Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Філософія, її сутність та функції у суспільстві
227.09 Kb.
НазваФілософія, її сутність та функції у суспільстві
Дата конвертації11.12.2012
Розмір227.09 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Традиції та особливості розвитку філософської думки в україні
Філософська онтологія: буття світу
Проблема розвитку і взаємозв’язку світу
Проблема розвитку і взаємозв’язку світу
Буття суспільства
Філософська антропологія: буття людини
Буття духу: дух, духовність, свідомість
Соціальна філософія. суспільство як система, що саморозвивається
Соціальна філософія. суспільство як система, що саморозвивається
Соціальна філософія. суспільство як система, що саморозвивається
Соціальна філософія. суспільство як система, що саморозвивається
Індивід і світ. стратегія майбутнього.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

П Л А Н И
СЕМІНАРІВ ТА ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ ФІЛОСОФІЇ

Дніпропетровськ-2009
С Е М І Н А Р № 1

Тема: ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ У СУСПІЛЬСТВІ
П л а н

 1. Світогляд та його структура. Суспільно-історичний характер та функції світогляду.

 2. Історичні типи світогляду.

 3. Предмет філософії, плюралізм філософських шкіл. Функції філософії, її роль в житті людини та суспільства.

 4. Проблема основного питання філософії. Основні напрями і методи у філософії: матеріалізм, ідеалізм (об’єктивний та суб’єктивний), дуалізм.


Література

І-1. Введение в философию. Учебник. - М., 1989. Ч.1, гл.1.

І-2. Філософія / За ред. Г.А. Заїченка. - К.., 1995.

І-3. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003.

І-4. Філософія. Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2006.

І-5. Філософія. Підручник / За ред. М.І. Горлача, В.Г. Кременя. – Харків, 2000.

І-6. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К., 2001.

І-7. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. – К., 2006.

І-8. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. – К., 2006.

І-9. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. – М., 2001. Статьи: «Мировоззрение», «Философия», «Идеализм», «Материализм», «Диалектика», «Метафизика».

І-10. Современный философский словарь. – М., 2004. – Статьи: «Мировоззрение», «Миф», «Философия», «Основной вопрос философии», «Идеализм», «Материализм», «Монизм», «Дуализм», «Скептицизм», «Диалектика», «Метафизика».

І-11. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. – Статті: «Світогляд», «Філософія», «Основні питання філософії», «Матеріалізм», «Ідеалізм», «Діалектика», «Метафізика».

ІІ-1. Аристотель. Метафизика // Мир философии, т.1, с.12-13.

ІІ-2. Бердяев Н.И. Мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Мир философии, т.1, с.97-111.

ІІ-3. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук // Мир философии, т.1, с.53.

ІІ-4. Камю А. Міф про Сізіфа. Есе про абсурд // Читанка з історії філософії: У 6 кн. / Під ред. Г.І.Волинки. – К., 1993. – Кн. 6: Зарубіжна філософія ХХ ст. – С.139-144.

ІІ-5. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991.

ІІ-6. Платон. Федон // Мир философии, т.1, с.10-12.

ІІ-7. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего периода творчества. – М., 1991. – С. 25-27, 134-146.

ІІ-8. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

ІІІ-1. Зотов А.Ф. Существует ли мировая философия? // Вопросы философии. – 1997. - № 4.

ІІІ-2. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М,.1991.

ІІІ-3. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1992.

ІІІ-4. Попович М. Що таке філософія? // Філософська думка. – 2006. - № 2.

ІІІ-5. Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы философии. – 2006. - № 2.
С Е М І Н А Р № 2

Тема: ТРАДИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
П л а н

 1. Характерні риси української філософії та її основні проблеми.

 2. Класичний період української філософії. Філософські погляди Г.Сковороди.

 3. Філософська думка України другої половини ХІХ – початку ХХ сторіч. Філософія серця П.Юркевича.

 4. Філософія української національної ідеї. Новітня українська філософія.


Література

І-1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

І-2. Історія філософії України. Хрестоматія: Навчальний посібник / Упорядники М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін. – К., 1993.

І-3. Історія філософії України: Підручник / М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, І.В. Бичко та ін. – К., 1994.

І-4. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К., 1999.

І-5. Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник. – Львів, 2008.

І-6. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. – К., 2006.

І-7. Філософія. Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2006.

І-8. Філософія. Підручник / За ред. М.І. Горлача, В.Г. Кременя. – Харків, 2000.

І-9. Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія). – К., 2001.

І-10. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 2004.

І-12. Філософська думка в Україні: Бібліографічний словник / Авт. кол.: В.С. Горський, М.Л. Ткачук, В.М. Нічик та ін. – К., 2002.

ІІ-1. Донцов Д. Націоналізм // Твори. Т.1. – Львів, 2001.

ІІ-2. Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли й соціалізм // Вибране. – К., 1991.

ІІ-3. Костомаров Н.И. Две русские народности. – Киев – Харьков, 1991.

ІІ-4. Сковорода Григорій. Твори у 2-х т. – К., 1994.

ІІ-5. Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия // Философские произведения – М., 1990.

ІІ-6. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 2002.

ІІІ-1. Вільчинська С. Топос українського кордологізму // Філософська думка. – 2007. - № 5.

ІІІ-2. Захара І.С., Кашуба М.В., Маковська О.В. та ін. Проблема людини в українській філософії XVI – XVIII ст. – Львів, 1998.

ІІІ-3. Лісовий В. Українська філософська думка 60 - 80-х років (стаття перша) // Філософська думка. - 2007. - № 3.

ІІІ-4. Лісовий В. Українська філософська думка 80-х років // Філософська думка. - 2007. - № 4.

ІІІ-5. Кіян О. Історіософія Володимира Антоновича // Філософська думка. - 2006. - № 3.

ІІІ-6. Шинкарук В.І. «Хрущовська відлига» і нові тенденції в дослідженнях Інституту філософії АН України в 1960-х роках // Філософська думка. – 1998. - № 4-6.

С Е М І Н А Р № 3

Тема: ФІЛОСОФСЬКА ОНТОЛОГІЯ: БУТТЯ СВІТУ
П л а н

 1. Поняття світу і буття.

 2. Проблема субстанції: плюралізм підходів. Сучасна наука про системну організацію матерії.

 3. Рух як спосіб існування матерії. Рух і розвиток.

 4. Простір і час. Специфіка просторово-часових властивостей у неживій, живій природі та соціальних процесах.

 5. Вчення синергетики – нове бачення світу. Синергетика про особливості самоорганізації матерії.


Література

І-1. Введение в философию. Учебник. - М., 1989. - Ч.2, гл.VI, 49-94.

І-2. Філософія / За ред. Г.А. Заїченка. - К.., 1995.

І-3. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003.

І-4. Філософія. Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2006.

І-5. Філософія. Підручник / За ред. М.І. Горлача, В.Г. Кременя. – Харків, 2000.

ІІ-1. Історія філософії України. Хрестоматія: Навчальний посібник / Упорядники М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін. – К., 1993. – С. 88-95, 196-205.

ІІ-2. Бруно Д. // Мир философии, ч.1, с. 196-197.

ІІ-3. Ж.О. Ламетри. Там же, с. 211-212.

ІІ-4. Г.В.Лейбниц. Там же, с. 213-215.

ІІ-5. В.С. Соловьев. Там же, с. 217-225.

ІІІ-1. Бардонов С.Н. О множественности форм пространства и времени // Философская и социологическая мысль. 1990. - № 4.

ІІІ-2. Буданов В.Г. О методологии синергетики // Вопросы философии. – 2006. - № 5.

ІІІ-3. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика и новое мировидение // Вопросы философии. – 1992. - № 12.

ІІІ-4. Моисеев Н.Н. Человеческое во Вселенной и на Земле // Вопросы философии. – 1990. - № 6.

ІІІ-5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1986.

ІІІ-6. Ровинский Р.Е. Синергетика и процесс развития сложных систем // Вопросы философии. – 2006. - № 2.

ІІІ-7. Статьи И. Пригожина в журнале «Вопросы философии» 1989, № 8; 1991, № 6.

ІІІ-8. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. – Статті: “Буття”, “Матерія”, “Простір”, “Рух”, “Субстанція”, “Час”.
С Е М І Н А Р № 4

Тема: ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СВІТУ
П л а н

 1. Діалектика і метафізика як два підходи до проблеми.

 2. Зв’язки об’єктивного світу і категорії пізнання.

 3. Структурні зв’язки та їх відображення у категоріях.

 4. Зв’язки детермінації та їх відображення у категоріях.


Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І Горлача, В.Г..Кременя. Харків. 2000

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. Київ. 2000

І-3.Філософія. За ред. Г.А.Заїченка. К.,1995

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003.

І-5. Введение в философию. Учебник. - М., 1989, ч.IІ, гл.VІI, параграфы 1-4, 7.

ІІ-1. Гегель. Энциклопедия философских наук, т.1. Наука логики. М.,1974

С.201-213

ІІ-2. Ленин В.И. Карл Маркс.ПСС,Т.26,С.53-55

ІІ-3. Мир философии,Ч.1,разд.3."Всеобщие законы бытия и философский ме-

тод", параграфы 1,2,3,5.

ІІІ-1. Алтухов В.А. О становлении новой формы диалектики.// Философские

науки,1990, № 2

ІІІ-2. Идеалистическая диалектика в ХХ столетии .М.,1987

ІІІ-3. Ильенков Э.В. Философия и культура (мыслители ХХ века). См. разд.1,

параграф 4- Античная диалектика как форма мысли.

ІІІ-4. Рузавин Г.И. Диалектика и современное научное мышление.// Философ-

ские науки, 1990, № 5

ІІІ-5. Свидерский Г.И. О некоторых особенностях развития. // Вопросы фило-

софии,1985, № 7

ІІІ-6. Философский энциклопедический словарь. - К., 1990. (все категории по алфавиту).

ІІІ-7. Шинкарук В. До питання про принципи діалектики як методології суспільствознавства // Філософська та соціологічна думка, 1993, № 9-10. - С. 21-28.

С Е М І Н А Р № 5

Тема: ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СВІТУ
П л а н

 1. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.

 2. Закон єдності та боротьби протилежностей.

 3. Закон заперечення заперечення.

 4. Сучасні різновиди діалектики.


Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І Горлача, В.Г..Кременя. Харків. 2000

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І. Ф.Надольного. Київ. 2000

І-3.Філософія. За ред. Г.А.Заїченка. К.,1995

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003.

І-5. Введение в философию.Учебник.М.,1989,ч.I1, гл. ІІІ, параграфы 5-7

ІІ-1. Гегель. Энциклопедия философских наук,Т.1.Наука логики, М.,1991

ІІ-2. Мир философии,ч.1,разд.3, (Всеобщие законы бытия и философский ме- тод), параграф 4

Ш-1. Бородкин В.В. Проблемы отрицания и развития науки. М.,1991

ІІІ-2. Дьяченко И.В. Отрицание и преемственность в развитии культуры.

Харьков,1992

ІІІ-3. Закон единства и борьбы противоположностей. Наукова думка,1991

ІІІ-4. Свидерский В.И. О некоторых особенностях развития.// Вопросы фило-

софии, 1985, № 7

ІІІ-5. Философский энциклопедический словарь. - М., 1990 (все категории по теме).

С Е М І Н А Р № 6

Тема: БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
П л а н

 1. Суспільство та природа, їх взаємодія.

 2. Суспільство як підсистема об’єктивної реальності і система суб’єктивної реальності. Специфіка способу та форми існування суспільства.

 3. Матеріальне та ідеальне, об’єктивне та суб’єктивне у суспільстві, їх співвідношення.


Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І.Горлача, В.Г..Кременя. Харків. 2000

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. Київ. 2000

І-3.Філософія. За ред. Г.А. Заїченка. К.,1995

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003.

І-5. Введение в философию.Учебник.М.,1989,ч.I1, с. 416-435

ІІ-1. Аристотель. Политика.. //: Мир философии, ч.ІІ, С.407-410

ІІ-2. Кант И. Идея всеобщей истории на всемирно-гражданском плане. // Мир

философии,Ч.П,С.435-444

ІІ-3. Маркс К. К критике политической экономики. Предисловие. - Маркс К.,

Энгельс Ф., Соч.,Т.13, С.5-9

ІІ-4. Федоров Э.В. Философия общего дела. // Мир философии, Ч.П, С.465-472

ІІ-5. Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи.// Мир философии, ч.ІІ,

С.445

ІІІ-1. Арефьева Г.С. Общество, сознание, практика. М., 1988, С.53-80

ІІІ-2. Губман В.Л. Смысл истории .М.,1990, гл.1,С.6-33, 76-159

ІІІ-3. Марков В.Г. Механизм развития в природе и обществе. В кн.: Вечные

философские проблемы. Новосибирск,1991

ІІІ-4. Попова И.М. Человек и социальные отношения. // Философская и социо-

логическая мысль,1991, № 7, С.31

ІІІ-5. Материалы «круглого стола» по книге Н. Моисеева «Быть или … не быть

человечеству ?» // Вопросы философии, 2000, №

ІІІ-6. В.Деркач. Людина і природа: міфи сучасної свідомості та сучасного довкілля // Філософська думка, 2000, № 3.

ІІІ-7. Кисельов М. Гуманістичність сучасної екології // Філософська дума, 2000,

№ 3.

ІІІ-8. Кисельов М. Екологічні виклики на межі тисячоліть // Філософська думка, 2006, № 2.

ІІІ-9. Плаксина О.И. Феномен социального: осмысленность как ключевое качество. В сб. Общественная жизнь и современность. Под ред. Ф.И. Прокофьева, Днепропетровск, 2000, с.27-36.

С Е М І Н А Р № 7

Тема: ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ: БУТТЯ ЛЮДИНИ
П л а н

 1. Проблема природи та сутності людини.

 2. Антропосоціогенез та його комплексний характер.

 3. Співвідношення біологічного та соціального у людині.

 4. Сенс та мета життя. Проблема смерті та безсмертя.


Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І Горлача, В.Г..Кременя. Харків. 2000

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. Київ. 2000

І-3.Філософія. За ред. Г.А. Заїченка. К.,1995

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003.

І-5. Введение в философию.Учебник.М.,1989,ч.I1, гл. ІХ

ІІ-1. Э.Роттердамский. // Мир философии., ч ІІ, С.12-14

ІІ-2. Б.Паскаль. // Мир философии, ч ІІ, С.17-19

ІІ-3. Р.Оуэн. // Мир философии,ч ІІ, С.29-31

ІІ-4. М.Антонович. // Мир философии, ч ІІ. ,С.40-43

ІІ-5. Лукреций Кар. // Мир философии, ч ІІ С .87-88

ІІ-6. А.Шопенгаузер //.Мир философии, ч.ІІ, С.92-96

ІІ-7. В.С.Соловьев. // Мир философии, ч.ІІ., С.108-115

ІІ-8. З.Фрейд. // Мир философии, ч ІІ, С.127-138

ІІІ-1. Айер А.Д. Человек как предмет научного исследования // Философские

науки,1991,№ 2,С.120

ІІІ-2. Лукин А. Человек - это переходное существо // Человек, 1991, № 4, с. 44-48.

ІІІ-3. Оканская Н.Б. Философская антропология Вестник МГУ. 1992, № 5

ІІІ-4. О любви и жизни. Серия "Философия и жизнь", 1992, № 1

ІІІ-5. Тихоненко В. Жизненный смысл выбора смерти. // Человек, 1990, № 6, С.19-29

ІІІ-6. Франкл В. Человек в поисках смысла. «Библиотека зарубежной психологии». - М., 1990.

ІІІ-7. Фромм Э. Иметь или быть.М.,Прогресс,1986 (см.часть 3: Новый человек и новое общество").

ІІІ-8. Человек.Мыслители прошлого о его жизни,смерти и бессмертии. Философская и социологическая мысль.,1991, № 7, с.31

ІІІ-9. А.В.Михвадзе. Вновь о проблеме человеческого «Я» // Вопросы философии, 2000, № 7

ІІІ-10.Г.С.Киселев. Кризис нашего времени как проблема человека // Вопросы философии, 1999, № 1.

ІІІ-11. Хен Ю.В. Теория и практика усовершенствования человеческой породы // Вопросы философии, 2006, № 5.

С Е М І Н А Р № 8

Тема: БУТТЯ ДУХУ: ДУХ, ДУХОВНІСТЬ, СВІДОМІСТЬ
П л а н

 1. Проблема свідомості в історії філософії: дух, духовність, душа, свідомість – плюралізм думок.

 2. Генетичні передумови свідомості.

  1. Відображення – інформаційна взаємодія, його еволюція.

  2. Психічне відображення.

 3. Виникнення свідомості, його суспільна природа.

  1. Роль соціуму, практики та мови у процесі формування свідомості.

  2. Ідеальне та форми його буття.

  3. Творчий характер свідомості.

 4. Структура психічної діяльності. Самосвідомість.


Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І Горлача, В.Г..Кременя. Харків. 2000

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. Київ. 2000

І-3.Філософія. За ред. Г.А. Заїченка. К.,1995, с.263-310

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003, с.82-95

І-5. Введение в философию.Учебник.М.,1989, ч.I1, гл. ХІ

ІІ-1. Легостаева О.В. О взаимосвязи языка и мышления // Философские науки, 1990, № 2

ІІ-2. Орланов Г.В. В каком же смысле сознание материально? // Философские науки, 1989, № 1, С. 102-105

ІІ-3. Романов Ю.И. О категориальном статусе идеального //.Философские науки, 1992, № 3, С.141-146

ІІ-4. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. Энциклопедия философских наук.//Мир философии, ч.І, С.442-452

ІІ-5. Платон. Там же, с.412-414

ІІ-6. Фрейд ,Трубецкий, Циолковский. Там же, С.456-477

ІІІ-1 Михайлов Ф.Т. Сознание и самосознание.// Философские науки, 1990, № 8

ІІІ-2. Олзер Э. Мозг, язык и мир // Вопросы философии, 1998, № 5.

ІІІ-3. Симонов П.В. Мозг и творчество.// Вопросы философии, 1992, № 11, С.3-15

ІІІ-4. Симонов П.В. и др. Происхождение духовности. М., 1989, С,5-20,316-324

ІІІ-5. О.В. Суворов. Разум и феномен «Я». // Вопросы философии, 2000, № 4

ІІІ-6. В.И Овчаренко. Осознание бессознательного. // Вопросы философии, 2000, № 10.

ІІІ-7. Б.Ь.Жданов. Информация и сознание // Вопросы философии, 2000, № 11.

ІІІ-8 Петрушенко В. Атрибутивні риси свідомості // Філософська думка, 2007, № 2.

ІІІ-9. Дубровский Д.И. Проблема другого сознания // Вопросы философии, 2008, № 1.

С Е М І Н А Р № 9

Тема: ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ (гносеологія): ОСЯГНЕННЯ СВІТУ
Пізнавальний процес та проблема істини
П л а н


 1. Проблема пізнання у філософії. Суб’єкт, об’єкт та предмет пізнання.

 2. Об’єктивне та суб’єктивне у пізнавальному образі:

а) чуттєве пізнання, його специфіка та роль;

б) раціональне пізнання, його особливості та функції;

в) діалектика процесу пізнання.

 1. Категорія істини: об’єктивне та суб’єктивне, відносне та абсолютне.

 2. Проблема досягнення істинного знання:

а) у пізнанні речей та процесів природи;

б) людини та суспільства.
Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І Горлача, В.Г..Кременя. Харків. 2000

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. Київ. 2000

І-3.Філософія. За ред. Г.А. Заїченка. К.,1995, с.312-332

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003, с.95-100

І-5. Введение в философию.Учебник.М.,1989, ч.I1, гл. ХІІ

ІІ-1. Ф.Бэкон, Д.Беркли. // Мир философии, ч.ІІ, С.615-620, 628-632

П-2. ІІ-3 Д.Локк. Опыт о человеческом разумении.Там же, С.491-493

ІІ-4. Гегель. Кто мыслит абстрактно ? Там же, С.521-524

ІІ-5. Бердяев Н.А. О природе творчества. Там же, С.543-548.

ІІ-6. Соловьев В.С. Статья из Энциклопед. словаря. Там же, С.554-600

ІІ-7. Рассел Б. Человеческое познание. Там же, С.643-656

ІІ-8. Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии.// Вопросы философии, 1996, № 9

ІІІ-1. Бердяев Н. О фанатизме, ортодоксии и истине.// Философские науки, 1991, № 8

ІІІ-2. Горак А.Н. Истина в контексте социума.// Филос. науки, 1991, № 12

ІІІ-3. Бахтияров К.И. Истина и достоверность. Там же.

ІІІ-4. Митюгов В.В. Познание и вера. //. Вопросы философии, 1996, № 6

ІІІ-5. Карлов Н.В. Путь познания или дорогу осилит идущий.// Вопросы философии, 1996, № 5

ІІІ-6. Зотов А.Ф. Существует ли мировая философия.// Вопросы философии, 1997, № 4

ІІІ-7. Степин В.С. Деятельностная концепция знания // Вопросы философии, 1991, N 8

ІІІ-8. Абрамова Н.Т .Ценности образования, новые технологии и неявные формы знания.//. Вопросы философии, 1998, № 6

ІІІ-9. И.Т.Фролов. Жизнь и познание (материалі «круглого стола») // Вопросы философии, 2000, № 8.

ІІІ-10. Соболев Т.Е. Истина: свойство, оператор, событие? // Вопросы философии, 2008, № 2.

С Е М І Н А Р № 10

Тема: ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ (гносеологія): ОСЯГНЕННЯ СВІТУ

Шляхи та способи пізнавального освоєння світу
П л а н
1. Багатоманіття способів пізнання світу і людини:

а) за предметом пізнання: природа, людина, суспільство, техніка;

б) за характером: емпіричний рівень, теоретичний рівень, рівень розуміння та інтуїції.

2. Наукове пізнання, його специфічні ознаки та основні функції. Досягнення і недоліки науки.

3. Основні закони формальної логіки.

4. Ненаукові форми пізнання та їх роль у процесі освоєння світу людиною.
Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І Горлача, В.Г.Кременя. – Харків, 2000.

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. Київ. 2000

І-3.Філософія / За ред. Г.А. Заїченка. - К., 1995, с.312-325.

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003, с.95-105.

І-5. Введение в философию.Учебник.М.,1989,ч.I1, гл. ХІІІ

ІІ-1.Данич В.И. и др. Вненаучное знание и современный кризис научного миро Воззрения // Вопросы философии, 1994, № 12

ІІ-2. Князева Е.Н., Кудрюмов С.П. Интуиция как самодостраивание.// Вопросы философии, 1994, № 2

ІІ-3. Никаноров С.П. Социальные формы постижения бытия.//.Вопросы философии, 1994, № 6

ІІ-4. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. - М., 1984.

ІІ-5. Пружинин Е.И. Астрология: наука, псевдонаука, идеология ? // Вопросы философии,1994, № 2

ІІ-6. Савельева М. Вера как способ познания действительности: постановка проблемы.// Философская и социологическая мысль, 1994, № 3-4

ІІ-7. Урманцев Ю.А. О формах постижения бытия.// Вопросы философии, 1993, № 4

ІІ-8. Арлычев А.Н. Проблема познания и процесса философии и науки.//. Вопросы философии, 1999, № 3

ІІ-9. Хвостова К.В. История: проблема познания.//. Вопросы философии, 1997, № 4

ІІ-10. Лекторский В.А. Теория познания (гносеология, эпистемология) // Вопросы философии, 1999, № 8

ІІ-11. Абрамова И.Т. Ценности образования, новые технологии и неявные формы знания .// Вопросы философии, 1998, № 6

ІІ-12. Выперайленко Т.И. Наука и культура: механизмы взаимосвязи. В сб. Общественная жизнь и современность, Днепропетровск, 2000, с. 64-73
С Е М І Н А Р № 11

Тема: СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА, ЩО САМОРОЗВИВАЄТЬСЯ

Роль сфери суспільного виробництва
П л а н


 1. Суспільство і природа. Теоретичні моделі суспільства.

 2. Суспільство як система, його сутнісні риси, структура (основні сфери).

 3. Роль суспільного виробництва у розвитку суспільства. Діалектика продуктивних сил та виробничих відносин.

 4. Співвідношення економіки і політики: роль політичної сфери у розвитку суспільства.


Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І Горлача, В.Г..Кременя. Харків. 2000

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. Київ. 2000

І-3.Філософія / За ред. Г.А. Заїченка. - К., 1995, с.351-354.

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003, с.105-117.

І-5. Введение в философию.Учебник.М.,1989,ч.I1, с. 327-332

ІІ-1 Лавров П.Л. // Мир философии, ч ІІ, с.327-332

ІІ-2. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология.- Соч.,Т.3,С.18-78

ІІ-3. Маркс К., Энгельс Ф. К критике политической экономии. Предисловие.

ІІ-4. Огарев Н.П. // Мир философии, ч.ІІ ,с.154-156

ІІ-5. Плеханов Г.В.- Там же, С.156-159

ІІ-6. Природа тоталитарной власти // Социологические исследования,1989,

№ 5, С.42-52

ІІІ-1. Конституция Украины, Днепропетровск, 1996, С.4-7

ІІІ-2. Кучуради И. Экономическое неравенство, права человека, демократия и

свободный рынок.// . Вопросы философии, 1993, № 6

ІІІ-3. Радаев, Шкаратан. Власть и собственность // .Социологические исследо-

вания,1991, № 1, С.50-61

ІІІ-4. Яковлев А.М. Конституционный строй: социальный и правовой аспект //

Вопросы философии, 1995, № 10

ІІІ-5. Этциони А. Политические процессы и моральные побуждения.// Вопро-

сы философии, 1995, № 10

ІІІ-6. Моисеев Н.И. Логика динамичности систем // Вопросы философии, 1999,

№ 4

ІІІ-7. А.Толстоухов. Самоорганізація суспільства і влада // Філософська думка,

2000, № 1
С Е М І Н А Р № 12

Тема: СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА, ЩО САМОРОЗВИВАЄТЬСЯ

Духовна сфера суспільства
П л а н


 1. Духовне життя суспільства, духовна культура: їх сутність та структура.

 2. Сутність свідомості індивіда, соціальних груп та суспільної свідомості, їх взаємодія.

 3. Проблема співвідношення суспільної свідомості і суспільного буття, їх ролі у суспільному розвитку.


Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І Горлача, В.Г..Кременя. Харків. 2000

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. Київ. 2000

І-3.Філософія / За ред. Г.А. Заїченка. - К., 1995, с. 354-357.

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003, с.117-121.

П-1. Булгаков С.Н. // Мир философии, ч ІІ, С. 361-364

ІІ-2. Кассирер Э. Техника современных политических мифов.- Вестник МГУ, серия Философия,1990, № 2, С.54-69

ІІ-3. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология.- Соч.,т,3, С.18-78

ІІ-4. Маркс К. Письмо П.В. Анненкову,28 декабря 1848, Т.27

Энгельс Ф. Письмо И. Блоху, 21-22 сентября 1890, Т.37

Энгельс Ф. Письмо В.Боргиусу,25 января 1894, Т.39

ІІ5. Ницше Ф.// Мир философии. М., 1991, чІІ, С.355-356

ІІ-6. Юнг К. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии, 1988, № 1, С. 133-152

ІІІ-1. Библер В.С. Культура. Диалог культур // Вопросы философии 1989, № 6,

ІІІ-2. Донченко Е. Концепция социальной психики общества. Структура и свойства социальной психики. // Философская и социологическая мысль, 1994, № 1-2, С.118-158

ІІІ-3. Назареттян А.П. Историческая эволюция морали: прогресс или регресс// Вопросы философии, 1992, № 3, С.82-94

ІІІ-4. Прохоров А.В., Разлогов К.В., Рузин В.Д Культура грядущего тысячелетия // Вопросы философии 1989, № 5

ІІІ-5. Савчук В.В. Новации и архаические элементы сознания // Философские науки, 1991, № 10, с. 21-33.

ІІІ-6. Россия и Украина - диалог культур // Дружба народов, 1997, № 8, с. 162-179.

ІІІ-7. Степин В.С. Культура // Вопросы философии, 1999, № 8.

ІІІ-8. Климова А.В. Национальное самосознание, национальная культура. // Национальная психология и духовные ценности народа. - ДГУ, 1994, с.56-58.

ІІІ-9. Блюменкранц М. Глобальные проблемы современного культурного процесса // Вопросы философии, 2006, № 5.
С Е М І Н А Р № 13

Тема: СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА, ЩО САМОРОЗВИВАЄТЬСЯ

Проблема історії у її динаміці.
П л а н


 1. Єдність і багатоманіття світової історії: проблема диференціації та інтеграції у суспільному розвитку.

 2. Плюралізм підходів до дослідження історії (формаційний, цивілізаційний, культурологічний та інші підходи).

 3. Розвиток суспільства як природно-історичний процес: революційний та еволюційний способи розвитку соціуму.

 4. Проблема спрямованості суспільного розвитку.


Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І Горлача, В.Г..Кременя. Харків. 2000

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. Київ. 2000

І-3.Філософія / За ред. Г.А. Заїченка. - К., 1995, с. 354-357.

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003, с.122-132.

1-5. Введение в философию.-М.,1989,ч ІІ

ІІ-1. Аристотель., Бердяев Н.А. // Мир философии.,ч ІІ, С. 407-419, 482-492

ІІ-2. Мелье Ж. , Плеханов Г.В., Соловьев В.С. Там же, С.419-422, 472-476

ІІ-3. Фурье Ш. Там же, С.452-456.

ІІІ-1. Нерсенянц В.С. Продолжение истории от социализма к цивилизму //. Вопросы философии, 1993, № 4

ІІІ-2. Фукуяма Ф. Конец истории // Там же, 1990, № 3

ІІІ-3. Ясперс К. Будущий мировой порядок Век ХХ и мир,1990, № 9

IV-1. Бунге М. Холотехнодемократия: альтернатива капитализму и социализму Вопросы философии, 1994 № 4

IV-2. Еременко И.А. Многомерность истории // Философская и социологичекая мысль, 1991, № 12

IV-3. Панарин А.С. Смысл истории.// .Вопросы философии, 1999, № 9

IV-4. Андреев И.Л. Осторожно с «часами» истории ! (Методические проблемы цивилизационного процесса )// Вопросы философии,1998, № 9

IV-5. Гемпель К.Г. Функции общих законов истории. // Вопросы философии, 1998, № 10

IV-6. Кантор К.М. Дезинтеграционно- интеграционная спираль всемирной истории // Вопросы философии, 1997, № 9

IV-7. Иорданский В.Б. О едином ядре древних цивилизаций / . Вопросы философии, 1998, № 12

IV-8. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: системые кризисы индустриальной епохи // Вопросы философии, 1999, № 5.

IV-9. И.М. Фейгенберг, Р.Е. Ровинский. Информационная модель будущего как программа развития // Вопросы философии, 2000, № 5

IV-10. Прокофьев Ф.И. Общество: проблемы механизма и направленность движения. - Днепропетровск, 2000.

IV-11. Федотова В.Г. Тенденции модернизации и способы их изучения // Вопросы философии, 2000, № 4.

IV-12. Файхтингер Й. По ту сторону методического национализма. Перспективы культуры, исторической памяти и идентичности в Европе // Вопросы философии, 2007, № 9.

С Е М І Н А Р № 14

Тема: СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА, ЩО САМОРОЗВИВАЄТЬСЯ

Джерела розвитку і суб’єкти історичного процесу.
П л а н


 1. Проблема джерел і рушійних сил соціального розвитку.

 2. Суб’єкти історичного процесу:

а). індивіди;

б). соціальні групи;

в). основні соціальні спільноти: нації, класи та їх роль у суспільному розвитку.

 1. Народні маси, еліти, особистості: їх роль в історії.


Література

І-1. Філософія. Підручник. За ред. М.І Горлача, В.Г..Кременя. Харків. 2000

І-2. Філософія. Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. Київ. 2000

І-3. Філософія / За ред. Г.А. Заїченка. - К., 1995, с. 354-359.

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003, с.132-140.

1-5. Введение в философию. - М., 1989, ч ІІ.

ІІ-1. Аристотель, Гегель, Гоббс, // Мир философии.,ч.ІІ, С.232-237, 240-244

ІІ-2. Трубецкой С.М., Фромм // Там же, С.247-251, 272-282

ІІІ-1.Евтух Е. Этническое меньшинство: понятие, признаки, функции // Философская и социологическая мысль,1994,№ 1-2, С.159-175

ІІІ-2. Гайденко П. Х. Ортега-и-Гассет и его "Восстание масс" // Вопросы философии, 1989, № 4, С.155-179

ІІІ-3. Коллина Р. Теорія конфлікту в сучасній макроісторичній соціології // Філософська та соціологічна думка, 1993, № 6

ІІІ-4. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс //. Вопросы философии,1989, № 3, С.119-154; № 4, С. 114-155

ІІІ-5. Руткевич И.И. Теории и нации: философские вопросы//Вопросы философии,1999, № 5

ІІІ-6. Тишков В.А. Социальное и национальное в историко-антропологической перспективе //ж.Вопросы философии,1990, № 12, С.3-15

ІІІ-7. Мамуб Л.С. Проблема ответ народа // Вопросы философии, 1999, № 8

ІІІ-8. Кариев Н.И. Личное начало и роковые силы в истории.//Вопросы философии, 1996, № 7

ІІІ-9. Алексеева Т.А. Личность и политика в переходный период: проблемы легитимности власти // Вопросы философии, 1998, № 7

ІІІ-10. Лобковиц Н. Что такое «личность» ? // Вопросы философии, 1998, № 2

ІІІ-11. Прокофьев Ф. И. Общество: проблемы механизма и направленность движения. - Днепропетровск, 2000.

ІІІ-12. Иноземцев В.Л. Демократия: насаждаемая и желанная//Вопросы философии,2006,№ 9.

ІІІ-13. Тульчинський Г.Л. О природе свободы // Вопросы философии, 2006, №4.

ІІІ-14. Кравченко Ш.И. Государство и общество // Вопросы философии, 2007, № 7.
С Е М І Н А Р № 15

Тема: ІНДИВІД І СВІТ. СТРАТЕГІЯ МАЙБУТНЬОГО.
П л а н


 1. Поняття: людина, індивід, індивідуальність, особа. Структура зв’язків індивіду і світу.

 2. Закономірності взаємодії індивіду і світу. Відчуження – свобода - освоєння – гармонія. Цінності.

 3. Співвідношення індивід – соціум: етапи, суперечності, єдність.

 4. Механізми взаємодії індивіда і суспільства (зовнішній та внутрішній рівні).

 5. Перспективи розвитку людини і світу. Стратегія майбутнього.


Література

І-1. Філософія. Підручник / За ред. М.І. Горлача, В.Г. Кременя. – Харків, 2000.

І-2. Філософія. Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2000.

І-3.Філософія / За ред. Г.А. Заїченка. - К., 1995, с. 185-197.

І-4. Философия / Под ред. Ф.И. Прокофьева. - Днепропетровск, 2003, с.140-152.

І-5. Введение в философию. - М., 1989, ч ІІ, с. 552-562.

ІІ-1. Маркович М. К.Маркс об отчуждении // Вопросы философии, 1989, № 9.

ІІ-2. Прокофьев Ф.И. Отчуждение - освоение, свобода как ценности и критерии // Национальная психология и духовные ценности народа (тезисы). - ДГУ, 1994, с. 108-111.

ІІ-3. Прокофьев Ф.И., Гугнин А.М. Социум: сущность, развитие, прогнозирование. Новые подходы. – Днепропетровск: ДИСИ, 1992, с. 3-29.

ІІ-4. Левин С.Д. Свобода и покинутость. Методологический анализ // Вопросы философии, 1997, № 1.

ІІ-5. Кучуради И. Экономическое неравенство, права человека, демократия и свободный рынок // Вопросы философии, 1993, № 6.

ІІІ-1. Самченко Б. Размышления о свободе // Философские науки, 1991, № 4.

ІІІ-2. Кузьмин М.Н. Переход от традиционного общества к гражданскому: изменение человека // Вопросы философии, 1997, № 2.

ІІІ-3. Давыдченко С. Проблемы человека и ход истории: субъективность объективного? / Философская и социологическая мысль, 1996, № 5-6.

ІІІ-4. Крымский С. Ценностно-смысловой универсум как предметное поле философии // Философская и социологическая мысль, 1996, № 3-4.

ІІІ-5. Материалы «круглого стола» по кн. А. Моисеева «Быть или не быть человечеству ?» // Вопросы философии, 2000, №

ІІІ-6. Гранин Ю.Д. «Глобализация» или «вестернизация» // Вопросы философии, 2008. № 2.


Схожі:

Філософія, її сутність та функції у суспільстві iconСтруктурно модульна схема Вивчення дисципліни „Філософія” (спеціальність: мк, мп)
Сутність філософії та її роль у суспільстві. Світогляд як форма самоусвідомлення людини 2 год
Філософія, її сутність та функції у суспільстві iconТематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету
Принципи історичної типології філософії. Функції філософії та її значення в суспільстві
Філософія, її сутність та функції у суспільстві iconКурс лекцій Тема 1: Філософія, її предмет і роль в суспільстві. Мета
Пізнавальна: познайомитись з поняттям філософія, її предметом, структурою, категоричним апаратом
Філософія, її сутність та функції у суспільстві iconЛекції №1: Гроші: сутність, історія та функції. Проблеми Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку Функції грошей та різні підходи до них Функціональні форми грошей. Грошові агрегати M1, M2, M3, L грошовий обіг

Філософія, її сутність та функції у суспільстві iconЛекція податки І податкова система економічна сутність податків, їх призначення І функції
Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою...
Філософія, її сутність та функції у суспільстві icon1. Філософія, коло її проблем
Міф, релігія, філософія; їх особливості і функції. Історичні і національні етапи розвитку філософії
Філософія, її сутність та функції у суспільстві iconТема №1 Філософія. Коло її проблем та роль в суспільстві план
Основні поняття: філософія, світогляд, міфологія, релігія, матеріалізм, ідеалізм, онтологія, гносеологія, аксіологія, діалектика,...
Філософія, її сутність та функції у суспільстві iconФілософія освіти в інформаційному суспільстві. Актуальні проблеми сучасної філософії керівник секції: Цикін Веніамін Олександрович
Секція філософія освіти в інформаційному суспільстві. Актуальні проблеми сучасної філософії
Філософія, її сутність та функції у суспільстві iconСутність, функції І види фінансового контролю за умов ринкової економіки
Анотація. У статті проаналізовано сутність та розкрито основні підходи вітчизняних І зарубіжних науковців до визначення поняття «фінансовий...
Філософія, її сутність та функції у суспільстві iconПитання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія»
Що таке філософія? її предмет і місце в системі сві­тоглядного знання. Основні функції філософії
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка