Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
0.62 Mb.
НазваЗатверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
Сторінка2/5
Дата конвертації23.11.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

Зразок

КОШТОРИС


надання послуг з


№ п/п

Найменування статей

Одиниця виміру, норма нарахування

Вартість (кількість)

1

Сировина та матеріали2

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби3

Допоміжні матеріали4

Зворотні відходи (відраховуються)5

Транспортно-заготівельні витрати6

Контрагентські роботи та послуги7

Трудомісткість8

Вартість 1 нормо/години9

Основна заробітна платня10

Додаткова заробітна платня11

Відрахування на соціальне страхування12

Інші витрати13

Загальновиробничі витрати14

Виробнича собівартість15

Прибуток16

Адміністративні витрати17

Оптова ціна18

Додаткові послуги (роботи)

10,0% від п.17
19

ПДВ (Єдиний податок)

від п. 17+п.18
20

Відпускна оптова ціна


Керівник

М.П.

Головний бухгалтер


* Примітки: 1. Номенклатура (перелік) статей кошторису є приблизною, та може змінюватися/доповнюватися безпосередньо учасником торгів в залежності від індивідуальних умов виробництва, обраного порядку (методу) формування виробничої собівартості послуг (продукції, робіт)собівартості виробництва та оподаткування.

2. Кошторис має бути складений відповідно до вимог чинного законодавства України та Методичних рекомендацій по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.07 №373.

3. Сума у статті кошторису "Відпускна оптова ціна" є ціною пропозиції конкурсних торгів Учасника.

ДОДАТОК №3
Основні умови договору про закупівлю послуг за державні кошти
№ ________________________
м. Севастополь “____”_____________2011 р.
Військова частина А0225 в особі ______________________________, що діє на підставі Положення та довіреності командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України від _____________ № __________________ (надалі – Замовник), з однієї сторони, і

________________________ в особі директора _______________________, що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (надалі – Договір):
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується у 2011 році надати послуги, зазначені в Протоколі узгодження обсягу надання послуг (надалі - ПУОНП), що додається, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування послуги: _________________________________(надалі – послуги) для _______ проекту ___________ (надалі – корабель).

Кількість послуг визначена у ПУОНП.

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
ІІ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1 Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам діючої нормативно-технічної документації на вироби, відповідним державним стандартам.

2.2. Виконавець повинен використовувати запасні частини та матеріали для надання послуг, які відповідають ДСТУ та/або відповідним галузевим стандартам.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить ______________(____________) грн.__ коп., у тому числі ПДВ – ___ (______________) грн. ____ коп.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати послуг Замовником протягом 60 банківських днів після підписання Сторонами Акту приймання та здавання наданих послуг та пред’явлення Виконавцем рахунка на оплату послуг (далі – рахунок).

4.2. До рахунка додаються:

Акт приймання та здавання наданих послуг;

перелік запасних частин, сировини та матеріалів, які були використані під час надання послуг;

документи, які засвідчують передачу особовому складу корабля запасних частин та матеріалів, які були замінені Виконавцем під час надання послуг.

V. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Термін надання послуг – протягом ____ (________) календарних днів.

5.2. Виконавець зобов’язується розпочати надання послуг з моменту надання ____ для надання послуг, що підтверджується актом Сторін.

5.3. Місцем надання послуг є _________.

VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги.

6.1.2. Прийняти надані послуги протягом 3 робочих днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету надання послуг до приймання.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 7 календарних днів.

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу ІV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Перевіряти хід і якість надання послуг Виконавцем, не втручаючись у його діяльність.

6.3. Виконавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору.

6.3.3. Письмово повідомити Замовника про готовність предмету договору до здачі протягом однієї доби після закінчення надання послуг.

6.3.4. Допускати представників Замовника на підприємство та надавати копії необхідних документів для визначення фактичних витрат Виконавця.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 7 календарних днів.
VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. Відповідальність Виконавця:

за порушення умов зобов’язань щодо якості надаваємих послуг з Виконавця стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг, що ним надані;

за порушення строків виконання зобов’язань, передбачених п. 5.1 Договору, з Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості надаваємих послуг, з яких допущено прострочення виконання - за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.3. Відповідальність Замовника:

у випадку затримки платежів більш ніж на 60 банківських днів після отримання Замовником рахунку Виконавця та підпису Акту приймання та здавання наданих послуг Замовник сплачує на користь Виконавця пеню за кожний прострочений день, яка обчислюється у відсотках (розмір облікової ставки НБУ) від суми простроченого платежу.

Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Замовником за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення).

Відповідно до ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів: 0 (нуль) процентів.

7.4. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань або усунення порушень.

VІІ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними уповноваженими органами за місцем їх виникнення.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
ІX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору шляхом пред’явлення письмової претензії у порядку визначеному Господарським процесуальним кодексом України.

9.3. Якщо спір неможливо вирішити шляхом застосування заходів досудового врегулювання, то спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
Розділу ІV «Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від "16" червня 2011 року
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 16 червня 2011 р. №16/06 Голова комітету з конкурсних торгів Семенова О. О
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 28 березня 2012 року Голова комітету з конкурсних торгів
Комітетом з конкурсних торгів Головного управління мнс україни прийнято рішення про внесення таких змін до документації з конкурсних...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року №2 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів голова комітету з конкурсних торгів Потапова Н. М. М. П. Відкриті торги
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка