Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Феноменологічна соціологія
200.74 Kb.
НазваФеноменологічна соціологія
Дата конвертації26.11.2012
Розмір200.74 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Тематичний план
Тема 1. Суб`єктивістська течія в сучасній теоретичній соціології
Тема 2. Теоретичні витоки феноменологічної соціології
Тема 3. Символічний інтеракціонізм
Тема 4. “Інтерсуб`єктивна соціологія” А.Шюца
Тема 5. Етнометодологія
Тема 6. Соціологічна концепція Е.Гоффмана
Тема 7. Соціальна реальність в екзистенціальній соціології
Тема 8. Проблема соціології знання в феноменологічній традиції
Тема 9. Соціальна праксеологія П.Бурдьє
Варіанти контрольних робіт
Питання для перевірки знань
Міжнародний Соломонів університет

Кафедра соціології


Навчально-методичний комплекс з курсу
Феноменологічна соціологія”

для студентів денної та заочної форм навчання

Київ – 2002

НМК розробив: к.с.н. Злобіна О.Г.

НМК розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціології МСУ

Прот.№1 від 3 вересня 2002 року
В С Т У П

Метою викладання дисципліни “Феноменологічна соціологія” є ознайомлення студентів з одним з провідних напрямків сучасної теоретичної соціології, що поєднує течії суб`єктивістської орієнтації. Розкривається суть теоретичного протистояння натуралістичного і суб`єктивістського напрямків. Дається характеристика ідейних витоків і формування провідних наукових течій феноменологічного напрямку. Особлива увага приділяється феноменологічній філософії, зокрема трансцендентальній феноменології Е.Гуссерля та екзистенційній феноменології М.Мерло-Понті. Вивчення курсу “Феноменологічна соціологія” має за мету розкрити суть символічного інтеракціонізму, інтерсуб`єктивної соціології А.Шюца, етнометології Г.Гарфінкеля, екзістенціальної соціології Е.Тирикьяна, драматургічної соціології Г.Гоффмана, праксеології Ш.Бурдье, соціології знання П.Бергера та Т.Лукмана. Аналізуються теоретичні витоки феноменологічної соціології, особливу увагу приділено соціологічним доробкам Дж.Морено, Т.Адорно, М.Вебера, Г.Зіммеля, У.Томаса та Ф.Знанецького та ін.

В курсі висвітлюються проблеми інтерсуб`єктивності соціального світу, соціальної реальності як со-буття, конструювання соціальної реальності. Розкривається проблема соціально-історичного прогнозування в екзистенційній феноменології. Показана Подвійна природа соціального простору і соціальних позицій. історична динаміка світу повсякдення. Розглянуто непрямий характер взаємодії мікро- та макроструктур. Висвітлюються ідеї етнометодологічного напрямку в розвитку сучасної соціології. Спеціальна увага приділяється аналізу соціального простору як поєднання простору агентів і простору практик. Завданням курсу є також формування у студентів навиків аналізу, оцінки складних суспільних явищ, процесів, визначення специфіки взаємовідносин здорового глузду і наукового знання. Вивчення курсу “Феноменологічна соціологія” передбачає необхідність пов’язання його з іншими курсами: загальної соціології, історії соціології, філософії, псиїхології, а також з курсами, що репрезентують спеціальні соціологічні теорії, такі як “Соціологія культури”, “Соціологія собистості” , “Соціологія повсякденного життя” тощо.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

ТЕМА

Всього

год.

Лекц.

Сем.

Практ.

Сам.

роб.

Форми

контр.

1

Суб`єктивістська течія в сучасній теоретичній соціології

2Опит.


2

Теоретичні витоки феноменологічної соціології

2


Реф.


3


Символічний інтеракціонізм

2


2
Опит.

4

“Інтерсуб`єктивна соціологія” А.Шюца

2


Опит.


5


Етнометодологія

2


Опит.

6

Соціологічна концепція Е.Гоффмана

2Опит.


7

Соціальна реальність в екзистенціальній соціології

2


2
Опит.


8

Проблема соціології знання в феноменологічній традиції

2


2
Опит.


9

Соціальна праксеологія П.Бурдьє

2


Опит.
Всього
18

6ІспитНавчальна програма

Тема 1. Суб`єктивістська течія в сучасній теоретичній соціології

Натуралізм та суб`єктивізм — головні теоретико-методологічні установки розвитку соціологічних теорій. Перша та друга хвилі піднесення суб`єктивістського напрямку. Натуралізм — суб`єктивізм — дві точки зору на природу соціальної реальності. Натуралізм як пояснення, суб`єктивізм як розуміння. Феноменологічна соціологія про конституювання інтерсуб`єктивності як основу соціального буття. Дослідження “життєвого світу” — ключова проблема феноменологічної соціології.
Тема 2. Теоретичні витоки феноменологічної соціології

Феноменологічна філософія — основа переорієнтації соціологічного аналізу. Походження та цілі феноменології. Феноменологія — опис і аналіз конституювання феноменів свідомості. Свідомість — засіб і об`єкт феноменологічного дослідження. Інтенціональність — сутнісна характеристика свідомості. Життєвий світ та інтерсуб`єктивність. Конституювання соціальності через комунікативність.
Тема 3. Символічний інтеракціонізм

Соціальний акт, як динамічний принцип організації соціального світу. Модель соціального суспільства Дж.Міда. Суспільство: соціальний процес і соціальна структура. Соціальний інститут як продукт соціального процесу. Рівні взаємодії. Народження суб`єкта у взаємодії. Стадії соціального акту. Концепція “прагматичної дії”. Соціальний релятивізм символічного інтеракціонізму. Реконструкція соціологічної перспективи Дж.Мида Г.Блумером. Множинність типів взаємодії. Колективна взаємодія як фундамент суспільства. Спільна дефініція соціальної ситуації.
Тема 4. “Інтерсуб`єктивна соціологія” А.Шюца

Теоретичні витоки феноменологічної соціології А.Щюца. Соціальна реальність — як світ культурних об`єктів та соціальних інститутів. Досвід і спостереження. Соціальний світ як світ значень. Конструювання ідеальних типів. Постулат суб`єктивної інтерпретації. Вторинні конструкти як результат феноменологічної редукції. Різні форми раціональності. Специфіка соціологічної системи координат розуміння соціального світу. Конституювання соціальних феноменів через соціологічні реконструкції. “Базисні” та “поверхові” правила (форма і зміст). Три критерії обгрунтованості інтерпретацій.
Тема 5. Етнометодологія

Проблема субстанціональної раціональності соціального життя — центральна проблема етнометодології. Соціальне життя — арена нераціональної поведінки. Уявлення практичного індивіда про світ як “правила взаємодії”. Взаємодія як “відкриття” правил. Виникнення соціальних структур в процесі їхньої інтерпретації. Суспільство як рефлексивний процес, як процес “розуміння”. Наукова раціональність як один з типів практичної раціональності. Етнометодологія і аналіз організаційної поведінки.
Тема 6. Соціологічна концепція Е.Гоффмана

Соціальні передумови виникнення концепції — перехід від індустріального до інформаційного суспільства. Зв`язок теорії “множинних Я” з психоаналітичної традицією. “Соціальний контроль”, “соціальний консенсус”, “соціальна угода”. Специфіка рамкового сприйняття дійсності. Нестратегічна і стратегічна взаємодія. Соціальна ситуація — середовище соціальних взаємодій. “Соціальна взаємодія” та “соціальне зібрання”. Матриці категоріальної ідентифікації.
Тема 7. Соціальна реальність в екзистенціальній соціології

“Загальна теорія соціального існування” Е.Тіракьяна. Інтерсуб`єктивна свідомість та соціально-психологічна реальність. Значення і оцінка. Динамічна структура суспільства як наслідок конфлікту інституціональних та неінституціональних феноменів. Суспільство, культура, час: соціологія, культурна антропологія, історія. Соціокультурний час як похідна від екзистенціального досвіду індивіда. Культура як основа виникнення, існування і зміни соціальних інститутів. К Проблема соціально-історичного прогнозування в екзистенціальній феноменології.
Тема 8. Проблема соціології знання в феноменологічній традиції

Проблеми “реальності” і “знання”. Соціальне конструювання реальності. Інституціоналізація і хабітуалізація. Типізація як інститут. Взаємозв`язок людини і соціального світу — екстерналізація, об`єктивація, інтерналізація. Легітимація як спосіб “пояснення” соціального світу його когнітивної та нормативної інтерпретації. Седиментація і традиція. “Стереотипний” характер інституціональних значень. Ролі. Межі і способи інституціоналізації. Реіфікація. Походження символічних універсумів.

Тема 9. Соціальна праксеологія П.Бурдьє

Соціальна праксеологія — поєднання структурного і феноменологічного підходів. Діалектика соціального агента. Габітус — система диспозицій, що породжує і структурує практику агента та його уявленняПодвійна природа соціального простору і соціальних позицій. Соціологія як соціальна топологія. Фізичний і соціальний простір. Соціальний простір як поєднання простору агентів і простору практик. Конституювання соціальних полів.
Семінарські заняття

Тема Теоретичні орієнтації символічного інтеракціонізму.

План


1. Теорія дзеркального “Я” Ч.Кулі.

2. Концепція Дж. Міда – системоутвірний компонент напрямку.

3. Розвиток “символічного” підходу в роботах Г.Блумера.

4. Символізм та драматизм. Від псих одрами до драматургічної соціології.

Література: 18, 21, 27, 31, 32, 33, 35, 39, 46, 49.
Тема Загальна теорія соціального існування Е.Тірік’яна.

План


1. Екзистенціальна трактовка природи соціальної реальності.

2. Історія та соціологія: суспільство, культура, час.

3. Етапи соціетальних змін.

4. Проблема соціально-історичного прогнозування в екзистенціальній соціології.
Література: 18,20, 23, 24, 31, 42
Тема Соціальне конструювання реальності

План


1. Суспільство як об`єктивна та суб’єктивна реальність

2. Специфіка розуміння соціального інститутут в соціології знання

3. Проблема інтеграції значень: реіфікація, легітимація, інтеграція реальностей

4. Соціальна організація підтримки універсумів
Література: 4, 5, 6, 7, 10, 21, 37, 39.

Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Варіант контрольного завдання відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента.

При підготовці відповідей на питання контрольної роботи студент повинен ознайомитись з основними навчальними посібниками які перелічені в списку літератури. Необхідно знайти глави чи розділи, у яких міститься матеріал щодо конкретного питання; потів ретельно вивчити (прочитати, зрозуміти , можливо законспектувати) даний матеріал. У контрольній роботі треба концентровано викласти основний зміст відповідей на поставлені питання. В цілому в контрольній роботі повинні бути відповіді на кожне питання, які є у складі варіанту завдання. По кожному питанню необхідно зробити стислий висновок. Для підготовки відповідей необхідно також вивчити не тільки навчальну літературу, але й додаткову літературу. Вона також є у списку. Це, в основному, першоджерела – твори видатних науковців ХІХ-ХХ ст., які потрібно прочитати й зрозуміти основні ідеї цих авторів. Обсяг контрольної роботи – 6-10 сторінок друкованого тексту, відповідно вдвічі більше – рукописного. Наприкінці роботи потрібно вказати ті навчальні посібники, додаткову літературу, які були використані при написанні контрольної роботи.

Підготовка контрольної роботи – це не тільки конспектування навчальної літератури, але й творчій процес. Саме тому відповіді на питання повинні бути досить повними, самостійними, відображати рівень загальної культури та спеціальні знання студентів.

Особливу увагу слід приділити оформленню контрольної роботи. Вона повинна бути виконана охайно, ретельно. На першій сторінці потрібно написати прізвище ім’я та по-батькові студента, вказати факультет, назву навчального закладу, дисципліну, з якої виконується контрольна робота, варіант контрольного завдання. Кожна відповідь розпочинається з назви питання, закінчується висновком. Кожна відповідь починається з нової сторінки.

Варіанти контрольних робітВаріант 1

 1. Дайте загальну характеристику феноменологічної соціології знання.

 2. Розкрийте головні концептуальні положення драматургічної соціології Е.Гофмана.

 3. Охарактеризуйте співвідношення буденної та професійної соціології з точки зору етнометодологів.


Варіант 2


 1. Розкрийте суть процесу “керування враженням” в драматургічній соціології.

 2. Розкрийте суть поняття “фонові очікування”.

 3. Розкрийте суть габітусу як структуруючої та структурованої структури.


Варіант 3


 1. Дайте порівняльну характеристику мікро- та макросоціологічних підходів до аналізу соціальної реальності.

 2. Охарактеризуйте вплив феноменологічної соціології на концепцію “подвійного структурування” соціальної дійсності П.Бурд’є.

 3. Охарактеризуйте розвиток категорії “життєвий світ” в теорії комунікативної дії Ю.Хабермаса.


Варіант 4


 1. Розкрийте суть “гарфінкелінгу” як особливого методу дослідження соціальних взаємодій.

 2. Розкрийте суть та охарактеризуйте взаємозв’язок “кінцевих областей значень”.

 3. Розкрийте зміст поняття “рефлексивність” в етнометодології.


Варіант 5


 1. Дайте порівняльну характеристику символічного інтеракціонізму, теорії обміну та феноменологічної соціології.

 2. Дайте порівняльну характеристику феноменологічного та позитивістського напрямків соціологічної теорії.

 3. Проаналізуйте співвідношення понять “інституціоналізація” в соціології знання та “типізація” у феноменологічній соціології А.Шюца.


Варіант 6


 1. Розкрийте суть понять “індексичні” та “об’єктивні” вислови.

 2. Охарактеризуйте головні складові “когнитивного стилю” в феноменологічній соціології А.Шюца

 3. Визначте роль контексту в рамках етнометодологічної перспективи.


Варіант 7


 1. Охарактеризуйте головні ідеї феноменологічної філософії Е.Гусерля та їх розвиток у феноменологічній соціології А.Шюца.

 2. Охарактеризуйте процес конституювання соціального світу з точки зору феноменологічної соціології.

 3. Дайте загальну характеристику “рамккового аналізу” Е.Гофмана.


Варіант 8


 1. Розкрийте роль “інтерналізації”, “екстерналізації” та “об’єктивації” в процесі структурування соціальної реальності.

 2. Розкрийте суть атрибутів соціального театру в драматургічній соціології.

 3. Охарактеризуйте співвідношення понять “світу референції”, та “кінцеві області значень”.


Варіант 9


 1. Охарактеризуйте головні ідеї екзістенціальної соціології.

 2. Розкрийте специфіку соціологічних конструктів як “конструктів другого порядку”.

 3. Розкрийте суть категорії “соціальний універсум” за П.Бергером та Т.Лукманом.


Варіант 10


 1. Охарактеризуйте механізми типізації соціальної реальності за А.Шюцем.

 2. Розкрийте суть процесу легітимації в теорії соціального знання.

 3. Розкрийте суть методу феноменологічної редукції.

Питання для перевірки знань

 1. Дайте загальну характеристику феноменологічної соціології знання.

 2. Розкрийте суть процесу “керування враженням” в драматургічній соціології.

 3. Дайте порівняльну характеристику мікро- та макросоціологічних підходів до аналізу соціальної реальності.

 4. Розкрийте суть “гарфінкелінгу” як особливого методу дослідження соціальних взаємодій.

 5. Дайте порівняльну характеристику символічного інтеракціонізму, теорії обміну та феноменологічної соціології.

 6. Розкрийте суть понять “індексичні” та “об’єктивні” вислови.

 7. Охарактеризуйте головні ідеї феноменологічної філософії Е.Гусерля та їх розвиток у феноменологічній соціології А.Шюца.

 8. Розкрийте роль “інтерналізації”, “екстерналізації” та “об’єктивації” в процесі структурування соціальної реальності.

 9. Охарактеризуйте головні ідеї екзістенціальної соціології.

 10. Охарактеризуйте механізми типізації соціальної реальності за А.Шюцем.

 11. Розкрийте головні концептуальні положення драматургічної соціології Е.Гофмана.

 12. Розкрийте суть поняття “фонові очікування”.

 13. Охарактеризуйте вплив феноменологічної соціології на концепцію “подвійного структурування” соціальної дійсності П.Бурд’є.

 14. Розкрийте суть та охарактеризуйте взаємозв’язок “кінцевих областей значень”.

 15. Дайте порівняльну характеристику феноменологічного та позитивістського напрямків соціологічної теорії.

 16. Охарактеризуйте головні складові “когнитивного стилю” в феноменологічній соціології А.Шюца

 17. Охарактеризуйте процес конституювання соціального світу з точки зору феноменологічної соціології.

 18. Розкрийте суть атрибутів соціального театру в драматургічній соціології.

 19. Розкрийте специфіку соціологічних конструктів як “конструктів другого порядку”.

 20. Розкрийте суть процесу легітимації в теорії соціального знання.

 21. Охарактеризуйте співвідношення буденної та професійної соціології з точки зору етнометодологів.

 22. Розкрийте суть габітусу як структуруючої та структурованої структури.

 23. Охарактеризуйте розвиток категорії “життєвий світ” в теорії комунікативної дії Ю.Хабермаса.

 24. Розкрийте зміст поняття “рефлексивність” в етнометодології.

 25. Проаналізуйте співвідношення понять “інституціоналізація” в соціології знання та “типізація” у феноменологічній соціології А.Шюца.

 26. Визначте роль контексту в рамках етнометодологічної перспективи.

 27. Дайте загальну характеристику “рамккового аналізу” Е.Гофмана.

 28. Охарактеризуйте співвідношення понять “світу референції”, та “кінцеві області значень”.

 29. Розкрийте суть категорії “соціальний універсум” за П.Бергером та Т.Лукманом.

 30. Розкрийте суть методу феноменологічної редукції.


Література

 1. Абельс Х. Романтика. феноменологическая социология м качественное социальное иследование // Журнал социологии и социальной антропологии. — 1998. — №1.

 2. Бауман З. Мыслить социологически. — М.,1996.

 3. Бек-Виклунд М. Феноменология: мир жизни и обыденного знания // Совреме нная западная социология: теории, традиции, перспективы / под ред. П.Монсон. — С.-Пб., 1992.

 4. Бергер П. Приглашение в социологию.— М., 1996.

 5. Бергер П. Понимание современности // Социологические исследования. — 1990. — №7.

 6. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М.,1995.

 7. Блау П. Различные точки зрения на социологическую структуру и их общий знаменатель // Американская социологическая мысль: Тексты / под ред В.И.Добренькова. — М., 1994.

 8. Бурдье П. Социология политики / Пер. с фр. — М., 1993.

 9. Бурдье П. Начала / Пер. с фр. — М., 1994.

 10. Бутенко И.А. Социальное познание и мир повседневности М. Наука, 1987.

 11. Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С 495-510

 12. Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Э. Гуссерля // Вопросы философии. 1992. № 7

 13. Гарфинкель Г. Что такое этнометодология // Человек и общество. К., 1999.

 14. Гейзінга Й. Homo Ludens. — К., 1994.

 15. Гоффман И.Представление себя в повседневной жизни // Человек и общество. — К.,1999.

 16. Гоффман И. Представление себя другим // Современная зарубежная социальная психология. Тексты. — М., 1984.

 17. Григорьев Л.Г. “Социология повседневности” Альфреда Шюца // Социологические исследования. — 1988. — №2.

 18. Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная социология. Учебное пособие. М., 1997.

 19. Гуссерль Э. Идея феноменологии // Ступени. 1991, №3.


 1. Барри В. Джонстон Экзистенциальная феноменология и социология Питирима Сорокина // Журнал социологии и социальной антропологии, 1999, №3

 2. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. Учебное пособие. М., 1998.

 3. Ионин Л.Г. Альфред Шюц и социология повседневности // Современная американская социология. — М., 1994.

 4. Ионин Л.Г. Понимание и экспертиза // Вопросы философии. 1991. — №10.

 5. Ионин Л.Г. Понимающая социология. М., 1979

 6. Ионин Л.Г. Георг Зиммель — социолог. М., 1989

 7. Кармадонов О.А. Семантика политического пространства: опыт кросскультурного транссимволического анализа // Журнал социологии и социальной антропологии. — 1998. — №4.

 8. Козлова Н.Н., Смирнова И.М. Кризис классических методологий и современная познавательная ситуа­ция//Социологические исследования. 1995. № 11

 9. Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М., ИФ РАН, 1996.

 10. Кравченко Е.И. Социологическая концепция Э.Гоффмана // Современная американская социология. — М., 1994.

 11. Кравченко Е.И. Э.Гоффман. Социология лицедейства. — М., 1997.

 12. Критика современной буржуазной теоретической социологии. — М.,1977.

 13. Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. – М.,2000.

 14. Лекторский В А. "Альтернативные миры" и проблема непрерывности опыта // Природа научного познания. Минск, 1979

 15. Мелентьева Н.В. Джордж Герберт Мид // Современная американская социология. — М., 1994.

 16. Мід Дж. Дух, самість, суспільство. К., 2000.

 17. Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995

 18. Руткевич Е.Д. Питер Людвиг Бергер // Современная американская социология. — М., 1994.

 19. Руткевич Е.Д. Томас Лукман // Современная американская социология. — М., 1994.

 20. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. — К., 1996.

 21. Сивиринов Б.С. Феноменологическая парадигма в преподавании социологии // Социологические исследования. – 2000.– №9.

 22. Смелзер Н. Социология. — М.,1994.

 23. Смирнова Н.М. От трансцендентальной феноменологии к феноменологии социальной реальности: миро­воззренческие основания "великого синтеза" // Феноменологические исследования. Российско-американский ежегодник. Владимир-Ве1топ1. № 2. 1998.

 24. Смирнова Н.М. Классическая парадигма социального знания и опыт феноменологической альтернативы // Общественные науки и современность. 1995. № 1.

 25. Силвермен Д. Некоторые игнорируемые вопросы о природе соцыальной реальности // Новые направления в социологической теории. М., 1978.

 26. Силвермен Д. Методология и значение // Новые направления в социологической теории. М., 1978.

 27. Тернер Дж. Структура социологической теории. — М., 1985.

 28. Филипсон М. Феноменологическая социология и философия// Новые направления в социологической теории. М., 1978.

 29. Филмер П. Об этнометодологии Гарольда Горфинкеля // Новые направления в социологической теории. М., 1978.

 30. Фотев А. Герберт Блумер: символический интеракционизм // Современная американская социология. — М., 1994.

 31. Щербина В. Суб’єктне начало теоретизування у феноменологічній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №4.

 32. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. — 1988. — №2.

 33. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская социологическая мысль: Тексты / под ред В.И.Добренькова. — М., 1994.

Схожі:

Феноменологічна соціологія iconСоціологія Спеціальність: Соціологія (0904) I. Загальна соціологія 1
Соціологія в системі наук про суспільство. Система соціологічних знань та її елементи. Види соціологічних досліджень
Феноменологічна соціологія iconПрограма державного екзамену
«Соціальна структура і соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання...
Феноменологічна соціологія iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
Феноменологічна соціологія iconСоціологія сім'ї та шлюбу
Соціологія основну увагу зосереджує на аналізі сім'ї як соціального інституту та малої соціальної групи. Будучи спеціальною соціологічною...
Феноменологічна соціологія iconЗаліковий кредит Соціологія міста. Модуль Наукове уявлення про місто. Змістовий модуль Соціологія міста як спеціальна соціологічна теорія. Предмет курсу «Соціологія міста»
В темі також висвітлюється взаємозв'язок соціології міста з іншими науками
Феноменологічна соціологія iconВ. Н. Каразіна Кафедра прикладної соціології "затверджую" Перший проректор " " 2010 р. Робоча програма
«соціологія», спеціальністю 030101 –«соціологія», 030102 «соціальна робота»
Феноменологічна соціологія iconТема Розуміюча соціологія М. Вебера та її трансформації
Соціологія знання М. Шелера: досвід випробування феноменологічної методології на терені соціології знання
Феноменологічна соціологія iconФеноменологічна концепція в літературознавстві
...
Феноменологічна соціологія iconКурс „Соціологія повсякденності”. Вступна лекція
Соціологія повсякденності: предмет, методологія, основні проблеми. Різноманітні концепції повсякденності та дисциплінарне поле соціальних...
Феноменологічна соціологія iconПрограма історія українського кіно Соціологія бідності (Соціальна маргіналістика): Ретроспектива фільмів Кена Лоуча
Четвер. Соціологія бідності. Cathy come home. Ken Loach. 1966 (англійською мовою)
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка