Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Національний фармацевтичний університет
0.56 Mb.
НазваНаціональний фармацевтичний університет
Сторінка1/5
Дата конвертації14.12.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
Зміст
Науковий керівник
Хворост ольга павлівна
Тернинко інна іванівна
Загальна характеристика роботи
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Мета і задачі дослідження.
Об’єкт дослідження
Предмет дослідження
Методи дослідження
Наукова новизна одержаних результатів.
Практичне значення отриманих результатів.
Особистий внесок здобувача.
Апробація результатів дисертації.
Обсяг і структура дисертації.
Дослідження хімічного складу сировини Armeniaca vulgaris Lam. Виділення біологічно активних сполук, ідентифікація та встановленн
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Пузак Ольга Анатоліївна

УДК: 615.276:615.322:582.734.6:581.45:581.47:615.451.16
ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СИРОВИНИ ARMENIACA VULGARIS LAM.


15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2012
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я УкраїниНауковий керівник:

доктор фармацевтичних наук, професор

Кисличенко Вікторія Сергіївна

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри хімії природних сполукОфіційні опоненти:

доктор фармацевтичних наук, професор

ХВОРОСТ ОЛЬГА ПАВЛІВНА

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри фармакогнозії


кандидат фармацевтичних наук, доцент
ТЕРНИНКО ІННА ІВАНІВНА
Луганський державний медичний університет

доцент кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії

Захист відбудеться «1» червня 2012 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розісланий «27» квітня 2012 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

професор В.А. Георгіянц

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За допомогою сучасних досліджень встановлено в етіології та патогенезі захворювань нервової, серцево-судинної, ендокринної, сечостатевої систем, в розвитку запальних та онкологічних процесів важливе місце займає окиснюваний стрес. Застосування природних антиоксидантів у профілактиці та комплексному лікуванні різних патологій дає можливість досягнення більшого куративного ефекту завдяки впливу на основні фактори пошкодження, гальмуванню вільно-радикальних реакцій в поєднанні з м’якою дією на організм людини і низькою токсичністю. Тому актуальним є пошук нових високоактивних природних антиоксидантів.

У зв’язку з цим перспективним об’єктом дослідження є абрикос звичайний (Аrmeniaca vulgaris Lam.) родини розові (Rosaceae), який широко культивується в Україні. Плоди цієї плодово-ягідної рослини широко використовуються в дієтології та медицині для профілактики та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи. Вони входять до складу багатьох закордонних дієтичних добавок («Вегетабс», «Абрикос Крио», «Гепароз», «Априкотабс»). Листя абрикосу в народній медицині рекомендуються для зовнішнього застосування при запальних процесах.

Листя абрикосу в Україні є неофіцінальною сировиною, за даними літератури хімічний склад їх недостатньо вивчений. Саме тому перспективним є фармакогностичне вивчення сировини абрикосу звичайного, створення фітозасобів на її основі та розробка методик контролю якості (МКЯ) на лікарську рослинну сировину і фітозасоби.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом проблемної комісії «Фармація» МОЗ та АМН України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Національного фармацевтичного університету «Фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження» (номер державної реєстрації 0103U000476).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було комплексне фармакогностичне вивчення сировини абрикоса звичайного (Armeniaca vulgaris Lam. ), розробка фітозасобів на його основі, а також стандартизація лікарської рослинної сировини та лікарських засобів.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

 • провести інформаційний пошук, критичний аналіз сучасного стану досліджень за темою дисертаційної роботи;

 • провести попередні фітохімічні дослідження якісного складу листя та плодів абрикоса звичайного деяких сортів;

 • виділити в індивідуальному стані біологічно активні речовини (БАР) і встановити їх структуру;

 • визначити кількісний вміст основних груп БАР у різних видах сировини абрикоса звичайного та фітозасобах;

 • визначити технологічні параметри сировини, обрати основні критерії стандартизації досліджуваної сировини та фітозасобів;

 • визначити оптимальні умови одержання та стандартизації екстракту з листя абрикоса звичайного;

 • розробити проекти методик контролю якості (МКЯ) на рослинну сировину та субстанції з сировини абрикоса звичайного;

 • підтвердити перспективність створення нових лікарських засобів з сировини, що вивчалася, шляхом визначення фармакологічної активності субстанцій.

Об’єкт дослідження: фармакогностичне вивчення листя, плодів та дослідження екстрактів з сировини абрикоса звичайного сортів Ананасний (ранньостиглий), Форум (середньостиглий), Консервний пізній (пізньостиглий).

Предмет дослідження: виявлення, виділення та встановлення структури БАР листя і плодів абрикоса звичайного, визначення вмісту основних груп БАР, розробка складу та стандартизація фітозасобів, вивчення їх фармакологічної активності.

Методи дослідження: якісний склад вивчали за допомогою загальноприйнятих якісних реакцій, а також за методами тонкошарової (ТШХ), паперової (ПХ) хроматографії та інструментальними методами. Кількісний вміст БАР визначали методом газової (ГХ) і газорідинної (ГРХ) хроматографії, мас-спектрометрії, хромато-мас-спектрометрії, титриметрії, фотоколориметрії, спектрофотометрії, гравіметрії. Для розділення БАР використовували адсорбційну хроматографію на поліаміді, целюлозі, силікагелі, препаративну ПХ і ТШХ, дробну кристалізацію. Хімічну будову виділених сполук встановлювали на основі їх хімічних перетворень, даних УФ-, ІЧ- та ПМР-спектрів в порівнянні з референс-зразками, за температурою плавлення. Елементний склад вивчали атомно-емісійною спектроскопією, амінокислотний склад – за допомогою амінокислотного аналізатора. Анатомічну будову листя встановлювали за допомогою мікроскопу Біолам. Фармакологічні дослідження проводили in vitro та in vivo. Обробку результатів експериментальних даних проводили статистичними методами з використанням персонального комп’ютера з допомогою програми Microsoft Exel 7.0.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне фітохімічне вивчення БАР листя абрикоса звичайного сортів Ананасний, Форум, Консервний пізній та проведено порівняльний аналіз вмісту БАР листя та плодів абрикоса звичайного сортів, що вивчались. В сировині встановлено загальноприйнятими якісними реакціями вміст вуглеводів, амінокислот, жирних кислот, органічних та гідроксикоричних кислот, флавоноїдів, дубильних речовин, каротиноїдів, хлорофілів (в листі).

З листя та плодів абрикоса звичайного сортів Ананасний, Форум, Консервний пізній в індивідуальному стані виділено 24 сполуки: 3 похідні бензойної кислоти, 4 похідних коричної кислоти, 9 флавоноїдів, 2 кумарини, 2 речовини тритерпенової природи, 2 речовини стероїдної природи та 2 хлорофіли. На основі фізико-хімічних властивостей одержаних речовин та продуктів їх хімічних перетворень, даних УФ-, ІЧ-, ПМР-спектроскопії, порівняння з референт-зразками встановлено їх структуру. Вперше з листя абрикоса було виділено ціанідин, ціанідин-3-О-глюкозид, β-ситостерин-3-О-глюкозид.

Вперше для листя абрикоса звичайного визначено кількісний вміст 20 макро- та мікроелементів; 15 жирних кислот; 17 амінокислот; а також отримані ліпофільні фракції, фракції полісахаридів та визначено їх вміст. Вперше вивчено мономерний склад водорозчинних полісахаридних комплексів з листя абрикоса звичайного.

Вперше методом газової хроматографії у листі абрикоса було ідентифіковано та встановлено кількісний вміст 30 сполук, серед яких переважали органічні кислоти та речовини фенольної природи.

Визначено кількісний вміст полісахаридів, гідроксикоричних кислот, флавоноїдів, суми окиснюваних фенолів, органічних кислот, вітамінів В1, В2, РР, Е у листі досліджуваних сортів.

Вперше одержано сухий екстракт з листя абрикоса звичайного, для якого було доведено антиоксидантну та протизапальну активність.

Новизна досліджень підтверджена патентом України на винахід № 91287 від 12.07.2010 “Спосіб одержання засобу з протизапальною та антиоксидантною дією”.

Практичне значення отриманих результатів. Впроваджено у виробництво добавку дієтичну з плодів абрикоса звичайного серії «ЮВЕТ» «Фруктова з абрикосів», визначено параметри її стандартизації та розроблено технічні умови ТУ У 15.8-35477619-001:2008 (виробник – ПП «Порошкова галузь України»). Розроблено параметри стандартизації та проекти МКЯ на сировину “Абрикоса звичайного листя” та “Екстракт з листя абрикоса звичайного сухий ”.

Результати досліджень сировини абрикоса звичайного впроваджено у навчальний процес: кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації при Національному фармацевтичному університеті; кафедри фармакогнозії з курсом ботаніки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського; кафедри фармакогнозії і ботаніки Запорізького державного медичного університету; кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Луганського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Безпосередньо автором здійснено:

 • інформаційний пошук та аналіз літературних даних за темою дисертаційної роботи;

 • встановлено наявність і визначено кількісний вміст основних груп БАР: вільних та зв’язаних цукрів, зокрема полісахаридів, амінокислот, макро- і мікроелементів, жирних кислот, фенольних сполук (гідроксикоричних кислот, антоціанів, флавоноїдів, дубильних речовин), органічних кислот, сапонінів, каротиноїдів, хлорофілів (в листі);

 • виділено, ідентифіковано та встановлено будову 24 сполук;

 • визначено основні анатомо-діагностичні ознаки сировини листя абрикоса звичайного;

 • запропоновано спосіб одержання та стандартизовано сухий екстракт з листя абрикоса звичайного;

 • розроблено проекти МКЯ на сировину “Абрикоса звичайного листя” та “Екстракт з листя абрикоса звичайного сухий”;

 • визначено параметри її стандартизації та розроблено технічні умови ТУ У 15.8-35477619-001:2008 на продукт спеціальний харчовий – добавку дієтичну серії «ЮВЕТ» «Фруктова з абрикосів» (виробник – ПП «Порошкова галузь України»).

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-практичних конференціях різного рівня: научно-практическая конференция «Фармация из века в век» (Санкт-Петербург, 2008), «Всеукраїнський конгрес: Сьогодення та майбутнє фармації» (Харків, 2008), Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакогнозія ХХІ століття. Досягнення та перспективи», присвячена пам’яті к.ф.н., доцента М.І. Борисова (Харків, 2009), The 13th International Congress «Phytopharm 2009» (Бонн, Німеччина, 2009), «Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 1000-летию г. Ярославля», (Ярославль, 2010), VII Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація України. Погляд у майбутнє» (Харків, 2010).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць, в тому числі 6 статей у фахових наукових виданнях, 7 тез доповідей та 1 патент України на винахід.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 193 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, трьох розділів експериментальних досліджень, загальних висновків, 8 додатків, списку використаних джерел літератури. Обсяг основного тексту складає 130 сторінок. Робота ілюстрована 24 рисунками та 35 таблицями. Список використаних джерел включає 232 найменувань, з них 144 кирилицею та 88 латиною.
основний зміст роботи
Ботанічна характеристика, хімічний склад, застосування в медицині та народному господарстві абрикоса звичайного (огляд літератури). В огляді літератури наведено ботанічну характеристику, особливості культивування, дані про хімічний склад, застосування в медицині та народному господарстві сировини найбільш поширеного з роду Armeniaca виду Armeniaca vulgaris Lam. абрикоса звичайного.

Проведений аналіз літературних даних свідчив про перспективність абрикоса звичайного як рослини, що адаптована до кліматичних умов і культивується по всій території України з давніх часів як плодово-ягідна, має достатню відновлювану сировинну базу, проявляє різноманітну фармакологічну дію, але вивчена недостатньо, особливо листя абрикоса звичайного. Саме тому актуальним є комплексне фармакогностичне вивчення сировини абрикосу звичайного, створення фітозасобів на їх основі та розробка МКЯ на лікарську рослинну сировину і фітозасоби.

Дослідження хімічного складу сировини Armeniaca vulgaris Lam. Виділення біологічно активних сполук, ідентифікація та встановлення їх структури. Об’єктами дослідження були листя, плоди та екстракти з досліджуваної сировини абрикоса звичайного сортів Ананасний (ранньостиглий), Форум (середньостиглий), Консервний пізній (пізньостиглий). Сировина була зібрана у 2007-2010 роках у плодово-ягідних господарствах Харківської області та використовувалася для проведення досліджень.

Першим етапом нашої роботи було проведення вивчення якісного складу БАР в листі та плодах абрикоса звичайного. Нами було встановлено наявність в сировині вуглеводів, амінокислот, фенольних сполук, органічних кислот, сапонінів, хлорофілів та каротиноїдів.

З метою комплексного вивчення рослинної сировини одержано та досліджено ліпофільної фракції. Для вивчення їх якісного складу було застосовано тривимірну флуоресцентну спектроскопію (рис. 1).
  1   2   3   4   5

Схожі:

Національний фармацевтичний університет iconНаціональний фармацевтичний університет
Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей екстракту з чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної
Національний фармацевтичний університет iconНаціональний фармацевтичний університет
Розробка та валідація методик контролю якості екстемпоральних лікарських форм на основі
Національний фармацевтичний університет iconНаціональний фармацевтичний університет
Цитокінзалежні механізми імунопротекторної дії адаптогенів рослинного походження в умовах експериментального стресу
Національний фармацевтичний університет iconНаціональний фармацевтичний університет барнатович світлана василівна
Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах
Національний фармацевтичний університет iconНаціональний фармацевтичний університет алтухов олександрович
Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони
Національний фармацевтичний університет iconНаціональний фармацевтичний університет
...
Національний фармацевтичний університет iconНаціональний фармацевтичний університет напраснікова ганна сергіївна
Розробка методик контролю якості засобу противірусної дії «імуно-вірал з вітаміном с»
Національний фармацевтичний університет iconАвторефераты профессионально, недорого. Міністерство охорони здоров’я національний фармацевтичний університет
Фітохімічне вивчення представників роду sambucus І розробка на їх основі лікарських засобів
Національний фармацевтичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни національний фармацевтичний університет
...
Національний фармацевтичний університет iconНаціональний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна
Робота виконана на кафедрі біології, фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка