Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу
134.32 Kb.
НазваРічний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу
Дата конвертації29.11.2012
Розмір134.32 Kb.
ТипРічний план
Зміст
Статистична звітність
Вимоги до плану роботи практичного психолога та соціального педагога ЗНЗ
Аналітична частина
Ціліспрямовуча частина
Змістова частина
3.Соціально-психологічний патронат
7.Опанування науково-методичної теми закладу та супровід педагогічних іновацій
Термін реалізації
Адаптація учнів 1 класу
Адаптація учнів 5 класу
Термін реалізації
Термін реалізації
1. Моніторинг і своєчасне усунення можливих нерівномірностей розвитку учнів.
Адаптація учнів
Методичні рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації та звітності практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів.
Планування діяльності практичних психологів і соціальних педагогів здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, за річним та щомісячним планом роботи наказ від. 28.12.2006 № 864 (додатки 1-2).

Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу.

При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:

• участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;

• пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;

• специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;

• спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.

Статистична звітність (наказ від. 28.12.2006 № 864 додаток 3) практичним и психологами (соціальними педагогами) навчальних закладів здійснюється за семестр у визначені терміни.

Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (наказ від. 28.12.2006 № 864 додаток 4).

Практичним психологам і соціальним педагогам навчальних закладів необхідно вести таку документацію:

• індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування (наказ № 864 від. 28.12.2006 додаток 9);

• протоколи індивідуальних консультацій (наказ від. 28.12.2006 № 864 додаток 10);

• журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи (наказ від. 28.12.2006 № 864 додаток 12);

• журнали психологічного аналізу уроків (наказ від. 28.12.2006 № 864 додаток 13);

• журнали щоденного обліку роботи (наказ від. 28.12.2006 № 864 додаток 14);

• крім того, необхідно мати тижневий графік роботи (наказ від. 28.12.2006 № 864 додаток 11).

Матеріали та документація практичного психолога і соціального педагога згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 691 від 19.10.01 "Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів" розподіляється за категоріями:

• нормативно-правові документи: закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження, Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України;

• навчально-методичні матеріали: підручники, навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо;

• довідково-інформаційні матеріали: матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками тощо;

• обліково-статистичні документи: облік товарно-матеріальних цінностей кабінету, плани роботи практичного психолога та соціального педагога на рік (тиждень), форми статистичної звітності встановленого зразка тощо;

• матеріали для службового використання: індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо.

Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового використання регулюється практичним психологом, соціальним педагогом відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офіційних звернень правоохоронних і судових органів).

Крім того, в кабінеті практичного психолога і соціального педагога має бути наступна інформація: список телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, консультацій медико-психологічного профілю; телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів-психологів). Додатково рекомендується мати список робочих (домашніх) телефонів працівників соціально-психологічної служби району (міста), список літератури психолого-педагогічної тематики, що є у бібліотеках шкіл району (міста).
Вимоги до плану роботи практичного психолога та соціального педагога ЗНЗ

1. Під час складання плану роботи необхідно брати до уваги: мету та завдання навчально-виховної діяльності закладу освіти, ураховує особистісну тему, пріоритет прав та інтересів дітей, нормативи розподілу часу на кожний вид діяльності (лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000р. № 1/9-352).

2. План роботи складається на періоди: перспективний (на навчальний рік), робочий (на тиждень), календарний (на цикл занять).

3. План роботи на рік включає наступні розділи:

вступ містить відомості про склад психологічної служби в закладі освіти, перелік нормативно

правових документів, з якими керується психологічна служба закладу.

Аналітична частина:

Містить аналіз роботи психологічної служби закладу освіти за попередній навчальний рік, пріоритетні напрями роботи служби в попередньому навчальному році.

В аналітичній частині слід надати інформацію про:

- діяльність згідно з планом. Що не було виконано, з яких причин;

- дослідження (вказати тематику);

- всі обстеження дітей, співробітників та батьків з висновками згідно з результатами та аналізом ;

- роботу з програмами (авторськими, районними, міськими, обласними, всеукраїнськими,

Національними);

- участь в атестації педагогічних працівників закладу освіти;

- підвищення власної кваліфікації та атестацію;

- прогнозування розвитку ситуації на майбутнє, заходи і засоби, необхідні для поліпшення ситуації;

- як змінилася ситуація внаслідок виконання певної роботи ( просвітницької, профілактичної, колекційної, розвивальної).

Під час проведення аналізу результатів діяльності практичний психолог і соціальний педагог повинен зібрати інформацію про результати стану й розвитку психологічної служби закладу освіти, сформулювати загальні й специфічні для даного навчального закладу цілі діяльності;

Ціліспрямовуча частина.

Згідно „Положення про ПС в системі освіти України ” психологічна служба в системі освіти с складовою частиною державної системи охорони здоров’я громадян України. З метою виявлення та створення умов для розвитку особистості основними умовами діяльності ПС є:

Мета і задачі:

Згідно з проведеним аналізом роботи психологічної служби за попередній рік завданнями наступного року можуть бути, наприклад:

 • оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі;

 • профілактика дезадаптації новоприбулих дітей;

 • психологічний супровід дітей «групу ризику»;

 • профілактика застрогнення кризи 3-х років;

 • психологічна підготовка дітей до школи тощо.


• мета й основні завдання освітнього процесу та діяльності соціально-психологічної служби навчального закладу на новий навчальний рік (завдання діяльності, зорієнтовані на суб’єктів освітнього процесу; завдання діяльності, пов’язані з психологічним супроводом науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу як на основі внесення необхідних змін у традиційну структуру і зміст діяльності навчального закладу, так і апробації інноваційних технологій, а також відповідно до програми розвитку даного навчального закладу; завдання, пов’язані з удосконаленням системи організації власне діяльності практичного психолога та соціального педагога, забезпечення необхідних організаційних, науково-методичних, морально-психологічних умов, інформаційно-аналітичних матеріалів у діяльності на новий навчальний рік).

Змістова частина

Цю частину плану зручніше заповнювати у вигляді таблиці, приклад якої наводимо далі.

Заходи мають бути спрямовані на досягнення цілей і реалізацію завдань річного плану роботи.

При плануванні роботи рекомендоване використовувати методичні рекомендації «КВНЗ ХАНО»:

«Аспекти аналітичної діяльності як складова професійного становлення працівників психологічної служби системи освіти.» Харків, 2010р наприклад:

1. Адаптація учнів

1.1 Адаптація учнів 1 класу

1.2. Адаптація учнів 5 класу

2. Психологічний супровід розвитку обдарованості учнів

3.Соціально-психологічний патронат

4.Психологічна підтримка соціалізації та життєтворчості учнів

5.Забезпечення психічного здоров’я учасників НВП

6.Психологічний супровід діяльності педагогів.

7.Опанування науково-методичної теми закладу та супровід педагогічних іновацій

8. Самоосвіта та підвищення професійної компетентності.

9. Психологічний супровід управління НВП в закладі

10. Психологічний супровід дітей групи ризику.
Наприклад:з/п

Програми роботи служби, та їх змістовні складові частини

Завдання, що виконується

Термін реалізації

Учасники та об’єкти дослідницької або практичної діяльності

Методичний інструментарій

1.

Адаптація учнів до кризових освітніх ситуацій

Створення умов для збереження здоров’я, формування ключових компетентностей та особистісного розвитку учнів

Протягом року

Учні, вчителі, класні керівники 1, 5 класів, батьки

Тестування, аналіз діагностики, консультації, психологічна просвіта, корекційно-розвивальна діяльність

1.1

Адаптація учнів 1 класу
Протягом року


Діагностика готовності першокласників до шкільного навчання

Раннє виявлення категорії дітей які потребують допомоги у розвитку навчальних навичок

серпень - вересень

учні 1 класу


Діагностичний блок на основі батареї тестів Овчарової

Діагностика готовності першокласників до шкільного навчання

Запобігання невротизації першокласників

жовтень –

квітень

Діагностична батарея

Проективне малювання „Школа звірів”, „Малюнок сім’ї звірів”, соціометрія


Діагностика рівня розвитку пізнавальних здібностей учнів

Профілактика шкільної дезадаптації учнів, розвиток обдарованості дітей

січень –

травень

Тест розвитку логічних операцій КТТМ Торенса
Адаптація учнів 5 класу
Протягом року

Учні 5 класу
2.

Психологічний супровід розвитку обдарованості учнів

Створення умов для розкриття і розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів, сприяння успішній соціалізації учнів

Термін реалізації

Учасники та об’єкти дослідницької або практичної діяльності

Тестування, опитування, аналіз, діагностика, консультації, психологічна просвіта, корекційно-розвивальна діяльність
Просвіта педагогічного колективу щодо проблеми обдарованості та стану виявлення і супроводження обдарованих дітей

Створення умов для об’єктивної оцінки обдарованості учнів закладу

Жовтень

Вчителі

Аналітична довідка для керівників МО

3.

Психологічний супровід щодо професійного самовизначення учнів

Створення інформаційного простору для розкриття і розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів, їх профільній спрямованості


Термін реалізації

Учасники та об’єкти дослідницької або практичної діяльності

Тестування, опитування, аналіз, діагностика, консультації, психологічна просвіта, корекційно-розвивальна діяльність


Пропонуємо циклограму роботи практичного психолога на навчальний рік.

Описуючи основні напрями діяльності психолога в запропонованій циклограмі, використовуються умовні позначки:

Д- діагностична діяльність

КБ- консультування батьків

КП – консультування педагогів та адміністрації

Р – розвіваюча та консультативна робота зі школярами

А – аналітична діяльність

Основний напрям діяльності:

 • планування роботи на рік та І семестр

 • методична робота з класним керівником, вихователями

 • початок супровідної роботи в паралелі перших класів ( по адаптації дітей в ДНЗ)

1-2 тиждень


Від діяльності

Зміст діяльності

Д
КБ
КП
Дивись далі у методичних рекомендаціях «КВНЗ ХАНО» «Аспекти аналітичної діяльності як складова професійного становлення працівників психологічної служби системи освіти.» Харків, 2010р

Рекомендовані методики :

Психологічне забезпечення профільного навчання


 • Завдання:

 • 1. Моніторинг і своєчасне усунення можливих нерівномірностей розвитку учнів.

 • 2. Поглиблена профорієнтація учнів.

 • 3. Психологічна діагностика при відборі учнів у профільні класи.

методики

 • Опитувальник Йовайши (схильність до різних сфер професійної

 • дальності)

 • Опитувальник "За і проти" (професійні схильності і переваги)

 • Опитувальник професійних переваг (за Холландом)

 • Опитувальник виявлення кращих завдань праці.

 • Опитувальник для вивчення провідних мотивів профдіяльності.

 • Оцінка емоційної сфери (методика Спілбергера)

 • -Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності й ригідності (методика М. Айзенка)

 • - Діагностика схильності до стресів (методики Дж.Дженкінсона)

 • - Діагностика рівня невротизації (методика Л.Вассермана)

Обдарованість

Методики:

 • Тест Равена (виявлення рівня інтелекту).

 • Тест Торренса (виявлення рівня оригінальності мислення),

 • Тест «Пізнавальна активність»,

 • Тест Девіса (визначення рівня креативності).

 • Определение специальных способностей с помощью наблюдения за детьми, анкеты Савенкова

 • тест Амтхауэра

 • Методика на выявление мотивационной структуры учебной деятельности школьника

Внести до плану роботи діагностику учнів за комплексом методик щодо виявлення соціальної обдарованості учнів 10.-х класів. (лютий-березень). Підготовку до олімпіади по психології, а також до МАН.

Адаптація учнів

Методики:

Діагностичний блок на основі батареї тестів Овчарової

Готовність до школи

Методики:

 • Орієнтований тест Керн-Йїрасек на визначення функціональної готовності дітей до шкільного навчання.

 • «Розфарбування фігур» методика Н.Я.Чутко.

 • «Зразок і правило» методика Л.Л.Венгер.

 • «Заселення будинку» методика І.І.Аргинської.

 • Дослідження особливостей дрібної моторики.

 • Методика Р.В.Овчарової.


Для практичних психологів ДНЗ:

Діагностика емоційної сфери

 • Тест тривожності Р.Темпла, В. Амена.

 • Тест Бака «Дім, дерево, чоловік»

 • Методика «Веселий – пахмурний »

 • Методика САТ

 • Тест –анкета на визначення типу нервової системи та темпераменту.

Взаємозв’язок дитини з однолітками, батьками, вихователями

 • Рисувальні проби : « У дитячому садку» , «Новий дитячій садок», «Мій вихователь», «Малюнок сім’ї» та інші.

 • Метод спостережень

 • Опрісник виборчого відношення до однолітка Т.Репиної


Діагностика когнітивної сфери

 • Тест розумового розвитку Бине-Симона

Діагностика шкільної зрілості за тестом Керна-Йирасека

Діагностика рівня розвитку тонкої моторики та координації « Око - рука» за методиками:

 • «Домик» Н.И. Гуткиної

 • «Доріжки» Л.А. Венгер

Діагностика рівня розвитку психомоторних дій:

 • Тест М. Гуревича та Н. Озерецкого

Діагностика самооцінки

 • Методика «Дробинка» Дембо-Рубенштейна.

Діагностика мотиваційної сфери (домінуючий мотив)

 • Методика «Читання казки»

 • Опрісник Т.А. Нежнової

Внести до плану роботи діагностику обдарованості дітей ,

 • Діагностика творчого мислення. (Тест призначений для дітей 5-9 років.)

також роботу щодо соціального захисту дітей пільгових категорій.

Дивись далі у методичних рекомендаціях «КВНЗ ХАНО» «Аспекти аналітичної діяльності як складова професійного становлення працівників психологічної служби системи освіти.» Харків, 2010р.
Для соціальних педагогів

Структура плану для соціальних педагогів не змінюється .

Требо запланувати роботу щодо соціального захисту дітей пільгових категорій у ЗНЗ:

конкретний захід , строк виконання, відповідальний. Включити до плану роботи на рік :

 • Заходи щодо виконання програм

 • Робота по оздоровленню дітей пільгових категорій

 • Працевлаштування дітей пільгових категорій

 • Контроль за виплатами на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

 • Контроль за використанням фонду загальнообов’язкового навчання дітей пільгових категорій

Для соціальних педагогів не може бути діагностичної роботи за тестами ( тільки спостереження, анкетування). Нагадую , що робота з обдарованою дитиною включає в себе створення банку наступної обдарованості :

. Художньо-образотворча
· Музична
· Літературна(філологічна)
· Артистична(емоційно-зображувальна )
· Технічна
· Лідерська(організаторська)
· Спортивна(фізична)

(цій банк створюється за допомогою анкетування класних керівників, батьків, учнів а не діагностичної роботи)

Діагностичною роботою щодо пошуку обдарованої дитини займається практичний психолог.

Схожі:

Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу iconОрієнтовний план роботи шкільної бібліотеки
Свою діяльність шкільна бібліотека проводить згідно з планом роботи, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи школи...
Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу iconВишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради Харківської області план роботи бібліотеки на 2012-2013 н р
Свою діяльність шкільна бібліотека проводить згідно з планом роботи, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи школи...
Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу iconКонтрольна робота з дисципліни: Політекономіка. За темою (розділом навчального плану)
За темою (розділом навчального плану): Відносини власності: їх типи і форми. Новітні
Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу iconПро затвердження річного плану роботи виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради на 2011 рік вирішив
Затвердити річний план роботи виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради на 2011 рік, що додається
Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу iconДовідка про вивчення роботи факультативів і гуртків
Відповідно до річного плану роботи школи протягом грудня 2012 року заступниками директора з навчально-виховної роботи Заікіною В....
Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу iconЗ досвіду роботи Кременчуцького дошкільного навчального закладу №32 м. Кременчук 2009
Досвід роботи Кременчуцького дошкільного навчального закладу №32 з правового виховання дошкільнят вивчено та узагальнено провідним...
Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу iconПлан роботи Львівської обласної психолого-медико-педагогічної консультації на жовтень 2012 року
Складання річного плану роботи обласної пмпк на 2012-13н р з урахуванням планування діяльності Р(М)пмпк
Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу iconВиконання Плану роботи до управління роботи з персоналом та запобігання корупції
Затвердити План роботи з проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Національній комісії з цінних паперів та фондового...
Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу iconІндивідуальний план підготовки з відмітками про виконання конкретних пунктів плану Щоденник обліку роботи
Характеристика адміністрації базового лікувального закладу з обов’язковим аналізом виконання індивідуального плану
Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу iconПлан роботи мо вчителів природничо математичного циклу на 2012 2013 н р. № з/п дата Зміст роботи
Ефективність роботи методичного об'єднання в минулому навчальному році та затвердження плану роботи на новий навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка