Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Міністерство освіти і науки України
2.63 Mb.
НазваМіністерство освіти і науки України
Сторінка15/21
Дата конвертації22.11.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипДокументы
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

4.Обов’язковий спеціальність „Містобудування". Цикл професійно-орієнтовних дисциплін.

5.Викладацький склад.

Практичні заняття проводять: ст. викл. Конюк А.Є. - відповідальний за курс, та весь професорсько-викладацький склад кафедри з науковими званнями професор, доцент та старші викладачі.

6.Тривалість та методи навчання.

Тривалість виконання комплексного кваліфікаційного дипломного проекту бакалавра архітектури становить І семестр.

7. Форма освіти.

Денна форма навчання.

8. Оцінювання.

В результаті захисту роботи виставляється ДЕКом максимальна оцінка – 5 балів, а за рейтинговою системою максимальна оцінка – 100 балів.

9. Мова.

Даний змістовий модуль викладається українською мовою.
1. Ідентифікація.

Змістовний модуль „Архітектурне проектування з використанням ЕОМ” (5 курс).

2. Опис змістовного модуля.

Мета викладання цього змістовного модуля:

продовження засвоєння студентами творчого методу архітектора і придбання навичок застосування теоретичних знань, одержаних на суміжних і забезпечуючих дисциплінах при проектуванні архітектурних об’єктів різної складності.

Зміст:

Реконструкція кварталу: збережений фонд, ліквідація застарілого фонду; пропозиції по функціональній структурі кварталу, удосконаленню транспортно-пішохідної мережі, типології запропонованої будівлі; генеральний план кварталу після реконструкції;

Об’єкт проектування функціонально-планувальна організація, конструктивне вирішення, образно-стилістичне й колористичне вирішення, техніко-економічні показники.

3. Рівень.

А. Попередні умови. Перед засвоєнням даного курсу студент повинен засвоїти і дисципліни професійного спрямування:

– „Основи та методи архітектурного проектування”;

– „ОПК”;

– „КМДП”;

– „Технологія будівництва”;

– „Основи економіки будівництва”;

– „Основи кольорознавства”;

– „Реконструкція архітектурного середовища”;

– „Художнє конструювання предметного наповнення середовища”.
Б. Цілі та завдання. Внаслідок опрацювання проекту студент повинен:

 • знати принципи, які покладаються в основу пропозицій по реконструкції територій з існуючою забудовою; основи проектування різних типологічних об’єктів;

 • уміти надати пропозиції по реконструкції кварталу міської забудови, зовнішньому оформленню фасадів будинків, по благоустрою території.

В. Бібліографія:

Список літератури до даного змістового модуля:

Основна література:

1 Миловидов Н.Н., Осин В.А., Шумилов М.С. Реконструкция жилой застройки.- М., Высшая школа, 1980, -240 с.

2 Яргина З.Н. Градостроительный анализ.- М., Стройиздат, 1984, -245 с.

4 Шештокас В.В. Город и транспорт.- М., Стройиздат, 1984, -176 с.

5 Мейтленд. Пешеходные торгово-общественные пространства.- М., Стройиздат, 1989.-159 с.

6 Архитектурное проектирование жилых зданий/ Под ред. М.В.Лисициана и Е.С.Пронина. – М.: Стройиздат, 1990. – 488 с.

7 Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений/ Под ред. И.Е.Рожина и А.И.Урбанова. – М.: Стройиздат, 1985. – 543 с.

9 Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. – М.: Стройиздат, 1982. – 224 с.

12 Капустян Е.Д. Многоэтажные жилые дома. – М.: Стройиздат, 1975. – 143 с.

13 Лях В.М. Типологія будівель і споруд. Громадські будівлі: Конспект лекцій. – Полтава, 2000. – 264 с.

14 Лях В.М. Типологія будівель і споруд. Житлові будинки. Виробничі і промислові будівлі: Конспект лекцій. – Полтава, 2003. – 126 с.

17 Шимко В.Т. Архитектурное формирование городской среды: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1990. – 223 с.

Додаткова література:

1 Койнаш Т.В., Шевченко Л.С. Методичні вказівки до порядку оформлення і захисту комплексного архітектурного проекту студентами 5-го курсу за спрямуванням „Архітектура”. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 32 с.

2 Лях В.М. Методичні вказівки до виконання комплексного архітектурного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр архітектури” для студентів 5 курсу спеціальності 6.120100 „Архітектура будівель і споруд”). – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – 37 с.

3 Топорков В.Г. Методичні вказівки до виконання випускної комплексної роботи для здобуття кваліфікації бакалавра на 5 курсі зі спеціальності 7.120103 „Дизайн архітектурного середовища” денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2001. – 33 с.

4.Обов’язковий спеціальність „Дизайн архітектурного середовища". Цикл професійно-орієнтовних дисциплін: вибіркові навчальні дисципліни.

5.Викладацький склад.

Лектор – доц. Шевченко Л.С. (вступна лекція) - відповідальний за курс.

Практичні заняття проводить: доц. Шевченко Л.С.

6. Тривалість.

Загальний обсяг ECTS – 216 год., кредити ЕСТS – 6. Структура навчання – двосеместрова. Тривалість вивчення дисципліни становить 17 тижнів. Лекційних занять – немає.; практичні заняття - 144 год.; РГР, модульний контроль – захист комплексного архітектурного проекту. Всього аудиторних занять –144 год.; самостійна робота – 40 год., індивідуальна робота – 32 год.

7. Форма та методи навчання.

Денна форма навчання.

Вступна лекція, практичні заняття.

8. Оцінювання.

Контроль знань:

Поточний:

 • контрольні етапи виконання комплексного архітектурного проекту (ідея, ескіз, робота в „олівці”);

 • кафедральні й між кафедральні перевірки стану виконання комплексного архітектурного проекту;

 • попередній захист комплексного архітектурного проекту;

 • атестації.

Підсумковий:

 • захист комплексного архітектурного проекту в державній екзаменаційній комісії.

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Основи типологічного аналізу в архітектурі та містобудуванні

2. Опис. Змістові модулі.

Еволюція типологічних груп та соціальні основи типологічного аналізу в архітектурі та містобудуванні; основи функціонально-типологічного аналізу при проектуванні систем розселення верхніх рівнів; основи функціонально-типологічного аналізу при розробленні генерального плану міського (сільського) поселення; основи типологічного аналізу при проектуванні житлових територій; основи функціонально-типологічного аналізу сфери культурно-побутового обслуговування та громадського центру; основи комплексного функціонально-містобудівного аналізу (вирішення типологічних, комплектувальних і балансових задач та районування); основні передумови типологічного аналізу в архітектурі житлових, громадських та виробничих будівель і споруд; основи типологічного аналізу мало- та багатоповерхових громадських споруд; передумови типологічного аналізу генерального плану промислового підприємства, мало- та багатоповерхових виробничих будівель і споруд.

3. Рівень:

а) Попередні умови: Базові знання з типології будівель і споруд та містобудівного аналізу. Література – В.М.Лях. Типологія будівель і споруд. Конспект лекцій. –Полтава 2000 і 2003. Яргина З.Н., Косицкий Я.В.Основы теории градостроительства.- М.: Строиздат, 1986.

б) Цілі та завдання: ознайомити з основами типологічного аналізу в архітектурі житлових, громадських та промислових будівель і споруд, аналізу типологічних задач в архітектурі та містобудуванні, а також систем розселення різних рівнів, міських поселень та їх громадських центрів.

Бібліографія:

Список літератури до даного змістового модуля:

 1. ДБН 360-92*. Державні будівельні норми. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. -К.: Мінінвестбуд. 1992. -107 с.

 2. А.В.Крашенинников. Жилые кварталы.-М.: Высшая школа.,1987.

 3. Реконструкция центров исторических городов /Белоусов В.Н. и др.; ЦНИПград. –М.;Стройиздат. 1988. – с. 224 с.

 4. Сосновский В.А. Планировка городов: Учебное пособие/под общ. Ред. Н.Н.Миловидова и др. –М.: В.Школа. 1998. – 104 с.

 5. Містобудування. Довідник проектувальника \За ред. Т.Ф Панченко. – К. Укрзахбудінформ. 2001. – 192 с.

 6. Н.Н.Миловидов, Б.Я.Орловський. Жилые здания.-М.: Высшая школа.,1987.

 7. В.В.Ауров. Общественные здания.-М.: Высшая школа.,1987.

 8. В.А.Новиков. Промышленные предприятия.-М.: Высшая школа.,1987.

9. Архитектурное проектирование жилых зданий /Под ред. М.В.Лисициана и Е.С.Пронина.-М.:Стройиздат,1990.

10. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений /Под ред. И.Е.Рожина и А.И.Урбаха.-М.:Стройиздат, 1984.

11 .Архитектурное проектирование промышленных предприятий /Под ред. С.В.Демидова и А.С.Хрусталева.-М.:Стройиздат, 1983.

12.ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення. К.,1999.

13 Ю.М.Моисеев, В.Т.Шимко. Общественные центры.- М.:Высшая школа, 1987.

14. Ярина З. Н. Градостроительный анализ. – М.: Стройиздат, 1984

15. В. М. Лях. Основи типологічного аналізу в архітектурі та містобудуванні. Конспект лекцій. – ПолтНТУ, 2002

4. Обов’язковий спеціальність «Архітектура будівель і споруд».

5. Викладацький склад: Лях В.М., канд. арх., доц.

6. Тривалість: 36 год., кредити ЕСТS – 1 ( 7-й семестр, лекцій – 18 год, індивідуальна та самостійна робота - 2 год. на тиждень. )

7. Форми та методи навчання: лекції.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий – залік.

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Змістовний модуль 2.АП.02.03 «Основи типологічного аналізу в містобудуванні».

2. Опис

Мета викладання цього змістовного модуля:. призначена для надання майбутнім спеціалістам теоретичних основ і практичних навичок із містобудівного проектування, передпроектного аналізу містобудівних об'єктів, типологічній класифікації містобудівних об'єктів та типології містобудівних задач.

Зміст. Поняття типологія та класифікація. Система методів класифікації. Типологія містобудівних об'єктів: ознаки типологічної класифікації та види типології. Історичні міста як основний тип містобудівних об'єктів. Методика проектування в історичних містах: типологія історичних містобудівних систем, типологія історичної забудови, історико-культурна цінність, типологія історичного середовища, зони охорони, методичні основи охорони й збереження історико-культурної спадщини.

Класифікація задач містобудівного аналізу й планування розвитку містобудівних систем. Задачі розміщення. Типологічні задачі. Задачі районування й компонування. Балансові задачі. Кількісні методи містобудівного аналізу.

3. Рівень

Попередні умови. Перед засвоєнням даного курсу студент повинен засвоїти і дисципліни професійного спрямування: „Основи та методи архітектурного проектування” 1.АП.02.01, „Основи містобудування” 1 АП.02.03, «Історія містобудування» 1.АГ.02.

Цілі та завдання. Внаслідок опрацювання проекту студент повинен:

 • знати теоретичні основи та практичні рекомендації щодо задач містобудівного аналізу та прогнозування розвитку містобудівних систем;

 • виконувати передпроектний аналіз містобудівних об'єктів,

 • володіти кількісними та якісними методами містобудівного аналізу.

Бібліографія:

Список літератури до даного змістовного модуля:

 1. ДБН 360-92*. Державні будівельні норми. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. -К.: Мінінвестбуд. 1992. -107 с.

 2. Основы теории градостроительства / З.Н. Яргина, Я.В. Косицкий и др.; Под ред. З.Н. Яргиной – М.: Стройиздат,1986 – 326 с., ил.

 3. Яргина З.Н., Сосновский В.А. Практические задачи градостроительного анализа. – М, идд. МАРХИ, 1986 - 112 с.

 4. Методические рекомендации по исследованию историко-архитектурного наследия в городах Украинской ССР / Ред. Кол: Е. Водзинский, Е. Клюшниченко, И. Колесников, Ю. Нельговский – Киев, 1982 – 120 с.: ил

 5. Яргина З.Н. Градостроительный анализ. – М. Стройиздат,1984 – 243с.

 6. Фомин И.А., Кушниренко М.М. Теоретические основы градостроительного проектирования. – К.; УМК80,1988 - 125 с.

 7. Иодо И.А. Основы градостроительства. – Минск: Вышэйш. шк., 1983 – 199 с.

 1. Обов’язковий спеціальність „Містобудування". Цикл професійно-орієнтовних дисциплін: вибіркові навчальні дисципліни

 2. Викладацький склад.

Лектор - ст. викл. Осиченко Г.О. - відповідальний за курс.

6. Тривалість та методи навчання.

Загальний обсяг ECTS – 36 год., кредити ЕСТ5 – 1,0. Тривалість вивчення дисципліни становить 18 тижнів. Лекційних занять – 18 год.; модульний контроль – 4 год. Всього аудиторних занять – 18 год.; самостійна робота - 18 год.

7. Форма освіти.

Денна форма навчання.

8. Оцінювання.

Оцінювання знань студентів за модульною системою. Модульний контроль проводиться на 7 та 15 тижнях семестру. Підсумковий контроль – залік у кінці семестру за рейтинговою системою. Максимальна сумарна оцінка - 100 балів.

9. Мова.

Даний змістовий модуль викладається українською мовою.
1. Ідентифікація.

Змістовний модуль „Основи типологічного аналізу”.

2. Опис змістовного модуля.

Мета викладання цього змістовного модуля:

вивчення студентами основ проведення типологічного аналізу (наукових досліджень) при оволодінні прийомами та принципами проектування всіх типів житлових, громадських та виробничих будівель і споруд.

Зміст лекційного курсу (по 2 години):

Соціальні основи типологічного аналізу в архітектурі та містобудуванні. Основи функціонально-типологічного аналізу при проектуванні містобудівних систем верхніх рівнів.

Основи типологічного аналізу при розробленні генерального плану міського (сільського) поселення. Основи типологічного аналізу при проектуванні житла. Основи комплексного функціонально-містобудівного аналізу (вирішення типологічних, компонувальних і балансових задач та районування). Основи функціонально-типологічного аналізу сфери КПО і громадського центру. Передумови типологічного аналізу громадських будівель і споруд (ГБС). Основи типологічного аналізу мало- і багатоповерхових ГБС. Передумови типологічного аналізу планування і забудови промислових підприємств. Основи типологічного аналізу мало- і багатоповерхових промислів будівель і споруд.

3. Рівень.

А. Попередні умови. Перед засвоєнням даного курсу студент повинен засвоїти і дисципліни професійного спрямування: «Основи та методи архітектурного проектування»; «Історія архітектури»; «Архітектурні конструкції»; «Типологія будівель і споруд».

Б. Цілі та завдання. Внаслідок опрацювання проекту студент повинен:

 • знати основи загальної методики типологічного аналізу в архітектурі і містобудуванні;

 • уміти вирішувати задачі типологічного аналізу різного типу та рівня об’єктів.

В. Бібліографія:

Список літератури до даного змістового модуля:

1. Яргина З.Н. Градостроительный анализ. – М.: Стройиздат, 1984

2. Пронин Е.С. Формирование городских центров. – М.: Стройиздат, 1983.

3. Єжов В.И. Архітектура общественных зданий массового строительства. М.: Стройиздат, 1983.

4. ЦНИИП градостроительства. Основы управления развитеим голродов и систем населенных мест в СССР и НРБ. – М.: Стройиздат, 1983.

5. Костов К. Типология промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 1987.

6. Варежкин В.А., Гребинкин В.С. и др. Экономика архітектурного проектирования и строительства. – М.: Стройиздат, 1990.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

Схожі:

Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Міністерство освіти і науки України iconПоложення про Міністерство освіти і науки України Кабінет Міністрів України постановляє : Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки України, що додається. Ця постанова набирає чинності з 25 грудня 2006 року
Міністерство освіти І науки України (мон) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується І координується...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти і науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни департамент науково-технологічного розвитку
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі Комітет) просимо до 01. 03. 09 подати до Міністерства освіти і науки...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни №1/9-700 від 04. 11. 06
Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка