Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс
189.04 Kb.
НазваРобоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс
Дата конвертації07.12.2012
Розмір189.04 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № від р.)
Ii. організація проведення та керівництво виробничою (навчальною) практикою
Відповідний підрозділ
Практичний працівник
Iii. програма виробничої (навчальної) практики у територіальних підрозділах досудового слідства мвс україни
Робочий план практики
Iv. звіт про виробничу практику
Особливу увагу при складанні звіту необхідно приді
Окремо висловлюються пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики.
До звіту про виробничу практику обов'язково додаються
V. захист звіту про виробничу (навчальну) практику
ЗВІТпро проходження виробничої (навчальної) практики
Індивідуальний планМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ (НАВЧАЛЬНОЇ) ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ МВС

(СЛІДЧО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ)

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»
Затверджено Вченою радою академії (протокол № від р.)

Харків
2010

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для МВС (слідчо-криміналістичний) Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство»
Укладачі:

Ю.П. Битяк

Є.О. Алісов

О.К. Хірний

^ Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № від р.)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Робоча програма виробничої практики для студентів 4 курсу факультету підготовки кадрів для МВС (слідчо-криміналістичний) Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого зі спеціальності «Правознавство» розроблена відповідно до вимог Законів України “Про вищу освіту”, «Про міліцію», постанов КМУ від 15 грудня 1997 р. № 1410 «Про створення єдиної системи військової освіти», від 29 листопада 2001 року № 1612 «Деякі питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого», від 4 жовтня 2006 р. № 1383 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України», наказів МВС 14.02.2008 № 62 «Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС», інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України, а також з урахуванням особливостей і досвіду організації та проведення практики студентів у підрозділах досудового слідства МВС України.

Виробнича практика студентів факультету підготовки кадрів для органів Міністерства внутрішніх справ (слідчо-криміналістичного) зі спеціальності «Правознавство» є однією з форм навчально-виховного процесу підготовки в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого працівників підрозділів досудового слідства Міністерства внутрішніх справ України.

Метою виробничої (навчальної) практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати на базі отриманних теоретичних знань самостійних фахових та управліньських рішень в правозастосовній сфері на слідчих посадах в реальних умовах діяльності підрозділів досудового слідства МВС України.

Завданням виробничої (навчальної) практики є здобуття навичок складання процесуальних та інших актів й документів, вивчення та аналіз чинного законодавства, дослідження обставин певних адміністративних та кримінальних справ, опановування сучасними методами й формами організації служби в органах внутрішніх справ, вивченя та сприйняття професійного досвіду практичних працівників, необхідного для самостійної роботи за спеціальністю у підрозділах досудового слідства МВС України.

Для проходження практики студенти факультету підготовки кадрів для органів Міністерства внутрішніх справ (слідчо-криміналістичного) Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого направляються до підрозділів досудового слідства (управлінь, відділів, відділень) ГУМВС, УМВС областей, міст Києва та Севастополя, УМВС на залізничному транспорті, якими вони були направлені на навчання чи за місцем дислокації Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Перед початком виробничої практики проводиться інструктаж студентів, які направляються на практику, з врученням їм щоденників практики та направлень до відповідного підрозділу МВС України.

На період виробничої практики за студентами зберігається встановлена в Академії стипендія.

^ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ (НАВЧАЛЬНОЮ) ПРАКТИКОЮ

Викладач Академії, за яким закріплені студенти для проходження виробничої практики за наказом, зобов'язаний:

- призначити з числа студентів-практикантів відповідальних за проходження виробничої практики студентами у відповідних територіальних підрозділах досудового слідства міськрайлінорганів внутрішніх справ;

- контролювати виконання студентами-практикантами календарних графіків проходження практики;

 • перевіряти правильність виконання робочого плану проходження практики та робочої програми, заповнення щоденника практики;

 • консультувати студентів-практикантів з питань науково-дослідницької роботи;

 • контролювати наявність звітів у студентів-практикантів про проходження виробничої практики у відповідних підрозділах досудового слідства міськрайлінорганів внутрішніх справ;

 • взаємодіяти з керівником практики від відповідного підрозділу досудового слідства міськрайліноргану внутрішніх справ, за яким закріплені студенти для проходження виробничої практики, з питань забезпечення студентів зручними робочими місцями, створення необхідних умов для виконання ними програми виробничої практики;

 • повідомляти деканат факультету підготовки кадрів для органів МВС (слідчо-криміналістичний) про допущені практикантами порушення щодо виконання програми практики.

^ Відповідний підрозділ досудового слідства міськрайліноргану внутрішніх справ, за яким закріплені студенти для проходження виробничої практики:

 • забезпечує студентів-практикантів зручними робочими місцями для проведення практики, а також створює необхідні умови для виконання ними програми виробничої практики;

 • забезпечує додерження встановлених календарних графіків проходження практики; сприяє студентам у виконанні завдань кафедр, наукових керівників з НДР (надає відповідні статистичні матеріали, архівні справи, матеріали узагальнень правозастосовної практики, аналітичні огляди тощо);

 • контролює виконання студентами службової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку відповідного підрозділу досудового слідства міськрайліноргану внутрішніх справ, порушує перед деканом факультету підготовки кадрів для МВС (слідчо-криміналістичний) питання про накладення на студента-практиканта стягнення за вчинені під час проходження практики дисциплінарні порушення;

 • на період проходження практики розподіляє практикантів за їх згодою і з відома деканату - на вакантні посади стажистів;

- призначає з числа своїх співробітників осіб, на яких покладається безпосереднє керівництво виробничою (навчальною) практикою студентів.

За кожним керівником може бути закріплено не більше 2-3 практикантів. Безпосередні керівники виробничої практики повинні мати відповідний досвід роботи за даною спеціальністю, високі моральні та професійні якості.

^ Практичний працівник підрозділу досудового слідства міськрайліноргану внутрішніх справ - безпосередній керівник практики:

 • разом із студентом-практикантом складає на підставі програми робочий план проходження практики;

 • проводить інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки;

- згідно із планом дає завдання практиканту, надає йому необхідну методичну допомогу і систематично контролює виконання завдань;

- перевіряє правильність складання практикантом документів;

 • проводить із студентами бесіди на професійні теми, допомагає практикантам оволодіти навичками практичної роботи;

 • щотижнево підводить підсумки практики;

 • перевіряє повноту і своєчасність ведення студентами щоденників практики;

 • організовує участь студентів в узагальненні практики;

 • допомагає студентам в підготовці звітів про проходження виробничої (навчальної) практики в даному підрозділі досудового слідства МВС України;

- по закінченню практики складає характеристику на студента, в якій повинні бути відображені відомості про виконання програми, робочого плану проходження практики, індивідуальних завдань, про відношення студента-практиканта до професіональної діяльності, рівень його теоретичних знань і професійних навичок, проявлені ним здібності і схильності до того чи іншого виду юридичної діяльності. Характеристика підписується керівником відповідного міськрайліноргану внутрішніх справ, де проводилася практика.

При проходженні виробничої практики студент зобов'язаний:

 • своєчасно прибути до місця проходження практики, представитись керівнику міськрайліноргану внутрішніх справ, де буде проводитися практика та, отримавши інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки, необхідні вказівки та роз'яснення, приступити до виконання програми виробничої практики;

 • додержуватись правил внутрішнього розпорядку відповідного міськрайліноргану внутрішніх справ, де проводиться практика, своєчасно і якісно виконувати всі передбачені програмою завдання, а також вказівки керівника практики;

- додержуватись послідовності, строків і робочих планів проходження практики;

 • складати проекти процесуальних та інших актів й документів відповідно до вимог чинного законодавства;

 • регулярно знайомитись з новою юридичною літературою (монографіями, статтями, коментарями законодавства), а також з матеріалами слідчої практики, що публікуються;

 • систематично вести науково-дослідну роботу за завданням кафедри, збирати та узагальнювати матеріали практики для доповідей, наукових повідомлень, курсових (дипломних) робіт тощо;

- повсякденно заповнювати щоденник практики, докладно відображаючи в ньому зміст виконаної роботи, її стислий аналіз та свої висновки;

- своєчасно скласти письмовий звіт про виконання програми виробничої практики та належно оформити його;

- одержати письмову характеристику на себе з місця, де проводилася практика.

Відомості про виконання робочого плану та доручень керівника практики студент вносить до щоденника виробничої практики.

Копії проектів документів, огляди й узагальнення практики, а також інші матеріали, особисто підготовлені студентом, систематизуються і подаються комісії із захисту матеріалів практики підшитими й пронумерованими зі складанням опису. Якщо студент власноруч набирав усі документи на комп'ютері, він повинен додати до матеріалів про це довідку підрозділу досудового слідства міськрайліноргану внутрішніх справ, де проводилася практика.

Робочий план виробничої практики, щоденник, звіт і характеристика подаються комісії із захисту матеріалів практики окремо непідшитими.

^ III. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ (НАВЧАЛЬНОЇ) ПРАКТИКИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА МВС УКРАЇНИ

Студенти проходять виробничу (навчальну) практику у підрозділах досудового слідства міськрайлінорганів внутрішніх справ України. Практика розпочинається із зустрічі студентів з керівником міськрайліноргану внутрішніх справ, під час якої студенти знайомляться із організаційною структурою відповідного слідчого підрозділу, його штатним розкладом, особливостями організації служби тощо. Керівник міськрайліноргану внутрішніх справ розподіляє студентів за підрозділами, призначає керівників практики із числа провідних фахівців слідчого підрозділу і організовує безпосереднє проходження практики у слідчого.

^ РОБОЧИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ
Виробнича (навчальна) практика у слідчого починається зі складання робочого плану, який затверджується керівником практики.

Робочий план має передбачати:

- ознайомлення з організацією роботи підрозділу досудового слідства міськрайлінорганів внутрішніх справ (управління, відділу, відділення), нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органів досудового слідства МВС, у тому числі наказами МВС, посадовими інструкціями, правилами техніки безпеки та правилами протипожежної безпеки;

- вивчення порядку та особливостей діловодства підрозділу досудового слідства міськрайлінорганів внутрішніх справ;

- детальне ознайомлення з категоріями підвідомчих слідчому органів МВС кримінальних справ;

- вивчення порядку та особливостей оформлення слідчим органів МВС процесуальних документів по кримінальним та адміністративним справам;

- ознайомлення з порядком оформлення матеріалів кримінальних та адміністративних справ;

- складання проектів процесуальних та інших документів;

- ознайомлення з технічними засобами, що застосовуються слідчим органів МВС при розслідуванні кримінальних справ, а також порядком їх застосування;

- ознайомлення з системою прийомів і методів збирання, дослідження і використання доказів при розслідуванні кримінальних справ;

- ознайомлення з видами й методами судово-оперативної фотозйомки, судовим відеозаписом;

- присутність при проведенні слідчих та інших процесуальних дій (слідчого огляду, допиту, обшуку, виїмки, пред’явленні для впізнання, відтворенні обстановки і обставин події тощо);

- ознайомлення з особливостями практики призначення та проведення судових експертиз;

- ознайомлення з особливостями практики застосування методик розслідування з окремих категорій злочинів, підвідомчих органам МВС;

- ознайомлення з особливостями застосування спецзасобів та засовів спецзв’язку в органах МВС;

- присутність при проведенні прийому громадян.

Відомості про виконання робочого плану та доручень керівника практики студент вносить до щоденника виробничої практики.

Студент за дорученням керівника виконує наступне:

- готує проекти процесуальних та інших документів, оформлює матеріали кримінальних та адміністративних справ;

- приймає участь у збиранні, фіксації і дослідженні доказів при розслідуванні кримінальних справ;

- допомогає слідчому в проведенні судово-оперативної фотозйомки, судового відеозапису;

- допомогає слідчому в проведенні окремих слідчих та інших процесуальних дій;

- опановує засоби спецзв’язку, що застосовуються в органах МВС;

- при проведенні прийому громадян надає останнім допомогу в оформленні заяв та інших документів;

Відомості про виконання робочого плану та доручень керівника практики студент вносить до щоденника виробничої (навчальної) практики.

Студент повинен особисто складати проекти процесуальних та інших документів.
^ IV. ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ
Після завершення виробничої (навчальної) практики студент складає звіт про її проходження (додаток № 1).

Звіт не повинен дублювати щоденник за своїм змістом; в ньому необхідно вказати підрозділ досудового слідства міськрайліноргану внутрішніх справ, де проходила практика, термін її проведення, відобразити зміст та напрями роботи, проведеної студентом на практиці, ступінь виконання програми, висновки про те, як практика сприяла закріпленню та поглибленню теоретичних знань, засвоєнню практичних навиків.

^ Особливу увагу при складанні звіту необхідно приділяти аналізу:

- спірних теоретичних і практичних питань, що виникли в ході виробничої (навчальної) практики (про застосування норм права, про порядок та особливості проведення процесуальних дій, застосування на практиці новітніх технічних засобів, а також методик розслідування окремих категорій злочинів, про зміст і форму проектів документів, що складалися студентом тощо);

 • недоліків та упущень при проходженні практики.

^ Окремо висловлюються пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики.

Звіт повинен бути підписаний особисто студентом-практикантом.

Згідно з написаним звітом студент готує стисле усне повідомлення, з яким виступає на захисті матеріалів виробничої (навчальної) практики.

^ До звіту про виробничу практику обов'язково додаються:

 1. Робочий план проходження виробничої (навчальної) практики в підрозділі досудового слідства міськрайліноргану внутрішніх справ (додаток № 2) з відповідними відмітками про їх виконання, завізованими керівником практики.

 2. Щоденник виробничої практики (додаток № 3) з підтвердженням керівника практики.

 3. Характеристика.

 4. Матеріали виробничої (навчальної) практики, що містять:

- макети кримінальних справ;

 • проекти процесуальних та інших документів, складених особисто практикантом за дорученням керівника практики;

 • огляди та узагальнення, що здійснені студентом під час проходження практики, у тому числі за завданням кафедр Академії тощо.

Звіт разом з робочим планом, оформленим щоденником, характеристикою і проектами процесуальних та інших документів, складених практикантом за дорученням керівника практики, здається студентом на кафедру, до якої він прикріпляється для захисту звіту про виробничу практику.
^ V. ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО ВИРОБНИЧУ (НАВЧАЛЬНУ) ПРАКТИКУ

Захист звіту про виробничу (навчальну) практику відбувається на кафедрі, до якої він прикріпляється для захисту звіту про проходження практики. З цією метою наказом ректора Академії призначається комісія, до складу якої входять:

 • голова комісії (завідувач кафедри);

 • члени комісії - професори, доценти, інші провідні викладачі кафедри;

 • до складу комісії можуть включатися практичні працівники МВС України.

Наказом ректора Академії встановлюються строки представлення студентами звітів і матеріалів практики, строки проведення захисту звіту про проходження практики; практиканти розподіляються за відповідними кафедрами.

Голова комісії організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, встановлює строки їх виконання, веде засідання, готує і представляє звіт про роботу комісії проректору з навчальної роботи Академії.

Члени комісії перевіряють відповідність програмі виробничої практики звіту про проходження практики та інших представлених студентом матеріалів, правильність оформлення документів, роблять свої зауваження і в разі неповноти звіту висловлюють пропозиції про його доопрацювання. Студент до захисту звіту про проходження практики може ознайомитись із зауваженнями членів комісії на кафедрі. Захист матеріалів виробничої практики здійснюється на відкритому засіданні комісії. Про час захисту студент оповіщається не пізніше, ніж за три дні до засідання комісії.

На засіданні студент доповідає про проведену ним роботу за час виробничої практики та викладає зміст свого звіту. Після цього рецензент висловлює зауваження щодо змісту звіту та представлених матеріалів практики. Студент дає пояснення з приводу висловлених зауважень і відповідає на питання членів комісії.

Звіт про проходження практики та інші матеріали практики, їх повнота та якість, а також виконання завдань кафедр Академії з науково-дослідної роботи оцінюється комісією колегіально з урахуванням представлених документів, змісту усної доповіді, відповідей студента на запитання членів комісії. Беруться до уваги характеристика і відгуки керівників практики від Академії та підрозділу досудового слідства міськрайлінорганів внутрішніх справ, де проводилася практика.

Студент, який не виконав програму виробничої практики у повному обсязі або який одержав незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження практики, може направлятися за розпорядженням деканату на повторне проходження практики.

Додаток №1

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

^ ЗВІТ

про проходження виробничої (навчальної) практики

студента (-ки) _______ групи 4-го курсу

факультету підготовки кадрів для МВС (слідчо-криміналістичного)

Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
____________________________________________________________

(прізвище, і’мя, по батькові

«Затверджую»
Керівник практики
____________________
«___» ______ 201___р.


Харків
201 __ р.
Додаток 2

^ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження виробничої практики студента (-ки)_______ групи 4-го курсу

факультету підготовки кадрів для МВС (слідчо-криміналістичного)

Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

____________________________________________________________

(прізвище, і’мя, по батькові

у ____________________________________________________________

(повна назва підрозділу досудового слідства міськрайліноргану внутрішніх справ України)
Практика розпочалася: ____________

Практика закінчена: ____________


№ з/п

Дата

Що необхідно зробити

Який документ буде складатися

Відмітка про виконання

Зауваження керівника практики«Згоден»

Керівник практики

__________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис, дата)
Студент-практикант

__________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)


Додаток З

ЩОДЕННИК

проходження виробничої практики студента (-ки) _______ групи 4-го курсу

факультету підготовки кадрів для МВС (слідчо-криміналістичного)

Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

____________________________________________________________

(прізвище, і’мя, по батькові

у ____________________________________________________________

(повна назва підрозділу досудового слідства міськрайліноргану внутрішніх справ України)


Дата

Виконана робота за день і її аналіз

Примітки
«Підтверджую»*

Керівник практики

__________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис, дата)

*Примітка. Підпис керівника ставиться після проходження студентом кожного тиждня виробничої практики, а також після її закінчення.Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс iconРобоча програма виробничої практики для студентів 4-го курсу інституту підготовки слідчих кадрів для мвс україни за спеціальністю «правознавство»
Робоча програма виробничої практики для студентів 4-го ку-рсу Інституту підготовки слідчих кадрів для мвс україни / уклад.: Ю. П....

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робоча програма ознайомчої практики для студентів 2-го курсу Інституту підготовки слідчих кадрів для мвс україни /уклад.: Ю. П. Битяк,...

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс iconРобоча програма дитячі інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) Для студентів 5 курсу медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян за спеціальністю 12010001- «Лікувальна справа», 12010002-"Педіатрія"
Для студентів 5 курсу медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс iconРобоча програма навчальної дисципліни
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс iconПрограма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету Спеціальності: 110101 «Лікувальна справа»
...

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс iconРобоча програма навчальної дисципліни
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності...

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс iconПрограма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування»
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...

Робоча програма виробничої (навчальної) практики для студентів факультету підготовки кадрів для мвс iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка