Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008
136.36 Kb.
НазваЗвіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008
Дата конвертації12.12.2012
Розмір136.36 Kb.
ТипЗвіт
Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет

Факультет ________________________________________________
Кафедра _________________________________________________

З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ _____________________________

ЗА 2008 РІК
на ______ аркушах

Завідувач кафедри

_________________ _______________

ПІБ Підпис

Чернівці – 2008
Примітка: звіт за кафедру складається один, враховуючи курси.

 1. Перелік НДР, що виконуються на кафедрі:

№ з/п 

Шифр теми 

(прикладна, фундаментальна)

№ держреєстрації 

Назва НДР

Строки виконання 

Співвиконавці 

Керівник НДР 

Відповідальні виконавці 

Отримані результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо За наявності декількох НДР, виконуваних на кафедрі, вони наводяться у таблиці в наступній послідовності:

- НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров'я України з Державного бюджету:

фундаментальні дослідження,

прикладні розробки,

НДР, що являються завданнями державних цільових програм різних рівнів (Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (1999 - 2010 рр.), Комплексна програма "Цукровий діабет" (1999 - 2007 рр.), Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки.

НДР, що виконуються згідно з державним замовленням на науково-технічну продукцію.

- Ініціативна (пошукова) тематика установи (закладу).

- НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів.

- НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва.

- НДР, що фінансуються з інших джерел фінансування (вказати з яких).
2. Протоколи приймання закінчених НДР у двох примірниках з конкретними пропозиціями для впровадження по темі (файл – «Протокол прийому закінченої НДР»).

3. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень за 2008 рік (2 примірника)

Порядок оформлення нововедення (файл – «Порядок підготовки галузевих нововведень до видання»).

4. Стисла інформація про найбільш вагомі наукові досягнення кафедри за 2008 рік (обсягом до 0,5 аркуша) – 2 примірника.

5. Інформація про впровадження результатів наукових досліджень, які ввійшли до попередніх випусків Реєстрів галузевих нововведень (клінічна, економічна, соціальна ефективність, приклади позитивного впливу на показники здоров’я населення та діяльності установ практичної охорони здоров’я).
6. Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2008 р. за формою (у двох примірниках):

Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники) 

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник) 

Відомості про НОУ-ХАУ 

Відомості про об'єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори) 

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат) 

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, шифр, строки завершення, джерела фінансування) Примітка: окремо виділити перелік одержаних охоронних документів на об’єкти промислової власності отримані в результаті НДР, що виконувались за бюджетні кошти.
7. Інформація про підготовку наукових кадрів:

Кількісні показники виконання дисертацій

Дисертації

Продовжують виконувати

Початок у 2008 році

Захищені у 2008 році

Затверджено ВАК України

Знаходяться на розгляді у ВАК України

Подано до спецрад

Заборгованість

Продовжують виконувати

Завершують у 2009 р

Згідно з планом

Поза планом


Згідно з планом

Поза планом

Докторські


Кандидатські


Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми, шифр спеціальності

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця
Перелік затверджених ВАК у 2008 р. дисертаційних робіт

№ з/п

ПІБ

Назва теми, шифр спеціальності

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця
Перелік дисертаційних робіт, що знаходяться на розгляді в Спеціалізованих вчених радах

№ з/п

ПІБ

Назва теми, шифр спеціальності

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця
Боржники за дисертаційними роботами

№ з/п

ПІБ

Назва теми, шифр спеціальності

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця
Примітка: Якщо немає даних, то вписати – немає.
8. Список надрукованих за 2008 р. наукових праць кафедри в 2-х прим. (за наведеною формою).

Номер п/п

Назва праці

Вид видання (монографія, стаття, тези)

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

Кількість сторінок

Прізвища всіх авторів (співавторів)Порядок формування списку:

 • Монографії

 • Статті

 • Тези

 • Методичні рекомендації

 • Інформаційні листи

8.1. Підписаний список надрукованих за 2008 р. наукових праць окремо кожним співробітником в 2-х прим.

В науковий відділ надається один примірник всіх видань, які були надруковані в 2008 р. (крім статей та тез).
9. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

Інформація про стажування за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

ТерміниІнформація про участь у зарубіжних форумах

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни
Інформація про членство в іноземних організаціях

№ з/п

ПІБ

Назва організації, асоціації тощо

Статус членства

Термін
Інформація виконання міжнародних програм, сумісних наукових досліджень,

наукових проектів за грантами тощо

№ з/п

ПІБ

Назва програми

Мета

Термін виконання

Джерела та обсяг фінансування

Примітки


10.Отримані співробітниками нагороди, премії, звання (державні, громадські) (перелічити).
11. Індивідуальні звіти НДР всіх виконавців теми (включаючи аспірантів, магістрантів) за формою:

Індивідуальний звіт про наукову роботу виконавця за 2008 рік

 1. Виконавець_____________________________________________________

 2. Кафедра________________________________________________________

 3. Назва (комплексної) теми, фрагмента__________________________________________

 4. Використання: а/. апаратури і устаткування________ б/. реактиви _______

Особисто

В співавторстві

5. Одержано патентів (деклараційних патентів)

____________

____________

6. Одержано свідоцтв на рацпропозиції

____________

_____________

7. Опубліковано метод. рекомендацій

____________

____________

8. Опубліковано інформ. Листків

____________

____________

9. Впроваджено способів діагностики (акти впровадження)

____________

____________

10. Впроваджено способів профілактики (акти впровадження)

____________

____________

11. Впроваджено способів лікування (акти впровадження)

____________

____________

12. Зареєстровано нововведень в Реєстрі МОЗ

____________

____________

13. Направлено наукових праць до друку:

Особисто

в співавторстві

14. Опубліковано наукових праць:

Особисто

в співавторстві


15. Виступили на наукових форумах (де, яких конкретно), місто назва форума____________________________________________________________

16. Короткий реферат виконаного фрагменту наукової теми.
Підпис виконавця________ Підпис керівника теми___________
12. Заявка на підготовку в 2009 році докторантів, аспірантів, магістрантів, клінічних ординаторів з вихідними даними кандидатур.
13.Основні показники наукової діяльності кафедри

п/п

Показник

КількістьМонографії


Статті в центральній пресі


Статті в збірках


Публікації тез


Методичні рекомендації


Інформаційні листи


Заявок на винахід


Авторських свідоцтв


Рац. Пропозицій


Участь у роботі конгресів, з’їздів та конференцій


Участь у виставках


Подано до захисту дисертацій:

 • докторських

 • кандидатських


Затверджено дисертацій:

 • докторських

 • кандидатських


Членів СНТ


Представлено доповідей студентами


Опубліковано статей студентами разом із співробітниками

14. Заявку на участь співробітників кафедри в роботі підсумкової (за 2008 рік) наукової конференції професорсько-викладацького складу за формою:


№ п/п

Вчене звання та науковий ступінь

Ініціали, прізвище

Назва доповіді

Примітка: - назви доповідей, що приймали участь в попередніх конференціях (2-3 роки) не подавати;

- в заявку слід включити також доповіді всіх здобувачів дисертацій.
15.Заявку на проведення в 2010 році Міжнародних, Всеукраїнських конференцій.
16. Заявку на кількість тварин, необхідних на рік для наукового та навчального процесів на кафедрі за формою:

Назва тварин

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Примітка: чисельник – для наукової роботи, знаменник для навчального процесу.
16. Звіт про творче співробітництво (згідно укладених раніше договорів) з іншими установами та копії нових договорів, укладених в 2008 р.
17. Пропозиції щодо покращання наукової роботи в університеті.
Додатки:

 1. Рецензії на звіт від 3-х рецензентів (по 1 прим.).

 2. Звіт про патентно-інформаційне дослідження на перехідних етапах та при завершенні (файл – «Звіт про патентно-інформаційне дослідження»).

 3. Облікова картка (3 прим.) на завершену в 2008 р. НДР. (файл – «Облікова картка на завершену НДР»).).

 4. Витяг з протоколу засідання кафедри з обговорення звіту НДР і планування на наступний рік (для перехідних).

 5. Для закінчених НДР – список надрукованих праць за темою за весь термін її виконання.

 6. Довідка про метрологічне забезпечення. (файл – «Довідка про метрологічне забезпечення»).

Схожі:

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008 iconВиконання плану роботи за 2007-2008 навчальний рік Викладачі кафедри проводили заняття з усіх дисциплін згідно розкладу
Звіт кафедри української та іноземних мов про виконання плану роботи за 2007-2008 навчальний рік
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008 iconЗвіт про фінансові результати за 2008 рік, звіт про власний капітал за 2008 рік, звіт про рух грошових коштів за 2008 рік, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Відповідальність управлінського персоналу
Ця річна фінансова звітність включає баланс станом на 31 грудня 2008 року, звіт про фінансові результати за 2008 рік, звіт про власний...
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008 iconЗ в і т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008 iconЗвіт кафедри англійської мови Заліковий рік: 2004 Чисельність співробітників кафедри 33 № п/п Бібліографічний перелік публікацій Кількість сторінок Друкованих
Практикум з інтерпретації англомовного худож­нього тексту. Частина І: Навчальний посібник / Укл.: І. М. Микитюк. Чернівці: Рута,...
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008 iconЗвіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
Захищено кандидатську дисертацію — Розвадовський А. Ф. „Забезпечення ефективного використання енергії електромагнітного поля ліній...
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008 iconПлан роботи кафедри фоет по ндрс на 2007-2008 навчальний рік
Оновлення web-сайта лабораторії „Електроніка-Оріон” для ефективної співпраці студентів І викладачів кафедри до кінця 2006 року
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008 iconЗвіт про фінансові результати за 2008 рік, консолідований звіт про власний капітал за 2008 рік, консолідований звіт про рух грошових коштів за 2008 рік, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки
Міжнародної федерації бухгалтерів. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської...
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008 iconМіжнародні конференції, проведені колективом кафедри
Ужгородського національного університету за ініціативою Бізнес-центру (директор професор Н. Ю. Кубіній) і кафедри економіки, менеджменту...
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008 iconДуховий оркестр кафедри
України, що послужило основою для створення духового оркестру кафедри. Очолив оркестр завідувач новоствореної кафедри, випускник...
Звіт про наукову діяльність кафедри за 2008 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2008 iconЗвіт про власний капітал за 2008 рік, звіт про рух грошових коштів за 2008 рік, аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2008 рік
Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Ці стандарти вимагають від нас дотримання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка