Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей
2.37 Mb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей
Сторінка1/21
Дата конвертації08.12.2012
Розмір2.37 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ

3248 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу та

організації самостійної роботи

з дисципліни
«Політологія»
для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» / укладач О. С Лозовицький. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 130 с.
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін КІ СумДУ


Зміст


C.
4

8
18
22

110
113
121

126Анотація. Загальні вимоги до знань і вмінь студентів з навчальної дисципліни..................................................................................................

1. Теми практичних (семінарських) занять...….…………………………

2. Тематичні розділи опорних конспектів до вивчення дисципліни та проведення практичних занять……………………………………………


3. Опорні конспекти до вивчення дисципліни та проведення практичних занять........................................................................................

4. Базові та екзаменаційні питання з дисципліни…............................…....

5. Типові запитання та завдання для проведення модульного контролю знань……………………………...……………..…………………………..

6. Запитання та завдання для проведення контролю знань і вмінь студентів на практичних (семінарських) заняттях .……………………..

Список рекомендованої літератури…………………...………………….
АНОТАЦІЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКурс «Політологія» викладається впродовж одного семестру для студентів першого курсу. Методичні вказівки до вивчення курсу «Політологія» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання розроблений відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою. Змістовність тем визначена для кількості годин за стандартом.

Метою викладання курсу дисципліни «Політологія» є формування у майбутніх спеціалістів передової системи поглядів і спеціальних знань у галузі політики, організації управління політичними процесами в сучасних умовах ринкової економіки та поглиблення глобалізації для забезпечення ефективної діяльності держави та суспільства.

Інтенсивна політизація людської життєдіяльності є сьогодні найхарактернішою ознакою рис багатогранного процесу національного відродження України. До активної політичної діяльності залучаються дедалі ширші верстви населення. В таких умовах зростає значення вивчення політології, яка є наукою, що відображає політичне життя суспільства і предметом якої є насамперед політика як процес ефективної діяльності з усіма притаманними йому протиріччями, боротьбою різноманітних сил, спільнот, інтересів та пристрасних орієнтацій.

Процес опанування курсом «Політологія» має стати своєрідним науково-практичним полігоном і для студентів, де б вони аналізували політологічні джерела, документи, праці виданих політологів та політичних діячів минулого і наших сучасників.

Навчальною робочою програмою вивчення дисципліни передбачено набуття студентами системних знань з теоретичних засад та організаційно-методичних основ політичних наук. Вивчення дисципліни дає можливість студентам зрозуміти закономірності політичного життя суспільства, механізми здійснення політичної влади, природу політичних відносин, зміст та функції політичної системи, роль особистості в політиці.

Практичний курс з політології має на меті набуття студентами всіх спеціальностей умінь і навичок, необхідних у професійній діяльності.

Завдання курсу:

 • дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з усіх розділів політичних наук;

 • забезпечити оволодіння політико-правовими нормами, дотримання вимог політичної культури, навичок комунікативно виправданого користування засобами усного й писемного мовлення в різних життєвих ситуаціях, дотримання етикету ділового спілкування у громадсько-політичній сфері;

 • сформувати відповідні теоретичні та практичні уміння й навички;

 • виховувати повагу до національної держави, політичної системи та громадянського суспільства України, до її культури.

За час навчання студенти повинні отримати необхідні знання про політологію, особливості її розвитку, походження, об’єкт, предмет, метод, місце у системі соціальних і гуманітарних дисциплін; загальну історію зарубіжних та вітчизняних учень; політичне життя суспільства, його основні характеристики; політичну систему і політичні інститути; національне відродження і розбудову незалежної держави України; політичні процеси; людину і політику, соціологізацію особливості; політичну свідомість; політичну культуру; політичну ідеологію; політичну психологію; світовий політичний процес і міжнарадні відносини; політичні доктрини сучасності; порівняльну політологію.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен знати:

- об’єкт, предмет та метод політології, володіти її понятійно - категорійним апаратом;

- світові та вітчизняні політологічні школи, концепції та напрямки;

- політичні феномени й цінності; - політичну систему;

- політичну діяльність; - політичне лідерство;

- політичний процес; - політичний конфлікт;

- політичну владу; - політичну культуру;

- політичний режим;

- політичну демократію, консенсус, громадянське суспільство;

- основні політичні партії, суспільні організації, об’єднання;

- сутність та функції держави в політичній системі суспільства;

- зміст та спрямованість політичних процесів в Україні.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен уміти:

- розпізнавати різноманітні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки та форми;

- орієнтуватися в проблемах розподілу влад, формах державного устрою;

- розпізнавати прояви прямої та представницької демократії, сприяти їх утвердженню в сучасному українському суспільстві;

- формувати та відстоювати свою життєву (політичну) позицію, чітко розуміти свої права, обов’язки та свободи, відстоювати принципи громадянського суспільства і правової держави;

- давати раціонально -критичну оцінку діям політичних партій та лідерів з позицій національних інтересів;

- орієнтуватися в міжнародній політичній ситуації, геополітичній обстановці, мати уяву про статус України в сучасному світі;

- об’єктивно та критично оцінювати життєво важливу інформацію;

- готувати доповіді на політичні теми, братии участь в політичних дискусіях, виборчих кампаніях, масових та групових політичних опитуваннях;

- жити в умовах політичного плюралізму, формувати культуру опозиції, робити посильний внесок у гармонізацію міжнаціональних, міжпартійних відносин.

Серед форм навчального процесу з політології важливою формою є практичні та семінарські заняття. Насамперед підготовку до них необхідно розпочинати з вивчення літератури, рекомендований список якої наводиться до кожного заняття.

Підготовка до практичних та семінарських занять може бути ефективною лише тоді, коли студент не тільки прочитає розділ з посібника чи статтю, але й зробить записи у формі конспекту, виписки, тез, заведе політичний словник, у якому записуватиме нові поняття, категорії, терміни.

Завершальний етап підготовки до зазначених занять полягає у глибокому осмисленні опрацьованої літератури щодо виділених у планах практичних та семінарських занять підпунктів, на яке розбите кожне основне питання теми, зіставленні концепції, позицій і точок зору різних авторів, продумуванні відповідей на запитання до самоперевірки і контролю, формуванні обґрунтованих висновків і узагальнень. Студент повинен прагнути виробляти вміння доводити свою точку зору на те або інше суспільно-політичне явище чи процес. У сучасних умовах інтенсифікації навчального процесу саме це є основним завданням кожного студента у ході підготовки та проведення практичних і семінарських занять.

На практичних заняттях рекомендується сприяти патріотичному вихованню, підвищенню громадсько-політичної культури студентів, а для вивчення фахових термінів на заняттях передбачається робота з термінологічними словниками. Під час вивчення курсу політології планується повторення тем з правознавства, історії та суспільствознавства. Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової чи спеціальної літератури.

Збагачення політико-правового та лексичного запасу студентів здійснюється систематично в процесі засвоєння будь-якої відповідної теми. На заняттях проводиться також робота, спрямована на підвищення культури усного мовлення та громадсько-політичної поведінки.

З метою перевірки знань, умінь та навичок програмою заплановано проведення модульної роботи, яка містить комплексні завдання: тестування, ділові ігри, тренінги, оформлення відповідних документів, завдання лексико-граматичного характеру.
1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

(обсяг практичних занять 10 год)

Практичне (семінарське) заняття 1
Тема. Розвиток світової політичної думки та

основні політологічні концепції сучасності

(2 год)

Основні питання:

1. Історичні умови і етапи формування політології як самостійної науки.

2. Основні школи та напрямки розвитку політології.

3. Сучасна політологія в світі.

4. Біхевіоризм.

Актуальність теми заняття. Розпочинаючи вивчення політології, як і будь-якої іншої науки, ми намагаємося зрозуміти об’єктивні основи її витоків та розвитку. Суттєву допомогу в цьому процесі може надати звернення до історії пізнання політичних явищ, до вивчення теоретичних уявлень про політику, політичні процеси, державу, владу, які передували виникненню політології як науки. І хоча такі уявлення не завжди відповідають критеріям науковості у сучасному розумінні, оскільки мають форму поглядів, ідей, вчень тощо, їх опанування є невід’ємною частиною політичної культури сучасної людини.

Мета – усвідомити та опанувати історичні умови і етапи формування політології як самостійної науки, основні напрями політичної думки минулого і сьогодення.
Зміст
Політична думка Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Аристотель. Давньоримська політична наука. Проблеми теорії політики в епоху Відродження (Ренесансу). Періодизація політичної думки відродження. Індивідуалізм і гуманізм епохи Відродження. Протистояння політики богослов’ю. Реформація. Н. Макіавеллі та макіавеллізм.

Просвітництво. Ф. Бекон. Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Реалістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політико-правові вчення в Німеччині у ХVІІ – ХІХ ст. Марксистські погляди на політику. Політологічні концепції В. Леніна. Сталінізм як політична категорія. Австромарксизм.

Політична наука Заходу. «Політичний клас еліт» Г. Москі та В. Парето. М. Вебер. «Моделі влади Вебера». Сучасне веберінство. М. Дюгі та його теорія солідаризму. «Залізний закон олігархії» Р. Міхельса.

Біхевіоризм та його сутність. Біхевіористичний напрям у політології. Вплив біхевіоризму на розвиток політичної думки.
Головні категорії та поняття
політологічна школа; політологічна теорія; теорія еліт; еліта; політичний клас; відкриті (закриті) еліти; теорія бюрократії; раціональна бюрократія; дисфункції бюрократії; теорія соціальної дії; раціональна і правова влада; харизматична влада; біхевіоризм; емпірична політологічна течія; теорія інституціоналізму.
Теми рефератів, доповідей, повідомлень


 1. Виникнення політичної думки.

 2. Становлення політичної науки нового часу.

 3. Політичні і правові вчення у Франції, Італії та Німеччині у ХVII – XIX ст.

 4. Сталінізм як політична категорія.

 5. Особливості англо - американської школи політичних досліджень.

 6. Демократія в теорії й історичній практиці.

 7. Теорія бюрократії Вебера.

 8. Сучасна теорія еліт.


Практичне (семінарське) заняття 2
Тема. Політична влада та форми її здійснення

(2 год)

Основні питання:

 1. Влада як соціальний феномен. Походження, суть, структура і функції політичної влади.

 2. Ознаки і аксіоми політичної влади, принципи її функціонування та закономірності розвитку.

 3. Шляхи досягнення влади.

 4. Основні типи і форми політичного владарювання.

 5. Політична влада в Україні, її стан та особливості.Актуальність теми заняття. Самостійний науковий напрям становить вивчення сутності політичної влади. Застосування системного, структурно-функціонального та соціально-психологічного аналізу цього явища може сприяти більш повному сприйняттю політичних процесів нашого сьогодення.

Отже, актуальність теми визначається включенням у політичну діяльність значної кількості громадян та виникнення політичних реалій як в Україні, так і в усьому світі. Це вимагає наукового аналізу тенденцій їх розвитку.

Мета – усвідомити сутність влади та її феномен, ознаки, аксіоми, особливості та характерні риси влади, закономірності її розвитку, становище і особистості політичної влади в Україні, основні типи і форми політичного владарювання.
Зміст
Сутність влади та її феномен. Необхідність влади. Влада як суспільне явище. Види влади та концепції її походження. Політична влада і її сутність та головне завдання. Сутність державної влади. Функції політичної влади, її масштаби та об’єми. Структурний зміст, об’єкт і суб’єкт влади. Простір політичної влади і його виміри.

Ознаки політичної влади та її аксіоми. Принципи функціонування політичної влади. Закономірності розвитку влади.

Історично відомі шляхи досягнення політичної влади. Політична реформа та її різновиди. Характерні ознаки реформ. Революційне завоювання влади та інші форми її захоплення. Види революцій, їх характер і рушійні сили.

Визначальні фактори ефективності політичного владарювання. Насильницькі та демократичні способи владарювання, їх характерні особливості і засоби. Легітимність влади.

Етапи розвитку політичної влади в Україні. Стан політичної влади в Українській державі, її особливості та закономірності. Спосіб формування політичної влади. Проблеми і шляхи їх вирішення.
Категорії та поняття
політична влада; політичне планування; політичний гніт; державна влада; громадська влада; легітимність політичної влади; джерела політичної влади; суб’єкти політичної влади; носій політичної влади; делегування політичної влади; структура політичної влади (законодавча, виконавча, судова); функції політичної влади; стан політичної влади (єдиновладдя, двовладдя, багатовладдя, повновладдя, безвладдя); політичний режим.
Теми рефератів, доповідей, повідомлень


 1. Проблеми відчуження людини від влади і політики та шляхи її подолання.

 2. Політична й економічна влада, їх особливості і сутність взаємодії.

 3. Політичне двовладдя і багатовладдя, їх суть та негативні наслідки.

 4. М. Грушевський і його концепція політичної влади.

 5. Політична, державна і громадська влада у сучасному суспільстві: загальне і особливе.

 6. Державна влада в сучасній політичній системі.

 7. Вплив інтернаціоналізації та глобалізації на владу.

 8. Проблеми державно-владних відносин сучасності.Практичне (семінарське) заняття 3
Тема. Держава – основний елемент політичної системи

(2 год)

Основні питання:

 1. Генезис держави та її ознаки.

 2. Місце і роль держави в політичній системі, її структура і функції.

 3. Типи і форми держав. Правова держава.

 4. Зародження і становлення української державності.Актуальність теми заняття. Процес переходу від тоталітарного до «відкритого», демократичного, суспільства передбачає активну участь у ньому насамперед молодого покоління, бо саме його представникам належить і будувати якісно нове суспільство, і жити в ньому. Наскільки сучасна молодь здатна виконати цю благодатну місію, як вона підготовлена до участі у державних процесах, що відбуваються в Україні, – це питання за нинішніх умов набуває великої актуальності та гостроти. З’ясування його, а також місця людини в політичній системі суспільства, її провідна роль – головне в освоєнні цієї теми.

Мета – логічно обґрунтувати сутність, структуру, функції політичних систем; місце і роль держави як її основного компонента; з’ясувати актуальні проблеми побудови Української держави та шляхи їх вирішення.
Зміст
Розуміння поняття «держава». Виникнення держави. Теологічне походження держави. Патріархальна теорія і теорія насильства. Марксистська теорія походження держави. Місце і роль держави в суспільстві. Структурні елементи державного механізму. Державні органи, їх види і призначення. Основні функції сучасної держави та головні її завдання.

Поняття історичного типу держави. Форма держави як спосіб організації і здійснення державної влади. Різновиди державного устрою. Державний режим та його види. Правова держава, її ознаки і характерні риси.

Київська Русь. Об’єднання етнічних земель Б. Хмельницьким. Стан і особливості української державності після Переяславської угоди. Запорізька Січ. Українська державність у Конституції Пилипа Орлика. Україна після третього поділу Польщі. Українська державність у складі Австрійської та Російської імперій та після їх розпаду. Державна доля України у складі Союзу РСР. «Акт проголошення незалежності України»
Категорії та поняття
політична сфера; політична система суспільства; структура політичної системи; тип політичної системи; політична організація суспільства; політичний інститут; політичний принцип; політична норма; держава; громадянське суспільство; ознаки, структура, функції, типи держав; форми державного правління; монархія; республіка; форма державного устрою; унітарна держава; федерація; конфедерація; імперія; політичний режим (демократичний, тоталітарний).
Теми рефератів, доповідей, повідомлень


 1. Правова держава в країнах Західної Європи.

 2. Форми державного правління.

 3. Типологія сучасних держав.

 4. Історичні типи державного устрою.

 5. Політична система суспільства та її роль в умовах глобалізації.

 6. Громадянське суспільство і держава.

 7. Особливості форми державного правління і устрою України.

 8. Політичний режим як форма існування держави.


Практичне (семінарське) заняття 4
Тема. Політичні партії та громадські організації

(2 год)

Основні питання:

 1. Сутність, основні ознаки, генезис і типологія політичних партій.

 2. Поняття і види партійних систем, їх роль у функціонуванні політичної влади.

 3. Українська багатопартійність у кінці ХХ століття.

 4. Громадські організації та їх роль у політичному житті суспільстваАктуальність теми заняття. Вона визначається реаліями наших днів, складністю процесів між партійних відносин і національного відродження. Зміни, які відбуваються в політичній системі суспільства, впливають на його стан та розвиток. Тому кожне суспільство зацікавлене у благотворних процесах, у нормальних між партійних відносинах. Вивчення даної теми студентами допоможе глибше з’ясувати процеси зародження, становлення і основних функцій партій зокрема і партійної системи України в цілому.

Мета – засвоїти сутність, основні ознаки, генезис і функції політичних партій і громадських об’єднань; поняття і види партійних систем, їх роль у функціонуванні політичної влади, в процесі оновлення українського суспільства.
Зміст
Поняття «політична партія». Історія розвитку політичних партій. Сутність та основні ознаки. Статус і завдання політичних партій. Класифікація і типологізація політичних партій. Політичні партії в Україні в першій половині ХХ ст. та їх класифікація.

Основні концепції партійних систем. Однопартійна система та її особливості. Сутність партократії. Двопартійна система. Риси багатопартійної системи. Види партійних систем у сучасному світі. Роль партійної системи у функціонуванні політичної влади.

Переломні 80-ті роки ХХ ст. Проблеми багатопартійності на сучасному етапі. «Золоте правило моральності». Численність і «строкатість» партій – плюси і мінуси. Міжпартійні блоки.

Сутність громадських об’єднань, їх цілі і типи. Масові громадські організації. Громадські органи. Політичні критерії громадських об’єднань.
Категорії та поняття
об’єднання громадян; політична партія; громадська організація; масовий громадський рух; релігійне об’єднання; органи місцевого самоврядування; органи місцевої самодіяльності; парламентська партія; масова партія; авангардна партія; домінуюча партія; міноритарна партія; багатопартійність; політичний плюралізм; партійна система; суспільно-політичний рух.
Теми рефератів, доповідей, повідомлень


 1. Основні політологічні концепції розуміння суті і функцій політичних партій.

 2. Історія партійного будівництва.

 3. Процес виникнення партій.

 4. Розвиток багатопартійності в Західній та Східній Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.

 5. Класична двопартійність.

 6. Партійні системи в державах світу.

 7. Партійна система України: суть, тенденції та роль у функціонуванні народовладдя.

 8. Поширення світових суспільно-політичних рухів в Україні.


Практичне (семінарське) заняття 5
Тема. Політична свідомість і політична культура

(2 год)
Основні питання:

 1. Сутність і структура політичної свідомості.

 2. Ідеологія і політика.

 3. Роль громадської думки в політиці.

 4. Поняття, структура та функції політичної культури.

 5. Різновиди і типи політичних культур.


Актуальність теми заняття. Особливістю політичних процесів є свідомий цілеспрямований характер дії їх учасників. Адже політичні перетворення і соціально-економічні зрушення можуть бути ефективними лише тоді, коли їх проводять політично свідомі, здатні відповідати за свої вчинки політичні діячі, лідери і всі суб’єкти політичної діяльності. Але спрямування політики та її дієвість, взаємовідносини між її учасниками визначаються не тільки існуючим співвідношенням сил, а й політичною культурою. Тому опанування основ політичної свідомості і політичної культури є першочерговим завданням усіх, хто так чи інакше включається в політику, в першу чергу представників інтелігенції, що на всіх етапах розвитку людства була провідником і генератором усіх передових, у тому числі й політичних, ідей.

Мета – розкрити місце і роль політичної свідомості і політичної культури як духовних компонентів політичної системи суспільства.
Зміст
Місце політичної свідомості в політичному житті суспільства. Сутність політичної свідомості та її формування. Гносеологічні рівні й основні історичні типи політичної свідомості. Детермінуючі фактори і функції політичної свідомості.

Політична ідеологія як форма політичної свідомості. Сутність ідеології і її типи. Ідеологія і влада. Класовий характер ідеології та її предмет. Альтернативність політичних і неполітичних ідеологій. Функції політичних ідеологій. Деідеологізація.

Громадська думка як форма політичної свідомості. Відчуження. Характер впливу громадської думки, її функції. Фактори, які визначають громадську думку. Роль громадської думки. Ступінь участі громадської думки у процесах управління. «Дзеркало» політичного життя суспільства.

Сутність і значення політичної культури. Концепції політичної культури і її місце в житті суспільства. Поняття «політична культура». Структурні елементи політичної культури та її рівні. Основні функції політичної культури. Феномен політичної культури та її зміст.

Різновиди політичної культури. Політична культура особи, її складові та процес формування. Політична культура класів, націй та інших соціальних груп. Політична культура суспільства та її характерні риси. Типологія політичних культур. Характерні ознаки тоталітарного типу культури. Зміст і характер демократичного типу політичної культури. Цінності демократичної культури. Риси політичної культури демократичного типу.

Категорії та поняття
політична свідомість; політичне буття; рівні політичної свідомості; ідеологія; правда; істина; політична свідомість індивіда, класів, соціальних груп, націй і народностей; політична свідомість суспільства і цивілізації; класова політична свідомість; громадська думка; політична цінність; політична культура; політична субкультура; політичні уявлення; політичні знання; політична освіченість; політична компетентність; політичне мислення; політичні оцінки; політичні установки; політичні принципи і норми; політичні догми і міфи.
Теми рефератів, доповідей, повідомлень


 1. Громадська думка як постійно діючий фактор управління.

 2. Роль ідеології в політичному житті суспільства.

 3. Шляхи становлення політичної свідомості суб’єктів політичного життя.

 4. Проблеми формування політичної культури в умовах переходу від тоталітаризму до демократії.

 5. Мораль і політика.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей iconПрограма курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Підготовка спеціаліста до соціальної взаємодії забезпечується у процесі вивчення курсу “Психологія”
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг
Етодичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальностей „Економіка підприємства”, „Облік і аудит”...
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів
Методичні рекомендаціїта та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Політологія для студентів другого...
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови (англійської )»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови (англійської...
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу " історія мистецтв, архітектури та містобудування"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивчені курсу “Історія мистецтв, архітектури та містобудування”...
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей
Соціологічні знання дозволять зрозуміти і ті чинники, що визначають поведінку людини чи окремої групи
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу для студентів всіх форм навчання спеціальності 050100 «Економіка підприємства»
Філософія господарювання. Програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу для студентів всіх форм...
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "ндр з застосуванням еом"
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “ ндр з застосуванням еом ” для студентів четвертого курсу спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів 1У курсу з дисципліни «Агрометеорологічні прогнози»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка