Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
291.73 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Сторінка1/3
Дата конвертації22.11.2012
Розмір291.73 Kb.
ТипПрограма
Зміст
ВступМета випробування
Завдання фахового випробування
Вимоги до здібностей і підготовленості вступників.
Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування
3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування
3.2. Архітектура будівель та споруд
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

КРИВОРІЗЬКИЙ національний УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії
_________________ Ступнік М.І.
«____» ___________________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання за

освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»за спеціальністю

7.06010103

«Міське будівництво та господарство»

8.06010103


Кривий Ріг

2012
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки «Будівництво»

Програму склали:
д-р.техн. наук., проф. _________________________ Тімченко Р.О.

старший викладач _________________________ Шимко В.А.

старший викладач _________________________ Сухан О.П.
Узгоджено на засіданні кафедри архітектури та містобудівництва

Протокол № 5 від « 22 » 02 2012р.

зав. кафедри архітектури та містобудівництва

д-р техн. наук, професор _________________________ Єфіменко В.І.
Узгоджено на засіданні вченої ради будівельного факультету

Протокол № 5 від « 24 » 02 2012р.

Голова вченої ради
будівельного факультету
канд. техн. наук, доцент _________________________ Астахов В.І.
Зміст
Стор.

Вступ


4

1.

Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування


4

2.

Порядок проведення фахового випробування


4

3.

Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування


5

4.

Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності


16

5.

Рекомендована література для підготовки до фахового випробування


16Вступ
Мета випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки та підбір претендентів для навчання за ОКР «спеціаліст», «магістр» згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра будівництва.

Завдання фахового випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за напрямом 6.060101 «Будівництво» зі спеціальності «Міське будівництво та господарство».

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми «спеціаліста», «магістра» вступники повинні мати базову вищу освіту за відповідним напрямом або повну вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загально-економічних дисциплін та дисциплін професійного спрямування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

  1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування


Освітньо-кваліфікаційною характеристикою та навчальним планом бакалавра за напрямом 6.060101 «Будівництво» зі спеціальності «Міське будівництво та господарство» передбачено цикл професійно-орієнтованих дисциплін. На фахове випробування виносяться основні дисципліни вищезазначеного циклу у наступному складі:

1. Урбаністика.

2. Архітектура будівель та споруд.

3. Комплексне освоєння міських територій.

4. Міський транспорт, вулиці та дороги.
2. Порядок проведення фахового випробування


Прийом на навчання за ОКР «спеціаліст», «магістр» зі спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство» здійснюється відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» в 2012 році та Положення про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за ОКР «спеціаліст», «магістр» у формі комплексного письмового випробування зі спеціальності за білетами, що складаються із 45 тестових завдань трьох рівнів складності.

На виконання тестових завдань у білеті відводиться 3 астрономічні години (180 хвилин).

Для проведення випробування на ОКР «спеціаліст», «магістр» створюється фахова атестаційна комісія.

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів випробування розглядаються і вирішуються апеляційною комісією.
3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування

Таблиця 3.1

3.1. Урбаністика.з/п

Найменування тем

Питання, що виносяться на випробування

1

2

3

1

Місто як продукт розвитку суспільства.

Місто в системі соціально-економічних відносин. Основний принцип сучасного містобудування. Загальні положення Афінської хартії.

2

Загальні положення теорії містобудівництва.

Структура містобудівних об’єктів. Значення природних факторів в формуванні містобудівних систем.

3

Рівні містобудівного проектування.

Мета містобудівного проектування.

4

Соціальне функціональні програми проектування.

Економічні програми, соціально-демографічні, екологічні, естетичні.

5

Планувальна структура та подальший розвиток міста.

Основи управління розвитком міста.

Основні положення до вибору території та ділянки для населених місць. Проблеми міських агломерацій, зведення їх в системи ув’язаних населених пунктів. Екологічні фактори розвитку міста.

6

Містоутворюючі фактори.

Критерії, що визначають місце і значення міст в системі розселення. Місто як продукт розвитку суспільства, загальна характеристика міст України.


7

Функціональне зонування території міста.

Планувальна структура міста. Три основні системи планування населених місць.

8

Житлова забудова та промислові райони міста.

Загальноміський центр міста.

9

Функціонально-містобудівний аналіз території.


Передпроектний аналіз території міста, оцінка природних та антропогенних факторів території міста. Архітектурно-просторова організація сучасних житлових районів та мікрорайонів.Продовження таблиці 3.1

1

2

3

10

Вплив техногенних факторів на містобудівництво.

Аналіз техногенної ситуації у промисловому місті (на прикладі м. Кривого Рогу).

11

Охорона природного середовища як містобудівна проблема.

Містобудівні засоби вирішення екологічних проблем. Сучасний благоустрій міських територій. Міські та сільські парки культури та відпочинку: принципи проектування та складові елементи. Комплексна зелена зона: принципи проектування та структурні елементи. Загальні положення про природні та антропогенні ландшафти.

12

Містобудівна політика країн Західної Європи.


На прикладі Великобританії, Нідерландів, Франції, Скандинавських країн.Досвід містобудування в країнах Північної Америки.

13

Містобудівна політика в Україні.

Генплани міст України їх призначення та термін дії.

14

Принципи розробки функціонального зонування та планувальної організації промислових районів.

Основні структурні елементи промислової зони.


15

Методи кваліфікаційної оцінки міських земель.

Земельний кадастр в Україні.

16

Функціональне зонування міських територій


Склад функціональних зон та їх розташування по території міста. Призначення кожної з функціональних зон та їх відностан величина у складі міста.

17

Принципи планування мережі громадських центрів.

Принципи проектування та організації системи об’єктів обслуговування у містах.

18

Структура та принципи планувальної організації сельбищних територій.

Принципи формування та проектування основних функціональних зон у місті. Формування комфортності середовища житлових районів та мікрорайонів.

19

Структура та принципи планувальної організації ландшафтно-рекреаційних територій.

Принципи формування садово-паркових ландшафтів. Архітектурно-ландшафтні засоби оздоровлення міського середовища. Принципи формування озеленення в місцях загального користування.


Продовження таблиці 3.1

1

2

3

20

Реконструкція міського середовища

Сучасні проблеми в галузі реконструкції міст України, проблеми Кривбасу. Особливості старої міської забудови. Основні види та завдання реконструкції міст, причини що викликають необхідність реконструкції. Задачі збереження та оновлення середовища що історично склалося. Комплексна і локальна реконструкція. Проблеми планування та забудови існуючих кварталів. Основні напрямки розробок планувальних схем міст котрі підлягають реконструкції.


Таблиця 3.2

3.2. Архітектура будівель та спорудз/п

Найменування тем

Питання, що виносяться на випробування

1

2

3

1

Проектування (вимоги до проектування, стадії проектування).


Склад проекту. Нормативні документи “СНиП”, ДБН , ДСТУ та інш.

2

Сутність архітектури

.

Функціональні, технічні і художні завдання. Вимоги до громадських будинків і їх елементів

3

Класифікація громадських будівель.

За призначенням, капітальністю, довговічністю, поверховістю, вгнестійкістю.

4

Пожежна безпека громадських будівель.

Визначення, види евакуації, шляхи евакуації, евакуаційні розрахунки.

Протипожежні вимоги до елементів будинків.

5

Вимоги до теплоізоляції огороджуючих конструкцій.

Види ефективних теплоізоляційних матеріалів у сучасному будівництві.


6

Конструктивні системи, конструктивні схеми будівель та споруд.

Крупнопанельні будівлі. Конструктивні схеми, типи розрізки стін, вузли.Стіни цивільних будівель. Класифікація. Архітектурно-конструктивні елементи стін.Продовження таблиці 3.2

1

2

3

7

Критерії оцінки проектних рішень.


Техніко – економічні показники житлових будинків.

Техніко – економічні показники громадських будинків та споруд.

Техніко – економічні показники виробничих будівель та споруд.

8

Єдина модульна система (ЄМС) в будівництві.

Типізація, стандартизація, уніфікація. Укрупнені модулі, зменшені модулі, планувальний модуль.

9

Модульна координація розмірів в будівництві.

Модульні, координаційні, розбивочні вісі. Категорії розмірів в будівництві.

10

Основні частини і конструктивні елементи будівель.

Залізобетонні плити покриття їх конструкція. Дахи їх конструкція та особливості.

11

Вимоги до промислових будинків.


Залізобетонний каркас одноповерхових промислових будинків та його елементи.

12

Металевий каркас одноповерхових промислових будинків та його елементи.

Сталеві колони промислових будівель. Сталеві кроквяні ферми промбудівель. типи ферм їх конструкція.

13

Будівельна акустика.

Архітектурна акустика, основні поняття.

14

Природно – кліматичні фактори при проектуванні будівель та споруд.

Температурно- вологісний режим. Природнє та штучне освітлення.

15

Правила прив’язки конструктивних елементів цивільних та промислових будівель до розбивочних вісей.

«Нульова» і «матеріальна» прив’язка конструктивних елементів до розбивочних осей. Особливості прив’язки конструктивних елементів до розбивочних осей по торцам будівлі і поблизу деформаційних швів. Правила прив’язки конструктивних елементів одноповерхових промислових будівель.

16

Природні та штучні основи. Підвалини та фундаменти

Деформації основ. Призначення і класифікація фундаментів. Види основ. Призначення і класифікація фундаментів. Види фундаментів. Визначення підошви обрізу, глибини закладання фундаментів. Захист фундаментів і підвалів від грунтових вод (обмазочна, оклеювальна, облицювальна гідроізоляція).Продовження таблиці 3.2


17

Вимоги до огороджуючи конструкцій цивільних будівель.

Класифікація огороджувальних конструкцій. Архітектурно-конструктивні елементи стін.

18

Збірні залізобетонні індустріальні конструктивні елементи.


Залізобетонні плити покриття та їх конструкція, стінові огороджуючі конструкції. Сучасні огороджуючі конструкції. Конструкції теплих та холодних покрівель промбудівель.

Залізобетонні кроквяні ферми промбудівель. Типи ферм їх конструкція.Залізобетонні підкроквяні балки і ферми промбудівель, їх призначення та конструктивні рішення.

Приставні крокви цивільних будівель. Конструктивні схеми та вузли.

Водовідведення з дахів будівель та споруд. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення адміністративно-побутових приміщень в промислових будівлях.

19

Сходи в будівлях та спорудах.

Класифікація та принципи проектування сходів. Залізобетонні, дерев’яні та металеві сходи. Застосування. Вузли.

20

Основи будівельної світлотехніки.

Світлотехнічні розрахунки виробничих приміщень промислових будівель. Світлотехнічні розрахунки приміщень громадських будівель.

21

Інженерне забезпечення будівель та споруд.

Сучасні системи опалення , вентиляції, кондиціювання, штучного освітлення, пелевидалення тощо.


Таблиця 3.3
  1   2   3

Схожі:

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 05040104 „спеціаліст і 05040104 “магістр” спеціальності „Обробка металів...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
«Приладобудування» і що бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю 051003...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка