкт визначається виходячи з логіки реконструкції кварталу);

 • володіти нормативами для розрахунку ємності об’єкту у відповідності з його територією в системі кварталу;

Бібліографія:

Список літератури до даного змістового модуля:

 1. Державні будівельні норми України: Містобудування; Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92** Видання офіційне.
  Держбуд України, Київ, 2002. - 108 с.

 2. ДСТУ Б А.2.4-2-95. Державний стандарт України. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів. -К.: Укрархбудінформ, 1996.

 3. Справочник. Ландшафтная архитектура. -К.: Будівельник, 1990.

 4. Озеленение городов.НииПИ градостроительства- К. Будивэльнык, 1966 - 340 с.

 5. Гостев В. Проектирование садов и парков. М. Стройиздат, 1991 - 135 с

 6. ДСТУ Б А.2.4-6-95. Державний стандарт України. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів. - К.: Укрархбудінформ, 1996.

 7. Основи теории градостроительства: Учебник для вузов. Спец. "Архитектура". /З.Н. Яргина, Я.В. Косицкий, В.В. Владимиров и др. -М.: СИ, 1986.

 8. Кушніренко М.М. Методи передпроектного аналізу в містобудуванні.: Навч. посібник. – К., 1996.

 9. Методические указания по реконструкции районних центров, крупних сельских населенньїх пунктов / Ю.М. Подсекин, М.И. Калинин. -Полтава, 1984.

 10. Градостроительное проектирование: Учеб. для вузов./ Л.Н.Авдотьин, И.Г. Лежава, И.М. Смоляр. -М.: СИ, 1986.

 11. Белкин А.М. Городской ландшафт: Учебное пособие. -М.: Вища школа, 1987. -11 с, ил.

 12. Полтавщина. Енциклопедичний довідник / За редакцією А.В. Кудрицького. – К.: „Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана”, 1992. – 1022с.

 13. В. А. Сосновский. Планировка городов. – М.:Высшая школа, 1988. - 104с.:ил.

 14. Сосновский В.А., Яргина З.Н. Практические задачи градостроительного анализа: Учебное пособие. – М.: изд. МАРХИ, 1986. – 112с.

 15. Фомин И. А., Кушниренко М. М. Теоретические основы градостроительного проектирования: Учеб. пособие. - К.: УМК ВО, 1988. - 125с.

 16. Фомін І. О. Основи теорії містобудування. - К.: Наукова думка, 1997.- 192с.

 17. Реконструкция крупных городов (методическое пособие для проектирования)/ Под ред. В.А. Лаврова. – М., 1972. – 84с.: ил.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління та департаменти освіти І науки Київської та...

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління, департаменти освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Видання рекомендоване Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для вступників до вищих навчальних закладів (лист...

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни міністерство економіки україни міністерство фінансів україни державний вищий навчальний заклад
«роль І місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики»

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни департамент науково-технологічного розвитку
Комітетом Верховної Ради України з питань науки І освіти (далі Комітет) просимо до 01. 03. 09 подати до Міністерства освіти І науки...

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
...

Міністерство освіти І науки України iconПро затвердження Положення про Міністерство освіти І науки України постанова
Міністерство освіти І науки України (мон) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується І координується...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка