Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
69.18 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Дата конвертації24.11.2012
Розмір69.18 Kb.
ТипПрограма
Зміст
2. Контактне тертя в процесах деформації [2-4]
3. Основні закони пластичної деформації [2-4]
4. Фізичні основи обробки металів тиском [2-4]
5. Теорія процесів прокатки [4-6]
6. Технологія процесів прокатки [7-11]
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”

Затверджено:
Голова приймальної комісії
___________________О.А.Мінаєв
“____”______________2012р.

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05040104, 8.05040104 Обробка металів тиском


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВСТУП
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 7.05040104 „спеціаліст» і 8.05040104 “магістр” спеціальності „Обробка металів тиском” мають мету з’ясувати рівень знань абітурієнта в галузі обробки металів тиском.

Абітурієнт повинен показати певний рівень знань головних положень у галузі обробка металів тиском (ОМТ) та дисциплін, на яких вона базується , вміння застосовувати ці положення щодо вирішення практичних задач розробки технологічних процесів ОМТ, знання учбової, довідникової та нормативної літератури.

Програма охоплює головні положення наступних дисциплін:

  • „Теорія пластичності твердих тіл”;

  • „Теорія обробки металів тиском”;

  • „Теорія процесів прокатного виробництва”;

  • „Обробка металів тиском”.

Програма поділена на наступні частини:

  1. Основи механіки процесів обробки металів тиском.

2. Контактне тертя в процесах деформації.

3. Основні закони пластичної деформації.

4. Фізичні основи обробки металів тиском.

5. Теорія процесів прокатки.

6. Технологія процесів прокатки.


  1. Основи механіки процесів обробки металів тиском [1-3]


Напружений стан у точці, напруження на похилій площадці, знаки напружень, рівність дотичних напружень. Головні напруження в точці, максимальні дотичні напруженя, головні осі координат. Інваріанти тензора напружень. Деякі особисті види напружених станів, кульовий тензор і девіатор напружень, інваріанти девіатору напружень, інтенсивність девіатору напружень, плоский напружений стан.

Деформований стан. Тензорні характеристики деформації. Схеми і види деформацій.

Умови пластичності для різних схем напружено-деформованого стану. Перший граничний стан металу в технології ОМТ. Умовна границя плинності. Умова пластичності Треска та Сен-Венана. Енергетична умова пластичності (Губера-Мізеса). Умови пластичності для різних схем напружено-деформованого стану.

Другий граничний стан металу в технології ОМТ. Деформівність та діаграми пластичності. Ступінь використання ресурсу пластичності. Показник жорсткості схеми напруженого стану.

2. Контактне тертя в процесах деформації [2-4]
Фізичні основи контактного тертя. Види тертя та їх характеристики. Граничні умови. Фактори, яки впливають на контактне тертя.
3. Основні закони пластичної деформації [2-4]
Основні закони пластичної деформації. Закони сталості об`єму, найменшого опору, нерівномірності деформації. Закони подібності та моделювання процесів ОМТ.
4. Фізичні основи обробки металів тиском [2-4]
Фізичні основи пластичної деформації металів. Кристалічна будова металів, їх кристалізація. Дефекти кристалічних решіток. Холодна пластична деформація монокристалів. Дислокаційна модель деформації.

Діаграми розтягання, стиску. Істинне напруження, логарифмічна деформація. Крива плинності. Емпіричні рівняння для кривої плинності. Критерій появлення шийки при розтяганні. Накопичена (еквівалентна) деформація при одновісьовому стиску та розтяганні. Потужність та робота деформації при одноосьовому стиску і розтяганні. Перші уявлення про баланс робіт при пластичній деформації.

Холодна, тепла та гаряча пластична деформація полікристалевих металів. Вплив температури, ступеню та швидкості деформації на опір деформації металу. Нагрів та знеміцнення деформованих металів. Пластична деформація при різних температурно-швидкісних умовах.
5. Теорія процесів прокатки [4-6]
Геометрія осередку деформації. Основні поняття та визначення. Зв'язок між геометричними параметрами осередку деформації. Коефіцієнти деформації. Пружна деформація валків та штаби. Позаконтактна деформація.

Умови захоплення штаби прокатними валками. Умови вільного захоплення. Примушене та динамічне захоплення. Умови сталого процесу прокатки. Захоплення в прямокутних рівчаках. Засоби підвищення захоплюючої здібності валків.

Кінематика осередку деформації. Етапи процесу прокатки. Співвідношення швидкостей метала і валків в середині осередку деформації. Нейтральний переріз. Випередження та відставання металу в умовах прокатки. Вплив чинників прокатки на випередження. Теоретичне та експериментальне визначення випередження. Випередження в умовах прокатки в рівчаках. Визначення середньої швидкості деформації.

Контактні сили тертя згідно до умов прокатки. Розподіл сил тертя на поверхні контакту. Співвідношення сил тертя при захопленні та сталому процесі прокатки. Засоби визначення коефіцієнта тертя. Вплив факторів прокатки на коефіцієнти тертя. Розрахункові методи визначення коефіцієнта тертя. Поширення металу. Явище поширення. Вплив факторів прокатки на поширення. Теоретичні методи визначення поширення.

Напружено-деформований стан метала. Сучасний погляд на розподіл напружень та деформації метала в осередку деформації. Методи дослідження на пружно деформованого стану метала згідно до умов прокатки

Контактні напруження в умовах прокатки. Розподіл тиску на контактній поверхні. Середній контактний тиск та вплив на нього деяких факторів прокатки. Диференціальне рівняння прокатки. Теорія контактних нормальних та дотичних напружень.

Енергосилові умови прокатки. Методи розрахунку тиску та сили прокатки в гладких валках та рівчаках. Особливості визначення тиску в умовах прокатки високих штаб. Методи розрахунку моменту, потужності та роботи прокатки. Експериментальне дослідження тиску і моменту прокатки. Потужність двигуна прокатного стану.

Складні випадки прокатки. Прокатка в валках різного діаметру. Прокатка у випадку різних умов тертя на валках.
6. Технологія процесів прокатки [7-11]
ГОСТ і ТУ. Сортамент прокатної продукції. Класифікація і маркування сталей. Класифікація прокатних станів. Головна лінія. Робочі кліті, станини, прокатні валки. Підшипники. Механізми установки валків. Сполучні пристрої. Передаточні пристрої. Шестеренні кліті. Транспортні пристрої. Ножиці. Роликоправильні машини. Моталки. Холодильники.

Характеристика обтискних, заготовочних та сортових станів. Заготовка. Нагрів. Профілювання валків. Схеми, деформаційні, температурні ті швидкісні режими прокатки. Обробка сортового прокату.

Характеристика широкоштабових станів гарячої прокатки (ШСГП). Загальна технологічна схема. Повздовжній профіль гарячекатаних штаб. Причини появлення різнотовщинності, способи її регулювання. Поперечний профіль гарячекатаних штаб. Причини появлення різноширинності. Профілювання валків. Системи регулювання поперечного профілю штаб.

Технологія виробництва листа на товстолистових станах. Сортамент, споживачі, етапи розвитку. Загальна технологічна схема (нагрів, прокатка, термообробка, обробка). Схеми прокатки. Формоутворення розкатів, управління формою розкатів. Методи розрахунку режимів прокатки. Контрольована прокатка.

Технологія виробництва штаб на широкоштабових станах гарячої прокатки. Сортамент, споживачі, етапи. Загальна технологічна схема (нагрів, прокатка, термообробка, обробка готового прокату). Розрахунок режиму обтисків. Точна прокатка листових штаб. Елементи теорії. Подовжній і поперечний профіль, способи їхнього регулювання. Знос, тепловий профіль і деформація валків. Профілювання валків. Вісьове переміщення валків.

Енергозберігаюча технологія. Гарячий посад. Транзитна прокатка. Пристрої для забезпечення транзитної прокатки. Економія енергоресурсів при прокатці. Застосування технологічних змащень.

Товсто, середньо - і тонко слябові листові ливарно-прокатні модулі (ЛПМ).Сортові ЛПМ

Холодна прокатка. Способи прокатки. Загальна технологічна схема. Класифікація станів холодної прокатки листів, безперервно-травильних агрегатів. Режими прокатки і міжклітьових натягів. Дресирування штаб. Відпал металу. Оброблення, упакування.

Технологія виробництва холоднокатаних штаб. Сортамент. Споживачі. Способи прокатки. Вимоги до підкату. Схема цеху й основні технологічні операції. Очищення підкату від окалини. Типи станів. Безперервні й одно клітьові стани. Технологічні змащення й охолоджуючі рідини. Дресирування. Відпал. Нанесення захисного покриття. Оброблення.
Перелік літератури
1. Аркулис Г.Э., Дорогобид В.Г. Теория пластичности. М.: Металлургия, 1987, 352с.

2. Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением. Харьков: Вища школа, 1981. – 248 с.

3. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. М: Машиностроение, 1977.

4. Василев Я.Д., Минаев А.А. Теория продольной прокатки.- Донецк: УНИТЕХ, - 2010.- 456 с.

5. Грудев А.П. Теория прокатки. М.: Металлургия, 1984, 240 с.

6. Целиков А.И., Никитин Г.Н., Рокотян С.Е. Теория продольной прокатки. М.: Металлургия, 1980, с.318.

7. Суворов И.К. Обработка металлов давлением. М.: Металлургия, 1980.- 382с.

8. Клименко В.М. и др. Технология прокатного производства, Киев, Техника, 1989.

9. Технология процессов обработки металлов давлением / Полухин П.И., Хензель А., Полухин В.П. и др. / Под ред. Полухина П.И. – М.: Металлургия, 1988. – 408 с.

10. Непрерывная прокатка. Коллективная монография. Дніпропетровськ, РВА, „Дніпро”- VAL, 2002.–588с.

11. Коновалов Ю.В. Справочник прокатчика. – М.: Теплотехник, 2008. – 640 с.

Голова фахової атестаційної комісії


за спеціальністю 8.05040104, 7.05040104 „Обробка

металів тиском” освітньо-кваліфікаційного

рівня „магістр”, „спеціаліст” В.В.Кисіль

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
«Приладобудування» і що бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю 051003...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05050308, 05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Фаховий вступний іспит проводиться в обсязі обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка