Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма
356.41 Kb.
НазваВ о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма
Сторінка1/6
в. о. проректора з навчальної роботи<><>професор Ю. Т. Ахтемійч
Дата конвертації12.10.2012
Розмір356.41 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Основна мета викладання ботаніки
Навчальні цілі
Перелік дисциплін
Зміст навчальної програми
Тематичний план та зміст лекцій з ботаніки
Морфологія вегетативних органів вищих рослин, її зна­чен­ня для макроскопічного аналізу рослин і лікар­сь­кої рос­лин­ної сирови
Визна­чен­ня кореня як органа‚ його розвиток. Види ко­­­ренів‚ типи кореневих сис­тем. Спеціалізація і мета­мор­фози коренів. Ви
Стебло: внз­начен­ня‚ функції‚ морфологічні типи. Ви­користання стебел.
Обговорено і схвалено на засіданні
Тематичний план та зміст практичних занять
Основи ботанічної мікротехніки. Будова рослин­ної клітини. Тканини рослин.
Морфологічна і анатомічна будова вегетативних та генеративних органів: корінь, стебло, листок, квіт­ка.
Морфолого-екологічні особливості та медичне значення найважливіших родин покритонасінних рослин та їх представників.
Диференційований залік
Обговорено і схвалено на засіданні
Перелік тем з ботаніки
Провідні пучки.
Всього – 42 год.
Обговорено і схвалено на засіданні
Засоби та форми проведення поточного
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Т. в. о. проректора з навчальної роботи

професор Ю. Т. Ахтемійчук

«____» _________________2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з ботаніки

на 2009-2010 навчальний рікфакультет

– бакалаврів з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

спеціальність

– фармація

освітньо-кваліфікаційний рівень

– молодший спеціаліст

форма навчання

– заочна

кафедра

– медичної біології, генетики та гістології

курс

– І

семестр

– ІІ

лекції

– 4 год

практичні заняття

– 6 год

самостійна робота студентів

– 42 год

диференційований залік

– 2 год

всього годин

– 54 год


2009 рік
Робоча навчальна програма з ботаніки складена проф. Пішаком В.П. і ст..викладачем Сметанюк О.І. на підставі Програми з фармакогнозії з еле­мен­та­ми ботаніки для студентів фармацевтичних училищ і фарма­цевтич­них від­ді­лень медичних училищ (МОЗ України, К., 1996)


Робоча навчальна програма з ботаніки обговорена та затверджена на

засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології

“____” ____________ 2009 р. (протокол № ____ )
Завідувач кафедри,

професор В.П. Пішак

Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін

фармацевтичного профілю

“____” _­­­­____________ 2009 р. (протокол № ____ )
Голова комісії,

професор Р.Б.Косуба

Основна мета викладання ботаніки

Зважаючи на те, що рослини – основне джерело живлення всього тварин­ного світу та неза­мінний матеріал для господарської діяльності людини, вив­чен­ня рос­линного світу є об’єктивною необхідністю для майбутнього фарма­цевта. У медицині є особливо важливою роль рослин як лі­кар­ських засобів та сиро­вини для вироб­ництва абсолютної більшості лікарських засобів. Метою є форму­вання у студентів цілісної уяви про загальні закономірності розвитку живої природи та рос­линного світу зокрема; індивідуальний та історичний роз­ви­ток рослинного світу; структуру та фун­кціонування екологічних систем; змі­ну їх під впливом діяльності людини; фор­ми біотичних зв’язків у природі, жит­тє­ві цикли рослин їх медичне та госпо­дар­ське значення; лікарські рослини та їх вплив на організм людини; місце рослин в біосфері; фітоценози як основний об’єкт гео­бо­таніки. За мету ставиться забезпе­чен­ня фундаментальної теоретич­ної підготовки з ботаніки, набут­тя практичних нави­чок для формування майбут­ніх спеціалістів-фармацевтів.
Навчальні цілі

В результаті вивчення ботаніки студент повинен знати:

 • будову та основні процеси життєдіяльності рослинної клітини, її відмінності від тварин­ної клітини, грибів;

 • типи рослинних тканин;

 • систематику рослин, її значення; таксономічні категорії і таксономічні оди­ниці (таксо­ни);

 • безстатеве і статеве розмноження рослин;

 • поняття про спорофіт і гаметофіт, типи статевих процесів;

 • поділ рослин на нижчі і вищі, риси організації, характерні ознаки;

 • будову та функції вегетативних і генеративних органів рослин;

 • різноманітність будови, способу життя, особливості живлення, розмножен­ня ниж­чих рослин: водоростей, лишайників;

 • класифікацію та медичне значення водоростей, лишайників;

 • риси тваринної й рослинної організації грибів;

 • класифікацію, медичне та господарське значення грибів;

 • особливості будови та процесів життєдіяльності вищих рослин;

 • класифікацію вищих рослин, поділ на відділи, класи, підкласи, порядки, роди­ни;

 • основні представники родин вищих рослин, які мають медичне значення;

 • латинські назви рослин, що мають медичне значення, їх систематичне поло­жен­ня, анато­мічну будову, морфологію, відмінні ознаки близьких за морфо­логіч­ними ознаками видів;

 • географічне поширення, екологічну, медичну, господарську характерис­тики, пе­­рі­­оди цвітіння та плодоношення лікарських рослин;

 • лікувальні властивості лікарських рослин.


Студент повинен вміти:

 • правильно організувати своє робоче місце і тримати його в порядку;

 • працювати із світловим мікроскопом і лупою;

 • виготовляти тимчасові мікропрепарати із різної рослинної сировини;

 • здійснювати мікроскопічний аналіз постійних і тимчасових мікропре­пара­тів, їх опису­ван­ня і зарисовку у вигляді схем і деталізованих рисунків;

 • проводити макроскопічний аналіз рослинних органів, їх частин та всієї рос­ли­ни;

 • препарувати квітки та плоди, робити їх описування і зарисовку;

 • користуватись визначником рослин;

 • систематизувати рослини, визначати видову й родову приналежність рос­лин;

 • визначати філогенетичні зв’язки родин рослин, що мають медичне значен­ня;

 • розрізняти морфолого-анатомічні ознаки рослин, знаходити основні риси їх­ньої подіб­ності й відмін­ності;

 • розпізнавати лікарські рослини за сукупністю діагностичних ознак, за опи­сом, за рисун­ками, гербарними, живими або сухими зразками.


Перелік дисциплін,

які є необхідними для вивчення ботаніки

Для вивчення ботаніки студенти повинні мати базові знання середньої школи з предметів "Ботаніка" і "Загальна біологія". Їхній об'єм визначений у програмі для вступних іспитів.
Зміст навчальної програми

Ботаніка – наука про рослини, які складають велику частину біосфери і віді­грають вирі­шальну роль у створенні на Землі органічних речовин. Рослини – основ­не джерело харчування для всього тваринного світу і цінний матеріал для господар­ської діяльності людини, а також важлива лікарська сировина.

Незважаючи на бурхливий розвиток хімії і зростання кількості нових, дедалі ефективних синтетичних лікарських препаратів, антибіотиків, лікарські рослини посідають значне місце в ар­се­налі лікувальних засобів.

Використання лікарських рослин у народній та офіційній медицині має бага­то­­вікову тра­дицію. Вони здавна користуються великою популярністю серед насе­лен­ня. Препарати рослинного походження характеризуються малою токсичністю і нез­нач­ним алергічним впливом порівняно з синтетичними сполуками.

Однак, хоча цілющі властивості лікарських рослин загальновизнані, вивчення перспектив раціонального застосування їх в медицині нерідко ведеться однобічно.

Курс ботаніки знайомить студентів з різноманітністю рослиного світу, основ­ними зако­но­мірностями розвитку і будови рослин, їх походженням, взаємозв’язками між рослинами й іншими живими організмами, демонструє їх зв’язок із середови­щем проживання. Він повинен навчити студентів виявляти причинні зв’язки між різними явищами в житті рослин, формою і функцією тих чи інших структур. Вив­чення цих питань сприяє формуванню у студентів цілісної уяви про загальні зако­номірності живої природи, про форми і сутність життя, формує світогляд на про­цеси, що проходять у природі.

Ботаніка нерозривно зв’язана з іншими біологічними дисциплінами, а саме: з ботанічною гео­­графією, екологією, фізіологією рослин, медичними науками.

Вивчення теоретичних основ ботаніки супроводжується лабораторними занят­тями, на яких студенти оволодівають навичками і методами анатомічних, морфоло­гічних, таксономічних дослід­жень, знайомляться з представниками різних система­тичних груп рослин, які мають медичне зна­чення і використовуються як лікарська сировина.

Забезпечення фундаментальної теоретичної підготовки з ботаніки, набуття прак­тичних на­ви­чок сприяє формуванню майбутніх спеціалістів-фармацевтів.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ З БОТАНІКИ

для студентів І курсу медичного факультету №4

з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

за спеціальністю “фармація” (заочна форма навчання)

на 2009-2010 навчальний рік


п/п

К-ть годин

Тема. Зміст

Наочне обладнання

1

2

Ботаніка – наука про рослини. Будова і життєдіяль­ність рослинної клітини. Тканини рослинного орга­ніз­му.

Сучасна ботаніка як багатогранна галузь науки. Роз­діли бо­таніки. Роль рослин у природі і житті людини. Зна­чення бо­та­ніки для фармації і медицини. Видатні вче­­ні-ботаніки Укра­їни та інших країн. Цитологія та її завдання. Різноманіт­ність рослинних клітин. Основні ком­поненти клітини. Про­то­пласт і його похідні – ядро і цитоплазма. Органели цитоплазми: пластиди, міто­хон­дрії, рибосоми, ен­до­плазматична сітка, комплекс Гольд­жі; їхня будова і основ­ні функції.

Гістологія рослин‚ її завдання. Визначення тканини. Класи­фі­кація тканин залежно від будови, функцій і по­хо­дження їх клітин. Морфологічні ознаки‚ за якими описують тканини. Морфолого-фізіологічна характерис­тика основних груп тка­нин: твірних‚ по­кри­вних‚ меха­ніч­­них‚ провідних‚ асиміля­цій­ної‚ запасаючої‚ во­до­нос­ної і аеренхімної.

Таблиці, слайди

2

2
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма iconВ. о проректора з науково-педагогічної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 200 р. Робоча навчальна програма

В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма iconВ. о проректора з навчальної роботи проф. Ю. Т. Ахтемійчук " " 200 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми з акушерства та гінекології для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ...
В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма iconВ. о проректора із науково-педагогічної роботи Професор Ахтемійчук Ю. Т. " " 2010 р. Робоча навчальна програма
...
В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма iconВ. о проректора з науково-педагогічної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2010 р. Робоча навчальна програма
Пішаком В. П. та доцентом Черновською Н. В. на підставі Програми з лабораторної діагностики паразитарних інвазій для студентів медичних...
В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма iconВ о. проректора з науково-педагогічної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук ­­­­­ 2010 р. Робоча навчальна програма
Програми з медичної біології для студен­тів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факульте­тів вищих медичних...
В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № рб-12-603/04 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальності...
В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма iconАсанової Ельзєри Енверівні Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з безпеки життєдіяльності. Затверджено: Заступник Міністра освіти...
В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма icon“затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми “Медсестринство при інфекційних хворобах” для студентів медичних училищ,...
В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма icon“затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з епідеміології для студентів медичних вузів, затвердженої Головним...
В о. проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча програма на основі навчальної програми дисциплини, складеної на кафедрі загальної та педагогічної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка