Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Диференційованість елементарних функцій
75.98 Kb.
НазваДиференційованість елементарних функцій
Дата конвертації14.10.2012
Розмір75.98 Kb.
ТипДокументы

§4. Диференційованість елементарних функцій


У попередньому параграфі розглянуто правила обчислення похідних для функцій однієї змінної. Вони дозволяють знаходити похідні будь-яких елементарних функцій.

Доведемо, що всі основні елементарні функції (за винятком ) диференційовані на своїх областях визначення, причому виконуються формули, які запишемо в окрему так звану таблицю похідних:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .

 5. .

 6. .

 7. .

 8. .

 9. .

 10. .

 11. .

 12. .

Доведення 1. Нехай на деякому проміжку Х задано сталу функцію . Тоді для довільних точок і маємо і . Отже, , а тому і і .

Для скорочення доведення подальших формул подаємо їх у конспективному вигляді.

2.

(враховано формулу (3) гл.5, §7).

3.

(враховано формулу (2) гл. 5, §7). Зокрема, при отримаємо .

4.

(враховано формулу (1) гл. 5, §7). Зокрема, при отримаємо.

5.

(враховано першу важливу границю (гл.5 §5) і неперервність функції ).

6. Для знаходження похідної функції представимо її у вигляді і розглянемо як складну функцію: , . Тоді і . Отже, , так що .

7. За правилом диференціювання частки маємо8. Аналогічно доводиться, що .

9. Функція є оберненою до функції , причому похідна при не дорівнює нулю. А тому за правилом диференціювання оберненої функції(Перед коренем обрано знак плюс, оскільки при ).

Отже,10. Аналогічно доводиться, що11. Функція є оберненою до функції , причому похідна при не дорівнює нулю. А тому за правилом диференціювання оберненої функціїОтже, .

12. Аналогічно доводиться, що

.

На закінчення наведемо формулу диференціювання показниково-ступеневої функції , де і - диференційовані функції.

За правилом диференціювання складної функції маємо

,

так що .

Підкреслимо ще раз, що таблиця похідних разом з правилами диференціювання складають основу диференціального числення. Користуючись ними, можна знайти похідні від функцій, які утворені за допомогою арифметичних операцій та суперпозицій над основними елементарними функціями, тобто перейти від будь-яких елементарних функцій, знову до елементарних. Отже, операція диференціювання не виводить з класу елементарних функцій.

§5. Похідні вищих порядків


Нехай функція має похідну на проміжку Х. Якщо в точці похідна , в свою чергу, диференційована, то її похідну називають похідною другого порядку або другою похідною функції в точці і позначають одним із символів .

Визначення 1. Нехай функція має на проміжку Х похідні . Якщо в точці існує похідна функції , то її називають похідною n-го порядку функції в точці і позначають одним із символів , .

Отже, якщо функція має в точці х похідні до n-го порядку включно, то .

Визначення 2. Функція , яка має на деякому проміжку Х похідні до n-го порядку включно, називається n разів диференційованою на Х. Функція, яка має на Х похідні всіх порядків, називається нескінченно диференційованою на Х.

З визначення 1 безпосередньо випливає, що

,

де і - довільні сталі, а і - n разів диференційовані функції.

У загальному випадку для обчислення похідної вищого порядку потрібно попередньо знайти похідні всіх нижчих порядків. В окремих випадках вдається встановити загальний вираз для похідної n-го порядку.

Знайти похідну n-го порядку функції . Маємо послідовноЗокрема, при маємо , а при відповідно , де символом позначено добуток натуральних чисел, які не перевищують n і мають з n однакову парність (наприклад, ).

Для виразу має місце формула: . Зокрема, при маємоа при відповідноЗнайти похідну n-го порядку функції . Враховуючи, що , матимемоЗнайти похідну n-го порядку функції . Маємо послідовноЗокрема, якщо , то .

Знайти похідну n-го порядку функції . Маємо послідовноУ загальному випадку, як неважко бачити,Цілком аналогічно


§ 6. Диференціал функції


Нехай функція диференційована в точці х, тобто існує границяЗгідно з теоремою 2 (гл. 5, §1) для всіх значень з досить малого околу точки х маємо рівністьде при . Звідсиде - нескінченно мала вищого порядку порівняно з .

Зауваження. Якщо, навпаки, в точці х для приросту функції має місце рівністьде - стала, то функція - диференційована в точці х і .

Дійсно, з останньої формулиВизначення. Диференціалом функції точці х називається головна, лінійна відносно частина приросту функції в цій точціДиференціалом незалежної змінної х вважатимемо його приріст , тобто . Отже, .

Зауваження. З останньої формули випливає, що . Саме тому похідну часто позначають або і розуміють її як відношення двох диференціалів: диференціала функції до диференціала аргументу.

Оскільки , то

,

і при досить малих має місце формулаякою часто користуються при наближених обчисленнях.

Для з’ясування геометричного змісту диференціала знову звернемося до рис.45. З трикутника :

.

Таким чином, диференціал функції дорівнює приросту ординати дотичної до графіка функції в точці .

З правил диференціювання випливають правила обчислень диференціалів функцій:

а) ;

б) ;

в) .

Для ілюстрації доведемо останнє правило.

Нехай , тодіВстановимо формулу для диференціала складної функції , де і - диференційовані функції своїх аргументів, таким чином, вимоги теореми 2 (§3) виконані.

З одного боку, , де - незалежна змінна, а з іншого – в силу вищезгаданої теоремиде .

Отже, зовнішній вигляд диференціала функції зберігається і у випадку, коли є функцією, а не незалежною змінною.

Цю важливу властивість диференціала називають інваріантністю його форми. Її зручно використовувати для обчислення похідної функції, заданої параметрично.

Коротко зупинимося на такому способі завдання функції за допомогою двох функцій . Припустимо, що функція має обернену . Тоді, очевидно, у є деякою функцією від . Таким чином, пара функцій і визначають деяку функцію , задану параметрично. Допоміжна змінна при цьому називається параметром.

Припустимо, що функції і - диференційовані в кожній точці проміжку , причому при всіх . Враховуючи, що а , матимемо похідну від функції, заданої параметрично, у вигляді


§ 7. Диференціали вищих порядків


Нехай функція разів диференційована на проміжку Х. Тоді у кожній точці існує, зокрема, її диференціал , який надалі називатимемо також диференціалом першого порядку функції . Оскільки приріст аргументу величина стала, то є функцією однієї змінної х. Диференціал цієї функції називатимемо диференціалом другого порядку функції і будемо позначати або . Отже, за визначенням, .

Далі маємо
І, нарешті, якщо для функції означено диференціал -го порядку , то диференціалом n-го порядку функції називається диференціал першого порядку від диференціала -го порядку, тобтоЗа індукцією ясно, щоЗ останньої формули випливає, що при довільному nтобто похідну n-го порядку функції можна представити як відношення її диференціала n-го порядку до n-го ступеню диференціала аргументу.

Зауваження. Диференціали n-го порядку вже не мають властивості інваріантності форми. Дійсно, вже при , з одного боку, якщо - незалежна змінна, маємо . З іншого, для складної функції , де , маємоде

Оперуючи з диференціалами, зручно обчислювати похідні вищих порядків від функції, заданої параметрично за допомогою двох функцій .

Для конкретності зупинимося на випадку знаходження другої похідної , вважаючи функції і двічі диференційованими і .

Маємо послідовно іАле оскільки х – незалежна змінна, то , і томуОтже, остаточно
Схожі:

Диференційованість елементарних функцій iconПрограма мінімум. Поняття функції. Графіки елементарних функцій
Область визначення та область значень функції. Вміти визначати їх для всіх елементарних функцій
Диференційованість елементарних функцій icon5 Основні поняття Означення
Функціональні ряди необхідні для наближеного завдання довільних функцій сумою відомих елементарних функцій
Диференційованість елементарних функцій iconУрок 7 Тема уроку: Похідні елементарних функцій. Мета уроку
Мета уроку: формування знань учнів про похідну сталої функції, степеневої функції з цілим показником, тригономет­ричних функцій
Диференційованість елементарних функцій iconПравила диференціювання функцій. Похідні елементарних функцій. Похідна складної функції. Похідні вищих порядків. Диференціал функції та його геометричний зміст. Диференціал вищих порядків
Білетна програма іспиту з вищої математики для студентів I курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація”
Диференційованість елементарних функцій iconПрограма іспиту при вступі до аспірантури на 2012-2013 навчальний рік
Неперервні та рівномірно неперервні функції. Типи розривів. Неперервність елементарних функцій
Диференційованість елементарних функцій iconПрограма іспиту при вступі до аспірантури на 2012-2013 навчальний рік
Неперервні та рівномірно неперервні функції. Типи розривів. Неперервність елементарних функцій
Диференційованість елементарних функцій iconПрограма з основних нормативних курсів для комплексного державного іспиту зі статистики
Неперервні та рівномірно неперервні функції. Типи розривів. Неперервність елементарних функцій
Диференційованість елементарних функцій iconПрограма з основних нормативних курсів для комплексного державного іспиту з математики
Неперервні та рівномірно неперервні функції. Типи розривів. Неперервність елементарних функцій
Диференційованість елементарних функцій iconПрограма іспиту при вступі до аспірантури на 2012-2013 навчальний рік
Неперервні та рівномірно неперервні функції. Типи розривів. Неперервність елементарних функцій
Диференційованість елементарних функцій iconПрограма іспиту при вступі до аспірантури на 2012-2013 навчальний рік
Неперервні та рівномірно неперервні функції. Типи розривів. Неперервність елементарних функцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка