Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
1.1 Mb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
Сторінка1/8
Дата конвертації10.12.2012
Розмір1.1 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Українська мова
1-го курсу факультету економіки та менеджменту
2 Організація модульного контролю
Змістовний модуль1 „Основні мово знавчі принципи формування усного мовлення професійного комунікатора. Культура усного діл. мовл
Практичні заняття
3 Призначення рейтингових балів
3.1 Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни
У кожному ряду знайдіть слово з помилкою, випишіть його правильно.
Для самостійного опрацювання
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв

Українська мова

Методичні вказівки

до практичних занять та самостійної роботи студентів

з дисципліни „Українська мова” для студентів

1-го курсу факультету економіки та менеджменту

денної форми навчання
Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам
Укладач Л. М. Яременко
Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко
Декан факультету економіки

та менеджменту О.І. Карпіщенко
Суми

Видавництво СумДУ

2009

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

УКРАЇНСЬКА МОВА

Методичні вказівки

до практичних занять та самостійної роботи студентів

з дисципліни „Українська мова” для студентів

1-го курсу факультету економіки та менеджменту

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова” для студентів 1-го курсу факультету економіки та менеджменту денної форми навчання /Укладач

Л.М. Яременко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- 103с.

ПЕРЕДМОВА

Вивчення української мови на факультеті економіки та менеджменту тісно пов’язане із загальною тенденцією гуманізації освіти. Таке спрямування сприяє повнішому розвитку особистості в контексті засвоєння загальнолюд-

ських цінностей, формуванню національної свідомості сучасних студентів як майбутніх представників української еліти.

Тематика практичних завдань, комплекс тренувальних вправ, граматичних коментарів і методичних порад ставлять за мету формувати високий рівень мовної компетентності студентів- економістів у професійній і науковій сферах комунікації, підвищувати загальнокультурний та інтелектуальний рівні особистості.

Високий рівень мовної компетенції – органічний складник освіченості фахівця економічної сфери, основи його успішної професійної діяльності, конкурентоспроможності.

Засвоєння норм літературної мови у процесі аналізу різностильових текстів (публіцистичного, наукового й офіційно-ділового стилів), їх жанрових різновидів і творення власних текстів сприятиме підвищенню загальномовної культури особистості.

Формування мовленнєвої майстерності забезпечує вивчення основ ділового красномовства, культурних засад міжперсонального спілкування, національного етикету.

Професійна мова майбутніх економістів і фінансистів характеризується наявністю різноманітних стереотипних структур. Процес спілкування передбачає застосування цих стереотипів у типових ситуаціях. Відповідні стереотипні мовні явища виявляються оптимальними для передачі відповідної інформації. Досконале володіння стереотипами наукової та ділової мови забезпечує створення висококультурного мовного середовища.


Витяг з РЕГЛАМЕНТу

модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання

знань з дисципліни „Українська мова”

2 ОРГАНІЗАЦІЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модулі

Модульні цикли, модулі залікового кредиту

Термін контролю

(тиждень)

Форма

контролю

Шкала

оцінювання R

Заліковий кредит (Модульний цикл І) 0,8 кредита

1

Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу – 10 год.)

Змістовний модуль1 „Основні мово знавчі принципи формування усного мовлення професійного комунікатора. Культура усного діл. мовлення.”
3

2

Практ.заняття:(Обсяг практ. занять –8 год.)

Практ. заняття №1 –№4 (шкала оцінювання кожного 7 балів)

Поточне

тестування

28

3

Контрольна робота

(2 год.)

5-й

тиждень

Контрольна

робота

18

Всього по І модульному циклу 49

Заліковий кредит ІІ (Модульний цикл ІІ) 3,2 кредита

4

Практичні заняття:

(обсяг практ. занять – 10 год.)

Практ. заняття№ 5 – 9

Змістовний модуль 2 „Писемне мовлення професійного комуніка-тора. Граматичний та синтаксичний аспекти”


8-й

тиждень


Поточне

тестування


Тестування з самост. роботи35

15

5

Практичні заняття:

(обсяг практ. занять – 8 год.)

Підсумковий модульний контроль

10-й

тиждень

Тестування з самост. роботи

28

15

18

Всього по ІІ модульному циклу 111

Всього з дисципліни макс. значення рейтингов. балів (RD)160


3 ПРИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ

Оцінювання з дисципліни (модулів) здійснюється за багатобальною шкалою (R=40К). Тобто шкала оцінювання з дисципліни становить : 40 4,0=160 балів які розподілені на модулі (види) навчальної роботи двох модульних циклів.

„відмінно” А 144 < RD < 160

„добре” В 136 < RD < 144

С 120 < RD <136

„задовільно” Д 104
Е 96
„незадовільно” F,FX RD > 96

Розподіл рейтингових балів з дисципліни за модулями здійснюється у відповідності до визначеної шкали оцінювання за вищенаведеними співвідношеннями традиційної чотирибальної оцінки і рейтинговими балами.

При здійсненні модульного контролю методом тестування рейтингові бали визначаються за співвідношенням правильних відповідей і кількістю тестових завдань: N/N 100%, де N – число правильних відповідей, N – загальне число питань

90...100% правильних відповідей – „відмінно” - 0,9R -1,0 R

75...89% правильних відповідей – „добре” - 0,75 R -0,9 R

60...74% правильних відповідей – „задовільно” - 0,6 R -0,75 R

59% та менше – „незадовільно” - 0,6 R

Близько 60% рейтингових балів студенти здобувають під час поточних занять. За роботу на лекційних заняттях – 3,0 (0,6 х 5), на практичних заняттях, на кожному по 7 балів. Із яких 4 бали за теоретичну підготовку, а 3 бали – за виконані практичні завдання.. Отже 7 х 13 = 91 бал максимально. І

66 балів під час поточних і модульних контролів.

За теоретичну підготовку 4 рейтинг. бали – „5”

на практичному занятті 3,5 –3 рейтинг. бали - „4”

2,5 рейтинг. бали – „3”

0 рейтинг. балів - «2»

За практичне виконання 3 рейтинг. бали – „5”

2,5 рейтинг. бали – „4”

2 рейтинг. бали – «3»

0 рейтинг. балів - «2»

Оскільки, згідно з програмою, студенти працюють над курсом 104 год. самостійно і лише 40 годин в аудиторії, здійснюється контроль якості набутих самостійно знань після кожного змістовного модуля. Максимально по 15 рейтингових балів.

13,5 – 15 – „5”

11 – 13 – „4”

9 – 10 – „3”

Поточний модульний контроль і підсумкова модульна атестація оцінюється по 18 балів. Таким чином.:

16 – 18 – „5”

13,5 – 15 – „4”

11 – 13 – „3”

Від заходу підсумкової атестації звільняються студенти, які за підсумками поточної роботи отримали оцінку „задовільно”, тобто отримали не менше 0,6R рейтингових балів – 96 балів, та не мають заборгованостей з жодного із модулів (видів навчальної роботи). Вони мають право на отримання оцінки з дисципліни відповідно до отриманих рейтингових балів за наслідками поточної роботи і модульних контролів.

Студенти, які протягом двох модульних циклів не набрали рейтингові бали, що відповідають позитивній оцінці, але виконали всі види навчальної роботи, передбаченої програмою, можуть бути допущені до складання диференційованого заліку за умови наявності у них більше 0,4R рейтингових балів з дисципліни – більше 64 балів. Захід підсумкової атестації (диф. залік) проводиться із дотриманням загальних вимог до організації семестрового екзамену (у письмовій формі або методом тестування). При цьому студенти мають право на дворазове перескладання диференційованого заліку (один раз викладачеві і один раз комісії): незадовільна навчальна робота студента протягом двох модульних циклів вважається першою незадовільною оцінкою.

Перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється протягом атестаційного тижня у випадку відсутності на контрольному заході або при отриманні незадовільної оцінки. При повторному контролі знань (крім відсутності на контрольному заході з поважної причини) у рейтингову шкалу оцінювання вводиться поправочний коефіцієнт (0,95), який зменшує рейтингові бали, що нараховуються у відповідному діапазоні оцінок, враховуючи те, що студент продемонстрував недолік щодо якісної поточної роботи. Наприклад, при отриманні оцінки „добре” студентові буде нараховано від 0,71 R до 0,86 R .

Студент, що має право на звільнення від підсумкової атестації, може підвищити свій рейтинг з дисципліни (RД) шляхом участі в ній (складання підсумкового дифзаліку за програмою навчальної дисципліни). При цьому незалежно від результатів підсумкової атестації оцінка з дисципліни не може бути нижчою, ніж визначена за отриманими рейтинговими балами. Спроба підвищення рейтингу допускається одноразово.
3.1 Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни (зі знаком „+”) нараховуються:

 • за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;

 • за самостійне опрацювання додаткових джерел з питань курсу, не винесених на самостійне вивчення;

 • за участь у науково-практичній роботі з проблем дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням”

При нарахуванні заохочувальних балів провідний викладач має право звільнити студента від виконання окремих практичних завдань, які передбачені програмою навчальної дисципліни. Загальна кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни.

Практичне заняття 1

Тема. Мова як знакова система. Функції мови у суспільстві. Українська національна та літературна мова. Державний статус української

мови

План

1 Мова як знакова система. Суспільний характер мови, функції мови у суспільстві.

2 Загальнонаціональна і літературна українська мова. Державний статус української мови

3 Проблема мови і мовлення. Історія та сучасне трактування понять.

4 Поняття білінгвізму та мовної інтерференції. Двомовність в українському професійному оточенні (білінгвізм чи суржик) – за і проти.

5 І.Франко, І.Огієнко про рідну мову, двомовність.

Список літератури

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посіб.- Л.: Світ, 2003.- С.56-57.

 2. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб.- К.: АртЕк, 1998.- С.5-13.

 3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповн.- Х.: Торгсінг, 2002.- С. 12-17.

 4. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України.- Дрогобич, 1992.

 5. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я”.- К.: Вид. Центр „Академія”, 2001.- С.5- 13.

 6. Кочерган М. Вступ до мовознавства.- К., 2004 (функції мови у суспільстві).

 7. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2006.- С.7- 36.

 8. Семчук У. Білінгвізм як термін і двомовність як гасло. Фактори впливу на вибір мови і на мовну політику //Урок Української.- 2007.- №2-3.- С.4-7.

 9. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей.- К.: Просвіта, 2001.- С. 11-26.

 10. Форма існування мови суржик // Масенко Л. Мова і політика.- К.: Соняшник, 1999.- С.23- 32.

Завдання

 1. Опрацюйте літературу. Підготуйтесь до відповіді на поставлені питання, зверніть увагу на функції мови у суспільстві.

 2. Перекладіть один із поданих текстів українською мовою.


А Альфред Маршалл (1842-1924) -

неоклассик рыночной экономики

В любом современном учебнике по экономике представлен график, называемый «Крест Маршалла», который увязывает воєдино такие экономические понятия, как «спрос», «предложение» и «цена». Выдающийся английский экономист, професор Кембриджского университета А.Маршалл доказал, что существующая на рынке цена образуется в момент, когда спрос и предложение уравновешивают друг друга. При этом цена, которую покупатель согласен уплатить за товар, определяется полезностью для него этого товара.

Любой товар не может бать продан, если в какой-то момент спрос и предложение не уравновешивают друг друга. Этот момент характеризуется точкой равновесия. Ей соответствует конкретное количество товара и конкретная цена, называемая равновесной. Если спрос на данный товар растет, кривая перемещается вверх – цена увеличивается. Соответственно меняется цена и при изменении предложения.

А.Маршалл в своих трудах исследовал множество ключевых понятий ценообразования: и «эластичность спроса», и зависимость спроса и предложения от времени, и монопольне цены. Его учебник «Принципы политической экономики», написанный в 1890 г., дал мощный импульс экономическому учению на полвека вперед. И сегодня, спустя более 120 лет, многие его положения не устарали, так как ученый описал механизмы выбора экономических решений в условиях ограниченности ресурсов. Тем самым бродил вызов политэкономии К.Маркса и заслужил имя «неоклассика». (Из энциклопедии)

Б Трудно встретить сейчас человека, полностью равнодушного к современной речи и удовлетворенного ее состоянием. На колебания и сложность языка сетуют стар и млад.Впрочем, образованная часть общества никогда не была безразличной к своему языку. Почти всегда находились сторонники языкового обновления, даже реформ языка, а с другой стороны, пуристы-ревнители чистоты и правильности старых, традиционных речевых навыков. Спор между ними – это непреходящий спор, чем-то похожий на извечную проблему “отцов и детей”.

Всё более укрепляется в сознании современников то, что речь человека – это лакмусовая бумажка его общей культуры, что владение литературным языком составляет необходимый компо-нент образованности, интеллигентности.

Литературным языком называют исторически сложившуюся высшую (образцовую, обработанную) форму национального языка, обладающую богатым лексическим фондом, упорядоченной грамматической структурой и развитой системой стилей. Сближаясь на разных этапах своего развития то с книжно-письменной, то с разговорно-устной формой речи, литературный язык никогда не был чем-то искусственным и совершенно чужим народному языку. В то же время между ними нельзя ставить знак равенства.

Литераторному языку присущи особые свойства. Среди его основных признаков выделяются следующие:

 1. наличие обязательных определенных норм (правил) слово-употребления, ударения, произношения и т.п.;

 2. стремление к устойчивости, к сохранению общекультурного наследства и литературно-книжных традиций;

 3. приспособленность не только для обозначения всей суммы знаний, накопленной человечеством, но и для осуществления отвлеченного логического мышления;

 4. стилистическое богатство, заключающееся в обилии функционально оправданных вариантных и синонимических средств, что позволяет достигать наиболее эфективного выражения мысли в различных речевых ситуациях.

(Горбачевич Л.С. “Нормы современного

русского языка”)


 1. У кожному ряду знайдіть слово з помилкою, випишіть його правильно.

Ганчір’я, остров’янин, дзв’якнути, обв’язати, злопам’ятство, бджолосім’я.

Перлина, пелюка, глитати, шептати, тремтіти, рипучо, лимонад, делікатний.
Для самостійного опрацювання

Для активного запамятовування

 1. Білінгвізмдвомовність- практика індивідуального або колективного використання двох мов у рамках однієї державної чи соціальної спільності у відповідних комунікативних сферах.

 2. Суржик- (букв. суміш жита з пшеницею, ячменю з вівсом і т. ін., а також борошно з такого зерна) – мова, в якій штучно об’єднані без дотримування літ. норм елементи різних мов. Уживається переважно щодо українського просторіччя, засміченого невмотивовано запозиченнями.

 3. Мовлення- процес реалізації мовної діяльності,

єдиний об’єктивний прояв мови. Як загальний процес

суспільної мовної діяльності складається із індивідуа-

льних актів мовлення члена громади. Провідна ознака

мовлення – його індивідуальність, неповторність.

Завдання

 1. Уважно опрацюйте статтю І.Франка «Двоязичність і дволичність» (скорочено) і дайте відповіді на запитання:

  • Які факти з життя нашої культури І.Франко використав у праці «Двоязичність і дволичність»?

  • Як трактує І.Франко поняття «рідна мова»?

  • Чому двоязичність, на думку І.Франка, веде до дволичності?

  • Як поцінував І.Франко творчість Т.Шевченка?

  • У чому трагедія М.Гоголя, на думку І.Франка?

  • Які підходи відомі Вам щодо трактування двомовності?

 1. Уважно ознайомтеся з 10-ма заповідями свідомого громадянина щодо мови у трактуванні І.Огієнка. Назвіть найголовніше правило в сучасних умовах («Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний Катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства», 1936).І.Огієнко. «Наука про рідномовні обовязки»

1 Мова- то серце народу: гине мова- гине народ.

2 Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ.

3 Літературна мова – то головний двигун розвитку духовної культури народу, то найміцніша основа її.

4 Уживання в літературі тільки говіркових сильно шкодить культурному об’єднанню нації.

5 Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може зватися свідомою нацією.

6 Для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова й вимова, тільки один правопис.

7 Головний рідномовний обов’язок кожного свідомого громадянина – працювати для збільшення культури своєї літературної мови.

8 Стан літературної мови – то ступінь культурного розвою народу.

9 Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу судять найперше з культури його літературної мови.

10 Кожний свідомий громадянин мусить практично знати свою соборну літературну мову й вимову та свій соборний правопис, а також знати й виконувати рідномовні обов’язки свого народу.


Практичне заняття 2

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт"
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисипліни “Планування міст І транспорт” (для студентів 3 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів iconМетодичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей
Українська мова за професійним спрямуванням: Метод вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» / укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи 12 Розділ План самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів факультету кібернетики з дисципліни " Українська...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів iconМетодичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності 030507 „Переклад Частина 1
Сучасна українська літературна мова. (Фонетика. Лексикологія. Лексикографія). Методичні вказівки та завдання до практичних занять...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів iconМетодичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності 030507 „Переклад Частина 2
Сучасна українська літературна мова. Ч. Морфеміка. Словотвір. Морфологія.: методичні вказівки та завдання до практичних занять /...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів iconМетодичні вказівки з наукового стилю мовлення дисципліни "Ділова українська мова"
Методичні вказівки з наукового стилю мовлення дисципліни “Ділова українська мова” (для самостійної роботи студентів 1-4 курсів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка