Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
122.13 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Дата конвертації05.12.2012
Розмір122.13 Kb.
ТипПрограма
Зміст
1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст
Класифікація систем комп’ютеризації об’єктів та процесів в системі управління
Принципи кібернетики та їх використання при створенні комп’ютерних інформаційних систем.
Створення інформаційного, математичного, технічного забезпечення при проектуванні систем управління підприємствами.
Об’єкти комп’ютеризації при створенні систем управління технологічними процесами.
Системний аналіз об’єктів при проектуванні комп’ютерних систем управління технологічними процесами.
Основні компоненти комп’ютерних управляючих систем.
Комплекс засобів автоматизації проектування комп’ютерних інформаційних систем.
Підготовка підприємства до впровадження створених комп’ютерних систем.
Моделі комп
Засоби та методи телекомунікаційного зв
Топологія локальних мереж
Канальний рівень ЛМ.
Операційні системи комп
Глобальні та корпоративні комп
Стеки міжмережевих протоколів.
Проектування БД.
Проектування реляційних БД.
Маніпулювання реляційними даними.
СУБД Microsoft Access.
...
Повний зміст


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”

Затверджено:
Голова приймальної комісії
___________________О.А.Мінаєв
“____”______________2012р.

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Спеціальність 7.05010101, 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

Фаховий вступний екзамен проводиться в обсязі дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною програмою для напряму 6.050101 “Комп'ютерні науки”.

1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст
1.1 Системний аналіз та проектування систем обробки інформації

Принципи системного аналізу, його сутність, цільова функція системи, критерії оцінки.

Класифікація систем комп’ютеризації об’єктів та процесів в системі управління. Системи автоматичного управління, об’єкти та процеси комп’ютеризації в САУ. Комп’ютерні системи автоматизованого управління. Інформація про стан об’єктів і управляючих підсистем, галузь застосування. Взаємний зв’язок комп’ютерних інформаційних систем різного рівня та призначення. Принципи системного аналізу ієрархічних систем.

Принципи кібернетики та їх використання при створенні комп’ютерних інформаційних систем.

Комп’ютерні автоматизовані системи управління підприємствами. Виділення функціональної та забезпечуючої частин інформаційної системи. Задачі у функціональних підсистемах при проектуванні інформаційних систем управління підприємствами. Послідовність рішення задач управління в комп’ютерних системах.

Створення інформаційного, математичного, технічного забезпечення при проектуванні систем управління підприємствами. Розробка інформаційних моделей. Системний підхід при створенні математичного забезпечення комп’ютерних систем управління. Технічне забезпечення комп’ютерних інформаційних систем. Вибір комплексу технічних засобів інформаційних систем. Структура обчислювальної мережі управління підприємством з виходом до Internet.

Об’єкти комп’ютеризації при створенні систем управління технологічними процесами. Різновиди автоматичних та автоматизованих комп’ютерних систем при управлінні технологічними процесами.

Системний аналіз об’єктів при проектуванні комп’ютерних систем управління технологічними процесами. Інформаційні та управляючи функції комп’ютерних систем управління технологічними процесами.

Основні компоненти комп’ютерних управляючих систем. Інформаційне, математичне і технічне забезпечення. Склад технічних засобів комп’ютерних управляючих систем технологічними процесами. Стадії та етапи робіт під час проектування комп’ютерних управляючих систем різного рівня та призначення.

Комплекс засобів автоматизації проектування комп’ютерних інформаційних систем. Принципи організації проектування. Розробка інформаційних моделей автоматизації проектування систем. Системний аналіз при розробці математичних моделей проектування комп’ютерних систем. Особливість комплексу технічних засобів, що використовуються під час проектування комп’ютерних систем.

Підготовка підприємства до впровадження створених комп’ютерних систем. Поетапне впровадження цих систем. Системний аналіз функціонування комп’ютерних інформаційних управляючих систем, що впроваджені.

Рекомендована література:

1. Павлов А.А. Основи системного аналізу і проектування систем / Підручник. – К., 2004.

2. Основи сучасних комп’ютерних технологій / Навчальний посібник. Під ред. Хоменко А.Д. – СПб: Корона-принт, 2001.

3. Кориті А.М. Автоматизація типових технологічних процесів і установок / Навчальний посібник. - М., 1998.
1.2 Комп'ютерні мережі (локальні, глобальні та корпоративні)

Вступ. Історія розвитку глобальних та локальних комп’ютерних мереж.

Моделі компютерних мереж (КМ). Еталоні моделі взаїмодії відкритих систем. Моделі комп’ютерних мереж (OSI, TCP/IP, АТМ) їх порівняння.

Архітектура КМ. Логічна та фізична стректура мережі. Базові складові елементи комп’ютерних мереж. Інфраструктура КМ.

Засоби та методи телекомунікаційного звязку. Фізичний рівень КМ. Середовища та канали передачі даних в КМ. Функції, склад та структура засобів введення, виведення, передачі та прийому інформації. Цифровий зв’язок. Стандарт ADSL. Технології SONET/SDH. Характеристики, елементи систем.

Топологія локальних мереж. Еталона модель взаїмодії відкритих систем локальної мережі. Топології комп’ютерних мереж. Методи доступу до кабелю мереж. Вибір топології локальних мереж.

Канальний рівень ЛМ. Підрівень управління логічним каналом (Стандарт ІЕЕЕ 802.2).

Апаратне та програмне забезпечення локальних мереж. Стандарти Ethernet (ІЕЕЕ 802.3), апаратне та програмне забезпечення. Стандарт ІЕЕЕ 802.4, апаратне та програмне забезпечення. Кільцеві мережі стандарту ІЕЕЕ 802.5, їх апаратне та програмне забезпечення. Топологія, апаратне та програмне забезпечення мереж стандарту ІЕЕЕ802.6.

Стандарти швидкісних локальних мереж. Топологія, апаратне та програмне забезпечення швидкісних мереж стандартів FDDI, 100VG-AnyLan, Fast Ethernet. Мережі Gigabit Ethernet. Стандарти мереж на радіоканалах.

Операційні системи компютерних мереж. Операційні системи локальних комп’ютерних мереж. Вибір операційних систем КМ.

Великі комп’ютерні мережі. Апаратні засоби комп’ютерних мереж: концентратори, мости, комутатори, маршрутизатори, шлюзи.

Глобальні та корпоративні компютерні мережі. Компоненти глобальної мережі. Топологія корпоративних мереж. Інфраструктура глобальних мереж. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж.

Стеки міжмережевих протоколів. Протоколи передачі даних в комп’ютерних мережах.

Програмне забезпечення комунікаційних систем. Програмні засоби управління передачею даних у комп’ютерній мережі. Забезпечення підтримки модемного та факсимільного зв’язку.

Рекомендована література:

1. Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Компьютерные сети. - Киев: Юниор, 1998.

2. Таненбаум Э. Компьютерные сети. - Киев: Питер, 2003.

3. Столлингс В. Современные компьютерные сети. - Киев: Питер, 2003.

4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. – Харьков, 2003.
1.3 Організація баз даних та знань

Структура та організація даних в ПК. Даталогічні моделі. Табличне представлення даних. Відношення. Основні терміни теорії відношень. Основні властивості відношень. Перетворення таблиць у відношення. Реляційна модель даних.

Проектування БД. Мета та етапи проектування БД. Вимоги до організації БД. Обстеження предметного середовища. Логічне проектування БД. Мова інфологічного моделювання. Діаграми “Сутності-зв’язки”.

Проектування реляційних БД. Універсальна таблиця. Вимоги до реляційних таблиць. Принципи нормалізації. Послідовність та властивості нормальних форм. Перша нормальна форма. Вимоги до реляційних таблиць у першій нормальній формі. Функціональні залежності. Ідентифікація функціональних залежностей. Друга та третя нормальні форми. Діаграми “Таблиці-зв’язки”. Нормальна форма Бойса-Кодда. Багатозначні залежності. Четверта та п’ята нормальні форми. Повна декомпозиція. Доменно-ключова нормальна форма. Процедура нормалізації. Алгоритми нормалізації БД.

Маніпулювання реляційними даними. Реляційна алгебра, операції над відношеннями. Алгебра Кодда. Операції об’єднання, перетинання, віднімання, додатку. Спеціальні операції алгебри Кодда. Обмеження, проекція, з’єднання, ділення. Операції розширення, порядкового обчислення, вставки та вилучення. Реляційне числення. Формули. Кортежні змінні. Прості умови. Квантори існування та спільності. Вирази реляційного числення. Процес обчислення.

СУБД Microsoft Access. Ініціалізація. Архітектура та технічні характеристики. Настройка. Системний інтерфейс. Режими роботи. Панель інструментів і меню. Особливості створення таблиць та БД. Таблиці БД. Визначення структури. Типи даних. Конструктор таблиць. Створення індексів і ключів. Конструктор БД. Визначення зв'язків. Забезпечення цілісності даних. Зміна зв'язків. Фізична структура БД.

Робота з даними у середовищі СУБД. Ведення таблиць. Особливості вводу інформації в таблиці. Використання властивостей полів таблиць. Значення по умовчанню. Обов’язкові та пусті поля. Надання умов на значення полів та для таблиці. Використання будівельника виразів. Основи навігації по БД. Сортування та пошук даних. Питання фізичної організації даних. Класифікація методів доступу до даних. Індексування даних. Прості та складні індекси.

Основні команди SQL. Команда вибірки даних. Команди маніпулювання даними. Команди визначення даних. Синтаксис команд.

Запити до БД у середовищі СУБД Microsoft Access. Фільтрація даних. Вибірка даних. Особливості операторів SQL. Параметричні запити. Властивості полів запитів. Основні оператори мови. Складні багатотабличні запити. Підсумкові запити. Перехресні запити. Запити-дії. Запити на поновлення. Запити на створення нової таблиці. Запити на введення та вилучення даних. Запити на об’єднання даних.

Методи спряжіння БЗ із БД. Оптимізація запитів до БД. Суттєвість оптимізації запитів. Закони еквівалентних перетворень реляційної алгебри. Оптимізація по дереву запитань. Проектування БЗ. Етапи проектування. Висхiдна та низхідна стратегії створення БЗ. Формалiзацiя, класифiкацiя, канонiзацiя правил. Стратегії розв'язування рішень. Зберігання вторинних знань.

Розробка рішень з інформаційного забезпечення при проектуванні комп’ютеризованих систем. Розробка постановки задачі. Характеристика задачі. Вихідні та вхідні документи. Класифікатори та кодифікатори. Приклади побудови БД. Розробка проектної та експлуатаційної документації. Розробка схеми збору та обробки даних на стадії проектування систем. Алгоритми функціонування інформаційної бази.

Рекомендована література:

1. Берко А.Ю., Верес О.М. Організація баз даних: практичний курс: Навч. посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2003.

2. Хомоненко А.Д. и др. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений. – СПб.: Корона-принт, 2000.

3. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. – М.: Вильямс, 2005.

4. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных: Пер.с англ. – СПб.: Питер, 2003.

5. Дженингс Р. Использование Microsoft Access.: Пер.с англ. – К.: Вильямс, 2002.

6. Астахова И.Ф. SQL в примерах и задачах. Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2002.
1.4 Системне програмування і операційні системи

Введення в системне програмування. Історія розвитку програмного забезпечення. Компоненти системного програмного забезпечення сучасних ЕОМ. Мови системного програмування.

Операційні системи Windows і Win32 API. Загальна характеристика сімейства ОС Windows. Вікна і повідомлення. Багатозадачність і багатопоковість. Загальна характеристика Win32 API. Структура Win32 API. Основні бібліотеки динамічного завантаження Win32 API.

Основи програмування в ОС Windows. Типи даних в Windows. Структура повідомлення. Типи повідомлень. Вікна в ОС Windows. Визначення вікна. Основні елементи вікон. Клас вікна, як програмна структура. Стилі вікон (overlapped window, pop-up window, child window).

Побудова Windows-програм з використанням Win32 API. Загальна структура Windows-програми. Головна функція програми WinMain(). Пошук працюючої копії програми. Регістрація класа, створення і відображення вікна. Цикл обробки черги повідомлень. Віконні функціїї, обробка повідомлень для вікна. Видалення вікна, завершення роботи програми. Функції Win32 API для управління вікнами і видачі повідомлень.

Виведення у вікно. Контексти відображення. Виведення у вікно і його особливості. Повідомлення WM_PAINT. Дійсні і недійсні прямокутники. Отримання контексту робочої області вікна. Види контексту відображення.

Функції GDI для виводу текста у вікно. Установка кольору і режиму фону. Установка кольору тексту. Визначення метрик шрифту. Настройка параметрів шрифту.

Малювання за допомогою функцій GDI. Пір'я. Кисті. Малювання геометричних фігур. Функції малювання крапок і ліній. Функції малювання замкнутих фігур.

Обробка повідомлень клавіатури. Поняття фокусу введення. Категорії клавіатурних повідомлень. Апаратні повідомлення. Символьні повідомлення.

Робота з таймерами в Windows. Повідомлення від таймера WM_TIMER. Повідомлення таймера для віконної функції. Повідомлення таймера для функцій зворотного виклику (call-back функцій). Використовування таймерів без прив'язки до вікон.

Ресурси додатку і їх використовування. Структура файлу ресурсів. Визначення і використовування різних типів ресурсів. Піктограми. Курсори. Бітові зображення. Символьні рядки. Акселератори.

Створення і використовування меню в додатках. Типи меню. Властивості пунктів меню. Способи створення меню. Підключення меню до вікна додатку. Створення меню за допомогою шаблону. Динамічне створення меню. Повідомлення, що поступають від меню. Плаваюче (незалежні спливаючі) меню.

Робота з діалоговими панелями, стандартні діалоги. Типи діалогових панелей. Шаблон діалогової панелі. Модальна діалогова панель. Діалогова процедура модальної діалогової панелі. Немодальна діалогова панель. Діалогова процедура немодальної діалогової панелі. Стандартні діалогові панелі.

Робота з елементами управління в Windows-програмах. Повідомлення елементів управління батьківському вікну. Повідомлення батьківського вікна елементам управління. Функції для роботи з елементами управління.

Структура сімейства ОС Windows NT/2000/XP. Виконавча частина ОС - NT executive. Захищені підсистеми Windows NT, працюючі в режимі користувача. Ядро ОС. Рівень апаратних абстракцій HAL (Hardware Abstraction Level).

Об'єкти ядра ОС Windows NT/2000/XP. Загальна характеристика. Облік користувачів об'єктів ядра. Створення об'єкту ядра. Закриття об'єкту ядра. Сумісне використовування об'єктів ядра декількома процесами.

Багатозадачність і багатопотоковість в ОС Windows. Процеси і потоки. Розподіл часу між потоками. Рівні пріоритетів процесів і потоків. Функції Win32 API для роботи з процесами. Створення процесу.

Управління потоками в додатках. Функції Win32 API для роботи з потоками. Функція потоку. Створення потоку. Способи завершення потоку. Припинення і відновлення потоків. Затримка виконання потоку. Перемикання потоків. Управління пріоритетами потоків.

Синхронізація потоків і процесів в ОС Windows. Необхідність синхронізації потоків і процесів. Засоби синхронізації. Критичні розділи (секції). Функції очікування потоків (Wait-функції). Мьютекси. Семафори. Події. Очікувані таймери. Створення іменованого об'єкту. Отримання доступу до іменованого об'єкту. Інші засоби синхронізації потоків. Interlocked-функції.

Робота з дисками, каталогами і файлами в Win32 API. Файлові системи. Функції для отримання інформації про диски на комп'ютері. Функції для отримання і зміни поточного каталога, отримання системного каталога, визначення основного каталога Windows, створення і видалення каталога. Маніпулювання файлами. Функції для копіювання, видалення, переміщення або перейменування файлів. Операції з файлами в Win32 API. Функції для створення нового або відкриття існуючого файлу, для закриття файлу. Читання даних з файлу. Запис даних у файл.

Робота з пам'яттю в Windows. Архітектура пам'яті в Windows. Віртуальний адресний простір процесу. Розбиття адресного простору на розділи. Регіони в адресному просторі. Фізична пам'ять і сторінковий файл. Атрибути захисту пам'яті. Вирівнювання даних в пам'яті. Віртуальна пам'ять. Робота додатків з віртуальною пам'яттю. Динамічно розподілювана пам'ять. Стандартна і додаткові купи процесу. Створення додаткової купи. Виділення і звільнення блоку пам'яті з купи. Зміна розміру блоку пам'яті в купі.

Бібліотеки, що динамічно підключаються (DLL). DLL і адресний простір процесу. Створення DLL-модуля. Явне завантаження DLL і зв'язування ідентифікаторів. Відкладене завантаження DLL. Модифікація базових адрес модулів. Зв'язування модулів.

Висновок. Сучасний стан та основні тенденції розвитку компонентів та засобів розробки системного програмного забезпечення ЕОМ.

Рекомендована література:

  1. Харт Джонсон. Системное программирование в среде Win32: Пер. с англ. – М.: Изд. дом "Вильямс", 2005.

  2. Побегайло А.П. Системное программирование в Windows. – СПб.: БХВ–Петербург, 2006. – 1056 с.

  3. Румянцев П.В. Азбука программирования в Win32 API. – М.: Диалектика, 2003.

  4. Финогенов К.Г. Win32. Основы программирования. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002.

  5. Верма Р.Д. Справочник по функциям Win32 API. – М.: Изд. Телеком, 2002.


2 Характеристика завдання для фахового вступного екзамена

2.1 Структура екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет складається з набору завдань, які розподілені на три рівні складності:

1) Чотири завдання першого рівня по кожній із дисциплін, включених до програми вступного іспиту, представляють собою питання, по яким надані декілька відповідей, одна з них правильна. Оцінка кожної правильної відповіді – 1 бал.

2) В другий рівень складності включені чотири завдання по всім вищеназваним дисциплінам. По кожному із завдань необхідно дати письмову відповідь на сформульоване питання без детального її обґрунтування. Оцінка кожної правильної відповіді – 3 бали.

3) Третій рівень включає три завдання по наступним дисциплінам:

- "Комп'ютерні мережі (локальні, глобальні та корпоративні)" – необхідно побудувати детальну структурну схему ЛОМ, яка складена з декількох заданих сегментів, Знайти мінімально необхідну кількість IP-адрес з заданого діапазону, необхідних для об'єднаної мережі та розрахувати маску підмережі. Виконати опис усього обладнання сегментів та пояснити його призначення;

- "Організація баз даних та знань" – для приведеного опису предметного середовища розробити фізичну модель бази даних;

- "Системне програмування і операційні системи" – скласти текст Windows-програми з використанням засобів Win32 API, в якій виконуються дії, визначені в умові завдання.

Оцінка кожної правильної відповіді – 5 балів.

Термін написання фахового вступного випробування – 180 хвилин.
2.2 Критерії екзаменаційної оцінки

За правильні відповіді по завданням екзаменаційного білета виставляються максимальні бали, згідно їх рівня складності. При наявності помилок або неповних відповідей за них виставляються зменшені бали. При відсутності відповіді або повністю неправильній відповіді по завданню виставляється 0 балів.

Виставлені таким чином бали по всім завданням екзаменаційного білета складаються і розраховується сума балів, по якій визначається екзаменаційна оцінка наступним чином:

11 – 17 балів – оцінка "3" (задовільно)

18 – 24 балів – оцінка "4" (добре)

25 – 31 балів – оцінка "5" (відмінно)

Якщо набрана сума балів менше ніж 11, то по екзаменаційній роботі виставляється оцінка "2" (незадовільно).


Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 05040104 „спеціаліст і 05040104 “магістр” спеціальності „Обробка металів...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
«Приладобудування» і що бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю 051003...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05050308, 05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Фаховий вступний іспит проводиться в обсязі обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка