Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту
0.92 Mb.
НазваМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту
Сторінка1/8
Дата конвертації28.11.2012
Розмір0.92 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3046 УКРАЇНСЬКА МОВА

Методичні вказівки та матеріали для практичних

занять та самостійної роботи студентів І курсу

факультету економіки та менеджменту

спеціальності 8. 050201«Менеджмент»

денної форми навчання

СУМИ

Сумський державний університет

2011
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко.- Суми: Сумський державний університет, 2011.- 92с.

Кафедра журналістики та філології


ПЕРЕДМОВА

Вивчення української мови на факультеті економіки та менеджменту тісно пов’язане із загальною тенденцією гуманізації освіти. Таке спрямування сприяє повнішому розвитку особистості в контексті засвоєння загальнолюдських цінностей, формуванню національної свідомості сучасних студентів як майбутніх представників української еліти.

Тематика практичних завдань, комплекс тренувальних вправ, граматичних коментарів і методичних порад ставлять за мету формувати високий рівень мовної компетентності студентів- менеджерів у професійній і науковій сферах комунікації, підвищувати загальнокультурний та інтелектуальний рівні особистості.

Високий рівень мовної компетенції – органічний складник освіченості фахівця економічної сфери, основа його успішної професійної діяльності, конкурентоспроможності.

Засвоєння норм літературної мови у процесі аналізу різностильових текстів (публіцистичного, наукового й офіційно-ділового стилів), їх жанрових різновидів і творення власних текстів сприятиме підвищенню загальномовної культури особистості.

Формування мовленнєвої майстерності забезпечує вивчення основ ділового красномовства, культурних засад міжперсонального спілкування, міжнародного етикету та протоколу.

Професійна мова майбутніх менеджерів характеризується наявністю різноманітних стереотипних структур. Процес спілкування передбачає застосування цих стереотипів у типових ситуаціях. Відповідні стереотипні мовні явища виявляються оптимальними для передачі відповідної інформації. Досконале володіння стереотипами наукової та ділової мови забезпечує створення висококультурного мовного середовища.


РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова за професійним спрямуванням»

для студентів факультету економіки та менеджменту

Спеціальність - менеджмент

(2010/11 навч. рік, ІІ семестр, VІ модульний цикл)

1. Структура навчальної дисципліни:

ІІ семестр загальний обсяг 54 год. / 1,5 кредита;

пр. – 20 год. /10; диф.залік.

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання -1, модульних циклів – 1.

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни : R = 100 балів (1,5кредита ).

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) Робота на аудиторних заняттях ( 0,7R = 70 балів):

- Практичні заняття : 10 пр. х 7 балів/пр. = 70 балів.

б) Виконання завдань на практичних заняттях

- при позитивному оцінюванні на кожному практичному занятті через тематичний тест або усну відповідь (студент має право брати участь у всіх видах контролю знань, а у залік береться найкращий результат) – максимально 7балів (із них 4 рейтингові бали за теоретичну підготовку та 3 бали за виконання вправ з мовної компетенції) х 10 =70 балів максимально.

в) Складання комплексних письмових модульних контролів – (0,3 R= 30 балів):

- поточний модульний контроль (комплексна контрольна робота)- 12 балів; підсумковий модульний контроль (граматичні тести) –18 балів;

г) Продуктивна активність студента на практичних заняттях (доповнення, підготовка індивідуальних повідомлень, самостійне ґрунтовне опрацювання одного із питань,участь в олімпіадах знавців української мови, заходах, присвячених Дню рідної мови) заохочується додатковими рейтинговими балами

( від 0,25 - 0,5 - 1,0), але не більше 2-х балів за модульний цикл.

д) Пасивність студента на практичних заняттях, пропуски занять, його відмова відповідати, за рішенням викладача (лектора), залікова кількість балів за модульний цикл зменшується на 10-15%.

5. Підсумок рейтингових балів за модульним циклом (при позитивному оцінюванні):

V-ий модульний цикл (10 пр. занять, підсумковий модульний контроль) – 55 – 100 балів;

6. Умови ліквідації заборгованості з поточної роботи: перескладання поточного та підсумкового модульного контролів студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці , проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Отриманий результат після перескладання множиться на коефіцієнт 0,1. Позитивна оцінка з модульного циклу в цілому та його складовими не підвищуються (крім зазначених у пункті 4 г та 4 д.).

7. ІРС – не передбачена програмою
8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за модульний цикл рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:


Шкала

оцінювання

ECTS


Визначення

Національна п’ятибальна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно

5,0 (відмінно)

90 ≤ RD ≤100

B

Дуже добре

4,5 (дуже добре)

80 ≤ RD <90

C

Добре

4,0 (добре)

65 ≤RD <80

D

Задовільно

3,5 (задовільно)

55 ≤ RD < 65

E

достатньо – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

3,0 (задовільно)


50 ≤ RD < 55

FX

Незадовільно – можливе складання заходу підсумкового контролю

2 (незадовільно)


35≤ RD < 50F

Незадовільно – до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)


RD < 35- Студенти, які бажають підвищити свою позитивну оцінку, а також ті, які мають незадовільні рейтингові бали за модульний цикл ІІ семестру (від 56 до 80 балів), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю - диф. залік (за процедурою письмового іспиту).

- Студенти, які мають рейтингові бали за семестр менше 35 балів, до підсумкового контролю не допускаються.
Відповідальний за дисципліну Л.М.Яременко

Завідувач кафедри О.Г. Ткаченко

Практичне заняття 1

Тема. Мова як знакова система. Функції мови у суспільстві. Українська національна та літературна мова. Державний статус української мови

План

1 Мова як знакова система. Суспільний характер мови, функції мови у суспільстві.

2 Загальнонаціональна і літературна мова. Мовна норма, типологія мовних норм.

3 Проблема мови і мовлення. Історія та сучасне трактування понять. Двомовність в українському професійному оточенні (білінгвізм чи суржик) – за і проти.

4 І.Франко, І.Огієнко про рідну мову, двомовність.

5 Просодичні засоби мови – наголос, інтонація, пауза та ін.

(загальне знайомство).

Список літератури

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: навч. посібн.- Л.: Світ, 2003.- С.56-57.

 2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповн.- Х.: Торгсінг, 2002.- С. 12-17.

 3. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб.- К.: АртЕк, 1998.- С.5-13.

 4. Кочерган М. Вступ до мовознавства.- К., 2004 (функції мови у суспільстві).

 5. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей.- К.: Просвіта, 2001.- С. 11-26.

 6. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України.- Дрогобич, 1992.

 7. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн.- К.: Каравела, 2006.- С.7- 36.

 8. Форма існування мови суржик // Масенко Л. Мова і політика.-К.: Соняшник, 1999.- С.23- 32.

Завдання

 1. Підготуйтеся за планом у вигляді тез, опрацювавши рекомендовану літературу. Запишіть функції мови у суспільстві.

 2. Перекладіть поданий текст українською мовою,

зважаючи на стилістику перекладу.

А Друкер Питер

(1909 – 2005)

Американский экономист, социолог, публицист, специалист в области проблем управления, «крестный отец» современного менеджмента. В 1931 г. П. Друкер получил ученую степень доктора юриспруденции во Франкфурте; в 1937 г. эмигрировал в США, где был экономическим и финансовым консультантом крупнейших корпораций; с 1942 работал профессором философии, политологии, социальных наук в различных учебных заведениях США.

П. Друкер заявил о себе как ведущий теоретик так называемой эмпирической школы в индустриальной социологии, которая претендует на синтез «классической» школы управления (менеджмента) с доктриной «человеческих отношений». Он пришёл к выводу, что современное «научное управление», в том числе системный анализ и даже человеческие отношения, являются частью тейлоровского наследия (его предшественника). Особенно высоко оценивает П. Друкер то обстоятельство, что Тейлор был не только теоретиком, но и практиком, «первым консультантом в области управления. Иными словами, он соединил в одном лице, в одной жизни и теорию, и практику, мысль и эксперимент, практическую работу и обучение». Это-то единство теории и бизнеса и есть, с точки зрения Друкера, главная определяющая особенность «эмпирической» школы. Ее теоретики постоянно переходят от принципов тейлоризма к принципам доктрины «человеческих отношений», пытаясь восполнить односторонность каждого из этих направлений.

Для ученого характерен «менеджериальный редукционизм»: сведение проблем современного развития к проблеме управления обществом, понимаемым аналогично управленим крупной корпорацией. Управление, подчеркивает Друкер, -- это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную группу. Современное общество, по П. Друкеру, -- это плюралистическое «общество организаций, все большее число членов которых становятся менеджерами и «профессионалами знания».

(Из словаря менеджмента)

Б Философия японского менеджмента

В последние годы во всем мире возрастает интерес к японским формам и методам управления, так как быстрое успешное развитие экономики этой страны позволило ей занять лидирующее положение в мире. Япония является крупнейшим в мире производителем легковых автомобилей; доминирует в производстве почти всех категорий массовых полупроводниковых микросхем; признана самой конкурентно способной страной в мире; занимает лидирующие позиции в обеспечении грамотности населения, социальной политики, качества жизни. Эти и другие успехи во многом обусловлены высоким уровнем менеджмента, основателями которого были Мацусита, Курата, Исизака, Хонда, Морита, Ибука и др.

Японская модель менеджмента основывается на философии «Мы все одна семья», поэтому самая важная задача менеджеров - установить корректные отношения с работниками. Для японцев главными являются 2 понятия - «ути» (фирма - «дом, семья») и «гири» («долг чести» - выполнять строго свои обязанности).

Нормой деятельности для японского менеджера являются каждодневное присутствие на производстве, постоянное общение с людьми. Даже директору завода не предоставляется отдельный кабинет - вместе со своими сослуживцами они размещаются в одном большом зале без перегородок.

Своеобразен и порядок ротации на японских фирмах. Частота ротаций зависит от ряда обстоятельств (возраст, стаж, специальность и др.) и может колебаться от 4 до 7 лет. В результате каждый служащий приобретает 5-6 специальностей и становится профессионалом широкого профиля, что решает проблему взаимозаменяемости.

(Валовой Д. «История менеджмента»)
Для активного запамятовування

 1. Білінгвізмдвомовність- практика індивідуального або колективного використання двох мов у рамках однієї державної чи соціальної спільності у відповідних комунікативних сферах.

 2. Суржик- (букв. суміш жита з пшеницею, ячменю з вівсом і т.ін., а також борошно з такого зерна) – мова, в якій штучно об’єднані без дотримування літ. норм елементи різних мов. Уживається переважно щодо українського просторіччя, засміченого невмотивовано запозиченнями.

 3. Просодичний – надзвукові особливості мовлення: висота тону, тембр, сила голосу, словесний наголос, інтонація…

4 Просодичні засоби мови – ритміко-інтонаційні засоби мовлення (мелодика, відносна сила вимови слів та їх частин, співвідношення відрізків мовлення за довготою, загальний темп мовлення, паузи, загальне темброве забарвлення тощо), які організовують мовлення шляхом протиставлення одних частин мовного потоку іншим.

5 Інтонація – ритмомелодійний лад мовлення, який служить для вираження смислових та емоційних особливостей висловлення і виявляється у послідовних змінах висоти тону, сили і тривалості звучання, а також тембру голосу. Елементами інтонації є мелодика мовлення, ритм, логічний, емфатичний і синтагматичний наголоси, інтенсивність мовлення, темп мовлення, тембр голосу.
На самостійне опрацювання

 1. Уважно опрацювати статтю І.Франка «Двоязичність і дволичність» (скорочено) і дати відповідь на питання:

  • Які факти з життя нашої культури І.Франко використав у праці «Двоязичність і дволичність»?

  • Як трактує І.Франко поняття «рідна мова»?

  • Чому двоязичність, на думку І.Франка, веде до дволичності?

  • Як поцінував творчість Т.Шевченка І.Франко?

  • У чому трагедія М.Гоголя, на думку І.Франка?

  • Які підходи відомі Вам щодо трактування двомовності?

 2. Уважно ознайомтесь з 10-ма заповідями свідомого громадянина щодо мови у трактуванні І.Огієнка. Назвіть найголовніше правило щодо мови в сучасних умовах. («Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний Катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства» 1936 рік).


І.Огієнко «Наука про рідномовні обов’язки»

1. Мова - то серце народу: гине мова - гине народ.

2. Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ.

3. Літературна мова – то головний двигун розвитку духовної культури народу, то найміцніша основа її.

4. Уживання в літературі тільки говіркових сильно шкодить культурному об’єднанню нації.

5. Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може зватися свідомою нацією.

6. Для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова й вимова, тільки один правопис.

7. Головний рідномовний обов’язок кожного свідомого громадянина – працювати для збільшення культури своєї літературної мови.

8. Стан літературної мови – то ступінь культурного розвою народу.

9. Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу судять найперше з культури його літературної мови.

10. Кожний свідомий громадянин мусить практично знати свою соборну літературну мову й вимову та свій соборний правопис, а також знати й виконувати рідномовні обов’язки свого народу.

Практичне заняття 2

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова” для студентів...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» / укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт"
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисипліни “Планування міст І транспорт” (для студентів 3 курсу денної...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту iconМетодичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з "Основ екології" для студентів І курсу
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної роботи з “Основ екології” для студентів І курсу фармацевтичного факультету...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «загальне редагування»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Загальне редагування» / укладач О. П. Садовнікова. – Суми :...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей
Українська мова за професійним спрямуванням: Метод вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка