Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства
73.43 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства
Дата конвертації02.12.2012
Розмір73.43 Kb.
ТипРобоча програма
Зміст
Форма навчання
Приазовський державний технічний університет
Структура питань білета
Урахування рейтингу
Приазовський державний технічний університет

(назва вищого навчального закладу)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор по навчальній роботі


__________ Євченко В.М. .

(підпис) ( прізвище, ініціали)
«_____» ___________200­­­­­­­__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМАЗ дисципліни: Вступ до перекладознавства .

(назва навчального предмета)
Для спеціальності: ________7.03.05.07 - “Переклад” .

(номер, назва спеціальності)
Факультет гуманітарний .Кафедра іноземних мов та перекладу


Нормативні дані


Форма навчання

курс

семестр

Лек.

(год)

Практ.

(сем.)

(год.)

Всього

годин

Самостійна робота (год)

Залік

(семестр)

Іспит

(семестр)

Денна


ІІІ

36

-

54

18

-

II


Робоча програма складена доц.. Лазаренко Ларисою Миколаївною .
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу __ ________ 200__р. Протокол № ___

Зав. кафедрою ____________________________ Л.М.Лазаренко

Схвалено радою гуманітарного факультету
Декан ___________________________________ О.В.Попович

Вступ
Провідний вчений в області теорії перекладу проф. Бархударов Л.С. відзначав, що „процес перекладу – це не тільки психолінгвістичний і розумовий процес, але і ряд мовних і мовленнєвих перебудов, тобто трансформація з одної мови на інші”. Таким чином, теорія перекладу як наука пов'язана з низкою дисциплін, таких як психологія, лінгвістика, стилістика, лексикологія, іноземна література, фонетика, граматика і т.д.

Курс лекцій з дисципліни „Вступ до перекладознавства” розкриває взаємозв’язок між цими дисциплінами, пропонує екскурс в історію перекладацької думки, знайомить з поняттями адекватного, буквального і вільного перекладу. В лекціях розглядаються підходи до перекладознавства у роботах вітчизняних та іноземних вчених; аналізуються види й особливості перекладу, порівнюються експресивні засоби висловлювання і т.д.
Лекції розраховані на студентів, які не мають підготовки з теоретичних дисциплін в області перекладу.

Вступ до перекладу
План лекцій


 1. Зміст поняття переклад.

 2. Рівні мовленнєвої ієрархії та переклад.

 3. Завдання теорії перекладу. Проблема перекладу.

 4. Основні розділи теорії перекладу. Історія перекладацької думки.

 5. Переклади у Стародавній Русі.

 6. Проблеми сучасного перекладознавства.

 7. Питання теорії перекладу в роботах англійських перекладознавців.

 8. Види перекладу. Синхроний переклад та його особливості.

 9. Послідовний переклад.

 10. Усний переклад та його характеристики.

 11. Перекладацький аналіз в усному перекладі.

 12. Письмовий переклад та його особливості.

 13. особливості науково-технічного перекладу.

 14. Стиль та стилістична норма. Художній текст.

 15. Різновиди перекладу в залежності від жанру тексту, що перекладається.

 16. Експресивні засоби висловлювання мовлення в перекладі.

 17. Робочі джерела інформації ( словники, енциклопедії, довідники ) та порядок роботи з ними.

 18. Лексичні та граматичні аспекти перекладу.

ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність _Переклад_____________ Семестр__ІІ___

Навчальний предмет Вступ до перекладознавства
Екзаменаційний білет № 1

 1. Визначати поняття “переклад” Переклад як перспективний засіб подолання мовних перешкод.

 2. Письмовий переклад та його особливості.

 3. Засоби збагачення словарного складу сучасної англійської мови наприкінці ХХ століття за рахунок афіксації.Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу

__________протокол № 9 від 3 грудня 2003 р.

Зав. кафедрою _________Лазаренко Л.М. Екзаменатор ____ Л.М.Лазаренко 1. Структура питань білета

Питання розміщені в 25 білетах по 3 питання в кожному. Оскільки курс

складається з 3 основних частин , кожне питання є одним з цих розділів
Теоретичні завдання:


 1. Зміст поняття про переклад. Найвідоміші вирази про переклад.

 2. Усний переклад та його особливості.

 3. Переклад інтернаціональної лексики.

 4. Роль перекладача у сучасному світі. Найвідоміші вирази про переклад.

 5. Письмовий переклад його особливості.

 6. Помилкові друзі перекладача у перекладах.

 7. Типологізація перекладів за співвідношенням типів мови перекладу і мови оригіналу.

 8. Перекладацький аналіз в усному перекладі.

 9. Генералізація при перекладі.

 10. Типологізація перекладів за характером суб’єкта перекладацької діяльності і його відношенням до автора тексту.

 11. Синхроний переклад та його особливості.

 12. Конкретизація при перекладі.

 13. Типологізація перекладів за типом перекладацької сегментації способом переробки перекладного матеріалу.

 14. Поняття про стиль та стилістичну норму.

 15. Переклад фразеологізмів.

 16. Типологізація перекладів за формою презентації тексту перекладу і тексту оригіналу.

 17. Науковий стиль та його особливості.

 18. Ідіоми та труднощі їх перекладу.

 19. Типологізація перекладів за характером відповідності тексту перекладу тексту оригіналу.

 20. Офіційно-діловий стиль та його особливості.

 21. Проблеми перекладу неологізмів.

 22. Типологізація перекладів за жанрово-стилістичними особливостями і жанровою приналежністю до перекладного матеріалу.

 23. Художній стиль та його особливості.

 24. Переклад неологізмів – скорочень.

 25. Типологізація перекладів за повнотою і типом передачі смислового змісту оригінала.

 26. Публіцистичний стиль та його особливості.

 27. Роль суфіксації при перекладі неологізмів.

 28. Типологізація перекладів за основними функціями.

 29. Розмовний стиль та його особливості.

 30. Розвиток суспільств та збагачення словарного складу англійської мови.

 31. Типологізація перекладів за первинністю тексту оригіналу.

 32. Особливості перекладу наукових текстів.

 33. Неологізми в галузі економіки.

 34. Типологізація перекладів за типом адекватності.

 35. Особливості перекладу художніх текстів.

 36. Неологізми в галузі сучасної техніки.

 37. Рівні мовленнєвої ієрархії та переклад.

 38. Особливості перекладу науково-технічних текстів.

 39. Неологізми в галузі суспільно-політичного життя.

 40. Основні розділи теорії перекладу.

 41. Особливості перекладу публіцистичних текстів.

 42. Неологізми в галузі інформаційної техніки.

 43. Історія перекладацької думки середньовіччя.

 44. Особливості перекладу текстів ділової кореспонденції.

 45. Неологізми в галузі екології.

 46. Переклади у Стародавній Русі.

 47. Проблеми перекладу поезії.

 48. Неологізми в галузі спорту та їжі.

 49. Історія перекладацької думки ХУІІ-ХІХ століття.

 50. Робочі джерела інформації та порядок роботи з ними.

 51. Засоби виникнення неологізмів.

 52. Питання теорії перекладу в роботах англійських перекладознавців.

 53. Утворення суфіксальних неологізмів від словосполучень.

 54. Особливості перекладу розмовно-побутової лексики.

 55. Максим Грек та його внесок у світове перекладознавство.

 56. Проблеми перекладу текстів реклам.

 57. Особливості перекладу архаїзмів та історизмів.

 58. Проблеми сучасного перекладознавства.

 59. Різновиди перекладу в залежності від жанру тексту, що перекладається.

 60. Особливості перекладу професіоналізмів та діалектизмів. 1. Критерії оцінки


Відповідь студента оцінюється за такими критеріями.

Оцінка “відмінно” виставляється студентові за повну, логічно

сформульовану відповідь на всі запитання білета, за вміння вільно висловлювати свої думки, давати оцінку певним явищам, орієнтуватися в колі поставлених до нього запитань.

Оцінка “добре” виставляється студентові за відповідь на всі запитання білета, але дещо помилкові судження з окремого якогось питання.

Оцінка “задовільно” ставиться студентові за відповідь, яка не є вичерпною, студент показує не повне розуміння явища, про яке він розповідає, при аналізі допускає помилки. Висловлення його стримані, відсутня логіка відповіді.

Оцінка “ незадовільно” виставляється студентові при відсутності знань з поставлених питань.


 1. Урахування рейтингу:


Відповіді студентів на лекціях під час повторення матеріалу та

захист реферату, його якість. Якщо студент на лекціях отримав рейтингову оцінку, яка складається із суми 4 балів (відповіді та реферат), він може не складати екзамен, а отримувати оцінку “4”. 1. Рекомендована література 1. В.Н. Комиссаров. Общая теория перевода. – М., 2000.

 2. О.Е.Семенец, А.Н.Панасьев. Практический курс перевода. - К., 1982.

 3. И.С.Алексеева. Профессиональный тренинг переводчика. – Санкт-Петербург, 2001.

 4. Р.К.Миньяр-Белоручев. Как стать переводчиком? – М.,1999.

 5. Л.К.Латышев, В.И.Провоторов. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе. – М., 2000.

 6. Г.Мирали. Профессия: переводчик. – К., 1999.

 7. Ю.А.Зацный. Англо-русский словарь новых слов и выражений. – Запорожье, 2000.

 8. А.Чужакин, П.Палаженко. Мир перевода или вечный поиск взаимопонимания. – М., 1999.

Схожі:

Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства iconКурс лекцій з дисципліни "Вступ до перекладознавства" розкриває взаємодію між різними дисциплінами, пропонує екскурс до історії перекладацької думки, знайомить з поняттями адекватного, буквального та вільного перекладу
В лекціях розглядаються підходи до перекладознавства в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених; аналізуються види та особливості...
Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма розроблена на основі типової програми „Фізіологія. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних...
Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства iconО. А. Карлова програма І робоча програма навчальної дисципліни " система життєзабезпечення міста 2"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем та системний аналіз» для студентів 2 курсу денної та 1 курсу заочної...
Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства iconРобоча програма навчальної дисципліни онтологія (шифр І назва навчальної дисципліни)
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020301 Філософія
Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства iconРобоча програма навчальної дисципліни метафізика (шифр І назва навчальної дисципліни)
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020301 Філософія
Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства iconРобоча програма навчальної дисципліни діалекика (шифр І назва навчальної дисципліни)
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020301 Філософія
Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства iconРобоча програма навчальної дисципліни «промислова екологія»
Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Промислова екологія» (для студ. 3-го курсу, галузь знань...
Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „інженерна гідрологія
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна гідрологія” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за...
Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства iconРобоча програма навчальної дисципліни " інформатика та комп’ютерна техніка " (шифр І назва навчальної дисципліни)
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії Інформаційних дисциплін
Робоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства iconВ. Н. Каразіна Кафедра теоретичної радіофізики " затверджую " Перший проректор " " 20 р. Робоча програма
Чисельні методи теорії дифракції Робоча програма навчальної дисципліни (назва навчальної дисципліни)
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка