Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у
344.35 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у
Сторінка1/6
Дата конвертації01.12.2012
Розмір344.35 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Методичні рекомендації до виконання
Вимоги до виконання і оформлення
  1   2   3   4   5   6


Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

М а р к е т и н г

Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у

галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"

напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит"

6.030504 "Економіка підприємства"

6.030502 "Економічна кібернетика"


Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Маркетинг" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030502 "Економічна кібернетика".

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою маркетингу протоколом № 8 від 2008.03. 12.

 2. Укладач: Бабич А.П. к.в.н., доцент, Лапіна В.В. ст. викладач кафедри маркетингу.

 3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Бабич А.П., к.в.н., доцент, зав. кафедри маркетинг.


- Харків: ХІНЕМ. - 2008. - 21 с.


ЗМІСТ

Вступ

4

1.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

4

2.

Вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи

6

3.

Критерії оцінювання контрольної роботи

6

4.

Закріплення завдань за студентами

7

5.

Варіанти завдань для контрольних робіт

7

6.

Список джерел, що рекомендуються для використання при виконанні контрольної роботи

15
Додаток А

18ВСТУП
В умовах нестабільності, кризи, підвищених ризиків діяльності, посилення конкуренції на ринку маркетинг стає чи не єдиним механізмом, який може допомогти підприємствам реалізувати нові можливості і розвиватися. Для збереження, зміцнення і зростання положення підприємства на ринку керівники і фахівці повинні оволодіти основами маркетингу, володіти маркетинговою інтуїцією, маркетинговими технологіями.

Маркетинг на сучасному етапі - багатоаспектне поняття, багатопланове явище.

Маркетинг - це: ринкова філософія бізнесу; стратегія і тактика мислення і дій суб'єктів ринкових відносин; одна з найдинамічніших сфер економічної діяльності; вид професійної діяльності; комплекс конкретних функцій; методологія ринкової діяльності; наука про ринок; науково-прикладна дисципліна.

Введення дисципліни "Маркетинг" в навчальний план напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Економічна кібернетика" обумовлено підвищенням значення фундаментальної підготовки фахівців в умовах ринкової трансформації економіки України.

В процесі навчання маркетингу студенти заочного відділення повинні:

 1. ознайомитися і засвоїти термінологію, понятійний апарат маркетингу;

 2. оволодіти системою знань в області теоретичних, методичних, інформаційних основ маркетингу;

 3. ознайомитися з концепціями маркетингу, розглянути їх в контексті можливості застосування в сучасних умовах;

 4. з'ясувати зміст комплексу маркетингу і його елементів (товару, ціни, розподілу, руху товару), визначити чинники, що обумовлюють розробку альтернативних варіантів комплексу маркетингу;

 5. придбати уміння і навички розробки і реалізації товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики в умовах маркетингової орієнтації підприємства;

 6. вивчити і оволодіти теорією і методикою управління, організації програмування і контролю маркетингової діяльності в підприємствах;

 7. засвоїти специфіку маркетингу в різних сферах діяльності;

 8. виробити творчий, критичний підхід до оцінки викладених в спеціальній і методичній літературі точок зору з питань маркетингу, механізму маркетингу, що діє, в підприємствах України;

 9. придбати уміння і навички впровадження і використання теорії і методології маркетингу на практиці, формування обґрунтованих пропозицій з його вдосконалення в умовах динамічного маркетингового середовища.

Вирішенню наведених завдань сприятиме виконання позааудиторної контрольної роботи з дисципліни "Маркетинг". Варіанти завдань розроблені за принципом, що їх зміст містить питання з трьох змістовних модулів, які включає дисципліна.


 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота з дисципліни "Маркетинг" виконується студентами відповідно до учбового плану заочного відділення напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Економічна кібернетика".

Контрольна робота є ефективною формою контролю самостійної роботи студентів, що навчаються без відриву від виробництва.

Мета контрольної роботи - забезпечити засвоєння теоретичних питань з конкретних тем дисципліни "Маркетинг", сприяти закріпленню теоретичних знань, придбанню умінь і навичок використання теорії і методичного інструментарію маркетингу при вирішенні ситуацій.

Студентові слід приступати до виконання контрольної роботи лише після повного засвоєння відповідних змістових модулів і тем дисципліни "Маркетинг".

Кожна контрольна робота складається з двох теоретичних питань і ситуації, які охоплюють змістові модулі дисципліни "Маркетинг".

Для того, щоб розкрити теоретичне питання, студенти повинні вивчити рекомендовані джерела інформації і сконцентрувати увагу на тих темах, питаннях, які треба засвоїти. Для ілюстрації теоретичних положень студентові доцільно використовувати інформацію із статистичних збірок, довідників, ділових журналів, газет.

Вирішення ситуації ґрунтується на теоретичних знаннях за відповідними змістовими модулями (темами) дисципліни "Маркетинг", логічному мисленні, практичному досвіді роботи студента, що навчається без відриву від виробництва.

Приклад-зразок вирішення завдання, приведений в додатку А.

Виконання контрольної роботи є поточним контролем самостійного вивчення тем дисципліни "Маркетинг" і дозволяє викладачеві визначити рівень теоретичної підготовки студента, уміння працювати з спеціальною, методичною, довідковою літературою та застосовувати теоретичні знання для вирішення ситуаційних та практичних завдань.

Рецензування контрольної роботи дає можливість викладачеві своєчасно визначити помилки, які допущені студентом при виконанні завдання, вказати студентові, як їх виправити, запобігти їх повторення та визначити питання, які вимагають доопрацювання.

Захист контрольної роботи відбувається у формі співбесіди із студентом у встановлені кафедрою терміни до здачі екзамену з дисципліни "Маркетинг".

За наслідками співбесіди викладач зараховує контрольну або відправляє на доопрацювання, пропонуючи студентові виправити помилки. За контрольну роботу студент може отримати максимальну кількість балів – 30 балів.

Контрольна робота не зараховується: якщо вона не відповідає варіанту завдання теоретичні питання розкриті неповно, ситуаційне завдання не вирішено або не обґрунтовано. Мінімальна кількість балів для зарахування контрольної роботи – 16 балів.

При повторному представленні контрольної роботи викладач-рецензент перевіряє наступні питання:

- чи враховані студентом його зауваження;

- чи внесені зміни до рішення та обґрунтування ситуаційного завдання;

- чи внесені доповнення у відповіді на теоретичні завдання.

Захищену контрольну роботу студент здає до начальної частини інституту.

Студент, який не представив контрольну роботу або не захистив її у встановлений термін, не допускається до здачі екзамену з дисципліни "Маркетинг".

 1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота виконується рукописом в зошиті або на окремих листах формату А 4. Можливо також виконання контрольної роботи з використанням персонального комп'ютера. Текст роботи необхідно розміщувати з одного боку листа, дотримуючись таких розмірів: поля зліва, верхнє, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. У зошиті - поле справа 20 мм. Помилки, неточності слід виправляти за допомогою коректора. Скорочення слів і словосполучень допускаються в роботі тільки загальноприйняті.

При виконанні контрольної роботи спочатку необхідно написати питання, а потім - текст відповіді на нього. Сторінки контрольної роботи слід нумерувати арабськими цифрами в правому верхньому кутку.

Таблиці і рисунки необхідно нумерувати і правильно озаглавлювати. Слово "таблиця" та її порядковий номер (без знаку №) необхідно писати зліва над таблицею, а далі - її назва. Слово "рисунок", його порядковий номер і назву розміщують під ілюстрацією.

Список джерел, використаних при виконанні контрольної, розміщують в кінці роботи, вказавши спочатку Закони України, законодавчі акти, а потім в алфавітному порядку перелік монографій, підручників, статей, довідників, матеріали діяльності конкретного підприємства.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
України" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства", 030507...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Мікроекономіка " підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства",...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Ділова іноземна мова" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства",...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Міжнародна економіка" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства",...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Політологія" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 030507 "Маркетинг", 030504...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Культура наукової мови" підготовки бакалавра з галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства",...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Економіка і підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства", 030507 "Маркетинг", 030509 "Облік і аудит" та галузі знань...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
«Економіко-математичні методи та моделі» модуля №1 «Оптимізаційні методи та моделі» підготовки бакалавра в галузі знань 0305 «Економіка...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи слухачами відділення заочного навчання
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт слухачами заочного відділення
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка