Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
147.53 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Дата конвертації12.10.2012
Розмір147.53 Kb.
ТипПояснювальна записка


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

кафедра прикладної філософії та теології
Затверджую
Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.
Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Релігієзнавство”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст
Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.


Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки "Філософія" або спеціаліста з "Релігієзнавства" і "Філософії" та забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.

Релігія як загальнолюдське явище: поняття релігії. Соціальні функції релігії. Релігійний комплекс і його структура. Релігія і філософія. Історичні типи світогляду. Релігійний світогляд і його особливості. Релігійні традиції. Релігійний досвід. Предмет релігієзнавства і основні релігієзнавчі концепції. Релігієзнавство та теологія. Релігієзнавство та атеїзм. Релігієзнавство в системі гуманітарного знання. Особливості академічної та конфесійної форми функціонування релігієзнавства. Структура релігієзнавства : філософія релігії, соціологія релігії, психологія релігії, історія релігії, географія релігії та ін. Загальна характеристика основних релієзнавчих шкіл XIX-XX ст.. Основні напрями і тенденції розвитку релієзнавчої думки в Україні.

Первісні форми релігії та особливості міфологічної свідомості: Дорелігійний період в історії людства. Походження релігії як конкретно-історичний процес. Теорія прамонотеїзму. Первісні форми релігії та їх прояви в релігіях народів світу. Племені культи: Шаманізм. Роль шамана у первісному суспільстві. Етапи еволюції шаманізму. Полідемонізм. Значення первісних форм релігії для пізніших релігійних вірувань і уявлень.

Феномен язичництва в історії людства: Язичництво як система світорозуміння давніх цивілізацій. Релігія Давнього Єгипту. Релігія Месопотамії. Релігія Давньої Греції. Релігія Давнього Риму. Релігія Давнього Ірану – зороастризм, парсизм. Вчення Заратустри. Формування Авести. Пантеон. Віровчення. Культ тварин, природи, вогню. Космогонія. Маніхейство, маздеїзм, мітраїзм. Міфологія. Жрецтво. Космогонія. Есхатологія.

Релігії Сходу: Релігії Індії, Китаю та Японії.

Буддизм: Історичні та соціокультурні умови виникнення буддизму. Будда і його вчення. Філософія буддизму. Буддистська традиція про засновника віровчення. Загальна характеристика Тіпітаки. Віровчення. Хінаяна і махаяна. Спільне й відмінне. Ваджраяна. Ламаїзм (Тибетський буддизм). Дзен-буддизм і його особливості. Необуддистські рухи та секти.

Біблейські релігії: Іудаїзм – Становлення іудейської монотеїстичної релігії. Культ Яхве. Священні книги Танах, Талмуд. Основні ідеї. Віра в месію. Сутність віровчення та культу. Історичні етапи розвитку іудаїзму. Сектантство: караїми, самаритяни, хасиди. Соціально-політичні орієнтації іудаїзму у сучасних умовах.

Християнство: Особливості релігійного світогляду. Містичний досвід як основна риса релігійного світогляду. Теологія в системі релігійного світогляду. Суспільно-історичні та ідейні передумови виникнення християнства. Первісний етап розвитку християнства. Петринізм та паулінізм. Символ віри, основні догмати і моральні постулати християнства. Єресі і Розколи у первісному християнстві. Історична обумовленість розколу в християнстві 1054 року та його наслідки.

Біблія як історико-літературний пам’ятник: Склад і зміст Біблії. Релігія і наука про історію її створення. Старий завіт як пам’ятник літератури і суспільної думки Малої Азії. Новий Завіт про особистість Христа і розповсюдження християнського вчення; Біблія і мистецтво.

Православ’я: Догматичні особливості православ’я як східного напрямку в християнстві. Ісихазм як філософія православ’я. Церковна ієрархія в православ’ї. Культ. Православні таїнства і свята. Старообрядництво та православне сектантство. Сучасний етап та соціально-політична орієнтація православ’я. Особливості українського православ’я.

Католицизм: Суспільно-історичні умови становлення римо-католицької церкви. Основні догматичні особливості католицизму. Основні джерела віровчення. Структура католицької церкви. Ватикан. Папство. Католицькі ордени. Інквізиція. Докази буття Бога в християнській теології. Фома Аквінський як ідеолог католицизму. Основні напрямки сучасної католицької філософії (теології): неотомізм, неоавгустинізм, філософія духу, філософія дії, католицький екзистенціалізм, персоналізм, християнський екзистенціалізм. Культово-обрядова сторона католицизму. Соціальна політика католицької церкви. Другий Ватиканський собор. Римо-католики в Україні.

Протестантизм: Соціально-історичні умови виникнення протестантизму. Реформація. Вчення Мартіна Лютера, Кальвіна, Цвінглі, Мюнцера. Особливості протестантської догматики і церковної організації раннього протестантизму. Баптизм, методизм, характеристика віровчення адвентизму, п’ятидесятництва, свідків Ієгови, мормонів. Протестантська філософія/теологія.

Іслам: Ідейні та соціально-історичні умови виникнення ісламу. Особистість Мухаммеда. Життя та основні ідеї. Поняття про аркан-ад-дін та іман. Мусульманські свята. Склад і зміст Корану, його світогляд. Сунна, шаріат. Основні напрямки ісламу: шиїзм, сунізм, їх секти. Суфізм. Вахабізм. Школи (мазхаби) і ордена. Модернізація ісламу. Іслам у ХХ ст. Фундаменталізм та сучасні політ. рухи. Ісламський тероризм. Іслам в Україні.

Особливості розвитку релігій і ХХ ст.: Причини виникнення нових тенденцій в релігійних пошуках людства в ХХ ст. та виникнення сучасних нетрадиційних культів. Розвиток, загальні риси і сучасний стан нетрадиційних релігійних напрямків ХХ ст.. Позаконфесійні релігійні школи: теософія, антропософія, масонство, розенкрейцерство, Агні-йога та ін.

Релігія в системі духовної культури: Релігія і культура .Місце релігії у духовній культурі суспільства. Визначальний вплив релігії на культури в окремі історичні періоди. Проблема теодицеї.Всеблагість Бога і наявність світового зла. Релігія та мораль. Релігійне мистецтво і релігійні мотиви в світському мистецтві. Поняття церковного канону. Релігія і наука. Релігійні концепції культури. Взаємозв’язок релігії з іншими сферами духовної культури.

Релігія в контексті духовної культури України: Давньослов’янське язичництво, його еволюція та основні риси. Запровадження християнства на Русі. Церковне життя ХІ-ХVI ст. Діяльність церковних братств. Берестейська унія та її значення для збереження української духовності. Особливості релігійності українського народу. Релігійне життя України ХХ ст. Держава і церква, види їх відносин. Поняття свободи совісті як конституційно-правової категорії. Правове регулювання свободи совісті в Україні. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації". Умови для здійснення свободи совісті в Україні.

Вільнодумство та опозиційні до релігії світогляди: Вільнодумство як опозиційний релігійному догматизму світогляд. Єресь як форма релігійного вільнодумства. Вільнодумство як джерело творення нових релігій. Види філософського вільнодумства: скептицизм, агностицизм, нігілізм, пантеїзм, атеїзм, деїзм, теософія, містицизм. Атеізм як поняття. Наївний реалізм і здоровий глузд. Гносеологічне, психологічне та соціальне обґрунтування атеїстичного світогляду. Атеїзм та атеїстичний рух у сучасному світі.

Методика викладання релігієзнавства: Активних методів навчання; теорія навчання і викладання у вузі; форми і методи викладання релігієзнавства; лекційна форма навчання; практичні, семінарські і лабораторні заняття, методика проведення навчальних занять; методичні особливості викладання теоретичного релігієзнавства; управління самостійною роботою студентів; контроль і корекція учбової діяльності студентів; оцінка результатів навчальної діяльності студентів; формування навчальної діяльності студентів; методика організації й управління навчальною дискусією; особливості самостійної роботи студентів заочної форми навчання з релігієзнавчою літературою.


2. Вимоги до рівня підготовки вступників
Вступник повинен

знати:

 • основні досягнення, сучасні проблеми та тенденції розвитку релігієзнавчою науки, її взаємозв’язок з іншими науками;

 • становлення предмету релігієзнавства на різних етапах розвитку науки;

 • основні теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства;

 • предмет, завдання, методологічні засади викладання релігієзнавства;

 • сутність релігії, її походження, роль в житті суспільства,

 • особливості релігійного світогляду.

 • проблему взаємовідносин релігії і моралі,

 • об’єкт, предмет, завдання, методологічні, науково-теоретичні та практичні аспекти релігієзнавства;

 • історичний розвиток релігієзнавства як науки на вітчизняному та зарубіжному рівнях;

 • взаємовідносини релігії і мистецтва, поняття релігійного мистецтва.

 • релігійне життя України в ХХ ст.;


уміти:

 • працювати з науковою літературою, робити анотації на роботи видатних релігієзнавців;

 • користуватись вивченими активними методами навчання в системі «викладач - студент»,та запроваджувати ці методи у практичну діяльність;

 • готувати лекційні, практичні, семінарські заняття згідно вивченій методиці, використовуючи новизну в наукових розробках;

 • проводити контроль і корекцію учбової діяльності студентів;

 • розкривати роль релігії в житті суспільства;

 • визначати завдання, які ставить перед собою сучасне релігієзнавство;

 • дати характеристику позаконфесійним релігійно-філософським школам, а також основним нетрадиційним релігійним напрямкам ХХ ст.

 • аналізувати проблему державно-церковних відносин на України;

 • здійснювати аналітику перспективи утворення державної церкви в майбутньому;


3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Релігієзнавчий словник. – К. :Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

 2. Калінін Ю., Харьковищенко Є. Релігієзнавство. – К.: Вища школа, 1996.–296 с.

 3. Радугин А.А. Введение в религиоведение. – М.: Центр, 1996.–302 с.

 4. Косуха П.І. Наука про походження релігії. – К.: Політвидав України, 1976. – 54 с.

 5. Мень А. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. – М.: Слово, 1991, т. 1. – 287 с.

 6. Токарев С. История религии.-М.:Прогресс, 1990.– 474 с.

11. Академічне релієзнавство – К : Світ знань,2000 .– 836с.

12. Аринин Е. Философия религии. Принципы сущностного анализа – Архангельск, – 1998.

13. Гараджа В. Социология религии – М, 1996.

14. Митрохин Л. Философия религии – М,1993.

15. Релігієзнавство : предмет, структура, методологія – К,1996.

16. Яблоков И.Н. Введение в религиоведение. – М, – 2000.

 1. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1980. – 573 с.

 2. Фрезер Д. Золотая ветвь. – М.: Политиздат, 1983. –703 с.

 3. Токарев С. Ранние формы религии. – М.: Политиздат, 1990. –621 с.

 4. Кастанеда К. Учение дона Хуана: путь знания индейцев племени Яки. – М., – 1991

 5. .Леви-Брюль Л. Мистический опыт и символы первобытных людей.//Мистика. Религия. Наука. – М., 1998.

 6. Малиновский Б. Магия. Религия. Наука. – М., 1998.

 7. Маретт Р. Формула табу-мана как минимум определения религии.//Мистика. Религия. Наука. – М., 1998.

 8. Мифы народов мира. Энциклопедия. – М., 1992 – Т. 1-2

 9. Элиаде М. Тайные общества, обряды имитации и посвящения. – М., 1999.

 10. Литература Древнего Востока: Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1984.– 352 с.

 11. Египетская «Книга мёртвых» (Изд. Лазарев Е.)//Наука и религия, 1990, № 1-12.

 12. Роллан Р. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. – К.:Украина, 1991.– 349 с.

 13. Антология даосской философии./Сост. Малявин В. – М.: Тов. Клышников-Комаров и К. – 1994.– 446 с.

 14. Рак М. Мифы Древнего Египта. – СПб, 1993.

 15. Светлов Р. Древняя языческая религиозность. – СПб,– 1993.

 16. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. – М.,1996.

 17. Ольденбург Е. Культура Индии. –М., 1991.

 18. Упанишады: В 3-х кн. – М.,1992

 19. Лысенко В., Терентьев А., Шохин В.Ранняя буддистская философия.Философия джайнизма.– М., 1994.

 20. Лобода Е. Даосизм: история возникновения и розвития. – М.1993

 21. Светлов Г. Путь богов. Синто в истории Японии – М.,1985.

 22. Торчинов Е. Даосизм : опыт историко – религиоведческого описания. – СПб, 1994

 23. Кочетов А. Критика мировоззренческих основ буддизма. – М., 1990.

 24. Барац А. Лики Торы. – М., 1995.

 25. Лайтман М. Каббала. Тайны европейского учения. – Новосибирск, 1993.

 26. Пилкинггон С. Иудаизм. – М., 1998.

 27. Шифман М. Пятикнижие Моисеево.– М.,1993.

 28. Мень А. Сын человеческий. – М.: Протестант, 1991.– 317 с.

 29. Христианство. Энциклопедический словарь. В 3-х томах. – М., 1993– 1995.

 30. Донини А. Люди, идолы и боги. – М.: Политиздат, 1996. –368 с.

 31. Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 1991.

 32. Савельєва М. Біблія: спроба прочитання. – К.,1998.

 33. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. – Українське Біблейське товариство. – Б.м.,Б.р. – 1422 с.

 34. Арх. Никифор. Библейская энциклопедия. – М.: Терра, 1990.–902 с.

 35. Обухов В. Законы Евангелия и законы кибернетики. – К., 1995.

 36. Феркаши Г. Загадки Библии. – М., 1992.

 37. Коган С. Библия в истории культуры. – К., 1993.

 38. Православие. Под общ.ред. Н.Гордиенко. – М.: Политиздат, 1988.– 272 с.

 39. Калинин Ю. Модернизм русского православия. – К.: Политиздат Украины, 1988.– 75 с.

 40. Зноско-Боровский М., прот. Православие, римо-католичество, протестантизм и сектантство. – Троице-Сергиева Лавра, 1991.– 158 с.

 41. Релігія у духовному житті українського народу. – К.: Наукова думка, 1995.– 297 с.

 42. Лосский В. Очерк мистического богословия восточной церкви. – М.: Мысль, 1991.– 288 с.

 43. Іоанн Павло ІІ. Переступити поріг надії. – Львів: Свічадо, 1995.–170 с.

 44. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма.// Избр. произведения. – М.: Прогресс, 1990. –804 с.

 45. Каретникова М. Протестантизм. – СПб, – 1995.

 46. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. – К., 1996.

 47. Нічик В.М., Литвинов Н.Д., Стратій Л.М. Гуманістичні і реформаторські ідеї на Україні. – К., 1993.

 48. Коран./Пер. с араб. И.Крачковского.- М.: Асс.Новый стиль, 1990.–512 с.

 49. Панова В, Вахтин Ю. Жизнь Мухаммеда.-М.: Политиздат, 1990.–495 с.

 50. Крывелев И. История религий. Т.2.-М., 1988.

 51. Климович Л. Книга о Коране, его происхождении и мифологии.- М.: Политиздат, 1988.–286 с.

 52. Немировский А. Мифы и легенды Древнего Востока.– М., Наука, 1994.–219 с.

 53. Гуревич П. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. – М.: Знание, 1985.– 64 с.

 54. Блаватская Е. Тайная доктрина. В 2-х т. – М.: Прогресс, 1991.

 55. Рерих Е. Живая этика. Избранное. – М.: Искусство, 1992.– 497 с.

 56. Кураев А. Сатанизм для интеллигенции. – М.: Отчий дом, 1997.– 430 с.

 57. Пазилова В. Современна ли «жрица Изиды»? – М.: Знание, 1991.–64 с.

 58. Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде. – К.: Украина, 1993.– 336 с.

 59. Релігія у духовному житті українського народу. /За ред. А.Колодного-К.: Наукова думка,1995.– 297с.

 60. Грушевський М. З історії релігійної думки наУкраїні.– К.:Освіта,1992.– 192 с.

 61. Рыбаков Б. Язычество древних славян.– М.:Наука,1981.– 607 с.

 62. Огієнко І. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. – К:Освіта,1990. – 315 с.

 63. Костомаров М. Закон Божий. Книга буття українського народу.– К.:Либідь,1991.– 38 с.

 64. Крип'якевич І. Історія України.– Л.:Світ,1990.– 520 с.

 65. Поспеловский Д. Русская православная церковь в XX в. – М.:Республика,1995.-511с.

 66. Гольбах П. Система природы. //Избр.произведения. В 2-х т. –М.: Наука, 1963

 67. Сумерки богов/Ницше Ф., Фрейд З.,и др.-М.: Политиздат, 1990.–398 с.

 68. Кант И. Религия в пределах разума// Кант И. Трактаты и письма.–М.: Мысль, 1980.–709 с.

 69. Свободомыслие и атеизм в древности, Средние века и эпоху Возрождения.–М.: Мысль,1986.–285 с.

 70. История религии. Лекции, прочитанные в Санкт-Петербургском университете. Буряковский А.Л. и др. СПб.: Издательство "Лань", 1998. — 448с.

 71. Аникин Д.А. История религии. Конспект лекций. – М.: Юрант. – 2011. – 192 с.

 72. Казьмина О.Е., П. И. Пучков П.И. Религиозные организации современного мира. – М.: Изд-во МГУ. – 2010. – 368 с.


4. Критерії оцінювання
Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


 1. Порядок проведення фахового вступного випробуванняФахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри прикладної філософії та теології.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Суханцева В.К.

Завідувач кафедри прикладної

філософії та теології ______________ проф. Ісаєв В.Д.


Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Комп’ютерні науки»
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Здоров’я людини» забезпечують...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки "Філософія" або спеціаліста...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка