Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

На уроках музичного мистецтва
125.45 Kb.
НазваНа уроках музичного мистецтва
в творів
Дата конвертації28.11.2012
Розмір125.45 Kb.
ТипУрок
Зміст
2. Презентація роботи в групах: галерея
3. Фронтальна робота з класом: діаграма Вена
Презентація роботи в групах на засадах використання схем, ілюстрацій у підручнику, системи запитань
Закріплення знань учнів: мікрофон
2. Самоперевірка відповідей учнями за допомогою підручника
2. Оцінювання результатів навчальної діяльності школярів
Параметри оцінювання
V. Домашнє завдання
V. Домашнє завдання
Балютіна К.М., методист кафедри корекційної педагогіки, відмінник освіти України,

Черненко С.В., завідувач навчально-методичного кабінету музики, відмінник освіти України
Модифікація форм роботи з учнями

на уроках музичного мистецтва
Педагогічний процес включає в себе дві основні характерні риси: систематичну допомогу саморозвитку організму і всебічне удосконалення особистості1.

П.Ф. Каптерев
Кардинальна зміна мети та завдань загальної середньої освіти в Україні об’єктивно зумовлює прогнозування кардинально інших кінцевих результатів навчальної діяльності школярів. Зокрема іншим стало ставлення до учня: сьогодні його визнано суб’єктом пізнання, оскільки будучи предметом природи, він володіє здатністю до саморозвитку і самовдосконалення. Це означає, що школяр має бути активним учасником процесу сприймання та засвоєння знань, здатним творчо переосмислювати та застосовувати їх на практиці, виявляти своє ставлення до змісту отриманої інформації, співвідносити здобуті результати з перспективами свого майбутнього. Передбачається, що це допоможе йому реалізувати себе в подальшому житті, дозволить зайняти належне місце в близькому оточенні, суспільстві, стати володарем своєї долі.

Такий підхід потребує перегляду не лише змісту загальної середньої освіти, а й пошуку форм організації навчально-виховного процесу, які б сприяли розвитку особистості дитини засобами навчальної діяльності через призму функціональних особливостей навчального предмета. Зокрема уроки музичного мистецтва дозволяють забезпечити учневі на шляху становлення його як суб’єкта пізнання, розвиток умінь:

 • розрізняти твори, що належать до різних музичних стилів, розуміти позицію авторів творів, що належать до різних стилів музичного мистецтва;

 • розпізнавати провідну ідею музичного твору, визначати характерні ознаки жанру, виражальні засоби;

 • здійснювати адекватні оцінні судження творів музичного мистецтва, виявляти своє ставлення до них;

 • вести дискусію щодо значимості творчості композиторів різних епох і народів для розвитку світового музичного мистецтва, дотримуючись при цьому етикетних норм, толерантності;

 • арґументувати та доводити власну думку;

 • використовувати різні джерела інформації з питань музичного мистецтва тощо.

Реалізації освітніх цілей з вказаного предмета сприятиме використання інтерактивної моделі навчання, суть якої полягає в активній взаємодії учнів між собою та з учителем, що виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, і одночасно сприяє формуванню у школярів навичок спостерігати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виконувати такі розумові операції, як аналіз, синтез, узагальнення, класифікація; аргументувати та доводити власну думку; користуватися різними джерелами усної і писемної інформації тощо. З метою продемонструвати можливості інтерактивного навчання пропонуємо увазі вчителів музичного мистецтва три варіанти конспекту уроку в 7 класі з теми: «Образний зміст музики. Вранішня зоря романтизму», зміст кожного з яких залежить від цілей, які ставить перед собою педагог.

І варіант

Мета: ознайомити учнів з характерними ознаками романтизму як різновиду напрямків у мистецтві та представниками даного стилю в музиці, які стояли біля його витоків;

формувати вміння аналізувати музичний твір на основі отриманого комплексу вражень;

виховувати інтерес до творів мистецтва.

Обладнання: аркуші паперу для вільного письма, скоч, портрет Ф.-П. Шуберта, фото Віденського оперного театру, ілюстрація до твору Й.-В. Ґете «Лісовий цар», грамзапис балади Ф. Шуберта «Лісовий цар», фортепіано

Х і д з а н я т т я :

І. Діагностика знань учнів з теми, що вивчається (до 7 хвилин)

1. Робота в групах: злива думок

На початку уроку вчитель ділить клас на групи і пропонує школярам згадати та записати на аркушах паперу, все, що їм відомо з попередніх уроків про романтичний стиль.

^ 2. Презентація роботи в групах: галерея

Аркуші, на яких зафіксовано результати діяльності груп, за допомогою скочу прикріплюють на дошці у формі галереї, аби членам решти груп було зручно прочитати написане іншими.

(Романтизм – це один із напрямків у мистецтві (літературі, живописі, музиці, скульптурі); система певних музичних та ідейно-художніх ознак; малі форми жанру: балада, пісня, танець, прелюдія, експромт; композитори, в музиці яких втілено романтизм: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Мендельсон-Бартольді (німецька та австрійська школа); М. Глінка, П. Чайковський (російська школа); Е. Гріг (норвезька школа), Ф. Ліст (угорська школа); емоційна виразність; першість почуття над раціональним мисленням – вища мета митців [4, С. 6-7]).

^ 3. Фронтальна робота з класом: діаграма Вена

Учитель пропонує школярам знайти спільне і відмінне між класичним та романтичним стилями, користуючись текстом на 6-7 сторінках підручника. Результати самостійної роботи учнів фіксуються на дошці за допомогою діаграми Вена.
Класичний стиль Романтичний стиль


ІІ. Практична робота учнів, спрямована на усвідомлення вивченого

(до 23 хвилин)

 1. Оголошення теми уроку, ознайомлення учнів із завданнями на урок [4, С. 20]

 2. Робота в групах: підготовка до презентації текстової інформації

Педагог дає завдання групам: самостійно ознайомитися зі змістом певної частини тексту в підручнику (додаткових джерелах) та підготуватися до її презентації.

І група читає текст, що розкриває причини виникнення романтизму в суспільстві [4, С. 20-21 та його продовження на с. 22];

ІІ група читає текст, присвячений становленню Ф.-П. Шуберта як композитора – написаний курсивом [4, С. 21-22].

 1. ^ Презентація роботи в групах на засадах використання схем, ілюстрацій у підручнику, системи запитань

4. Міні-лекція: ознайомлення учнів з баладою «Лісовий цар»

Спочатку вчитель розкриває учням зміст поняття б а л а д а . Далі дає завдання прочитати баладу Й. Ґете «Лісовий цар» у перекладі М. Рильського [4, С. 24] та розглянути репродукцію однойменної картини. На завершення пропонує послухати грамзапис музичного твору Ф. Шуберта, паралельно коментуючи його.

 1. ^ Закріплення знань учнів: мікрофон

Застосування даного прийому сприятиме формуванню у школярів умінь аналізувати музичний твір на основі отриманого комплексу вражень.

Запитання для інтерв’ювання:

– Які слова в баладі М. Рильського характеризують емоційний стан кожного з трьох персонажів?

– За допомогою яких художніх засобів автор картини передає емоційний стан батька, дитини та Лісового царя?

– Яку роль відіграє фортепіанний супровід у створенні єдиного драматичного образу?

Відповіді дітей на останнє запитання педагог супроводжує повторним програванням фрагментів «Лісового царя» Ф. Шуберта.

ІІІ. Рефлексія (до 5 хвилин)

1. Самостійна робота учнів за індивідуальними картками

Учням пропонується продовжити речення:

а) Романтизм – це …

б) Характерними ознаками романтизму є: …

в) Балада – це …

г) Характерними ознаками балади є: …

д) Характерними ознаками класичного стилю в музиці є: …

е) Характерними ознаками романтичного стилю в музиці є: …

^ 2. Самоперевірка відповідей учнями за допомогою підручника

ІV. Підбиття підсумків (до 7 хвилин)

1. Бліц-опитування

– Що таке «романтизм» у мистецтві?

– Чим відрізняється романтичний стиль у музиці від класичного?

– Що сприяло становленню Ф. Шуберта як композитора-романтика?

^ 2. Оцінювання результатів навчальної діяльності школярів

а) Робота в парах: взаємооцінка

Педагог пропонує учням здійснити взаємооцінку навчальної діяльності протягом уроку за допомогою визначених параметрів:^ Параметри оцінювання

Активність

0–2 бали

Компетентність

0–2 бали

Уміння застосовувати набуті знання на практиці

0–2 бали

Творчість

0–2 бали

Лаконічність висловлювань

0–2 бали

Уміння співпрацювати в групі

0–2 бали


б) Презентація роботи в парах: аргументований коментар роботи 2-3 пар

^ V. Домашнє завдання (до 3 хвилин)

1. Прочитати баладу «Лісовий цар» у перекладі В. Жуковського.

2. Послухати інші твори Ф. Шуберта та відшукати в них ознаки романтизму.

ІІ варіант

Мета: забезпечення педагогічних умов для самостійного ознайомлення учнів з характерними ознаками романтизму в творах музичного мистецтва; розвиток у них умінь спостерігати, порівнювати, виділяти риси схожості, відмінності в досліджуваних об’єктах, формувати звичку класифікувати отриману інформацію; виховувати здатність визначати своє ставлення до змісту навчального матеріалу.

Обладнання: таблиця ЗХД, репродукції 2-3 картин І. Айвазовського на морську тематику (Ф. Гойя), збірка віршів В.А. Жуковського (Г. Гейне), фортепіанні п’єси Ф. Шопена, музичний твір Ф. Шуберта (на вибір учителя), аркуші паперу для вільного письма.
Х і д з а н я т т я :

І. Підготовка учнів до сприйняття навчального матеріалу (до 7 хвилин)

1. Фронтальна робота з учнями: таблиця ЗХД

Учитель закріплює на дошці «Таблицю ЗХД» після чого пропонує учням:

а) згадати все, що їм відомо про романтизм у музичному мистецтві;

б) висловити побажання щодо змісту інформації, яку б вони хотіли отримати на уроці з даної теми.

Відповіді школярів педагог коротко фіксує в перших двох колонках таблиці.


Знаємо

Хочемо знати

Дізналися

1) Романтизм – це …;

2) …

1) Авторів творів музичного мистецтва романтичного стилю;

2) виражальні засоби, що вказують на романтичний стиль музичного твору;

3) …

1) …

2) …

3) …


ІІ. Дослідницько-пошукова робота учнів (до 24 хвилин)

1. Перевірка індивідуального домашнього завдання: «довідкове бюро»

Завдання для членів «довідкового бюро»:

 • Дати визначення поняття романтизм.

 • Вказати причини його виникнення.

 • Назвати представників романтичного стилю в різних видах мистецтва та їх основні твори.

2. Робота в групах на засадах використання графічних організаторів

Завдання для І групи

 • Проаналізувати репродукції 2-3 картин І. Айвазовського на морську тематику чи інших відомих художників-представників романтичного стилю (наприклад, Ф. Гойя), виділити характерні особливості жанру.

Завдання для ІІ групи

 • Проаналізувати 3-4 вірші В.А. Жуковського (Г.Гейне), визначити в них ознаки романтизму.

3. Презентація роботи в групах: діаграма Вена

4. Колективне слухання фортепіанних п’єс Ф. Шопена, що супроводжується коментарем вчителя щодо характеристики музичних образів творів (мелодійність, гармонійність, ритмічність, лаконічність).

5. Самостійне слухання учнями та аналіз одного з творів Ф. Шуберта

6. Презентація результатів самостійної роботи на засадах використання графічних організаторів

ІІІ. Індивідуальна самостійна робота учнів (до 7 хвилин)

1. Вільне письмо на тему: «Що я думаю про образний зміст музики»

2. Презентація результатів письмової роботи: авторське крісло

ІV. Підбиття підсумків уроку. Домашнє завдання (до 7 хвилин)

1. Таблиця ЗХД

Учні перераховують все, про що вони дізналися на уроці, а вчитель нотує їхні відповіді в 3-й колонці „таблиці ЗХД”, після чого акцентує увагу дітей на питаннях, що лишилися нерозкритими, та пропонує домашнє завдання: самостійно знайти відповідь на них.

Такий підхід дасть школярам можливість визначити обсяг наявних у них знань з пропонованої теми та намітити перспективи їх поповнення, адже не гарантовано, що до кінця заняття учні отримають відповіді на всі поставлені ними запитання.
ІІІ варіант
Мета: формувати в учнів уміння користуватися різними джерелами інформації; розвивати критичне мислення, здатність арґументувати та доводити власну думку; виховувати пізнавальний інтерес.

Обладнання: великі аркуші паперу для виконання вправи «злива думок», підручник, довідкова, енциклопедична література, ІКТ, фортепіано, магнітофон, грамзаписи музичних творів Ф. Шопена, Ф. Шуберта чи інших композиторів-романтиків.

Х і д з а н я т т я :

І. Виклик (до 3 хвилин)

1. Колективна робота: злива думок

Учитель пропонує учням передбачити зміст роботи на уроці, тема якого має формулювання: «Образний зміст музики. Вранішня зоря романтизму». Варіантами припущень дітей щодо змісту заняття можуть бути наступні:


Поняття

Форми музичного мистецтва, що мають ознаки романтизму


Причини, що сприяли появі даного напрямку в музичному мистецтві
Композитори-представники стилю, що стояли біля його витоків

Засоби характеристики

музичних образів


ІІ. Робота учнів з першоджерелами (до 26 хвилин)

1. Робота в групах: ґронування

Після „зливи думок” учитель ділить клас на групи (кількість груп дорівнює кількості питань) та пропонує учням:

а) керуючись власною інтуіцією та життєвим досвідом спробувати припустити:

- що таке романтизм ;

- варіанти причин, що сприяли виникненню романтизму;

- хто з композиторів може бути представником романтичного стилю;

- можливі форми музичних творів романтичного стилю;

- варіанти засобів характеристики музичних образів:Поняття

Форми музичного мистецтва, що мають ознаки романтизму
Причини, що сприяли появі даного напрямку в музичному мистецтві


Композитори-представники стилю, що стояли біля його витоків

Засоби характеристики

музичних образівб) користуючись пропонованими джерелами інформації перевірити власні припущення.

2. Творчі звіти груп, що супроводжуються доповненнями вчителя, побудованими на порівнянні художніх та музичних образів, характерних для романтичного стилю, виконанні уривків творів композиторів-романтиків на фортепіано (слуханням їх грамзаписів)

ІІІ. Практична робота школярів (до10 хвилин)

1. Слухання уривків двох музичних творів з метою визначення їх стилю

2. Арґументовані висновки учнів щодо прослуханого

ІV. Висновки (до 5 хвилин)

1. Виступи „чорного” і „білого” критиків щодо:

 • романтичного стилю в мистецтві;

 • результативності навчальної діяльності членів класного колективу на уроці.

^ V. Домашнє завдання (до 1 хвилини)

1. Послухати записи творів композиторів-романтиків – представників різних шкіл. Виділити в даних творах спільні та відмінні риси

Література


 1. Адаптовано: Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів» / За ред. Стіл Дж., Мередіт К. – К.: Міленіум, 2001. – 162 с.

 2. Закон України „Про освіту”, - К., Гравіс, 1996.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Початкова школа. - 2002. - №2. – С.3-5.

 4. Макаренко Г.М., Наземнова Т.О., Міщенко Н.І., Дорогань Л.О. Музичне мистецтво: Підручн. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Харків: Оберіг, 2007. – 192 с.

 5. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посібник: У 2 ч./ Ред. рада: В.М.Доній (голова), Г.М. Несен (заст. голови), Л.В. Сохань, І.Г.Єрмаков (керівники авторського колективу) та ін. – К., 1997. – Ч. 1: Теорія і технологія життєтворчості. – С. 15.

 6. Національна доктрина розвитку освіти / Указ Президента України №347 / 2002 від 17.042002 // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С. 4-9.

 7. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с.
1 Виділено автором.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

На уроках музичного мистецтва iconЗіненко В. В. вчитель музичного мистецтва
...

На уроках музичного мистецтва iconЧеркаський обласний інститут післядипломної
Список рекомендованих творів музичного мистецтва для використання на уроках образотворчого мистецтва, 5 клас

На уроках музичного мистецтва iconСистема продуктивного навчання у дзеркалі практики проведення специфічних дисциплін ( музичного мистецтва)
Савченко Тетяна Терентіївна вчитель музичного мистецтва Некрасовської зош І – ІІІ ст

На уроках музичного мистецтва iconФормування креативних здібностей на уроках художньо-естетичного циклу засобами використання інноваційних технологій
Розвиток творчих здібностей учнів молодших класів на уроках музичного мистецтва засобами використання музично-дидактичних ігор

На уроках музичного мистецтва iconТехнологія вокально-хорового співу на уроках музики та музичного мистецтва
Я вважаю, що під час рішення цієї проблеми даний вид діяльності можна розподілити на декілька етапів

На уроках музичного мистецтва iconАналіз духовних творів композиторів на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній школі
В усі часи людство обережно ставилося до формування душі дитини, адже на міцному ґрунті духовності зростає І особистість, відповідальна...

На уроках музичного мистецтва iconРекомендації щодо проведення уроків музичного мистецтва Використання рухів на уроках музики
Тому рух-це найважливіший компонент у музичному вихованні. На позитивну роль рухів під музику вказували у своїх працях Н.Єгіна, С....

На уроках музичного мистецтва iconМетодичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури у 2011 2012 навчальному році Світлана Ковальова
Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури у 2011 – 2012 навчальному...

На уроках музичного мистецтва iconСеменівська района рада
З метою виявлення І підтримки юніорської творчості, популяризації народно-інструментального мистецтва серед молоді, обміну творчими...

На уроках музичного мистецтва iconНа уроках музичного мистецтва
Ти комп`ютерну самоосвіту, застосувати комп`ютер для полегшення своєї праці, економії часу та підвищення якості освіти як тзн. Комп’ютер...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка