Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг
0.53 Mb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг
Сторінка1/4
Дата конвертації01.12.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
1. Мета та завдання дисципліни
2. Анотація тем дисципліни
Тема 2. Система та характеристики сучасного маркетингу
Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація
Тема 4. Маркетингова товарна політика
Тема 5. Планування нових товарів
Тема 6. Маркетингова цінова політика
Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення
Тема 8. Маркетингова політика комунікацій
Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій
Тема 10. Маркетингова політика розподілу
Тема 11. Управління каналами розподілу
Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві
Зміст тем лекцій
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адміралі Макарова


Методичні вказівки

до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг”

студентами напряму
в Інституті післядипломної освіти


Миколаїв – 2008

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму

в Інституті післядипломної освіти
Упорядник Потишняк О.М.:

Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальностей „Економіка підприємства”, „Облік і аудит” та „Фінанси” при виконанні вправ та кейсів в процесі вивчення теоретичної частини курсу „Маркетинг” в організації навчального процесу в Інституті післядипломної освіти.

Відповідальна за випуск

ЗмістЗМІСТ1.

Мета та завдання дисципліни2.

Анотація тем дисципліни3.

Зміст тем лекцій4.

Плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами ..................................................4.1.

Основні терміни та поняття ...................................................4.2.

Вправи на засвоєння теоретичного матеріалу ......................4.3.

Методичні поради до самостійної роботи ............................4.4.

Тренінгова тестова програма5.

Тематичні плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами.....................................................5.1.

Основні терміни та поняття......................................................5.2.

Вправи на засвоєння теоретичного матеріалу........................5.3.

Методичні поради до самостійної роботи..............................5.4.

Тренінгова тестова програма6.

Тематичні плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами.....................................................6.1.

Основні терміни та поняття......................................................6.2.

Вправи на засвоєння теоретичного матеріалу........................6.3.

Методичні поради до самостійної роботи..............................6.4.

Тренінгова тестова програма7.

Індивідуальні завдання8.

Екзаменаційні завдання9.

Рекомендована література та інші інформаційні джерела......................

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

« МАРКЕТИНГ »

Головна мета вивчення курсу "Маркетинг" — формування у студентів систематичних теоретичних знань та набутті ними практичних навичок маркетингової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

Завданням вивчення курсу «Маркетинг» є формування у студентів знань з питань:

 • теоретичних та методологічних основ маркетингу;

 • системного підходу до маркетингової діяльності підприємства;

 • макро- та мікросередовища маркетингу;

 • основних методів маркетингових досліджень;

 • сегментування ринку та вибору цільових сегментів;

 • розробки комплексу маркетингу;

 • організації та контролю маркетингової діяльності;

 • стратегічного планування та розробки програм маркетингу;

 • процесу управління маркетингом;

 • особливостей маркетингової діяльності в Україні та за кордоном.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • проводити дослідження ринку;

 • проводити сегментацію ринків;

 • виконувати аналіз маркетингової політики підприємства;

 • вирішувати питання маркетингової діяльності підприємства, що відносяться до планування продукту, ціноутворення, просування, збуту.

Предмет разом з іншими дисциплінами буде безпосередньо
формувати якості, необхідні для майбутніх фахівців.

Вважається, що методика проведення усіх видів навчальних занять(лекції, практичні заняття з розв’язування задач, тестові завдання) враховує сучасні потреби майбутнього фахівця по маркетингу.

Міждисциплінарні зв’язки: після вивчення дисциплін «Міжнародні економічні відносини», «Підприємницьке право», «Економіка підприємства».

2. Анотація тем дисципліни

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Розвиток маркетингу — одна з головних умов виходу підприємства на світовий ринок. Методологічні підходи до характеристики маркетингу: концептуальний, функціональний, товарний, системно-поведінковий, інституційний, національний та управлінський.

Походження та еволюція концепції маркетингу. Виробничий, товарний, збутовий та соціально-етичний маркетинг. Основні поняття маркетингу: потреби, цінності, побажання, попит, товар, вартість, задоволення, обмін та ринок.

Тема 2. Система та характеристики сучасного маркетингу

Принципи маркетингу: свобода вибору мети, завдань, стратегії і тактики; направленість на споживачів; спрямованість на кінцевий результат діяльності; активна ринкова політика; науковий підхід до розв’язання маркетингових проблем; комплексність дій; оптимальне поєднання централізації та децентралізації управління маркетинговою діяльністю; наявність відповідної інфраструктури та фахівців.

Система засобів маркетингу. Маркетингова суміш та її елементи. Види сучасного маркетингу. Взаємозв'язок попиту та видів маркетингу.

Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація

Роль, мета і предмет маркетингових досліджень, їх основні принципи та завдання. Види маркетингових досліджень та їх характеристика: кабінетні, польові, пробного продажу, панельні, фокус-груп, ділових контактів. Алгоритм маркетингового дослідження.

Маркетингова інформація та її класифікація. Методи збирання первинної та вторинної маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації. Алгоритм збирання та інтерпретації маркетингової інформації. Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище підприємства як об'єкти маркетингових досліджень. Дослідження ринку, споживачів та конкуренції. Маркетингові дослідження підприємства. Світовий досвід дослідження ринків.

Тема 4. Маркетингова товарна політика

Маркетингова товарна політика підприємства та її структура. Концепція та життєвий цикл товару (ЖЦТ). Особливості маркетингу на різних етапах ЖЦТ. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства. Аналіз беззбитковості та збільшення випуску товарів. Горизонтальна, вертикальна та латеральна диверсифікація виробничої програми. Проблеми управління продукцією підприємства.

Тема 5. Планування нових товарів

Сутність поняття „новий товар”. Класифікація нових товарів. Продукція першого, другого та третього рівнів. Алгоритм планування нових товарів. Рейтингова оцінка нових товарів. Позиціонування продукції. Торгова марка, знак та назва. Упаковка товару. Пробний маркетинг. Причини невдач нових товарів.

Тема 6. Маркетингова цінова політика

Маркетингова цінова політика підприємства та її види. Алгоритм маркетингового розрахунку ціни. Система чинників ціноутворення. Попит та його еластичність. Управління цінами підприємства. Ринкові стратегії (політики) ціноутворення.

Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення

Методи прямого ціноутворення, їх різновиди та характеристика. Метод простих формул. Метод „середні витрати + прибуток”. Розрахунок цін на підставі маржинальних витрат. Методика встановлення цін на підставі попиту та з урахуванням умов конкуренції. Непряме маркетингове ціноутворення. Політика знижок. Кредитна політика підприємства.

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій

Сутність маркетингової політики комунікацій. Алгоритм формування комплексу. Визначення завдань маркетингової комунікації. Засоби комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг, товар, система розподілу. Вибір засобів впливу.

Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій

Реклама та її завдання. Класифікація. Алгоритм прийняття рішення з рекламування. Бюджет реклами. Рекламне звернення. Носії реклами, Тестування реклами.

Пропаганда, її цілі та форми. Стимулювання збуту та його основні засоби, переваги та недоліки. Мотивування покупця.

Тема 10. Маркетингова політика розподілу

Сутність маркетингової політики розподілу. Канали розподілу та їх функції. Типи каналів та їх характеристика. Формування каналів розподілу. Структура каналу та методи його формування.. Економічні чинники вибору структури каналу розподілу. Комбіновані та множинні канали розподілу.

Тема 11. Управління каналами розподілу

Управління каналами розподілу та його особливість. Оцінка збутової діяльності та її критерії. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу.. Посередницька діяльність у каналах розподілу. Посередницькі підприємства торговельних посередників: агенти, брокери, повірені, комісіонери, оптовики, відділи продажу, сервісні фірми, асемблери, торгові доми. Маркетингові функції посередника. Логістичні системи розподілу.

Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві

Принципи формування служби маркетингу підприємства. Алгоритм формування маркетингової організаційної структури підприємства. Функціональна, товарна та матрична модель побудови відділу маркетингу. Модель орієнтована на ринки.

Контроль маркетингової діяльності підприємства та його поширення. Контроль річних планів збуту, ефективності маркетингових заходів, прибутковості.
3. ЗМІСТ ТЕМ ЛЕКЦІЙ

Лекція №1.

Тема №1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
План лекції:

 1. Сутність та основні поняття маркетингу.

 2. Функції, принципи та завдання маркетингу.

 3. Концепції розвитку маркетингу.


Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 9-23

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 3-24

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 4-25


Лекція №2.
Тема №2. Системи та характеристика сучасного маркетингу
План лекції:

 1. Основні елементи та види маркетингу.

 2. Види структур служби маркетингу.Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 30-58

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 35-63

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.30-46


Лекція №3.

Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація

План лекції:

 1. Сутність та система маркетингових досліджень.

 2. Маркетингова інформація.

 3. Маркетингове середовище.


Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 9-23

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 3-24

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 4-25Лекція №4.

Тема 4. Маркетингова товарна політика

План лекції:


 1. Зміст маркетингової товарної політики.

 2. Сутність та класифікація товарів. Види нового товару.

 3. Процес створення нового товару. Концепція життєвого циклу товару.

 4. Марочна політика підприємства. Якість та конкурентоспроможність продукції.


Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 85-95

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 66-75

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 55-79


Лекція № 5.

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Загальна
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Загальна фізика”. Частина “Електрика” /Укладачі: О. В....
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, ірс
Методичні вказівки до проведення практичних занять, ірс та самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” / Укладачі: О.І....
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт"
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисипліни “Планування міст І транспорт” (для студентів 3 курсу денної...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «податковий менеджмент»
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» / укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «загальне редагування»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Загальне редагування» / укладач О. П. Садовнікова. – Суми :...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка