Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма державного екзамену
436.05 Kb.
НазваПрограма державного екзамену
Сторінка1/8
Дата конвертації07.12.2012
Розмір436.05 Kb.
ТипПрограма
Зміст
Загальні положення
Організаційно-методичні рекомендації
Т. 2. Методологія та методи соціологічного дослідження.
Т. 3. Суспільство як система. Соціальні зміни і розвиток суспільства.
Т. 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.
Т. 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація.
  1   2   3   4   5   6   7   8
національний університет „Львівська політехніка”

кафедра соціології та соціальної роботи

Затверджую

Гoлова методичної комісії

базового напряму

доц. Гайдук Н.М.

08 квітня 2009 р.
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з напряму підготовки 6. 040200 «Соціологія»

спеціальність 6. 040201 «Соціологія»

З навчальних дисциплін: «Теоретична соціологія»; «Історія соціології»; «Соціальна структура і соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання соціології»; «Соціологія культури»; «Зв’язки з громадськістю»; «Кількісні методи соціологічних досліджень»; «Якісні методи соціологічних досліджень».

 1. Загальні положення

Державний екзамен є важливим компонентом навчально-виховного процесу і призначається для всебічної та об’єктивної оцінки рівня набутих випускниками під час навчання знань та вмінь, навичок практичної роботи. Їх оцінка дозволяє не лише визначити рівень фахової підготовки молодих спеціалістів, але і зафіксувати слабкі місця у підготовці студентів, що є важливим для продовження їхнього навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» та «магістр».

 1. Організаційно-методичні рекомендації

(форма проведення, вимоги до оцінювання знань, навичок і вмінь студентів)

Державний екзамен передбачає перевірку теоретичних знань та практичних вмінь, набутих студентами протягом навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» з предметів, засвоєння яких дозволяє скласти достатньо повне уявлення про сучасну соціологічну науку, закласти основу фахової підготовки соціолога: «Теоретична соціологія»; «Історія соціології»; «Соціальна структура і соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання соціології»; «Соціологія культури»; «Зв’язки з громадськістю»; «Кількісні методи соціологічних досліджень»; « Якісні методи соціологічних досліджень».

Кожен студент отримує індивідуальний екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів складності. Завдання першого рівня складають п’ять тестів, вірна відповідь на які оцінюється в 6 балів за кожний із тестів, разом – 30 балів.

Завдання другого рівня складності передбачає письмову самостійну поширену відповідь студента і оцінюється в 20 балів максимально.

Завдання третього рівня складності (оцінюється в максимум 50 балів) зорієнтовані на перевірку навиків практичної роботи і передбачають опрацювання програмних матеріалів для одного із методів збору інформації (опитування, фокус-групове інтерв’ю тощо). Загальна сума балів, які студент може отримати на екзамені, складає 100.

Відповіді студентів повинні бути лаконічні та логічні. У них слід продемонструвати знання класичних та сучасних соціологічних концепцій, вміння оперувати категоріальним апаратом соціології, навички практичної роботи з формування емпіричної бази соціологічного дослідження, вміння використовувати сучасні методи викладання соціології як навчальної дисципліни.

Екзамен проводиться у письмово-усній формі: члени комісії ознайомлюються з письмовою роботою і виставляють оцінки за неї. У випадку необхідності члени комісії можуть просити студента роз’яснити чи прокоментувати його письмові відповіді, дати йому додаткові завдання. Студент може за власним бажанням прокоментувати, роз’яснити чи доповнити усно свою письмову відповідь.

Оцінка, виставлена комісією, оголошується прилюдно.

 1. Інформаційно-методичне забезпечення

(перелік )

 1. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К.,1996;

 2. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. – К.,1993.

 3. Блек С. Паблик рилейшнз. Что это такое ? – М.,1990;

 4. Белановский С.А. Глубокое интервью. - М., 2001.

 5. Белановский С.А. Метод фокус-групп. - М., 2001.

 6. Гіденс Е. Соціологія. - К., 1999.

 7. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.-К.,1993.

 8. Коваліско Н. Основи соціальної стратифікації. - Львів, 2007.

 9. Ионин Л. Социология культуры: Учебное пособие. - М., 1996.

 10. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. - К., 1996.

 11. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження.-К., 2004.

 12. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. – К., 1996.

 13. Пригожин А. И. Организации: системы и люди. - М., 1983.

 14. Пригожин А. И. Современная социология организации. - М., 1995.

 15. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.-К., 1992.

 16. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.-К., 1995.

 17. Соціологія. За ред.. Климанської Л., Савки В. –Львів, 2004.

 18. Соціологія. Навч. посібник. Ред.. С.Макеєв.-К., 2007.

 19. Соціологія. Підручник. Ред. В. Піча.-Львів, 2008.

 20. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Ред. В.Піча.-Львів, 2007.

 21. Структурні виміри сучасного суспільства. Навч. посібник. За ред. С.Макеєва.-К., 2006.

 22. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. -Львів, 2007.

 23. Ядов В. Стратегия социологического исследования. - М.. 1998.

Теоретична соціологія.

Т. 1. Предмет соціології.

Соціологія в системі наук про суспільство. О.Конт та інституціалізація соціології. Предмет, об’єкт та особливості соціологічного підходу до вивчення суспільства. Система соціологічних знань та її елементи. Види соціологічних досліджень.

Т. 2. Методологія та методи соціологічного дослідження.

Поняття соціологічного дослідження та його види. Програма конкретного соціологічного дослідження та її функції. Основні методи конкретно-соціологічного дослідження. Сфери використання результатів емпіричних соціологічних досліджень у науковій і практичній діяльності.

Т. 3. Суспільство як система. Соціальні зміни і розвиток суспільства. Суспільство як цілісна система. Аналіз чинників стабільності суспільства як системи. Дослідження соціальних змін, їх джерел. Підходи до типологізації суспільств. Сутність і рівні, чинники соціальних змін.

Т. 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

Поняття особистості у соціології. Основні теоретичні підходи до аналізу особистості та її розвитку. Статусно- рольова структура особистості. Структура соціального статусу, права, обов'язки і соціальні ролі. Сутність і структура процесу соціалізації.

Ідеальний, нормативний, модальний типи особистості сучасного українського суспільства.

Т. 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

Поняття соціальної структури суспільства. Типи соціальних груп і соціальних спільнот та їх характеристика. Соціологічний підхід до аналізу взаємодії між основними демографічними групами суспільства, його роль у гармонізації соціального розвитку. Сутність соціальної стратифікації. Історичні типи стратифікаційних систем.

Система соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. Елітні групи сучасного українського суспільства та їх роль у суспільному житті. Середній клас як основа соціальної стабільності і рушій суспільного прогресу. Маргінальні групи суспільства: причини існування та специфіка життєдіяльності. Сутність та види соціальної мобільності. Проблема відкритості стратифікаційних груп і соціальна мобільність. Дослідження українських соціологів актуальних проблем трансформації соціальної структури в пострадянській Україні.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма державного екзамену iconПрограма державного екзамену з другої іноземної мови Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Програма державного екзамену з другої іноземної мови/ Укл.: О. М. Істоміна, Н. В. Жила., Г. Ю. Мінькова. – Мелітополь: мдпу ім. Богдана...
Програма державного екзамену iconПрограма державного екзамену з німецької мови з методикою викладання Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Програма державного екзамену з німецької мови з методикою викладання/ Укл.: О. М. Істоміна, Н. В. Жила., О. А. Лебєдєва, Л. А. Єпіфанцева....
Програма державного екзамену iconРозклад складання державного екзамену з економічної теорії, комплексного державного екзамену за фахом, розклад консультацій

Програма державного екзамену iconПрограма державного екзамену з предмету „ Історія з методикою викладання у внз для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні ради природничо – географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені...
Програма державного екзамену iconПрограма з комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін/ Укл.: О. М. Істоміна, Н. В. Жила., О. А. Лебедєва. – Мелітополь:...
Програма державного екзамену iconПрограма фахового вступного випробування
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Гірництво", з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма державного екзамену iconПрограма фахового вступного випробування
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста з напрямку "Нафтогазова справа", з використанням загальнодержавних...
Програма державного екзамену iconПрограма фахового вступного екзамену з міжнародних економічних
«бакалавр». Мета фахового вступного екзамену полягає в оцінюванні рівня та якості отриманих теоретичних знань, їх міцності; виявленні...
Програма державного екзамену iconПояснювальна записка Програма вступного екзамену з іноземної мови створена з урахуванням основних положень програми зовнішнього незалежного оцінювання, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1)...
Програма державного екзамену iconПрограма комплексного фахового екзамену з хімії для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр»
В програму цього екзамену включені питання з неорганічної, фізичної, аналітичної, органічної і біологічної хімії, а також з основ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка