Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти
85.14 Kb.
НазваК. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти
Дата конвертації27.11.2012
Розмір85.14 Kb.
ТипДокументыІнтерактивний урок біології з елементами розвитку критичного мислення учнів

К.М. Олексієнко

Вчитель біології ,магістр педагогічної освіти

Новоукраїнська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6

В даній статті розкривається поняття про інтерактивний урок біології з елементами розвитку критичного мислення учнів,доводиться необхідність застосування даних методик на сучасному уроці в загальноосвітній школі, містяться результати досліджень щодо ефективності засвоєння учнями знань при застосуванні даних методик.

Більшість учителів і науковців у цілому світі погоджуються з тим, що слід переходити від «передавання знань» до «навчання жити». За такої ситуації проблема опанування учнями умінь і навичок саморозвитку особистості значною мірою вирішується шляхом упровадження у процес навчання інноваційних технологій.

У процесі реформування осві­ти в Україні застосовуються нові форми роботи у межах традицій­ної системи. Але небезпека поля­гає в тому, що проблеми радян­ської системи освіти, яка значною мірою орієнтувалася на інформа­тивні цілі, автоматично перено­сять на сучасний розвиток школи. Збільшується кількість навчальних предметів, розширюються межі навчальної програми, але при цьо­му за традицією головним залиша­ється питання «Що вивчати?». Та­кий підхід уже вичерпаний самою практикою розвитку освіти. Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інноваційні, треба пам'ятати, що будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо реальні люди, котрі її втілюють, не розглядатимуть її як цілісну систему в єдності її компонентів і взаємозв'язків. Розроблена й описана технологія — це одне, а реалізація її — зовсім інше, адже урок несе відбиток особистості, ментальності, інтелекту конкретного вчителя,

Адже слід навчити дітей жити за умов демократичного суспільства.

Розв'язання цього завдання безпосередньо пов'язане з основним змістом і наповненням шкільного життя — із навчально-виховним процесом. Навчати демократії не можна окремо, а тільки на кожному уроці кожним учителем шляхом застосування відповідних підходів до навчання. Один із таких підходів — апробований, цікавий, творчий – це інтерактивне навчання з елементами розвитку критичного мислення учнів.

Ефективність процесу значною мірою зумовлена методами його реалізації. Оскільки головною метою навчання демократії у школі є вироблення в учнів навичок жити у сучасному світі та впливати на його розвиток, то значною мірою воно повинно відходити від традиційної форми викладання. Тому, поряд із традиційними методами викладання, доцільно використовувати новітні, що грунтуються на таких засадах:

 • формування у процесі навчання цінностей громадянського суспільства та позитивного ставлення учнів до них;

 • забезпечення взаємозв'язку між методами викладання і практикою громадянознавства через створення мікроклімату у школі , який грунтується на принципах співпраці, справедливості, демократичності, дотримання прав людини тощо

 • поглиблення розвитку кооперації в умовах навчально-виховного процесу на рівнях «учень-учень», «учень-учитель»;

 • використання активних та інтерактивних методів навчання, забезпечує залучення учнів до постановки питань, дослідження проблем, процесу формулювання рішень;

 • вивчення суперечливих питань за допомогою критичного аналізу різних поглядів, критичного мислення;

 • залучення учнів до процесу розв’язання суспільних проблем через зміну особистої поведінки, активної участі у громадянському житті на місцевому рівні.

Тому об'єктом нашого дослідження є методика інтерактивного уроку біології з елементами розвитку критичного мислення.

Предметом наших досліджень є інтерактивний урок біології з елементами розвитку критичного мислення.

Мета досліджень полягає у аналізі рівня теоретичного забезпечення та практичного керівництва інтерактивним навчанням із застосуванням елементів розвитку критичного мислення в загальноосвітній школі.

Методика досліджень

Досліджуючи дану тему, ми проаналізували рівень теоретичного забезпечення та практичного керівництва інтерактивним навчанням у загальноосвітній школі; розробили гіпотетичну модель стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів в умовах інтерактивного навчання біології з використанням елементів розвитку критичного мислення; розробили та провели інтерактивні уроки біології з елементами розвитку критичного мислення; а також склали рекомендації для вчителів щодо підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу за допомогою даних методик. В ході досліджень була висунута така гіпотеза: інтерактивний урок з елементами розвитку критичного мислення є одним з найефективніших методів розвитку критичного мислення учнів.

В ході опрацювання методичної літератури нами було сформульовано визначення терміну «інтерактивні технології». Це навчання, яке відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається; це спів-навчання (колективне, кооперативне навчання, навчання у співпраці), в якому і вчитель, і учні є суб'єктами. Ми переконалися в тому, що учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів. Інтерактивні технології найбільше відповідають особистісно - зорієнтованому підходу до навчання. В процесі застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. Тому вони найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, вироблення особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.

Інтерактивні технології потребують певної зміни життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагогів. Ми почали з поступового застосування цих технологій, оскільки як педагогові, так і учням треба звикнути до них. Склали план їх впровадження, оскільки краще старанно підготувати декілька занять у навчальному році, ніж часто проводити наспіх підготовлені «ігри».

Для початку ми провели з учнями особливе «організаційне заняття», створили разом з ними «правила роботи в класі». Налаштували учнів на старанну підготовку до навчальних семінарів. Використали спочатку прості інтерактивні технології — робота в парах, малих групах, мозковий штурм тощо. Коли у нас і в учнів з'явився досвід подібної роботи, такі заняття проходили набагато легше, а підготовка не потребувала багато часу.

Використання інтерактивних технологій — не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість дійсно реалізувати особистісно-зорієнтоване навчання.

Для ефективного застосування інтерактивних технологій, зокрема щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його вивчити (а не перетворити технології на безглузді «ігри заради самих ігор»),ми спланувати свою роботу так, щоб:

• дати завдання учням для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;

• відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми;

 • під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його;

 • на одному занятті можна використовувати одну (максимум — дві) інтерактивних вправи, а не їх калейдоскоп;

 • дуже важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі;

• проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, які не були пов'язані з інтерактивними завданнями.

Результати досліджень

Серед вчителів природничих дисциплін нашої школи ми провели опитування з метою виявлення найкращих та найефективніших інтерактивних методів навчання з елементами розвитку критичного мислення учнів.

В опитуванні брало участь 15 осіб.

Опитування дало такі результати:

На першому місці стоїть такий інтерактивний метод, як робота в парах та робота в малих групах, та в практичній діяльності. Оскільки переважна більшість навчального матеріалу засвоюється завдяки роботі в групах із застосуванням знань, умінь навичок на практиці.

На другому місці стоять такі інтерактивні методи, як мозковий штурм, мозкова атака, діаграми вена, сенкан.

На третьому місці знаходиться вільне письмо,метод позначки, метод кубування, гронування.

Провівши серію інтерактивних уроків біології з елементами розвитку критичного мислення учнів ми помітили:

1.Стійкий ріст активності на уроках,

2.Збільшилася кількість оцінок,

3. Зросло число учнів,які проявляли творчий підхід до виконання завдань.

4. Зросла активність під час відповіді

Проілюструю зміни за цими критеріями з допомогою діаграми:Як бачимо результативність застосування нових методів залишається стійкою впродовж тривалого час, оскільки від уроку до уроку змінюються форми роботи.

Учні підказують найбільш вдалі та ефективні, цікаві і доступні методичні прийоми, самостійно адаптують різноманітні «знахідки» під час переходу від одного етапу до іншого. Вчителю залишається лише коригувати та спрямовувати діяльність учнів, акцентувати їх увагу на головних питаннях, відточувати навички дослідницької та практичної діяльності, поставляти нові проблемні ситуації для моніторингу одержаних знань, розширювати спектр застосування нових форм та ідей з матеріалу, що вивчається.

Для діагностики рівня розвитку критичного мислення ми використали ряд методик. Так, для самооцінки рівня розвитку критичного мислення учнів нами використана методика, за допомогою якої вони можуть визначити настільки ефективно критично мислять.

Дана методика була застосована серед учнів 9-В кл., 10-Б кл. та 11-А кл. У 9-В класі навчається 23 учні. Дуже критично мислячими виявилося 10 старшокласників і до деякої міри критичними – 5, відносно критичними – 8 учнів. У 10-Б класі навчається 28 старшокласників. Дуже критично мислячими виявилося 15 учнів; до деякої міри критичними – 8; відносно критичними – 4 учні. У 11-А класі навчається 25 учнів. Дуже критично мислячими виявилося – 15 старшокласників; до деякої міри критичними – 7; відносно критичними – 3 учні.

Як бачимо, з віком учні стають більш відкритими до думок, здатними оцінювати різні шляхи вирішення проблем. Учні з віком проявляють більшу інтелектуальну активність, допитливість, уміння проникнути у сутність джерел інформації, проникливість, самокритичність, розуміння особливостей свого мислення.

Отже, вибірка досліджуваних становила – 76 учнів, з них дуже критично мислячими виявилось 24 учні (31,6 %), до деякої міри критичними - 27 учнів (35,5%), відносно критичними – 25 учнів (32,9 %).

Після проведення серії уроків критичного мислення ми знову перевірили рівень його розвитку за певними вимірами. Дуже критично мислячими виявилось 37 учнів (48,6%), до деякої міри критичними - 29 учнів (38,2%), відносно критичними – 10 учнів (13,2%). Тобто, дуже критично мислячих учнів збільшилося на 17%, до певної міри критичних – на 2,7%, і зменшилося на 9,7% учнів з відносно критичним мисленням.

Висновки

Отже, на основі вищевикладеного можна стверджувати, що одним з актуальних завдань сучасної школи є пошук оптимальних шляхів зацікав­лення учнів навчанням, підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого засто­сування здобутих знань.

Список використаних джерел

 1. Борміна Т.М. Використання інтерактивних технологій на уроках біології// Біологія .- 2008.-№34.- с.10-11.

 2. Небакова Т. Використання активних та інтерактивних технологій навчання на уроках біології// Біологія.-2006.-№3.- с.3

 3. Перверзєва С.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології з використанням інтерактивних технологій// Біологія.-2008.-№4.-с.8-11.

 4. Салівон Н.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання методики розвитку критичного мислення учнів// Біологія.-2007.-№19.-с.14.Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти iconВідділ освіти Хмельницької рда районний методичний кабінет
Керівники походу: вчитель географії, вчитель біології, вчитель основ лісівництва

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти iconРужицька Валентина Єгорівна вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель біології зош №1 м. Каховка Стаж педагогічної роботи 48 років
Одним із шляхів вирішення вищезазначеного завдання є впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ікт), які відкривають можливості...

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти iconАтестац
Вчитель історії Олексієнко О. В. (зліва) І вчитель фізики ТрусО. Г.(справа) демонструють атестаційній комісії власні педагогічні...

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти iconДипломної педагогічної освіти Тематика випускних робіт, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології
Використання електронних засобів навчального призначення у викладанні шкільного курсу біології

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти iconМетодичні рекомендації обґрунтування актуальності методичної проблеми Розвиток суспільства визначається рівнем освіти його громадян.
Литвин С. М., вчитель біології гімназії імені Т. Шевченка м. Кіровограда, вчитель-методист

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти iconНа виконання Державної програми «Вчитель», регіональної програми «Освіта Донеччини. 2007-2011 роки» з метою поглиблення співробітництва у сфері новітніх
Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти започатковано електронний журнал «Золоті сторінки освіти» (наказ...

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти iconНетрадиційний урок-мандрівка з біології у 7 класі Підготувала вчитель біології вищої категорії, старший вчитель Червоноградського нвк №13, Теслюк Н. Ю
Тема уроку: Народна медицина народилася в серці народу, до народу вона й має бути повернута

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет слобідко-охрімовецька зош І-ІІ ступенів підлісняк М.І., вчитель біології Віньковецький район 2013
Посібник містить завдання, що дають змогу допомогти учням І вчителям у підготовці до поточного І підсумкового контролю знань з біології...

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти iconПитання до заліку
Навчальні плани спеціальності «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня 010101 магістр педагогічної освіти

К. М. Олексієнко Вчитель біології,магістр педагогічної освіти iconМісце на олімпіаді вчитель
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка