Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення
49.26 Kb.
НазваКомунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення
Дата конвертації09.12.2012
Розмір49.26 Kb.
ТипДокументы
Зміст
8-9 листопада 2012 року
УДК; прізвище та ініціали; назва статті; анотація (2-3 речення українською мовою); ключові слова.
Прізвище та ініціали, назва статті, анотація та ключові слова російською та англійською мовами (зразок оформлення статті додаєть
В.о. сухомлинський про формування
Ключові слова: рідна мова, система, методика, когнітивно-комунікативний підхід, навчання, форми, методи і засоби навчання, пробл
В.а. сухомлинский о формировании речевой личности ученика посредством родного языка
Ключевые слова: родной язык, система, методика, когнитивно-коммуникативный подход, обучение, формы, методы и средства обучения,
V.а. sukhomlinskiy about forming of language individuality of pupil by the means of native language
Key words: native language, system, methodics, cognitive and communicative approach, teaching, forms, methods and means of teach
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРерВНОЇ ОСВІТИ»


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Інформаційне повідомлення
Шановні колеги!

Засвідчуємо вам свою повагу та запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика», яка відбудеться
^ 8-9 листопада 2012 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Запрошуються науковці, викладачі, методисти обласних інститутів післядипломної освіти та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, працівники районних (міських) методичних кабінетів, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учителі, працівники системи освіти, усі зацікавлені особи.
Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Пріоритетні напрями професійного розвитку та вдосконалення діяльності вчителя.

  2. Психолого-педагогічні засади формування особистості учня.

  3. Сучасні освітні технології.


Робочі мови конференції: українська, російська.

Форма участі: очна, заочна.
Умови участі в конференції: для участі в конференції необхідно подати до 25 жовтня 2012 року на адресу оргкомітету наступні матеріали:

  1. заявку (додаток 1);

  2. статтю або тези (додаток 2) (публікація за рахунок авторів).

Публікація наукових статей передбачається:

  • у збірнику наукових праць «Педагогічний альманах», який внесено до переліку фахових видань ВАК України з педагогіки;

  • у збірнику матеріалів конференції.

Матеріали подаються у друкованому та електронному вигляді за адресами:

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

кафедра педагогіки і психології

вул. Покришева, 41, м. Херсон, 73034

e-mail: irvik.ks@gmail.com

Контактні телефони:

0952088334 – Рідкоус Олеся Володимирівна.

0997762437 – Воскова Ірина Вікторівна
Початок роботи конференції – 8 листопада 2012 року об 11 годині в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (вул. Покришева, 41). Реєстрація учасників з 9.00. Завершення конференції – 9 листопада о 15.00.

Проїзд до академії:

  • від залізничного вокзалу: маршрутні таксі 9, 12, 41 до зупинки «Інститут»;

  • від автовокзалу: тролейбус 12 до зупинки «Сільпо», маршрутні таксі 4, 9, 12, 14, 30, 41 до зупинки «Академія»;

  • від автостанції: маршрутні таксі 30 до зупинки «Академія» або 16 до зупинки «Сільпо».

Оргкомітет
Додаток 1
Заявка учасника

ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика»

 

1.     Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________

2.     Науковий ступінь __________________________________________________

3.     Учене звання ______________________________________________________

4.     Місце роботи ______________________________________________________

5.     Посада ___________________________________________________________

6.     Адреса службова ___________________________________________________

7.     Адреса домашня ___________________________________________________

8.     Контактні телефони, E-mail __________________________________________

9. Секція _______________________________________________________

10.Тема наукової статті ________________________________________________

11.Тема тез доповіді ___________________________________________________

12. Потреба у поселенні (готель чи гуртожиток)_____________________________

 

 Дата заповнення та підпис
Додаток 2

Вимоги

до написання та оформлення статей збірника наукових праць «Педагогічний альманах»

(зареєстрований у ВАК України (бюлетень № 1, 2010 р.)

Матеріали мають бути представлені в друкованому вигляді обсягом
7-10 сторінок формату А-4 у двох примірниках та електронному варіанті. Мова друку: українська, російська, польська, англійська. Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows 6/97 шрифтом Times New Roman інтервалом 1,5; розмір шрифту 14 у форматі RTF. Розміри берегів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, верхній і нижній – по 20 мм. Папір – білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом із диском.

Статті аспірантів приймаються з рецензією наукового керівника, авторів без наукових звань – з рецензією доктора наук або двох кандидатів наук.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають зазначеним вимогам. Оформлення статті здійснювати наступним чином:
^ УДК; прізвище та ініціали; назва статті; анотація (2-3 речення українською мовою); ключові слова.

Текст статті

Текст статті повинен відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (постанова ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), і мати такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Література
^

Прізвище та ініціали, назва статті, анотація та ключові слова російською та англійською мовами (зразок оформлення статті додається).Зразок оформлення статті
УДК 371.4:844 Пентак І.К.1

^ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ

МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ РІДНОЇ МОВИ

У статті розглядаються проблеми навчання рідної мови за системою В.Сухомлинського, аналізуються методичні поради вченого щодо активного впливу на реалізацію когнітивно-комунікативного підходу до навчання рідної мови в сучасній школі.

^ Ключові слова: рідна мова, система, методика, когнітивно-комунікативний підхід, навчання, форми, методи і засоби навчання, проблеми викладання.
Текст статті, література згідно вимог ВАК України
Пентак И.К.

^ В.А. СУХОМЛИНСКИЙ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА ПОСРЕДСТВОМ РОДНОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются проблемы обучения родному языку по системе В.А. Сухомлинского, анализируются методические советы ученого по части активного влияния на реализацию когнитивно-коммуникативного подхода к обучению родному языку в современной школе.

^ Ключевые слова: родной язык, система, методика, когнитивно-коммуникативный подход, обучение, формы, методы и средства обучения, проблемы преподавания.
Pentаk І.К.

^ V.А. SUKHOMLINSKIY ABOUT FORMING OF LANGUAGE INDIVIDUALITY OF PUPIL BY THE MEANS OF NATIVE LANGUAGE

The article exticle examines the problems of teaching of native language according to the system of V.Sukhomlinskiy, anolyses methodical advices of the scientist concerning the active influence on realization of cognitive and communicative approach to the process of teaching of native language contemporary school.

^ Key words: native language, system, methodics, cognitive and communicative approach, teaching, forms, methods and means of teaching, problems of teaching.


1


Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення iconКомунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2012-2013 н р.)

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення iconПоложення щодо створення аудіокниги для дітей з вадами зору
Україні та Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів (нині – Комунальний вищий навчальний...

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення iconОбласна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року загальна характеристика
Управління освіти І науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми, комунальний вищий навчальний...

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення iconСписки педагогічних працівників Херсонщини, якім присвоєно почесні звання «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник науки І техніки України», «Заслужений учитель України»
Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення iconКомунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти»
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення iconКомунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти»
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення iconОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника
Найменування. Комунальний вищий навчальний заклад «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення icon«херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії І методики викладання гуманітарних дисциплін
...

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення iconКомунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24 Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post diploma kharkov ua

Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради інформаційне повідомлення iconКомунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної освіти» 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24 Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка