Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета
99.31 Kb.
НазваТема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета
Дата конвертації09.12.2012
Розмір99.31 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Хід уроку
II. Актуалізація опорних знань
III. Вивчення нового матеріалу
Навчальний текст
Можливі ступені окиснення s і р-елементів
Вищий ступінь окиснення
Визначення ступенів окиснення в сполуках
Завдання для закріплення
Завдання для закріплення
IV. Узагальнення та систематизація знань

Тема.
Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення.


Мета:
розглянути зв'язок між положенням елемента в Періо­дичній системі хімічних елементів та його можливими ступенями окиснення, поглибити знання про ступінь окиснення; сформувати навички визначення можливих ступенів окиснення елементів за будовою електрон­ної оболонки атомів та за хімічною формулою сполу­ки; сформувати навички складання хімічних формул за ступенем окиснення.

Обладнання:

Базові поняття

та терміни:

Тип уроку:

Методи

навчання:

Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєє­ва, таблиця електронегативностей хімічних елементів
хімічний зв'язок, електронегативність, полярність зв'язку, валентність, ступінь окиснення.

вивчення нового матеріалу

словесні — бесіда, розповідь; самостійні — робота з таблицею, читання тексту, практичні — розв'язування вправ; інтерактивні; репродуктивні, частково-пошукові.

Хід уроку

 1. Організаційний етап

Перевірка готовності учнів до уроку, створення робочого настрою, пові­домлення результатів перевірочної роботи. Учитель повідомляє тему уроку.

II. Актуалізація опорних знань

Організується робота за технологією розвитку критичного мислення «Знаю — хочу узнати — узнав». На цьому етапі уроку здійснюються стадії «виклику» та «цілепокладання».

Учитель пропонує учням накреслити в зошитах таблицю:


Знаю

Хочу узнати

Що узнав?Стовпчик «Знаю» заповнюється одночасно всім класом з використан­ням методу мозкового штурму. Учитель надає допоміжні питання і стисло записує пропозиції учнів на дошці. Слід пригадати визначення поняття ступінь окиснення, його зв'язок з поняттям валентність, відмінність цих двох понять, правила визначення валентності за Періодичною системою та за хімічними формулами.

Стовпчик «Хочу узнати» спочатку заповнюється в парах. Пропозиції від пар записуються вчителем на дошці. Однакові запитання не повторю­ються. Учні у своїх зошитах дописують пропозиції інших пар, якщо вва­жають їх важливими.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Визначення можливих ступенів окиснення елементів.

1) Організується робота з навчальним текстом. Учні читають текст, роблять позначки, індивідуально заповнюють стовпчик «Що узнав?», об­говорюють текст в парах, виписують незрозумілі питання.

Навчальний текст

Визначення можливих ступенів окиснення елементів за будовою атома

Ступені окиснення, що елементи можуть виявляти в різних сполуках, у більшості випадків можна визначити за будовою зовнішнього електрон­ного рівня або за положенням елемента в Періодичній системі.

Атоми металічних елементів можуть тільки віддавати електрони, тому в сполуках вони виявляють позитивні ступені окиснення. Абсолют­не значення її в багатьох випадках (за виключенням d-елементів) дорів­нює числу електронів на зовнішньому рівні, а отже і номеру групи в Пе­ріодичній системі. Атоми d-елементів можуть віддавати також електрони з передзовнішнього рівня, а саме з d-орбіталей, що в них ще не заповнені. Тому для d-елементів визначити всі можливі ступені окиснення значно складніше, ніж для s- та р-елементів. З певністю можна стверджувати, що більшість d-елементів виявляє ступінь окиснення +2 завдяки електро нам зовнішнього електронного рівня. А максимальний ступінь окиснення в більшості випадків дорівнює номеру групи.

Атоми неметалічних елементів можуть виявляти як позитивний, так і негативний ступінь окиснення в залежності від того, з атомом яко­го елемента вони утворюють зв'язок. Якщо елемент є більш електро негативним, він виявляє негативний ступінь окиснення, а якщо менш електронегативний — позитивний ступінь окиснення.

Абсолютне значення ступеня окиснення неметалічних елементів мож­на визначити за будовою зовнішнього електронного шару. Атом здатний прийняти стільки електронів, щоб на зовнішньому рівні їх було вісім: неметалічні елементи VII групи приймають один електрон і виявляють ступінь окиснення -1, VI групи приймають два електрони і виявляють ступінь окиснення -2 тощо (табл.).

Неметалічні елементи здатні віддавати різне число електронів: макси­мум стільки, скільки розташовано на зовнішньому енергетичному рівні. Тобто максимальний ступінь окиснення неметалічних елементів дорівнює номеру групи (табл.). Завдяки промотуванню електронів на зовнішньому рівні атомів може бути розташовано різне число неспарених електронів, що атом може віддавати в хімічних реакціях, тому неметалічні елементи можуть виявляти різні проміжні значення ступенів окиснення.

Можливі ступені окиснення s і р-елементів

Група ПС

І

II

ІІІ

IV

V

VI

VII

Вищий ступінь окиснення

+1

+2

+3

+4

+ 5

+6

+ 7

Проміжний

ступінь

окиснення


+2 0

+3, 0

+4,

+2,

0

+5,

+3,

+ 1,

0

Нижчий

ступінь

окиснення

0

0

0

-4

-3

-2

-1


Визначення ступенів окиснення в сполуках

Будь-яка молекула електронейтральна, тому сума ступенів окиснення атомів всіх елементів має дорівнювати нулю. Визначимо ступінь окиснення в сульфур (IV) оксиді SО2 та фосфор (V) сульфіді P2S5.

Сульфур (IV) оксид SО2 утворений атомами двох елементів. Серед них більшу електронегативність має Оксиген. Отже атоми Оксигену сильніше притягують спільні електронні пари і матимуть негативний ступінь окис­нення, для Оксигену він характерний і дорівнює -2. У такому випадку Сульфур виявляє позитивний ступінь окиснення. У різних сполуках Суль­фур може виявляти різні ступені окиснення, отже в даному випадку його необхідно обчислити. У молекулі SО2 два атоми Оксигену із ступенем окис­нення -2, отже спільний заряд атомів Оксигену -4. Для того, щоб молеку­ла була електронейтральною, атом Сульфуру повинен повністю нейтралізу­вати заряд обох атомів Оксигену, отже ступінь окиснення Сульфуру +4:

+4 -2

SO2

У молекулі фосфор (V) сульфіду P2S3 більш електронегативним еле­ментом є Сульфур, тобто він виявляє негативний ступінь окиснення, а Фосфор — позитивний. Для Сульфуру негативний ступінь окиснення характерний тільки -2. Спільно п'ять атомів Сульфуру несуть негативний заряд, що дорівнює -10. Отже два атоми Фосфору мають нейтралізувати цей заряд із спільним зарядом +10. Оскільки атомів Фосфору в молекулі два, то кожний повинен мати ступінь окиснення +5:

Складніше обчислювати ступінь окиснення не в бінарних сполуках: солях, основах та кислотах. Але для цього також необхідно використову­вати принцип електронейтральності, а також пам'ятати, що в переважній кількості сполук ступінь окиснення Оксигену -2, Гідрогену +1.

Розглянемо приклад калій сульфату K24 . Ступінь окиснення Калію в сполуках може бути тільки +1 (табл. 11), а Оксигену -2:

+1 х -2

K24.

З принципу електронейтральності обчислюємо ступінь окиснення Сульфуру:

2-(+1) + 1-(х) + 4-(- 2) = 0, звідки х = +6.

При визначенні ступенів окиснення елементів у сполуках слід дотри­муватися наступних принципів:

 1. Ступінь окиснення елемента в простій речовині дорівнює нулю.

 2. Флуор — самий електронегативний хімічний елемент, тому ступінь окиснення Флуору у всіх сполуках дорівнює -1.

 3. Оксиген — самий електронегативний елемент після Флуору, тому ступінь окиснення Оксигену у всіх сполуках, крім фторидів, негативний: у більшості випадків він дорівнює -2, а в пероксидах -1.

 4. Ступінь окиснення Гідрогену у переважній кількості сполук дорів­нює + 1, а в сполуках з металами (гідридах) -1.

 5. Ступінь окиснення металів у сполуках завжди позитивний.

 6. Більш електронегативний елемент завжди має негативний ступінь окиснення.

 7. Сума ступенів окиснення всіх атомів в молекулі дорівнює нулю.2) Організується загальне обговорення навчального матеріалу. Учи­тель відповідає на запитання учнів і за словами учнів заповнює третій стовпчик таблиці на дошці.

3). Рефлексія. Учні співвідносять записи в другому та третьому стовпчику. Роблять висновки. Чи на всі питання отриманні відповіді? Які питання ще слід розглянути? Що слід зробити для більш повного засвоєння матеріалу?

Завдання для закріплення

 1. Виходячи з положення елементів у Періодичній системі, визначте можливі валентності і ступені окиснення: а) Калію, б) Магнію; в) Брому; г) Фосфору; д) Сульфуру.

 2. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках з Гідрогеном: СН4 , NH3, H2S , НС1, СаН2.

 3. Визначте ступені окиснення:

а) Оксигену в сполуках: OF2, О2, О3, Н2О2, Н2О , СО2;

б) Мангану в сполуках: Мn, МnО, МnО2, К2МnО4, КМnО4, Мn2О7.

4. Визначте ступені окиснення кожного елемента в сполуках: КС1,
КСlO4 , KClO3, К2Сr2O7 .

2. Складання формул сполук за ступенем окиснення елементів.

Розповідь учителя
Використовуючи ступені окиснення, простіше складати формули бі­нарних сполук. При складанні формул також необхідно керуватися пра­вилом електронейтральності молекул. На перше місце в формулі ставлять
знак хімічного елемента з меншою електронегативністю (або елемента з по­зитивним ступенем окиснення).

Складемо, наприклад, формулу сульфур (VI) оксиду. В оксидах ступінь окиснення Оксигену завжди -2. У сульфур (VI) оксиді Сульфур позитив­ний і має ступінь окиснення +6, тому що його валентність VI. Виходить, для того щоб молекула була електронейтральною, на один атом Сульфуру повинно доводитися три атоми Оксигену. Звідси формула сульфур(УІ) ок­сиду SO3.

Міркуючи аналогічно, для фосфор (III) хлориду доходимо висновку, що у Фосфору ступінь окиснення +3 (валентність III), а у Хлору -1 (єди­ний можливий негативний ступінь окиснення для нього). Звідси формула фосфор (III) хлориду РС13.

Завдання для закріплення

1. Складіть формули сполук, використовуючи ступені окиснення еле­ментів: а) бром (І) оксид, б) манган (II) бромід, в) станум (IV) оксид, г) мер курій (II) хлорид, д) аргентум хлорид.

IV. Узагальнення та систематизація знань

Бесіда

 1. Для яких сполук доцільно використовувати поняття «ступінь окис-нення» і «валентність»?

 2. Які елементи здатні проявляти позитивний ступінь окиснення?

 3. Які елементи здатні проявляти негативний ступінь окиснення?

 4. Чому елементи можуть мати декілька ступенів окиснення?

Завдання

1. Визначте валентність і ступінь окиснення всіх елементів за струк­турними формулами, наведеними на малюнку.А)

Б)

В)Г)Д)

2. Складіть рівняння взаємодії кисню з: а) магнієм, б) воднем, в) сір­кою. Розставте ступені окиснювання елементів. Як змінюється ступінь окиснення під час хімічних реакцій?

Схожі:

Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета iconВступ. Окисно-відновні реакції
Мета вивчення: розглянути основні поняття, що стосуються процесів окиснення та відновлення в їх розумінні як типів хімічних реакцій...
Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета iconТема: Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, алгоритмічні приписи про послідовність визначення ступеня окиснення...
Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета iconТема: Неметали
Установіть відповідність між ступенем окиснення елементу та молекулярною формулою його сполуки
Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета iconВалентність атомів хімічних елементів. Складання хімічних формул за валентністю атомів елементів
Мета: закріпити знання учнів в написанні символів хімічних елементів та визначення валентності атомів елементів
Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета iconПитання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія»
Типові хімічні властивості елементів та їх сполук (реакції без зміни ступеня окиснення, зі зміною ступеня окиснення). Зв’язок між...
Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета iconХімічне окиснення люмінолу пероскидисульфатом амонію
Пдс. За даними елементного аналізу та іч-спектроскопії запропоновано механізм процесу окиснення. Термічна стійкість І особливості...
Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета iconОкиснення соняшникової олії в емульсії і дія антиоксидантів Ключові слова
Ключові слова: емульсія, гетерогенна система, окиснення, феноли, антиоксидантна активність
Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета iconПерелік питань з медичної хімії до диференційованого заліку для спеціальностей «Лікувальна справа»
...
Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета iconТема. Валентність хімічних елементів
...
Тема. Визначення можливих ступенів окиснення. Складання хімічних формул за ступенем окиснення. Мета iconОсновні принципи класифікації овр
Мета вивчення: сприяти вдосконаленню вміння визначати ступінь окиснення елементів у хімічних формулах, підбирати коефіцієнти методом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка