Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

К-сть годин
259.01 Kb.
НазваК-сть годин
Сторінка2/3
Дата конвертації25.11.2012
Розмір259.01 Kb.
ТипУрок
1   2   3

48

РМ № 28. Техніка підготовки ораторського виступу. Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення. Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом. Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією. Техніка мовлення. Тональність виступу.

1
49

РМ № 29. Тези, конспект публічного виступу.

1
50

Театральна (сценічна) риторика. Педагогічна риторика. Практична риторика.

1
51-52

КРМ № 30-31. Письмовий стислий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

2
53

Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні та інші виступи. Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог. Промова, її види: мітингова, інформаційна, агітаційна.

1
54

РМ № 32. Аналіз контрольного переказу.


1
55

Тематичне оцінювання . Тести № 3.


1
56

РМ № 33. Техніка підготовки ораторського виступу. Тема, мета публіч­них виступів. Вибір теми, визначення мети (інформування, переко­НАН­ня, заклик до дії тощо).

1
57-58

РМ № 34. Техніка підготовки ораторського виступу. Культура ведення дискусій, полеміки, диспутів професійного характеру. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів оппонента, атака запитаннями тощо. Етика полемічної майстерності.

2
59-60

РМ № 35-36. Діалог-полеміка, дiалог-дискусія, самостійне визначення теми і змісту діалогу. Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору. «Круглий стіл». Прес-конференція.

2
61

Контрольний диктант № 1.

1
62

РМ № 37. Техніка підготовки ораторського виступу. Основні критерії оцінки промови: ефективність виступу, інформаційна новизна, логічність розвитку теми, аргументація основних положень, наочність.

Усний діалог.

1
63-64

РМ № 38-39. Техніка підготовки ораторського виступу. Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення. Роль репетиції в підготовці до усного виступу. Основні прийоми запам’ятовування тексту ораторської промови.


2
ІІ семестр
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ

ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ
СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ПУНКТУАЦІЯ

65

Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їх типів, зв′язків, засобів вираження синтаксичного зв′язку.

166

Словосполучення як основна одиниця синтаксису.

Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Типи підрядного зв′язку у словосполученні. Словосполучення поширені і непоширені, повні та неповні. Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях.

167

РМ № 40. Ділові папери. Довіреність. Розписка.

168

Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця.

Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції. Предикативна (граматична) основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення.

169, 70

РМ № 41-42. Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

271

Складні випадки координації підмета і присудка.

Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення.

172

Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні.


173-74

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Синтаксичний аналіз. Пунктуаційні норми. Пунктограми у кінці речення, у простому реченні.

275

РМ № 43. Епістолярний стиль. Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту. Українська епістолярна спадщина – невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого й творчого шляху письменника.

176

Звертання, його роль у вираженні етнокультурознавчої специфіки діалогічного спілкування, місце в реченні, способи вираження. Національний колорит синтаксичних структур - паремійних висловлювань. Побажальні формули.

177-78

Пунктограми в простому та складному реченні.

279

РМ № 44. Епістолярний етикет – невід′ємна складова української мовленнєвої культури.

Електронне листування.

180

РМ № 45. Ділові папери. Діловий лист. Офіційний лист.

Усний діалог.

181

Складні і багатокомпонентні речення.

Особливості структури та семантики сполучникових складносурядних та складнопідрядних і безсполучникових, багатокомпонентних речень. Стилістичні особливості складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових складних речень. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень.

182, 83

Пунктограми в складному реченні.

284, 85

Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти. Синтаксичний аналіз.

286

Період як засіб експресивного синтаксису і риторична фігура. Градація у складному реченні з різними типами зв'язку. Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм; риторичне питання, звертання; повторювані сполучники;

187

Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пряма мова і слова автора. Заміна прямої мови непрямою.

188-89

Пунктограми в реченнях з прямою мовою

290

Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова, напівпряма мова. Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті, реплік у діалозі і непрямій мові. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення в тексті. Інтонування речень з прямою мовою, діалогом. Цитування. Пунктограми в текстах з діалогом.

191-92

РМ № 46. Художній стиль: призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки. Естетична функція мови у художньому творі. Індивідуально-авторський стиль письменника. Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог.

193-94

КРМ № 47-48. Контрольний докладний письмовий переказ тексту художнього стилю.

295

Текст. Синтаксис і стилістика тексту. Основні ознаки тексту. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) як семантико-синтаксична одиниця тексту. Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту, як пунктуаційний знак, що передає смислове членування тексту. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв'язку в тексті. Гіпертекст. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс.


96

Тематичне оцінювання. Тест № 4.

Аудіювання.

197

РМ № 49. Аналіз тексту художнього твору.

Усний твір.

198

РМ № 50. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призна­че­­н­ня, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особ­ливості пуб­ліцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри пуб­лі­цис­тич­ного сти­лю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, ко­рес­пон­ден­ція, рецен­зія. Презентація, реклама. Лінгвістичний аналіз текстів пуб­­л­і­цис­тичного стилю.

199

РМ № 51. Стаття дискусійного характеру публіцистичного стилю.

Аналіз контрольних переказів.

1ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ

З ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ
ФОНЕТИКА, ОРФОЕПІЯ, ОРФОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
100

Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних.

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення.

1101

Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа.

1102

Написання слів іншомовного походження; написання прізвищ та географічних назв, слів разом, окремо, через дефіс; правила переносу та скорочення слів.

1ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
103

Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів.

1104

РМ № 51. Джерела багатства і виразності українського мовлення. Синонімія як засіб художньої виразності. Особливості синтаксису художнього тексту.

1105

РМ № 52. Реферат на професійну тему. Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни.

1106

РМ № 53. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах пуб­лі­­цистичного стилю. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного сти­лю. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офі­цій­но-ділова.


1107

1   2   3

Схожі:

К-сть годин iconК-сть годин
Цінність внутрішнього світу людини та її вчинків (на прикладі прочитаних творів)
К-сть годин iconК-сть годин
Хх ст. Авангардизм 1910-20-их років І здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм,...
К-сть годин iconПрограма гуртка (всього 20 годин) № з\п Тема заняття к-сть год
Вплив міжпредметних зв’язків на розвиток пошукових, експериментальних вмінь та дослідницьких навичок на базі гуртка з фізики
К-сть годин iconК-сть годин
Мова як особлива система знаків, її місце серед інших знакових систем. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови...
К-сть годин iconКнигозабезпеченість(K) = к-сть книг у друкованому вигляді(U) / к-сть студентів(S)
Ніхто не знає як рахувати книгозабезпеченість, якщо є книги у електронному вигляді
К-сть годин iconК-сть годин
Вільям Вордсворт (1770 — 1850). Уславлення в сонеті «До прекрасно-го» величезної сили «святого мистецтва». Вірш Вордсворта як гімн...
К-сть годин iconУроку Тема уроку Кіл-сть годин Дата проведення
Множина та її елементи. Числові множини. Множина комплексних чисел. Порожня множина. Спосо­би задання множини
К-сть годин iconУроку Тема уроку Кіл-сть годин Дата проведення
Множина та її елементи. Числові множини. Множина комплексних чисел. Порожня множина. Спосо­би задання множини
К-сть годин iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "психологія" філософського факультету
Філософського факультету спеціальності "психологія". Курс розрахований на 70 годин І вивчається у першому семестрі навчального року....
К-сть годин iconПрограма навчальної дисципліни «філософія»
«Природничі науки». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка