Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції
96.13 Kb.
НазваДоговір № на виготовлення поліграфічної продукції
Дата конвертації05.12.2012
Розмір96.13 Kb.
ТипДокументы
Зміст
1. Предмет договору.
2. Вартість договору. порядок розрахунків.
3. Порядок виготовлення та передачі продукції
5. Вирішення спорів
6. Термін дії договору
9. Заключні положення
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «фастпринт»
10. Реквізити та підписи сторін
Найменування продукції
ДОГОВІР №

на виготовлення поліграфічної продукції
м. Київ

____________________2012 року
ЗАМОВНИК: «____», в особі директора ____________________ , що діє на підставі Статуту , з однієї сторони, та

ПІДРЯДНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАСТПРИНТ" в особі директора Нікончука Олексія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір на виготовлення поліграфічної продукції (надалі іменується «Договір») про наступне.
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Підрядник за завданнями Замовника зобов’язується виготовляти продукцію, (далі по тексту – Продукція), у відповідності із затвердженими Замовником оригіналами-макетами, а Замовник зобов’язується прийняти її та оплатити на умовах даного Договору.

1.2. Найменування, кількість, ціна, технічні характеристики, умови оплати Продукції, інші умови завдання Замовника, якщо вони не погоджені Сторонами у тексті цього Договору, зазначаються Підрядником у відповідному Додатку до даного Договору (специфікації) або рахунку на оплату. Усі додатки (специфікації) до дійсного Договору являються його невід’ємними частинами.

1.3. У разі невідповідності Додатку (специфікації) завданню Замовника, Замовник повідомляє письмово про це Підрядника протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту отримання Додатку. У разі надходження у встановлений строк від Замовника такого письмового повідомлення, Підрядник формує та передає Замовнику новий Додаток (специфікацію), а попередній Додаток (специфікація) втрачає чинність та не підлягає оплаті.

1.4. У разі ненадходження у встановлений строк від Замовника такого письмового повідомлення, Додаток вважається погодженим. У цьому разі Замовник втрачає право стверджувати, що характеристики Продукції, умов оплати, інших дані, зазначені у Додатку, не відповідають його завданню.
^ 2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Сума договору складається із загальної суми видаткових накладних, по яких Замовнику передано виготовлену Підрядником по даному Договору Продукцію.

2.2. Вартість переданої Продукції зазначається у відповідному рахунку-фактурі, наданому Замовнику Підрядником. Вартість Продукції включає в себе витрати на пакування та маркування.

2.3. Платежі по даному Договору здійснюються Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Підрядника, зазначений у розділі 10 цього Договору та у строки, встановлені дійсним Договором. При здійсненні платежу, Замовник зобов’язаний зазначити у призначені платежу дату та номер рахунку-фактури, що оплачується ним. За відсутності цих даних, Підрядник має право самостійно визначати, який рахунок-фактуру оплачує Замовник.

2.4. Датою сплати вважається день зарахування коштів на рахунок Підрядника.

2.5. Підставою для оплати Замовником вартості Продукції є надана Підрядником продукція разом з видатковою та податковою накладними. Видаткова накладна надається Замовнику у двох екземплярах, один з яких повертається Підряднику.

2.6. Підрядник зобов'язується розпочати роботи по виготовленню поліграфічної продукції після здійснення Замовником 50% оплати вартості Продукції, другі 50% оплати вартості Продукції Замовник зобов'язується здійснити протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами видаткової накладної про передачу виготовленої Продукції.
^ 3. ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ

3.1. Виготовлення Підрядником Продукції здійснюється на підставі затвердженого Сторонами оригінал-макету Продукції.

3.2. Оригінал-макет передається Замовником в електронному вигляді, разом зі всіма необхідними шрифтами та зображеннями.

3.3. Підрядник протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання від Замовника оригінал-макету Продукції здійснює його перевірку на предмет відповідності до своїх виробничо-технічних вимог, а у разі необхідності - адаптацію.

3.4. В процесі адаптації наданого Замовником оригінал-макету Продукції Підрядник вправі вносити до нього зміни, якщо необхідність здійснення таких змін буде обумовлена технологічними вимогами.

3.5. Строк виготовлення Продукції погоджується Сторонами на кожне замовлення та зазначається у відповідному Додатку (специфікації).

3.6. Якість Продукції, що виготовляється, повинна відповідати затвердженому Замовником оригінал-макету Продукції та вказаним у Специфікації параметрам.

3.7. Підрядником прийнято без перевірки, що для використання оригінал-макету чи інших вихідних матеріалів, які являються об’єктом авторського права і прав третіх осіб, а також які містять зображення третіх осіб чи зразка Продукції, Замовник попередньо отримав всі необхідні погодження та дозволи. Замовник гарантує виконання всіх вимог авторського права і прав третіх осіб у зв'язку з використанням оригінал-макету чи витратних матеріалів, наданих Замовником, а також відповідність змісту оригінал-макету вимогам Закону України «Про рекламу».

3.8. Передача Продукції здійснюється шляхом підписання Сторонами видаткової накладної або або акту надання послуг.

3.9. Після передачі Продукції та підписання видаткової накладної або акту надання послуг, Продукція вважається прийнятою Замовником по кількості та якості. Заявлені Замовником після підписання видаткової накладної претензії щодо якості та/або кількості переданої Продукції, Підрядником приймаються протягом 5 робочих днів з моменту підписання видаткової накладної.

3.10. Право власності на Продукцію, ризик пошкодження, втрати Продукції переходять до Замовника з моменту підписання Замовником видаткової накладної або акту надання послуг.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

4.1. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за порушення прав власності, авторських прав, а також прав третіх осіб на надані їм для користування оригінал-макети та вихідні матеріали, а також за порушення вимог Закону України «Про рекламу».

4.2. У випадку накладення на Підрядника яких-небудь санкцій, стягнення збитків за позовами названих третіх осіб чи/або рішенням державних органів, Замовник повністю відшкодовує Підряднику всі пов’язані з цим збитки.

4.3. При порушенні строків здійснення платежів, визначених відповідним рахунком-фактурою, Замовник виплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня, від вартості простроченого платежу за кожен календарний день прострочення.

4.4. У випадку несвоєчасного виготовлення Продукції, якщо порушення строку відбулося за наявності вини Підрядника, Підрядник виплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня, від вартості своєчасно не виготовленої Продукції за кожен календарний день прострочення.

4.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну сторону від виконання своїх обов’язків по даному Договору.

4.6. Підрядник зобов’язується не допускати розповсюдження чи передачі третім особам оригінал-макету Продукції, переданого йому Замовником.

4.7. У випадку виготовлення продукції, яка не відповідає якості вказаним у Специфікації параметрам Підрядник повинен виготовити якісну Продукцію за власні кошти.
^ 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Спори, що виникли між Сторонами внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У випадку недосягнення згоди, такий спір передається на вирішення до господарського суду м. Києва, згідно з чинним законодавством України.
^ 6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2012 року. В частині розрахунків Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

6.2. Термін дії цього Договору може бути продовжено за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатком до Договору, який підписується повноважними представниками Сторін.

6.3. Даний Договір може бути припинений достроково за наступних обставин:

- грубе порушення умов Договору однією зі Сторін (під «грубим порушенням» Сторони розуміють систематичне (три і більше разів) не виконання Стороною будь-якого обов’язку за Договором;

- наявності взаємної згоди Сторін;

- ліквідації (банкрутства) Сторони;

- за рішенням господарського суду м. Києва в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.4. Сторона, яка хоче розірвати Договір, повинна повідомити іншу сторону за 30 днів до бажаної дати розірвання Договору письмово листом, підписаним уповноваженою особою, що переданий кур’єром чи поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Інша Сторона зобов’язана дати письмову відповідь на пропозицію про розірвання Договору протягом 7 днів з дня отримання пропозиції. За відсутності відповіді пропозиція вважається прийнятою.

6.5. Одностороння відмова від Договору не допускається.
7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони Договору зобов‘язуються не розкривати третім особам інформацію про підписання Договору та про його умови, а також приймати всі залежні від них міри для виключення потрапляння вищезазначеної інформації до третіх осіб.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Обов‘язки Сторін за цим Договором вважаються такими що втратили силу у випадку виникнення незалежних від волі сторін обставин непереборної сили: стихійні лиха, зміни у законодавстві, воєнні дії і т.п.

8.2. Сторона, що не має можливості виконати обов‘язки за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов‘язана повідомити іншу Сторону про виникнення вищезазначених обставин негайно, не пізніше 3-х днів з моменту їх виникнення, в письмовій формі. Несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини у майбутньому, за винятком випадків, коли саме повідомлення було унеможливлене дією обставин непереборної сили.

8.3. На підтвердження дії обставин непереборної сили Сторона надає відповідне підтвердження, видане Торгово-промисловою палатою України.
^ 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках-оригіналах, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

9.2. Усі спірні питання щодо виконання, змін або розірвання цього Договору вирішуються у суді відповідно до чинного законодавства України.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.4. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін. Усі додаткові угоди, додатки є невід'ємною частиною цього Договору.

9.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори Сторін щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

9.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених реквізитів та зобов‘язуються своєчасно інформувати іншу Сторону у разі зміни цих реквізитів.

9.7. Підрядник є платником єдиного податку – 3 %.


ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК

^ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАСТПРИНТ»

ЄДРПОУ 33500504

тел. (044) 503-88-26, факс 503-88-27

Р/р 260020103024 в ЗАТ "ПроКредит Банк", м. Київ МФО 320984

ІПН 335005026596, номер свідоцтва 100331167

Платник єдиного податку – 3 %

Адреса 03055, м.Київ, вул.Віктора Ярмоли, будинок № 6-8, прим.№1, літера А

___________________________________________________________


Директор ___________________/Нікончук О.А./


________________________________________________________


^ 10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ДОДАТОК №

до договору №
м. Київ «________» ________________ 2012 року

Специфікація продукції^ Найменування продукції

Технічні дані

Кількість

Термін виконання

Ціна, грн.

за шт. (без ПДВ)

Сума, грн.

(без ПДВ)

________

________

________

________

________

________
ПДВ 20% :

________Всього :


________
ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАСТПРИНТ»

ЄДРПОУ 33500504

тел. (044) 503-88-26, факс 503-88-27

Р/р 260020103024 в ЗАТ "ПроКредит Банк", м. Київ МФО 320984

ІПН 335005026596, номер свідоцтва 100331167

Платник єдиного податку – 3 %

Адреса 03055, м.Київ, вул.Віктора Ярмоли, будинок № 6-8, прим.№1, літера А


___________________________________________________________

Директор ___________________/Нікончук О.А./

___________________________________________________________Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції iconДоговір № на виготовлення поліграфічної продукції
«Виконавець», в особі директора Левик Анни Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, та

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції iconДо дипломного проекту (роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
Автоматизована інформаційна система «Підприємство з виготовлення поліграфічної продукції»

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції iconПрактична робота №2 (варіант №1)
Для виготовлення двох видів продукції а І в використовують чотири види ресурсів Р1,Р2,Р3, Запаси ресурсів, число одиниць ресурсів,...

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції iconПовідомлення про відхилення пропозиції
Найменування предмета закупівлі: 74. 40. 1 Послуги в галузі реклами (розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного...

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції iconОбсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції
Розрахуємо обсяг чистої продукції, маючи на увазі, що товарна продукція буде менше за валову на величину купованих напівфабрикатів...

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції iconПричин
Весь процес виробництва: заготівля дерева, порізка, сушіння, виготовлення кінцевої продукції, ми здійснюємо самі І контролюємо кожен...

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції iconСтворення спільного підприємства з виготовлення продукції обробки металу та інших видів виробництва
Створення спільного підприємства з виготовлення продукції обробки металу та інших видів виробництва на існуючих площах підприємства....

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції iconВ ході проведення заходів із упередження порушень чинного законодавства та контролю за обігом товарно-матеріальних цінностей співробітниками головного відділу
Прилуцької одпі був виявлений факт незаконного виробництва рекламної та поліграфічної продукції в одному із населених пунктів регіону...

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції iconКурсова робота
Однак недостатньо усього лише опанувати інструментами, що вони пропонують. Потрібно володіти, крім іншого, базовими поняттями видавничої...

Договір № на виготовлення поліграфічної продукції iconДоговір про виготовлення та постачання товару

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка