Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету
93.92 Kb.
НазваТематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету
Дата конвертації13.12.2012
Розмір93.92 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Теми семінарських занять
Список літератури
Заняття 3. КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ (2 години)
Список літературиТематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету

Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів

філологічного факультету
п\п

Теми

Всього

З них

Форми контролю


лекцій

Семінарів

Сам. робіт
1.

Філософія, її походження, проблематика та функції

4

2

2
усна,

індивідуальна

2.

Філософія стародавнього Світу: основні напрямки, школи, тенденції

6

4

2

6

усна групова

3.

Історичний розвиток світової філософії

10

8

2

18

письмова фронтальна

4.

Українська філософія у контексті світової філософії

6

2

2

6

І модульно-рейтинговий контроль

5.

Проблема буття у філософії: від античності до сучасності

6

4

2

6

усна групова

6.

Проблема свідомості у філософській думці

6

2

2

6

усна,

індивідуальна

7.

Проблема пізнання, самопізнання та рефлексії у філософії

6

2

2

6

письмова диферент.

8.

Людина та історичний процес у філософських вимірах

8

4

2

12

усна,

індивідуальна

9

Філософська антропологія як квінтесенція людинознавства

2

4ІІ модульно-рейтинговий контроль
Усього

108

32

16

60


ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ (2 години )

План

1. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу. Структура світогляду

2. Історичні типи світогляду.

3. Філософія як форма світогляду, її особливості.

4. Принципи історичної типології філософії. Функції філософії та її значення в суспільстві.
Список літератури

 1. Библер В.С. Что есть философия? // Вопросы философ ии. – 1995. – №1.

 2. Бобков А. Современные подходы к пониманию мировоззрения. -www.academyrh.info/html/ref/20050312.htm

 3. Вернадський В. О научном мировоззрении. //На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и мировоззрение. – М.,1990.- С.180-203.

 4. Бердяев Н. Воля к жизни и воля к культуре//На переломе: Филос.дискуссии 20-х годов:Философия и мировоззрение.-М.,Политиздат,1990.-С.73-83..

 5. Чанышев А. Философия как высший вид мировоззрения // Курс лекций по древней философии. -М., 1990.

 6. Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Вопросы философии. – 1993. – № 8. – С. 113–123.

 7. Ортега-и-Гассет Что такое философия? М.,Политиздат,1990

 8. Делёз Ж Что такое философия? – Москва Издательство -АЛЕТЕИЯ-, Санкт-Петербург , 1998

 9. Философия. Основные идеи и принципы: очерк Приглашение к философии/ Под общ. ред. А. И. Ракитова.— 2-е изд., переработ, и доп.— М.: Политиздат, 1990.— 368 с.

 10. Малиновский Б. Магия наука религия .– М. Рефл-бук, 1998


Заняття 2. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ (2 години )

План


1. Виникнення філософії у Греції. Перші філософські школи та філософи.

2. Філософія класичної Греції. Філософські школи Платона та Аристотеля..

3. Основні філософські школи в добу еллінізму.


Список літератури


 1. Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т. 1. – Ч. 1.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия: Учебное пособие. – М., 1976.

 3. Мамардашливили М. Лекции по античной философии. – М., 1967.

 4. Гайденко П. История греческой философии – М.: Наука, 1980.

 5. Стретерн, П.. Аристотель за 90 минут. М.: Астрель: ACT, 2005.

 6. Стретерн, П.. Платон за 90 минут. М.: Астрель: ACT, 2007.

 7. Рассел Б. История западной философии – М., 1981. кн. 1

 8. Стретерн, П.. Сократ за 90 минут. М.: Астрель: ACT, 2005.

 9. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней. – М., 1981.Заняття 3. КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ (2 години)План

1. Зміст класичної німецької філософії та її значення для світової філософії.

2. Теоретична і “практична” філософія І. Канта.

3. Діалектичний метод і філософська система Г. Гегеля.

4. Антропологічний матеріалізм і атеїзм Л. Фейєрбаха.
Список літератури

 1. Антология мировой философии. В 4 т. – М., 1970. – Т. 3.

 2. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – M., 1972.

 3. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

 4. Гайденко П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000.

 5. Гулыга А.В. «Гегель» – М: Молодая гвардия, 1970. – ЖЗЛ

 6. Гулыга А.В. «Кант» – М: Молодая гвардия, 1977. – ЖЗЛ.

 7. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. - М.: Республика, 2004.

 8. Фейербах Л. «Сущность христианства». –М: Мысль, 1965.

 9. Стретерн, П.. Гегель за 90 минут. М.: Астрель: ACT, 2006.

 10. Стретерн, П.. Кант за 90 минут. М.: Астрель: ACT, 2004.


Заняття 4. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (2 години)

План

1. Філософські ідеї Г.С. Сковороди.

2. Релігійно-ідеалістична філософія в Україні ХІХ ст.

3. Філософські, соціологічні та антропологічні ідеї українських мислителів кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Список літератури

 1. Огородник. І, Русин М. Українська філософія в іменах. – К., 1997.

 2. Басе І.І., Каспарук Л.Н. Іван Франко. – К., 1983.

 3. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

 4. Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич, 1992.

 5. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

 6. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. – К., 1970.

 7. Історія філософія України: Хрестоматія. Навч. посіб. /Упоряд. М.Ф.Тарасенко та ін. – К., 1994.

 8. Огієнко І.Українська культура. – К. 1991.

 9. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій: Навч. посібн. – К., 1999.

 10. Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.

 11. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

 12. Сковорода Григорій. Повне зібр. творів: У 2 т. – К., 1973.

 13. Україна: філософський спадок століть. Хроніка-2000: В 2 т. – К., 2000.

 14. Философская мысль в Киеве: Историко-философский очерк /Под ред. В.И. Шинкарука. – К.,1982 .

 15. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

 16. Юркевич П.Д. Философские произведения. – М., 1990.

 17. Юркевич П.Д. Вибране. – К., 1993.


Заняття 5. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ. БУТТЯ. МАТЕРІЯ. ВСЕСВІТ. (2 години)
План

1. Еволюція уявлень про буття у філософії. Філософське розуміння буття.

2. Поняття матерії в історії філософської думки. Матерія як об’єктивна реальність.

3. Атрибути матерії: а)рух; б)простір і час..

4. Поняття і співвідношення діалектики і метафізики. Закони діалектики: а)закон взаємного переходу кількісних і якісних змін; б) закон єдності і боротьби протилежностей;тв)закон заперечення заперечення.
Список літератури

 1. Головаха Е.И., Коник А.А. Психологическое время личности. – К., 1984.

 2. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986.

 3. Дышлевый П.С., Яценко Л.В. Что такое научная картина мира.-М.,1964.

 4. Мамлев Ю.В. Судьба бытия //Вопросы философии. – 1993. – № 11.

 5. Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. – М., 1987.


Заняття 6. ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ (2 години)
План

1. Поняття свідомості в історії філософської думки.

2. Еволюція форм відображення і становлення свідомості.

3.Суспільно-історична природа свідомості.

4.Структура свідомості і її функції.

Список літератури


 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник для вузов. – М., 1996.

 2. Введение в философию: Учебник для высших учебных заведений. В 2 ч. / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – Ч. 1.

 3. Гельвеций К.А. О человеке // Соч.: В 2 т. – М., 1974. – Т. 2.

 4. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1998.

 5. Савельєва М.Ю. Введение в метатеорию сознания. – К., 2002.

 6. Скворцов Л.В. Культура самосознания. Человек в поисках истины свого бытия. – М., 1989.

 7. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972.

 8. Спиркин А.Г. Философия. – М., 1999.

 9. Успенский П.Д. В поисках чудесного. – СПб., 1991.

 10. Философия: энциклопедический словарь. – М., 1997.

 11. Философская энциклопедия: В 5-ти т. – М., 1960-1970.

 12. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник / І. В. Бичко , В. Г. Табачковський. та ін. – К., 1994.

 13. Філософська енциклопедія / Ін-т філософії НАН України. – К., 2002.

 14. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989.

 15. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

 16. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993.

 17. Юнг К.-Г. Архетип и символ. – М., 1991.


Заняття 7. ГНОСЕОЛОГІЧНА І МЕТОДОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ

ФІЛОСОФІЇ (2 години)
План

1. Основні гносеологічні принципи. Об’єкт і суб’єкт пізнання. Пізнання і практика.

2. Чуттєве і раціональне в пізнанні. Форми чуттєвого і раціонального пізнання.

3. Філософське вчення про істину та її критерії.

4. Поняття методу, методології, методики.
Список літератури

 1. Андрос Е.И. Истина как проблема познания и мировоззрения. – К., 1984.

 2. Голдстейн М.Й., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. – М., 1984

 3. Границы науки: о возможности альтернативных моделей познания. – М., 1991.

 4. Диалектика познания. – Л., 1988.

 5. Загадки человеческого понимания. – М., 1991.

 6. Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.

 7. Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. – М., 1994.

 8. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1997.

 9. Нарский И.С. Современные проблемы теории познания. – М., 1988.

 10. Петрешенко В. Епістемологія як філософська теорія знання. – Львів, 2000.

 11. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

 12. Рассел Б. Человеческое познание. – К.,1997.

 13. Современные теории познания. – М., 1992.

 14. Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. – СПб., 1995

 15. Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії. – К., 1993.

 16. Ярошовець В.І. Людина в системі пізнання. – К., 1996.Заняття 8. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ. ЛЮДИНА ТА ІСТОРИЧНИЙ

ПРОЦЕС (2 години)
План

1. Історія суспільства у філософсько-ідеалістичному вимірі.

2. Сутність матеріалістичного розуміння історії.

3. Вчення К. Маркса про комунізм.
Список літератури

 1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – К., 1996.

 2. Барулин В.С. Социальная философия. – М., 1993. – Ч.І, ІІ.

 3. Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. – К., 2000.

 4. Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. – М., 1989-1991.

 5. Локк Дж. Сочинения: В 3-х т. – М., 1985-1988.

 6. Маркс К. Енгельс Ф. До критики політичної економії. Передмова: – Твори. – Т. 13.

 7. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії – Твори. – Т. 3.

 8. Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1981.

 9. Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця. – К., 1989.

 10. Платонов С. После коммунизма. – М., 1990.

 11. Социальная философия. Учебник / Под ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. – К.; Харків, 2002.

 12. Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного. – К., 1999.

 13. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993.

 14. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.
Схожі:

Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету iconКалендарно-тематичний план лекцій
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету iconТематичний план лекцій з фармацевтичної хімії для студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю "Фармація", освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр
Тематичний план лекцій з фармацевтичної хімії для студентів фармацевтичного факультету
Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету iconОртопедична стоматологія
Тематичний план практичних занять з дисципліни "ортопедична стоматологія" для студентів 2 курсу стоматологічного факультету
Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету icon«Затверджую» декан стоматологічного факультету доц. Бугерчук О. В
Календарно-тематичний план практичних занать з фтизіатрії для студентів 4 курсу стоматологічного факультету
Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету iconТема лекції
Тематичний план лекцій з патоморфології для студентів стоматологічного факультету
Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету iconТематичний план лекцій з педіатрії для студентів 4 курсу медичного факультету на 2013 рік

Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету iconТематичний план лекцій з педіатрії для студентів 5 курсу медичного факультету на 2013 рік

Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету icon«Затверджую» Декан медичного факультету
Тематичний план практичних занять з «Медсестринства в хірургії» для студентів ІV курсу медсестринського відділення медичного факультету...
Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету icon«Затверджую» Декан медичного факультету
Тематичний план практичних занять з «Медсестринства в хірургії» для студентів ІІІ курсу медсестринського відділення медичного факультету...
Тематичний план з дисципліни “Філософія” для студентів філологічного факультету iconТематичний план лекцій з фармакогнозії для студентів III курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю
Для студентів III курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «фармацевт-бакалавр» (заочна форма навчання)
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка