Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії
48.96 Kb.
НазваПерелік питань до кандидатського іспиту з філософії
Дата конвертації26.11.2012
Розмір48.96 Kb.
ТипДокументы
Перелік питань

до кандидатського іспиту з філософії


 1. Проблеми відношення людини до світу. Поняття світогляду, його історичні типи. Основні складові світогляду: знання, віра, переконання, цінності, ідеали.

 2. Суспільство як система. Відношення «людина – суспільство» як об’єкт соціальної філософії.

 3. Предмет філософії. Основне коло філософських питань. Основні функції філософії.

 4. Взаємозв’язок понять «людина», «індивід», «особистість». Особистість і суб’єктивність. Місце свідомовольових компонентів у структурі і поведінці особистості.

 5. Філософія як наука і як форма суспільної свідомості. Філософія і культура. Національна своєрідність філософського мислення.

 6. Проблеми життя і смерті. Смисл життя людини і людства. Ціннісні виміри людського життя.

 7. Проблема буття людини і суспільства у філософії Сократа, Платона і Аристотеля.

 8. Наука як об’єкт філософського дослідження. Методологічна єдність і багатогранність сучасної науки.

 9. Філософія Середньовіччя, її теоцентричний характер, основні етапи розвитку: апологетика, патристика, схоластика.

 10. Наука як система знань. Місце науки в системі духовної культури. Наука, релігія, мораль.

 11. Філософія епохи Відродження, її антропоцентричний та гуманістичний характер. Натурфілософія, пантеїзм та діалектика. (М.Кузанський, Дж.Бруно).

 12. Матерія як філософська категорія. Еволюція поглядів на матерію. Рух – атрибут матерії. Класифікація форм руху. Простір та час як форми існування матерії.

 13. Філософія Нового часу. Наукова революція XVII ст. та її відображення в філософії. Проблема методу пізнання: емпіризм та раціоналізм.

 14. Смисл і специфіка екологічного буття. «Антропологічна катастрофа». Масштаби людської діяльності і сучасна глобалістика.

 15. Філософія Просвітництва, її характерні риси, основні напрями, місце і роль в історії культури.

 16. Політичне буття суспільства: сутність, структура, закономірності та сучасні тенденції розвитку.

 17. Німецька класична філософія, її характерні риси, основні проблеми і принципи, місце в історії культури.

 18. Держава як соціальний і політико-правовий інститут. Історичні типи держави. Влада – ключова домінанта політико-правового буття суспільства.

 19. Філософські погляди І.Канта: «Коперніканський переворот в філософії», співвідношення «речі у собі» та «явища» в процесі пізнання.

 20. Демократія як соціальний феномен. Історичні типи демократії. Природа тоталітаризму.

 21. Філософія Г.-В.-Ф.Гегеля: його філософська система і метод, тотожність мислення і буття, діалектика як теоретична система.

 22. Національне буття суспільства: сутність, структура і тенденції розвитку. Специфіка національного буття. Суб’єкти національного буття і особливості їх діяльності.

 23. Становлення філософських поглядів К.Маркса. та Ф.Енгельса. Розробка концепції матеріалістичного розуміння історії.

 24. Сутність та мета людського існування. Ціннісні виміри людського життя: предметні цінності та суб’єктивні цінності.

 25. Філософські погляди Г.Плеханова та В.Леніна. Особливості марксизму в Росії.

 26. Поняття культури суспільства. Структура і функції культури. Концептуальні підходи до визначення сутності культури в сучасній культурології: символічний, раціональний, функціональний.

 27. Російська філософія «всеєдності», ірраціоналістична філософія: екзистенціалізм, персоналізм, інтуїтивізм – М.Бердяєв, В.Розанов, М.Лоський.

 28. Природа як матеріальна передумова суспільства. Природа як універсум, космос, визначальна сутність речей. «Перша» та «друга» природи, біо- та ноосфера

 29. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

 30. Суспільна свідомість і суспільне буття. Онтологія суспільної свідомості. Структура, види, типи, рівні і форми суспільної свідомості.

 31. Г.Сковорода – фундатор філософії українського духу. Гуманістичний характер вчення про споріднену працю.

 32. Структура соціальних відносин. Поняття соціальної структури суспільства: група, клас, верства, прошарки.

 33. Філософські погляди О.Потебні, С.Подолинського, М.Драгоманова, В.Антоновича.

 34. Суспільство як система, що саморозвивається. Діалектика виробництва, розподілу, обміну і споживання. Продуктивні сили та виробничі відносини, їх структура.

 35. Некласична філософія кінця ХІХ ст. Проблема ірраціонального: воля, почуття, інтуїція, несвідоме в філософії Ф.Ніцше, А.Шопенгауера.

 36. Структура пізнання. Взаємозв’язок чуттєвого та раціонального пізнання. Творчість як найвища форма пізнавальної активності людини.

 37. Класичний психоаналіз З.Фрейда. Ідея несвідомого, структура психіки за З.Фрейдом та К.Юнгом.

 38. Зміст і форми філософського вчення про розвиток (діалектична та метафізична концепції).

 39. Проблема знання і мови у філософії ХХ ст. Неопозитивізм, постпозитивізм, структуралізм.

 40. Роль науки у виробництві. Історична ґенеза взаємодії науки і виробництва. Сутність сучасної науково-технічної революції, її соціальні наслідки.

 41. Екзистенціальна філософія та її різновиди: М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр.

 42. Формування національної ідеї як необхідної складової ефективної державної ідеології.

 43. Слов’янофільство та західництво як дві лінії розвитку російської соціально-філософської думки ХІХ – ХХ століття.

 44. Проблема істини в історії філософії. Догматизм, скептицизм, релятивізм як гносеологічні концепти.

 45. Головні історичні типи діалектичних філософських систем.

 46. Матерія як філософська категорія і об’єктивна реальність. Основні форми існування матерії та її атрибути.

 47. Філософія періоду піднесення українського духовного життя (В.Винниченко, М.Грушевський, В.Зеньковський).

 48. Головні концепції філософії історії. Суб’єкт історії. Закони та рушійні сили історії, проблема її смислу.

 49. Ідея прогресу в історії соціальної філософії. Поняття цивілізації та цивілізаційних основ розвитку суспільства. Формація й цивілізація.

 50. Філософський зміст проблеми екологічної безпеки. Екологічна свідомість, її риси.

 51. Фуко М. Наглядати та карати.

 52. Вернадський В. Філософські думки натураліста.

 53. Тейяр де Шарден П. Феномен людини.

 54. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть?

 55. Ясперс К. Смисл і призначення історії.

 56. Тоффлер О. Майбутнє праці.

 57. Юркевич П. Серце та його значення в духовному житті людини.

 58. Сорокін П. Людина. Цивілізація. Суспільство.

 59. Мак’явеллі Н. Державець.

 60. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм.

 61. Хайдеггер М. Що таке метафізика?

 62. Тоффлер Е. Третя хвиля.

 63. Вернадський В. Філософськи думки природознавця.

 64. Гегель Г. Філософія історії.

 65. Платон. Держава.

 66. Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець німецької класичної філософії.

 67. Вебер М.Протестантська етика і дух капіталізму.

 68. Тойнбі Дж. Осягнення історії. (загальна характеристика)

 69. Фромм Е. Втеча від свободи.

 70. Сковорода Г. Розмова п’яті путників про істинне щастя у житті.

 71. Камю А. Міф про Сізіфа.

 72. Ніцше Ф. Так говорив Заратустра (загальна характеристика).

 73. Маркс К. Тези про Фейєрбаха.

 74. Сковорода Г. Діалог.

 75. Винниченко В. Відродження нації.

Схожі:

Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії iconПерелік питань кандидатського іспиту з філософії
Філософія. Специфіка філософських проблем та характер філософського знання. Структура філософського знання
Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії iconВимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) з метою складання кандидатського...
Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії iconПерелік питань для складання кандидатського екзамену з філософії Проблема виникнення філософії. К. Ясперс про «осьовий час»
Основні філософські традиції (європейська, індійська і китайська) та їхня специфіка
Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії iconОрієнтовний перелік питань з філософії для вступного іспиту до аспірантури
Формаційний підхід до історичного процесу в контексті сучасної філософії історії
Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії iconОрієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія, її предмет, функції та місце в культурі. Роль філософії в науковому пізнанні
Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії iconПитання до кандидатського іспиту з філософії для аспірантів та здобувачів. (2012р.)
Антична філософія: основні школи та персоналії. Евристична роль стародавньої філософії
Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії iconМіністерство освіти І науки України Харківський національний університет радіоелектроніки програма та методичні матеріали з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів та здобувачів нефілософських спеціальностей
Програма та методичні матеріали з філософії для підготовки для складання кандидатського іспиту аспірантів та здобувачів нефілософських...
Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії iconПерелік питань кандидатського іспиту зі спеціальності 23. 00. 04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»
Теоретико-структурна та предметна специфіка теоретичної і прикладної політологій
Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії iconПрограма кандидатського іспиту із теплофізики та молекулярної фізики спеціальність 01. 04. 14 /інваріантна частина
Типова програма кандидатського іспиту із спеціальності 01. 04. 14 Теплофізика та молекулярна фізика
Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії iconПитання до складання кандидатського іспиту з філософії для аспірантів філософського факультету Поняття історико-філософського тлумачення тексту. «Сучасність»
Основні напрямки і тенденції розвитку сучасної філософії в сучасних історико-філософських дослідженнях
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка