Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
1.69 Mb.
НазваМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
Сторінка1/12
Дата конвертації23.11.2012
Розмір1.69 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет
Агрономічний факультет

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"

студентами спеціальності 6.090101 - "Агрономія"


Вінниця 2009

УДК 631.4; 631.8

Свитко С.М., Сауляк П.М., Барвінченко В.І., Дідур І.М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" студентами спеціальності 6.090101 - "Агрономія". - Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2009. – 52 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Агрохімія”, передбаченої програмою підготовки бакалаврів спеціальності 6.090101 – "Агрономія", мають за мету дати пояснення щодо виконання завдань курсової роботи. Методичні вказівки містять необхідні матеріали, які допоможуть студенту у розробці курсової роботи, зокрема питань, які стосуються формування науково-обґрунтованої системи використання добрив у польовій сівозміні господарства.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090101 - " Агрономія ".

Рецензенти: Борона В.П., доктор с-г н., професор,

зав. лабораторією землеробства Інституту кормів УААН.

Підпалий І.Ф., д. с-г н., професор

зав. кафедрою кормовиробництва, луківництва та с-г меліорації ВДАУ

Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до видання

науково-методичною радою кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії (протокол № 4 від 12 листопада 2008 р.),

науково-методичною радою агрономічного факультету

(протокол № 6 від 20 січня 2009 р.),

науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету

(протокол № 5 від 26 січня 2009 р.).

Зміст

Загальні вимоги та положення про курсову роботу 4

Мета і завдання курсової роботи 4

Вимоги до оформлення та підготовка курсової роботи до захисту 5

Зміст, структура курсової роботи та орієнтовний обсяг розділів 6

Методичні вказівки для виконання окремих розділів курсової роботи 7

Вступ 7

Розділ 1. Вплив добрив на агрохімічні показники, родючість ґрунту,

уожайність та якість врожаю сільськогосподарських культур 7

 1. Вплив добрив на агрохімічні показники та родючість ґрунту 8

 2. Вплив добрив на урожайність і якість врожаю сільськогосподарських

культур 8

 1. Наукове обґрунтування системи удобрення в польовій сівозміні 8

Розділ 2. Характеристика господарства і грунтово-кліматичних умов 8

 1. Загальна характеристика господарства 8

 2. Характеристика кліматичних умов зони розміщення господарства 9

 3. Загальна характеристика ґрунтових умов господарства та

агрохімічна характеристика ґрунтів полів сівозміни 9

Розділ 3. Хімічна меліорація ґрунтів господарства та ґрунтів полів сівозміни 10

Розділ 4. Виробництво, нагромадження, розподіл і використання органічних

добрив у господарстві 12

 1. Виробництво і нагромадження гною 13

 2. Виробництво і нагромадження інших органічних добрив 15

 1. Розподіл і використання органічних добрив 16

Розділ 5. Забезпечення господарства мінеральними добривами 17

Розділ 6. Визначення норм добрив під сільськогосподарські культури 17

 1. Розрахунок норм добрив шляхом коректування рекомендованих

науково-дослідними установами норм добрив з урахуванням

забезпечення ґрунтів поживними речовинами 18

6.2. Визначення норм добрив балансово-розрахунковим методом 21

6.3. Розрахунок норм добрив за рівнем природної родючості (бальної оцінки)

ґрунту 24

Розділ 7. Збереження та підвищення родючості ґрунтів у полях сівозміни 28

7.1. Визначення балансу гумусу в ґрунтах сівозміни 29

7.2. Визначення балансу поживних елементів у ґрунтах сівозміни 31

Розділ 8. План використання добрив у сівозміні 33

Розділ 9. Оцінка системи удобрення 34

9.1. Господарська ефективність використання родючості ґрунту і

застосування добрив 35

9.2. Економічна ефективність застосування добрив 36

Розділ 10. Охорона навколишнього середовища при використанні добрив 37

Висновки 38

Список використаних літературних джерел 38

Додатки 39

Рекомендована література 50

Загальні вимоги та положення про курсову роботу

Виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" - одна із форм самостійної навчальної роботи студентів із спеціальності - 6.090101 - "Агрономія" і спрямоване на оволодіння студентами теоретичних знань і практичних навичок розробки системи удобрення у польовій сівозміні конкретного господарства.

Написанню курсової роботи повинно передувати вивчення курсу дисципліни "Агрохімія" і, зокрема, одного з найважливіших її розділів - "Система застосування добрив".

Основними документами для виконання курсової роботи, над якими повинен працювати студент при розробці елементів системи використання добрив у господарстві, сівозміні є наукові літературні джерела щодо ефективності добрив і хімічних меліорантів, матеріали найближчої метеорологічної станції, карти ґрунтів конкретного господарства, агрохімічні картограми (матеріали останнього туру агрохімічного обстеження ґрунтів господарства), рекомендації з раціонального використання добрив у господарстві, книга історії полів, річні звіти господарства про фінансово-господарську діяльність та економічні показники виробничо-фінансового плану та інші документи.

Методичні вказівки містять пояснення для виконання кожного розділу курсової роботи, а також необхідні додаткові матеріали, які допоможуть студенту у виконанні курсової роботи.

Курсова робота - підсумовуюча форма самостійної роботи студента і виконується за індивідуальним завданням на основі даних конкретного господарства.

Мета і завдання курсової роботи

Одним із головних шляхів інтенсифікації сільського господарства є хімізація землеробства, зокрема, широке застосування добрив і хімічних меліорантів.

Хімізація землеробства - матеріальна основа підвищення родючості ґрунтів, досягнення високих і стабільних врожаїв усіх сільськогосподарських культур. Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних вчених доведено, що залежно від природнокліматичних умов і структури посівних площ доля добрив в одержанні продукції землеробства складає в середньому 40-50 %. Крім того, на фоні застосування добрив значно зменшується вплив на врожайність культур несприятливих погодних умов. Поряд із цим мінеральні добрива впливають на ефективну родючість ґрунтів. Добрива підвищують врожайність культур, змінюють у них вміст білків, жирів, цукрів, крохмалю та інших органічних сполук, які служать важливою якісною характеристикою врожаю.

Для більш продуктивного розвитку сільськогосподарського виробництва головне завдання хімізації землеробства полягає в раціональному використанні добрив - у переході від розрізнених прийомів удобрення окремих сільськогосподарських культур до науково обґрунтованої системи застосування добрив.

Система удобрення - це планова реалізація комплексу заходів по нагромадженню, зберіганню і раціональному використанню всіх удобрювальних засобів (органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів), що забезпечують одержання високих і стабільних врожаїв, поліпшення якості вирощуваної продукції, підвищення і збереження родючості ґрунтів і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Система удобрення передбачає правильний розподіл добрив між культурами сівозміни та іншими угіддями в науково-обґрунтованих кількостях і співвідношеннях, застосування найбільш ефективних способів і прийомів їх внесення з урахуванням потреб культурних рослин в елементах живлення і фактичної родючості ґрунтів.

При встановленні норм добрив слід враховувати в кожному окремому випадку можливість використання рослинами поживних елементів із ґрунту і добрив у конкретних грунтово-кліматичних умовах, при певній технології застосування добрив і вирощування сільськогосподарських культур.

Також при вирішенні питання встановлення норм добрив необхідно розрахувати їх економічну ефективність та доцільність використання, а також баланс гумусу і NРК.

При виконанні курсової роботи студент повинен розробити систему використання добрив у польовій сівозміні, що забезпечує виконання таких основних завдань:

 1. Одержання запланованої врожайності вирощуваних культур.

 1. Нагромадження та раціональне використання всіх удобрювальних засобів у господарстві.

 2. Послідовне вирівнювання родючості полів сівозміни (в деяких випадках збереження існуючої родючості) шляхом створення позитивного або бездефіцитного балансу поживних елементів і гумусу, поліпшення агрохімічних показників ґрунту.

 3. Одержання високої економічної ефективності застосування добрив.

 1. Забезпечення охорони навколишнього середовища.

В курсовій роботі студент повинен показати знання теоретичних положень і вміння застосовувати їх для вирішення практичного завдання - планування правильної науково обґрунтованої системи застосування добрив. Студент виконує курсову роботу, використовуючи матеріали конкретного господарства або його підрозділу (бригади, відділку), в якому він проживає (денна форма навчання) або працює (заочна форма навчання), і здійснює розрахунки для однієї із наявних у господарстві сівозмін.

Вимоги до оформлення та підготовка курсової роботи до захисту

Для правильного виконання курсової роботи необхідно дотримуватись вихідних завдань і методичних вказівок.

Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:

 • написана від руки розбірливо, грамотно, без виправлень і помарок, охайно, одним кольором;

 • містити всі розділи, передбачені методичними вказівками;

 • кожний окремий розділ слід починати з нової сторінки, а підрозділи розмішувати по тексту;

 • кожний розділ роботи (включаючи вступ) завершувати узагальненням, у якому дається конкретна оцінка одержаним результатам і відмічаються шляхи реалізації розробок;

 • в тексті повинні бути таблиці, графіки (нумерація арабськими цифрами, наскрізна); можуть бути внесенні доповнення, виходячи із особливостей господарства (завдання);

 • табличний і графічний матеріали слід розміщувати після першого посилання на них у тексті;

 • таблиці бажано розмішувати на одній сторінці без перенесень;

 • напис "Таблиця" робиться з правого боку таблиці перед її назвою;

 • за відсутності в методичних вказівках необхідного довідкового матеріалу слід використовувати додаткові літературні джерела;

 • при написанні курсової роботи потрібно користуватись стандартними аркушами паперу (без рамок), формату А4 (210x297 мм);

 • текст роботи розміщувати тільки з однієї сторони аркуша з такими розмірами полів: зліва - 30 мм, справа - 10 мм, зверху - 25 мм, знизу 20 мм;

 • сторінки слід нумерувати зверху, посередині аркуша, починаючи з наступної після титульного аркуша сторінки;

 • загальний обсяг рукопису повинен бути в межах 35-40 сторінок;

 • в кінці роботи студент проставляє свій підпис та дату завершення виконання курсової роботи.

При захисті курсової роботи студент обов'язково повинен дати кваліфіковані пояснення до всіх розділів курсової роботи, всіх етапів розробки системи використання добрив, обґрунтовуючи і підкріплюючи їх теоретичними знаннями.

Курсова робота оцінюється за такими найважливішими критеріями:

 • дотримання вимог методичних вказівок;

 • повнота викладення матеріалу;

 • вміння аналізувати та робити висновки;

 • вміння орієнтуватися в умовах сучасного виробництва, зокрема, використання добрив;

 • вміння об'єктивно оцінювати ефективність застосування добрив.

Зміст, структура курсової роботи та орієнтовний обсяг розділів

Титульна сторінка

Зміст

Вступ - 1-2 с.

Розділ 1. Вплив добрив на агрохімічні показники, родючість ґрунту, урожайність та якість врожаю сільськогосподарських культур – 6 с.

 1. Вплив добрив на агрохімічні показники та родючість ґрунту – 2 с.

 2. Вплив добрив на урожайність і якість врожаю сільськогосподарських культур – 2 с.

 3. Наукове обґрунтування системи удобрення в польовій сівозміні – 2 с.

Розділ 2. Характеристика господарства і грунтово-кліматичних умов – 4 с.

2.1. Загальна характеристика господарства.

2.2. Характеристика кліматичних умов зони розміщення господарства.

2.3. Загальна характеристика ґрунтових умов господарства та агрохімічна характеристика ґрунтів полів сівозміни.

Розділ 3. Хімічна меліорація ґрунтів господарства та ґрунтів полів сівозміни – 1 с.

Розділ 4. Виробництво, нагромадження, розподіл і використання органічних добрив у господарстві – 3 с.

 1. Виробництво і нагромадження гною.

 2. Виробництво і нагромадження інших органічних добрив.

 3. Розподіл і використання органічних добрив.

Розділ 5. Забезпечення господарства мінеральними добривами – 1 с.

Розділ 6. Визначення норм добрив під сільськогосподарські культури – 5 с.

 1. Розрахунок норм добрив шляхом коректування рекомендованих науково-дослідними установами, норм добрив з урахуванням забезпеченості ґрунтів поживними речовинами.

 2. Визначення норм добрив балансово-розрахунковим методом на заплановану урожайність.

6.3. Розрахунок норм добрив за рівнем природної родючості (бальної оцінки) ґрунту.

Розділ 7. Збереження та підвищення родючості ґрунтів у полях сівозміни - 3 с.

7.1. Визначення балансу гумусу в ґрунтах сівозміни.

7.2. Визначення балансу поживних елементів в ґрунтах сівозміни.

Розділ 8. План використання добрив у сівозміні - 7 с.

Розділ 9. Оцінка системи удобрення - 2 с.

 1. Господарська ефективність використання родючості ґрунту і застосування добрив.

 2. Економічна ефективність застосування добрив.

Розділ 10. Охорона навколишнього середовища при використанні добрив - 2 с.

Висновки.

Список використаних літературних джерел.

Додатки.
Методичні вказівки для виконання окремих розділів курсової роботи

Вступ

Відмічається важливість завдань по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції і підкреслюється значення хімізації землеробства в досягненні цього. Обґрунтовується необхідність правильного використання добрив в землеробстві, відмічається їх вплив на величину і якість врожаю, а також на родючість ґрунтів. Обґрунтовується актуальність теми та розкривається мета і завдання курсової роботи.
Розділ 1. Вплив добрив на агрохімічні показники, родючість ґрунту, урожайність та якість врожаю сільськогосподарських культур.

(огляд літературних джерел)

Необхідно зробити аналіз літературних джерел (не менше десяти), опублікованих різними дослідниками з обов'язковим посиланням на їх праці. На основі цього описати вивчені питання про вплив добрив на агрохімічні показники та родючість ґрунтів, урожайність і якість врожаю сільськогосподарських культур. Особливо слід відмітити необхідність впровадження і використання науково обґрунтованих систем удобрення.

Даний розділ складається з трьох підрозділів:

1.1. Вплив добрив на агрохімічні показники та родючість ґрунту. Привести дані літературних джерел про вплив добрив на агрохімічні показники ґрунту (вміст гумусу, ємність вбирання ґрунту, реакція ґрунту, сума ввібраних основ, ступінь насиченості ґрунту основами, валові запаси та вміст рухомих форм поживних елементів в ґрунті) та діяльність ґрунтових мікроорганізмів.

1.2. Вплив добрив на урожайність і якість врожаю сільськогосподарських культур (вашої сівозміни). Навести матеріали літературних джерел, в яких відмічається відношення рослин до умов мінерального живлення, динаміку засвоєння поживних елементів, вплив умов зовнішнього середовища і мікроорганізмів на засвоєння елементів живлення, вплив добрив на величину та показники якості врожаю сільськогосподарських культур (зернові, технічні, кормові та ін.), що входять до складу сівозміни.

1.3. Наукове обґрунтування системи удобрення в польовій сівозміні. В цьому підрозділі привести літературні джерела, в яких наведені дані використання добрив у сівозміні: обґрунтування способів, прийомів та строків їх внесення, планування, розподіл і встановлення норм і доз добрив.

По завершенні кожного підрозділу слід зробити узагальнення викладеного матеріалу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Агрохімія\" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 \" Агрономія \" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та конролю знань з дисципліни «Система життєзабезпечення міста 2» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності
«Система життєзабезпечення міста – 2» (для студ денної І заочної форм навчання спец. 030601 – «Менеджмент організацій»). Укладач:...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Агрохімія\" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 \" Агрономія \" iconМетодичні вказівки до виконаня та оформлення курсової роботи 3 дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" для студентів заочної та дистанційної форм навчання
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” для студентів заочної...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Агрохімія\" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 \" Агрономія \" iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів усіх форм навчання з дисципліни “Програмування”/Укладачі:...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Агрохімія\" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 \" Агрономія \" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни "Теорія автоматичного управління" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Агрохімія\" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 \" Агрономія \" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ″ експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем ″
Експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем (для студентів 5 курсу денної, заочної форм навчання, екстернів І...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Агрохімія\" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 \" Агрономія \" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи "Дослідження нелінійної системи управління"
Дослідження нелінійної системи управління” з дисципліни “Теорія нелінійних і цифрових систем управління” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Агрохімія\" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 \" Агрономія \" iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Машини та апарати хімічних виробництв"
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Машини та апарати хімічних виробництв" зі спеціальності 090220 "Обладнання хімічних виробництв...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Агрохімія\" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 \" Агрономія \" iconМетодичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни „Обладнання хімічних виробництв" для студентів спеціальності 090220 "Обладнання
Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Обладнання хімічних підприємств" для студентів спеціальності 090220 "Обладнання...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Агрохімія\" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 \" Агрономія \" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ регіональний менеджмент для студентів спеціальності 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Регіональний менеджмент” // Укладачі: А. Ю. Жулавський, О. О. Павленко,...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Агрохімія\" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 \" Агрономія \" iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорні пристрої і системи»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорні пристрої і системи» для студентів напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка