Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
170.91 Kb.
НазваЗвіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
Дата конвертації03.12.2012
Розмір170.91 Kb.
ТипЗвіт
Зміст
1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
1.3 Науково-дослідна робота студентів
1.4 Наукова робота молодих учених
3.1 Участь у інноваційній структурі — Науковий парк „Київська політехніка”
3.3 Приклади впровадження вагомих результатів розробок у виробництво
7.2 План запланованих конференцій та семінарів на 2010 рік

ЗВІТ

про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 роціВступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу.
1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук

Захищено кандидатську дисертацію — Розвадовський А. Ф. „Забезпечення ефективного використання енергії електромагнітного поля ліній електроживлення у короткохвильовому діапазоні”, науковий керівник — к.т.н. Рогаль В. В., дата захисту 08.10.2009 р.

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

За звітний період у навчальний процес введено 3 комп'ютерні практикуми:

1. “Інформаційні технології”, “Комп'ютерні технології. Частина 1” (ст. викл. Волківський В. Б.);

2. “Комп'ютерні технології. Частина 2” (ас. Табачковський Я. А.).

За результатами виконання НДР ІТ/494-2007 та ІТ/495-2007 відповідні електронні підручники “Мікропроцесори та мікроконтролери” та “Енергетична електроніка” впроваджено у навчальний процес (курси “Енергетична електроніка”, “Пристрої перетворювальної техніки”, “Мікропроцесорна техніка”, “Мікропроцесорні пристрої”).

1.3 Науково-дослідна робота студентів

На кафедрі працюють 3 наукові гуртки, загальна кількість залучених студентів — 15; у виконанні НДР (без оплати) приймають участь 25 студентів; за участю студентів зроблено 14 доповідей на конференціях, у тому числі:

II Науково-технічна конференція “Електроніка-2009” — 6;

XXIX Міжнародна науково-технічна конференція “Електроніка і нанотехнології” — 3;

Міжнародна науково-технічна конференція “Силова електроніка та енергоефективність-2009” (“СЕЕ-2009”) — 3;

3 Міжнародна науково-практична конференція “Електрифікація транспорту ТРАНСЕЛЕКТРО-2009” — 1;

75-а Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті” — 1.

Загальна кількість публікацій студентів — 15 (з них 14 у співавторстві). Аналіз дослідницької частини підготовки магістрів наведено у Додатку 5.

1.4 Наукова робота молодих учених

— див. п. 8
2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами

Науково-дослідна робота на кафедрі промисловох електроніки виконується за 1 пріоритетним напрямом:
6. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

У даному напрямку в 2009 році виконувалося 3 НДР з річним обсягом фінансування 334,697 тис. грн, в тому числі:

 • за кодом фінансування 2201020 (д/б МОН України) — 1 робота (164,557 тис. грн);

— за кодом фінансування 2201040 (д/б МОН України) — 1 робота (140,140 тис. грн);

— за кодом фінансування 2201070 (міжнародні фонди) — 1 робота (30,0 тис. грн).

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 8 статей, зроблено 4 доповіді на конференціях, в т.ч. 2 на міжнародних. До виконання залучалось 15 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 4 магістерські роботи.
По НДР № 2209-ф “Розробка наукових засад побудови джерел живлення мікроконтролерів для створення нової технології захисту інформації в комп'ютерних системах” (Керівник — Терещенко Т. О.)

За виконаними етапами роботи запропоновано модифікувати струм споживання мікроконтролерів за допомогою спеціального джерела живлення, що встановлюється в додатковий корпус захищеного мікроконтролера. Для побудови джерела живлення для нової технології захисту інформації в комп'ютерних системах доцільно застосовувати вейвлет-перетворення в полярних координатах для дослідження годографів сигналів струмів та синтезу схеми джерела живлення.

В рамках роботи планується розробити: новий спосіб захисту інформації в мікроконтролерах від недеструктивних атак шляхом модифікації струму споживання; методику побудови джерел живлення мікроконтролерів, що реалізують запропонований спосіб захисту; алгоритм та програмне забезпечення для визначення рівня захищеності пам'яті програм мікроконтролерів; нові методи і алгоритми вейвлет-аналізу із заданим числом високочастотних фільтрів для дослідження струмів споживання мікроконтролера; нове вейвлет-перетворення в полярних координатах для дослідження годографів джерела живлення; формування бази даних часових залежностей струмів споживання для кожної інструкції мікроконтролера та їх спектрів у різних базисах; експериментальну установку для дослідження струмів споживання мікроконтролера.

Результати роботи будуть використані для створення комп'ютерних та мікропроцесорних систем, захищених від несанкціонованого доступу.
По НДР № 2247-п “Розробка та створення високочастотного твердотільного дефлектора на основі технології МЕМС для систем лазерної хірургії і терапії” (Керівник — Жуйков В. Я.)

За виконаними етапами роботи запропоновано підходи до створення твердотільного МЕМС-дефлектора, розроблено принципи побудови електромеханічного перетворюючого елемента для оптичних дефлекторів високочастотного діапазону на основі п'єзоелектричного ефекту в твердому тілі, відпрацьовано варіанти створення твердотільного МЕМС-дефлектора на основі технології низькотемпературного синтезу п'єзоелектричних плівок нітриду алюмінія на підкладках кремнія; розроблено математичну модель мікромеханічного коливного елемента дефлектора при збудженні зсувних коливань в шарі п'єзоелектричного матеріалу з урахуванням фізичних та технологічних обмежень мікроелектронної технології; наведено методику та алгоритми розрахунку електромеханічних характеристик коливного елементу.
По НДР № М/80-2009 “Розробка синергетичної системи керування енергоспоживанням в системах з джерелами живлення, що поновлюються” (Керівник — Жуйков В. Я.)

За виконаними етапами роботи здійснено теоретичне дослідження нових принципів синергетичного керування споживанням електричної енергії в системах житлових будинків, сформовано нові принципи керування процесами генерації, використання та накопичення електричної енергії; виконано теоретичне дослідження електротехнічного, вартісного та інформаційного аспектів функціонування системи електроживлення.

Базуючись на результатах роботи стає можливим розробити алгоритми синергетичного керування системою електроживлення з альтернативними та поновлюваними джерелами; побудувати електро-вартісні моделі виробництва, споживання, загальної рівноваги для системи електроживлення з врахуванням бюджетних обмежень та використання єдиного критерію оцінки ефективності роботи при керуванні електроживленням.

3. Інноваційна діяльність

3.1 Участь у інноваційній структурі — Науковий парк „Київська політехніка” — не здійснювалась.

3.2 Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами м. Києва та окремо з Міністерствами (Мінпромполітики, Мінагрополітики, Міноборони)

Співробітництво з промисловими підприємствами м. Києва та України полягає у проходженні практики, розподіленні на переддипломне проектування а також влаштуванні на роботу випускників кафедри. Співробітництво здійснюється з наступними установами та організаціями:

 • Українська асоціація місцевих та регіональних влад (Україна);

 • Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення;

 • ВО “Київприлад”, м. Київ;

 • Інтернет-провайдер Адамант, м. Київ;

 • Компанія Melexis – microelectronics integrated systems, м. Київ;

 • Казенний завод «Радіовимірювач», м. Київ;

 • ВАТ ОКБ геофізичного приладобудування, м. Київ;

 • Компанія «Інком», м. Київ;

 • Компания SEA Electronics, м. Київ;

 • НВО «Квант», м. Київ;

 • ВАТ НВП «Сатурн», м. Київ;

 • Казенне підприємство СПБ «Арсенал», м. Київ;

 • Завод «Радар», м. Київ;

 • ВАТ НТК “Електронприлад” , м. Київ;

 • ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова, м. Київ;

 • ДП НДІ “Оріон” , м. Київ;

 • ЦНДІ навігації і управління, м. Київ;

 • ВАТ універмаг “Дитячий світ”, м. Київ;

 • ЗАТ “Укренергозбереження” , м. Київ;

 • Компанія «Реноме», м. Рівне;

 • Компанія «Yulberg», м. Київ;

 • ЗАТ «Воля-кабель», м. Київ;

 • Громадська організація «Пані Наука», м. Київ;

 • Український НДІ вибухозахищеного та рудничного електрообладнання, м. Дніпропетровськ;

 • КБ «Південне», м. Дніпропетровськ;

 • НВО «Перетворювач», м. Запоріжжя;

 • ТОВ “Любава-Грація”, м. Київ;

 • ТОВ “БК Сервісрембуд”, м. Київ;

 • АТ “Київобленерго”, м. Київ;

 • ТОВ “Агро-Луганське”, м. Донецьк;

 • ТОВ “Меліта”, м. Київ;

 • ЗАТ “Український процесінговий центр”, м. Київ;

 • КП “Київпастранс”, м. Київ;

 • ТОВ “Ексат”, м. Київ;

 • ЗАТ “Оболонь”, м. Київ.


3.3 Приклади впровадження вагомих результатів розробок у виробництво

— відсутні.

3.4 Кількість отриманих охоронних документів

У звітному році отримано 1 документ на право інтелектуальної власності:

1. Колотов М. В., Петергеря Ю. С., Жуйков В. Я. Свідоцтво про реєстрацію права на твір № 27642 Комп'ютерна програма “Обчислення прогнозу координати положення електронної платформи (супутника) по одній вісі x, y або z”, зареєстровано 11.02.2009 р., заявник — НТУУ “КПІ”.
4. Міжнародне наукове співробітництво

Міжнародне наукове співробітництво полягає в:

— організації та проведенні ХI Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми сучасної електротехніки-2010” з 31 травня по 4 червня 2010 р.;

— виконанні НДР з міжнародним фінансуванням (НДР № М/80-2009 “Розробка синергетичної системи керування енергоспоживанням в системах з джерелами живлення, що поновлюються”, керівник — Жуйков В. Я.).
5. Аналіз наукового співробітництва з НАН України.

Наукове співробітництво з НАН України полягає у:

— сумісному проведенні наукових семінарів “Напівпровідникові перетворювачі у пристроях промислової електроніки” секції “Перетворення параметрів електричної енергії” Наукової ради НАН України з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики” – лютий, березень, квітень, травень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2008 р.;

— організації та проведенні ХI Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми сучасної електротехніки-2010” з з 31 травня по 4 червня 2010 р.;

— співробітництва з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України при виконанні сумісних наукових досліджень високочастотного коагулятору для зварювання тканин;

— співробітництва з інститутом технічної теплофізики НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри;

— співробітництва з інститутом гідромеханіки НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри;

— співробітництва з відділенням цільової підготовки НТУУ „КПІ”, кафедра „Електронні засоби та системи” на базі інституту електродинаміки НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри;

— співробітництва з інститутом відновлюваної енергетики НАН України в галузі працевлаштування випускників.
6. Публікації

За звітний період опубліковано 2 навчальні посібники (з них 1 з грифом МОН України), та 1 атлас:

1. Цифрова схемотехніка: Навч. посібник / Рябенький В. М., Жуйков В. Я., Гулий В. Д. — Львів: „Новий світ-2000”, 2009. — 736с. (Гриф надано МОН України, лист № 1/4 -18-Г-1385 від 25.12.2006р.)

2. Обчислювальна математика: Навч. посібник / Петергеря Ю. С., Абакумова О. О., Соболєв О. В. — Київ: НТУУ “КПІ”, 2009. — 72с.

3. Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия: Атлас / [Патон Б. Е., Перекрест В. В., Тодоренко В. А. и др.]; под ред. Б. Е. Патона, О. Н. Ивановой. — Киев: «Наукова думка», 2009. — 25,0 печ. стр.
Опубліковано 21 наукова стаття, 8 тез доповідей на конференціях (включаючи електронні публікації), в тому числі 4 — на міжнародних конференціях:

 1. Беженар В. О., Мороз А. В., Терещенко Т. О. Захист інформації від зчитування за струмом споживання з використанням генератора випадкових чисел // Технічна електродинаміка. – Темат. вип. „Силова електроніка та енергоефективність ”. – Ч. 1. – 2009. – С. 39-42.

 2. Буранов Д. О., Мілявський Ю. А. Ідентифікація електричних навантажень локальних об'єктів // Cбірник статей II Науково-технічної конференції «Електроніка-2009». – Ч. 1. – 2009. – С. 185-196.

 3. Дидковский В. С., Мачулянский А. В., Найда С. А., Попов В. А. Оптимизация широкополосных пьезопреобразователей ультразвуковых эхоскопов на основе метода случайных контуров // Технічна електродинаміка. – Темат. вип. „Силова електроніка та енергоефективність ”. – Ч. 3. – 2009. – С. 26-30.

 4. Жуйков В. Я., Ромашко В. Я., Вербицький Є. В. Ефективність розрахунку багатоступінчатого перехідного процесу з використанням функцій вільного режиму в середовищі MATLAB // Технічна електродинаміка. – Темат. вип. „Силова електроніка та енергоефективність ”. – Ч. 2. – 2009. – С. 78-81.

 5. Жуйков В. Я., Харченко А. Н. Алгоритм классификации сегментов речевого сигнала // Електроніка та зв'язок. – Темат. вип. „Електроніка і нанотехнології”. – Ч. 1. – 2009. – № 2-3. – С. 130-137.

 6. Количенко М. Е. Изменение длительности переходных процессов в понижающем DC/DC преобразователе // Cбірник статей II Науково-технічної конференції «Електроніка-2009». – Ч. 1. – 2009. – С. 204-209.

 7. Мачулянский А. В., Пилинский В. В., Попов В. А., Швайченко В. Б., JANUKIEWICZ J., SLOBODZIAN P. Особенности исследований схемных решений помехоподавляющих фильтров // Технічна електродинаміка. – Темат. вип. „Силова електроніка та енергоефективність ”. – Ч. 5. – 2009. – С. 98-99.

 8. Мачулянский А. В., Попов В. А., Пилинский В. В., Татарчук Д. Д., Швайченко В. Б. Экранирование электромагнитного поля покрытиями на основе ультрадисперсных структур // Технічна електродинаміка. – Темат. вип. „Силова електроніка та енергоефективність ”. – Ч. 5. – 2009. – С. 23-25.

 9. Осадчий А. Л. Керування ШІП зі зворотнім зв'язком за станами // Cбірник статей II Науково-технічної конференції «Електроніка-2009». – Ч. 1. – 2009. – С. 197-203.

 10. Остапенко О. М. Використання нейронних мереж для класифікації результатів імпедансометрії у стоматології // Cбірник статей II Науково-технічної конференції «Електроніка-2009». – Ч. 1. – 2009. – С. 124-130.

 11. Петергеря Ю. С., Буранов Д. О. Порівняння способів передавання інформаційних сигналів по лініях електромережі // Електроніка та зв'язок. – Темат. вип. „Електроніка і нанотехнології”. – Ч. 1. – 2009. – № 2-3. – С. 245-251.

 12. Петергеря Ю. С., Кисельова А. Г. Контекстно-зависимая система управления электропотреблением локального объекта // Cборник трудов IX Международной конференции имени Т. А. Таран «Интеллектуальный анализ информации». — К.: НТУУ «КПИ», 2009. — С. 307-314.

 13. Петергеря Ю. С., Кисельова А. Г., Мудрієвський С. О. Об’єктно-орієнтоване моделювання системи керування електроспоживанням локального об’єкту // Електроніка та зв'язок. – Темат. вип. „Електроніка і нанотехнології”. – Ч. 2. – 2009. – № 4-5. – С. 264-270.

 14. Петергеря Ю. С., Колотов Н. В., Остапчук С. В. Управление системой ориентации и стабилизации электронной платформы в режимах больших и малых скоростей // Електроніка та зв’язок. – Темат. вип. „Електроніка і нанотехнології”. – Ч. 2. – 2009. – № 4-5. – С. 83-87.

 15. Петергеря Ю. С., Марчук Д. О., Колотов М. В. Прогнозування та контроль споживання потужності електричною платформою // Технічна електродинаміка. – Темат. вип. „Силова електроніка та енергоефективність ”. – Ч. 3. – 2009. – С. 52-57.

 16. Петергеря Ю. С., Хижняк Т. А., Хохлов Ю. В., Гусєв О. О. Застосування дискретних перетворень на кінцевих інтервалах в задачах керування, діагностики та передачі даних // Технічна електродинаміка. – Темат. вип. „Силова електроніка та енергоефективність ”. – Ч. 2. – 2009. – С. 50-55.

 17. Пічкальов Є. С., Терещенко Т. О. Побудова квантових схем на кутрітах // Електроніка та зв'язок. – Темат. вип. „Електроніка і нанотехнології”. – Ч. 1. – 2009. – № 2-3. – С. 77-82.

 18. Ромашко В. Я., Батрак Л. М. Універсальний стенд для діагностики резистивних ланцюгів // Технічна електродинаміка. – Темат. вип. „Силова електроніка та енергоефективність ”. – Ч. 1. – 2009. – С. 105-108.

 19. Хамидреза Ш. Медицинская информационная система “Медиалог” // Cбірник статей II Науково-технічної конференції «Електроніка-2009». – Ч. 1. – 2009. – С. 139-144.

 20. KOROTYEYEV I. Ye., KLYTTA M. Experimental characteristics of non-compensated DC motors in generator mode // Технічна електродинаміка. – Темат. вип. „Силова електроніка та енергоефективність ”. – Ч. 4. – 2009. – С. 27-28.

 21. KOROTYEYEV I. Ye., ZIEBA B. Mathematical modelling of steady-state processes in AC/AC converters using Galerkin's method // Технічна електродинаміка. – Темат. вип. „Силова електроніка та енергоефективність ”. – Ч. 3. – 2009. – С. 100-103.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Кузнєцов М. М., Харченко А. М. Вплив емоційного стану людини на голосові характеристики // II Науково-технічна конференція “Електроніка-2009”, 9-10 квітня 2009 р., м. Київ, Україна.

 2. Лазарєв Д. В., Терещенко Т. О. Застосування перетворення Хартлі в орієнтованому базисі для обчислення згортки // VI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 20-23 квітня 2009 р., м. Київ, Україна.

 3. Петергеря Ю. С., Харченко А. Н. Математический анализ эмоциональных состояний человека по голосовым характеристикам // III Международная научно-практическая конференция по экральному анализу «Эмоциональный интеллект человека» (Современные психотехнологии), 10 апреля 2009 г., г. Киев, Украина.

 4. Рогаль В. В., Осадчий А. Л. Синтез регулятора індукційної установки в класі багатомірних лінійних систем // Тези доповідей 75-ї Наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 13-14 квітня 2009 р., НУХТ, м. Київ, Україна.

 5. Тодоренко В. А., Тюрютиков А. И., Маден М. О. Анализ электромагнитных процессов в тяговой сети постоянного тока // 3 Международная научно-практическая конференция «Электрификация транспорта ТРАНСЭЛЕКТРО-2009», 3-5 июня 2009 г., г. Мисхор, Украина.

 6. Харченко А. Н. Адаптивное сжатие речевых сигналов с применением дискретно-косинусного и вейвлет-преобразований // II Науково-технічна конференція “Електроніка-2009”, 9-10 квітня 2009 р., м. Київ, Україна.


Електронні публікації:

 1. Петергеря Ю. С., Кисельова А. Г., Распределенная система управления электропотреблением локального объекта [публикация в электронном виде] // XI Международная научно-техническая конференция “Системный анализ и информационные технологии - САИТ-2009” (26-30 мая 2009), URL http://sait.org.ua/eproc/2009/4/s4147.pdf/view

 2. Valery Zhuikov, Julia Petergerya, Olexander Ivanin. Electro-cost models of sources and loads for local object power control [публікація в електронному вигляді] // Міжнародна науково-технічна конференція CPEE 2009, Waplewo, Poland (17-19 вересня 2009), URL http://cpee.iem.pw.edu.pl, CPEE 2009 Schedule-At-A-Glance, 8828073_FULL.pdf


7. Наукові конференції, семінари, виставки

7.1 Кількість проведених наукових конференцій — 4, в тому числі міжнародних – 2. Кількість проведених наукових семінарів “Напівпровідникові перетворювачі у пристроях промислової електроніки” секції “Перетворення параметрів електричної енергії” Наукової ради НАН України з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики” — 12.

Кількість доповідей, зроблених на конференціях:

— на наукових конференціях — 29,

— на наукових семінарах — 12.
Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях, семінарах — 7.
Конференції та семінари, в яких брали участь працівники та студенти кафедри у 2009 р.:
Назва

Термін проведення

Кількість зроблених доповідей

1.

Науково-практична конференція “Перспективні напрямки сучасної елетроніки”, м. Київ, Україна

23-24 квітня 2009 р.

1

2.

XXIX Міжнародна науково-технічна конференція “Електроніка і нанотехнології”, м. Київ, Україна

14-16 квітня 2009 р.

7

3.

Міжнародна науково-технічна конференція „Силова електроніка та енергоефективність-2009”

21-26 вересня 2009 р.

8

4.

III Міжнародна науково-практична конференція з екрального аналізу “Емоційний інтелект людини” (Сучасні психотехнології), м. Київ, Україна

10 квітня 2009 р.

1

5.

75 Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», м. Київ, Украна

13-14 квітня 2009 р.

1

6.

II Науково-технічна конференція «Електроніка-2009», м. Київ, Україна

9-10 квітня 2009 р.

7

7.

XII Науково-практична конференція студентів та аспірантів “Дні науки ФСП”, м. Київ, Україна

15-16 квітня 2009 р.

1

8.

3 Міжнародна науково-практична конференція «Электрификация железнодорожного транспорта ТРАНСЭЛЕКТРО-2009», м. Місхор, Україна

3-5 червня 2009 р.

1

9.

VI Всеукраїнська науков конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, м. Київ, Україна

20-23 квітня 2009 р.

1

10.

Xth International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering”, Waplewo, Poland

16-19 вересня 2009 р.

1

11.

Науковий семінар “Напівпровідникові перетворювачі у пристроях промислової електроніки” секції “Перетворення параметрів електричної енергії” Наукової ради НАН України з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики”

19 лютого 2009 р.,

19 березня 2009 р.,

16 квітня 2009 р.,

14 травня 2009 р.,

16 вересня 2009 р.,

30 вересня 2009 р.,

14 жовтня 2009 р.,

28 жовтня 2009 р.,

11 листопада 2009 р.,

25 листопада 2009 р.,

9 грудня 2009 р.,

23 грудня 2009 р.

12


7.2 План запланованих конференцій та семінарів на 2010 рік — додається.
7.3 Виставки

кількість міжнародних виставок, в яких приймалася участь – 3, в тому числі:
Назва

Термін проведення

Кількість експонатів

1.

Міжнародна виставка «Здравоохранение 2009» (стенд НПП “Медан-БЕТА”)

16-18 жовтня 2009 р.

4

2.

Міжнародна виставка індустрії краси «InterCHARM – Україна 2009» (стенд Китмед)

28-31 січня 2009 р.

1

3.

Міжнародна спеціалізована виставка професійних засобів, обладнання та інструментів для косметичних салонів «Estet Beautyexpo 2009»

16-17 жовтня 2009 р.

1


8. Наукові досягнення

Нагороди студентів:

1. Буранов Д. О., Мудрієвський С. О., Невмержицький О. В. - лауреати премії НАН України для студентів вищих навчальних закладів за роботу “Використання ліній електропередачі для керування навантаженнями локального об'єкту” (2009 р.).
9. Науково-громадська діяльність

Петергеря Ю.С. – директор громадської організації „Пані Наука” – співорганізатора Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми сучасної електротехніки”, Жуйков В.Я. – член експертної ради Державної акредитаційної комісії з електроніки та енергетики, заступник голови науково-методичної комісії з електроніки Міністерства освіти та науки України.

10. Матеріальна база підрозділу

— відповідно до наявних НДР у НДІ Прикладної електроніки НТУУ “КПІ”.

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2010 рік

Очікуване фінансування д/б робіт – 340 тис. грн.

Кошти, які плануються на розвиток конкретних напрямів діяльності:

— інформатизацію (послуги зв’язку та Інтернет) — 4 тис. грн.;

— навчально-матеріальну базу — 20 тис. грн.;

— видання методичної літератури — 5 тис. грн.;

— видання журналу «Електроніка та зв’язок» — 5 тис. грн.;

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки НТУУ „КПІ”, протокол № 4 від 25 листопада 2009 р.

Завідуючий кафедрою

д.т.н., проф. ________________ Жуйков В. Я.«____» _________________ 2009 р.
Схожі:

Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом iconЗвіт про наукову роботу кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів у 2007 році Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом Підготовка кандидатів та докторів наук
Джигирей І. М. Синтез і оптимізація схем очищення стічних вод промислових підприємств. 05. 17. 21. – Технологія водоочищення. Наук...
Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом iconЗвіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності
Зну, що регламентують наукову, науково-технічну діяльність у зв`язку із зміною назв Міністерства І реорганізацією науково-дослідної...
Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2012 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С.)
Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»
Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом iconПоложення про наукову І науково-технічну діяльність у внутрішніх військах мвс україни
Ведення наукової І науково-технічної діяльності у внутрішніх військах мвс україни та окремі питання підготовки науково-педагогічних...
Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом iconДіяльність відділення цільової підготовки кафедри промислової електроніки нтуу «кпі» у Інституті електродинаміки Національної академії наук України Діяльність у 2009 році
Найважливіші наукові результати, отримані при виконанні теми „Розвинути теорію та методи підвищення ефективності процесів генерування,...
Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом iconЗвіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008
Отримані результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо
Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації” (Наказ...
Звіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом iconПрограма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 Мета виконання програми
Сформувати пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних досліджень Університету «Україна» на 2008-2011 роки та наукову тематику...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка