Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

1. Філософія, коло її проблем
97.52 Kb.
Назва1. Філософія, коло її проблем
Дата конвертації26.11.2012
Розмір97.52 Kb.
ТипДокументы
Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видам занять по курсу "Філософія"Найменування темЛекції


Семінари


Самостійна

робота


1

2

3

4


Тема 1. Філософія, коло її проблем.

Тема 2. Історичні типи світогляду.

Тема 3. Антична філософія, її основні напрямки і представники.

Тема 4. Філософія Середніх віків.

Тема 5. Характерні риси епохи Відродження.

Тема 6. Наукова революція ХУП ст.

Тема 7. Філософські традиції України.

Тема 8. Основні ідеї французьких філософів-просвітян ХУІІІ ст.

Тема 9. Німецька класична філософія.

Тема 10. Виникнення філософії марксизму.

Тема 11. Російська філософсько-суспільна думка ХІХ ст.

Тема 12. Світоглядно-філософські погляди в Україні ХІХ ст.

Тема 13. Перехід від класичної до некласичної філософії на рубежі ХІХ-ХХ ст.

Тема 14. Природа як об'єкт філософського дослідження.

Тема 15. Проблема свідомості у філософії.

Тема 16. Проблеми пізнання у філософії.

Тема 17. Єдність і багатоманітність історичного процесу.

Тема 18. Проблема особи у філософії ХХ ст.

Тема 19. Культура як об'єкт філософського аналізу.2

2
4

2

2

1

2
1

4

2

2
2
2

4

6

2

2

6

2

2

2


2


2
2

2

2
2

2

24
4

2
2

2

2

2

2
4
10

8

8

4

4

4

4


П Р О Г Р А М А К У Р С У
Тема 1. Філософія, коло її проблем.

Предмет філософії - загальні зауваження.
Тема 2. Історичні типи світогляду.

Міф, релігія, філософія; їх особливості і функції. Історичні і національні етапи розвитку філософії.
Тема 3. Антична філософія, її основні напрямки і представники.

Космоцентричні напрямки філософії Древньої Греції /Левкіп, Демокрит та ін./ Проблеми гносеології /Піфагор, Зенон/. Проблеми людини /Сократ, Платон, Протагор/. Проблеми суспільства і влади /Платон, Арістотель/. Філософія Арістотеля - її універсальний характер. Морально-етичні вчення Древньої Греції /стоїки, циніки, епікурійці/.

Семінар: Антична філософія, коло її проблем.
Тема 4. Філософія Середніх віків.

Західно-європейська і греко-православна /візантійська/ традиції. Теорія і схоластика.
Тема 5. Характерні риси епохи Відродження.

Гуманізм і проблема людської індивідуальності.

Семінар: Гуманізм епохи Відродження.
Тема 6. Наукова революція ХУП ст.

Проблема методу пізнання у філософії /Ф.Бекон, Р.Декарт/.

Семінар: Наукова революція ХУП ст. Проблема методу у філософії.
Тема 7. Філософські традиції України.

Вищі учбові заклади України ХУП - ХУШ ст. Філософія "серця" Сковороди.
Тема 8. Основні ідеї французьких філософів-просвітян ХУШ ст.

Ідея суспільного договору і громадянського суспільства.
Тема 9. Німецька класична філософія.

Німецька класична філософія /Кант, Фіхте, Шелінг, Гегель та ін./

Семінар: Німецька класична філософія.
Тема 10. Виникнення філософії марксизму.

Виникнення філософії марксизму, її історична обмеженість і політичний догматизм.
Тема 11. Російська філософсько-суспільна думка ХІХ ст.

Російська філософсько-суспільна думка ХІХ ст., її зв"язок з літературою і публіцистикою. Релігійна російська філософія ХІХ ст.
Тема 12. Світоглядно-філософські погляди в Україні ХІХ ст.

Україна "між Сходом і Заходом" - пошук шляхів.

Семінар: Українська суспільно-філософська думка ХУП-ХУШ ст.
Тема 13. Перехід від класичної до некласичної філософії на рубежі ХІХ-ХХст.

Революція у фізиці, політичні реалії ХХ ст. Марксистсько-ленінська філософія - як засіб ідеологічного тиску і втілення "класової" ідеї у філософію. Основні проблеми філософії ХХ ст. і шляхи їх розв'язання.

Семінар: Російська філософська думка ХІХ ст.
Тема 14. Природа як об'єкт філософського дослідження.

Природне середовище життєдіяльності суспільства, його вплив на людське життя. Історичні особливості взаємодії природи і суспільства. Концепція ноосфери /Т. де Шарден, В.І.Вернадський/. Глобальні проблеми ХХ ст. Екологічні і демографічні загрози. Спроби теоретичного обгрунтування моделей посттехнічного майбутнього цивілізації.
Тема 15. Проблема свідомості у філософії.

Онтологічний, гносеологічний, психологічний, соціальний аспекти. Духовне життя суспільства. Форми суспільної свідомості. Наука, мистецтво, мораль - способи відтворення основних параметрів людського буття. Поняття ідеології. Українська ідея і ідея державності.
Тема 16. Проблеми пізнання у філософії.

Неопозитивізм, постпозитивізм. Герменевтика і семіотика як напрямки філософських досліджень. Специфічні ознаки науки. Особливості природничо-наукових, технічних і соціальних наук. Стиль мислення епохи.
Тема 17. Єдність і багатоманітність історичного процесу.

Циклічні концепції історичного розвитку. Лінеарні концепції історії. Теорія суспільно- економічних формацій К.Маркса. Сучасні концепції постіндустріального, інформаційного суспільства.
Тема 18. Проблема особи у філософії ХХ ст.

Екзистенціалізм про існування людини і її сутність. Теоретичні попередники екзистенціалізму /К"єркегор, Н.Бердяєв, А.Бергсон/. Марксизм і проблема людини. Антропологічні напрямки у сучасній філософії. Проблема свідомого і несвідомого /З.Фрейд/, колективне несвідоме /архетип, ментальність/. Істина, добро, краса - основні виміри людського.
Тема 19. Культура як об’єкт філософського аналізу.

Поняття культури. Культурна різноманітність. Елітарна і масова культура. Культурна спадщина і новаторство. Осмислення техніки як особливого способу буття людини у світі. Відродження української культури - шляхи і проблеми.

А Н О Т А Ц І Я
Робоча програма з курсу філософії розрахована на 50 лекційних, 20 семінарських і 70 годин самостійної роботи.

Курс з філософії має за мету вивчення досягнень світової філософії в історичному аспекті, основні напрямки і національну своєрідність її розвитку з античниих часів до ХХ століття, загальнолюдське значення і вплив на культуру сучасної епохи.

При аналізі філософських проблем сьогодення, а також оцінці історичних етапів розвитку філософії ми свідомо підкреслювали неспроможність ідеологічних засад марксизму /принцип партійності, "боротьба" матеріалізму і ідеалізму як прояв класової боротьби, протистояння філософії марксизму західній філософії/, що потребує звільнення від багатьох штампів, ще присутніх в існуючих підручниках. На семінарські заняття виносяться найважливіші теми. Велика кількість годин для самостійної роботи дасть змогу звернути увагу на багато "нетрадиційних" проблем загальнокультурного, морально-етичного і професійного значення.

Слід зазначити, що програма передбачає методичне забеспечення: плани семінарських занять і тем самостійної роботи, список рекомендованих оригінальних праць з філософії, підручник або конспект лекцій.

Література

до навчального плану курсу "Філософія"
Підручники.

1. Філософія. Курс лекцій. - К., 1993.

2. Философия. Учебное пособие для студентов ВУЗов. - К., 1994.

3. Історія філософії України. - К., 1994.

4. Введение в философию. Учебник для высших учебных заведений. Ч.I. - М.,1990.

5. Андрущенко В.П., Милальченко М.Ф. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій у 2-х томах.

6. Костенко А.А. Лекции по философии. - Харьков, ХИЭИ, 1993.

7. Мамардашвили Мираб. Как я понимаю философию. - М., 1992.
Теми 1-2.

8. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991.

9. Потебня А.А. Слово и миф. - М., 1989.

10. Леви-Строс К. Первобытное мышление. - М., 1994.

11. Почепцов Г. Тоталитарный человек. Очерки тоталитарного символизма и мифологии. - К., 1994.

12. Маматова Л. Модель киномифов 30-х годов. // Искусство кино. №11.

13. Гейзінга Й. Homo Ludens. - К., 1994.
Тема 3.

14. Трубецкой С.Н. Метафизика в Древней Греции. - М., 1990.

15. Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976.

16. Гиндельбант В. История древней философии. -К., 1995.

17. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. - К., 1995.

18. Поппер Карл. Открытое общество и его враги. Чары Платона. Том 1. - М., 1992.
Теми 4-6.

19. Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979.

20. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1984.

21. Гуревич А.Я. Средневековый мир. (Культура безмолвствующего большинства). - М., 1990.

22. Бахтин М.М, Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренесанса. - М., 1990.

23. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978.

24. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII вв. - М., 1984.

25. Рассел Б. История западной философии. - М., 1959.

26. Питирим Сорокин. Человек, цивилизация, общество. - М., 1992.
Теми 8-9.

27. Кант И. Критика чистого разума. Соч. в 6-ти томах. Т.3. - М., 1964.

28. Вольтер. Философские сочинения. - М., 1988.

29. Асмус В.Ф. И.Кант. - М., 1973.

30. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. - М., 1974.

31. Поппер Карл. Открытое общество и его враги. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. Т.2. - М., 1992.

32. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1993.

33. Ницше. Ф. Избранные произведения. - М. 1993.

34. Философия Гегеля и современность. - М., 1973.

35. Шеллинг. Философия искусства. - М., 1966.

36. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. - К., 1994.
Тема 10.

37. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. - Сочинения. Т.1.

38. Маркс К. Критика политической экономии. Предисловие. Маркс К., Энгельс Ф. - Сочинения. Т.13.

39. Джилас М. Лицо тоталитаризма. - М., 1992.

40. Політологія посткомунізму. - К., 1995.

41. Хайек Ф.А. Дорога к рабству. //Вопросы философии, 1990, № 9-11.
Теми 7, 12.

42. Сковорода Г.С. Із філософських творів. Т. 1-2. - К., 1972.

43. Юркевич П. Философские произведения. - М., 1990.

44. Чижевський Д.І. Філософія і національність. //Філософська і соціологічна думка, 1990, №10, 11.

45. Шпет Г.П. Введение в этническую философию. Соч. - М.,1989.

46. Чижевський Д.І. Нариси з історії філософії на Україні. - К., 1992.

47. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993.

Вишенський І. с. 138-140.

Прокопович Ф. с. 180-196.

Сковорода Г.С. с. 238-240.

Костомаров М.І. с. 315-317.

Куліш П. с. 322.

Шевченко Т.Г. с. 327-328.

Юркевич П.Д. с. 335-353.

Драгоманов с. 372-375.

Франко І.Я. с. 383-405.

Українка Л. с. 412-413.

Винниченко В.К. с. 414-426.

Донцов Д. с. 434-435.

Липинський В. с. 454-456.

48. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. - Львів, 1994.
Тема 11.

49. Бердяев Н.А. Самопознание. - М., 1991.

50. Бердяев Н.А. Сочинения. - М., 1989.

51. Лосский Н.О. История русской философии. - М., 1991.

52. О России и русской философской культуре. Философия русского послеоктябрьского зарубежья. Н.А.Бердяев, Б.П.Вышеславцев, В.В.Зеньковский, П.А.Сорокин, Г.П.Федотов, П.Флоровский. - М., 1990.

53. Франк С.Л. Духовные основы общества. - М., 1992.

54. Розанов В.В. Сочинения. - М., 1990.

55. Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. Т.2. - М., 1989.

56. Письма Елены Рерих 1929-1938. Т.1. - Минск, 1992.
Тема 14.

57. Субмир А. Мыслители нашего времени. - М.,1994.

58. Фуко М. Слова и вещи. - С.-П., 1994.

59. Тейяр де Шарден П. Феномен Человека. Преджизнь, жизнь, мысль, сверхжизнь. - М., 1987.

60. Джеймс В. Прагматизм. - К., 1995.

61. Утопия и утопическое мышление. Антология зарубежной литературы. - М., 1991.

62. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. - М., 1965.

63. Вернадский В.И. Живое вещество. - М., 1978.

64. Баландин Р.К. Вернадский : жизнь, мысль, бессмертие. - М., 1982.
Тема 15.

65. Социо-логос. Социология, антропология, метафизика. Общество и сферы смысла. Вып.1. - М.,1991.

66. Франк С.Л. Духовные основы общества. - М., 1992.

67. Бурдье П. Социология политики. - М., 1993.

68. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. - М.. 1992.

69. Політологія посткомунізму. - К., 1995.

70. Хайек Ф.А. Дорога к рабству. //Вопросы философии, 1990, № 9, 10, 11.

71. Білецький. Загроза нової ідеократії. //Сучасність, 1994, № 4.
Тема 16.

72. Хилл Т.И. Современные теории познания. Пер. с англ. - М., 1965.

73. В поисках теории развития науки. (Очерки западно-европейских и американских концепций ХХ в.) - М., 1982.

74. Михайлов А.А. Современная философия. Герменевтика. - Минск, 1984.

75. Лотман Ю.М. К проблеме типологии культуры. - Труды по знаковым системам. Вып.3. - Тарту, 1967.

76. Структура и развитие науки. - М., 1978.

77. Витгенштейн Л. Логиго-философский трактат. Пер. с нем. - М., 1958.

78. Гадамер Х.-Г. Истина и метоз. - М., 1988.
Тема 17.

79. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991.

80. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1992.

81. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. - М., 1992.

82. Арон А. Этапы развития социологической мысли. - М., 1993.

83. Тофлер О. Третья волна. - М., 1982.

84. Новая техническая волна на Западе. - М., 1986.

85. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.
Тема 18.

86. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. - М., 1995.

87. Проблема человека в западной философии ХІХ в. - М., 1988.

88. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. - К., 1995.

89. Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994.

90. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.-П. Сумерки богов. - М., 1989.

91. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990.

92. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. - М., 1989.
Тема 19.

93. Леви-Строс К. Первобытное мышление. - М., 1994.

94. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. -М., 1989.

95. Потебня А.А. Слово и миф. - М., 1989.

96. Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1989.

97. Фуко М. Слова и вещи. - С.-П. 1994.

98. Лотман Ю.М. К проблеме типологии культуры. //Труды по знаковым системам. Вып. 3. - Тарту, 1967.

Схожі:

1. Філософія, коло її проблем iconТема №1 Філософія. Коло її проблем та роль в суспільстві план
Основні поняття: філософія, світогляд, міфологія, релігія, матеріалізм, ідеалізм, онтологія, гносеологія, аксіологія, діалектика,...
1. Філософія, коло її проблем icon1І. Вступна частина Тема Філософія, коло її проблем і роль у суспільстві
Різноманітність тематики цих роздумів обумовлена загальною орієнтацією, самовизначенням людини у світі, її світоглядом
1. Філософія, коло її проблем iconСвітогляд І філософія. Природа філософського мислення. Єдність І багатоманітність форм І способів буття філософії
Філософія виступає, як теоретична форма світогляду і потребує аргументованості, доведеності та логічної послідовності розгортання...
1. Філософія, коло її проблем iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030102 «Релігієзнавство»
Філософія Середніх віків І доби Відродження, Нова філософія XVI – XVII ст., Сучасна світова філософія, Історія української філософії,...
1. Філософія, коло її проблем iconПрограма курсу І. Суть І значення філософського розуміння світу
Концепції виникнення філософії. Суть філософських проблем, їх взаємозв'язок з фундаментальними питаннями людського буття. Філософія...
1. Філософія, коло її проблем iconФілософія як форма суспільної свідомості круг її проблем та роль у суспільстві
Це особливо важливе в умовах загострення глобальних проблем сучасності, коли актуальними стають світоглядні аспекти різних видів...
1. Філософія, коло її проблем iconЛекція 4 Філософія Просвітництва
Царства Розуму. В епоху Просвітництва увага філософів, дещо відсторонюю­чись від проблем методології та субстанційних засад буття,...
1. Філософія, коло її проблем iconФілософський факультет
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія” : 2009....
1. Філософія, коло її проблем iconНавчально-методичний комплекс
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
1. Філософія, коло її проблем iconТема уроку. Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане у трикутник. Мета уроку
Наочність І обладнання: презентація «Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане у трикутник», ппз dg з розробками задач, «Збірник...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка