Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту)
66.05 Kb.
НазваУдк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту)
Дата конвертації24.03.2013
Розмір66.05 Kb.
ТипДокументы
УДК 622:658.32.002.

СКРИПКА В.М. (КІІ ДонНТУ)
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧИХ РЕЗЕРВІВ ТА СТИМУЛЮВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Розглянуто основні пропозиції по ефективному використанню матеріальних ресурсів та стимулюванню їх економного використання на вугільних підприємствах в сучасних умовах розвитку вуглевидобувної галузі України.
В ринкових умовах господарювання у всіх галузях промисловості поставлена задача посилення режиму економії матеріальних і енергетичних ресурсів, добитися задоволення приросту потреби в них за рахунок їх економії.

Підприємства вугільної промисловості, поставляючи паливо різним галузям народного господарства, самі є крупними споживачами електроенергії і палива. Вугільні шахти щорічно витрачають мільярди кВт-ч електроенергії, мільйони тонн умовного палива, мільйони м3 лісових кріпильних матеріалів, мільйони тонн металопрокату для кріпи гірських виробок і велику кількість інших матеріалів (рейок, труб, канатів, кабелів, металовиробів, змащувальних масел, дизельного палива та ін.). Витрати на матеріали – основний по величині елемент в собівартості видобутку вугілля. Зниження матеріальних витрат на шахті в середньому на 1% забезпечує отримання річної економії близько 2,5 млн. грн.

Активне рішення задач ресурсозберігання здійснюється у вугільній промисловості по наступних основних напрямах:

- забезпечення цільової спрямованості економічного розвитку на випередження зростання результатів виробництва в порівнянні з матеріальними витратами;

- створення і впровадження ресурсозберегаючої техніки і технології на всіх стадіях використання матеріальних ресурсів;

- вдосконалення нормативної бази і забезпечення високої обґрунтованості затверджуваних норму витрат матеріальних ресурсів;

- посилення економічних стимулів для колективів бригад і підприємств за ефективне використання матеріальних ресурсів.

Так наприклад по кожній конкретній шахті можна розробити план організаційно-технічних заходів по використанню внутрішньовиробничих резервів, який ґрунтується на результатах аналізу їх джерел і факторів, які впливають на техніко-економічні показники.

Під джерелами розуміють витрати, за рахунок економії яких можуть бути знижені витрати виробництва. Фактори – це техніко-економічні умови, під впливом яких змінюються ці витрати.

Основними джерелами зниження витрат виробництва і реалізації продукції на вугільному підприємстві є:

- зниження використання сировини, матеріалів, палива та енергії на 1 тону видобутку вугілля;

- зменшення розміру амортизаційних відрахувань, які приходяться на одиницю випуску продукції (поточної ставки);

- зниження витрат заробітної плати на одиницю продукції;

- зменшення адміністративних витрат;

- ліквідація непродуктивних витрат та втрат.

На економію ресурсів має сильний вплив велика кількість техніко-економічних факторів. В економічній практиці всі фактори об’єднуються у дві великі групи: внутрішньовиробничі (вдосконалення норм витрат матеріальних ресурсів, впровадження прогресивної технології, тощо) та позавиробничі (ціни на сировину, матеріали та обладнання, природні фактори та ін.).

Зменшення витрат сировини і матеріалів досягається за рахунок зниження норм їх витрат, скорочення відходів і втрат у процесі виробництва і збереження, використання вторинних матеріалів, впровадження безвідходних технологій. На величину витрат істотно впливає зміна цін на сировину і матеріали. В ряді випадків, виходячи з прогнозу руху цін, виникає доцільність у створенні великих запасів сировини і навпаки.

Зменшення витрат на електроенергію можна планувати за рахунок:

- застосування стрічкових конвеєрів замість скребкових;

- вдосконалення системи вентиляції шляхом герметизації вентиляційних споруджень;

- зупинка магістральних конвеєрів в перезміни;

- використання системи диференційного обліку енергопостачання;

- покращення якості видобутого вугілля.

Витрати на паливо можна зменшити за рахунок:

- своєчасного очищення внутрішніх і зовнішніх поверхонь котлів ДКВР;

- регламентованого ремонту топок котлів ДКВР і своєчасного обмурування котлів.

Витрати на матеріали планується знизити за рахунок повторного використання матеріалів з погашених виробок при відпрацюванні очисних вибоїв, а саме рейок Р24-33, планок, болтів, костурів, труб проти пожежного та повітряного ставу, кріпи АП; рукавів.

В систему економічного стимулювання раціонального використання матеріальних ресурсів входять і штрафні санкції до підприємств за їх перевитрату. У вугільній промисловості, як і в інших галузях народного господарства, останніми роками такі санкції були значно посилені. Так, введені нові умови оплати електроенергії за перевищення ліміту її споживання в місяць; встановлена штрафна платня за споживання електроенергії з перевищенням максимальної потужності споживання в часи пік.

З переходом на ринкові умови господарювання згідно Галузевій угоді від 03.07.2001р. на підприємствах вугільної промисловості пропонується ввести нове положення про матеріальне стимулювання працівників за економію матеріальних ресурсів. Воно розраховано на широке оновлення інженерно обґрунтованих норм витрат ресурсів; вдосконалення організації обліку витрат матеріалів і енергії; введення диференційованих норм відрахувань від суми економії на преміальні виплати робітникам, змінам, бригадам і ділянкам залежно від складності і важкості отримання економії матеріальних ресурсів; введення жорстко фіксованої частки (у відсотках) відрахувань на преміювання від об'єму економії замість широких інтервалів «від.до», що приводило на практиці до застосування тільки нижніх або верхніх меж цього інтервалу; посилення відповідальності працівників за перевитрату ресурсів.[1]

Працюючи в нових умовах всі підприємства і об'єднання одержують право (за узгодженням з профспілками) на самостійне встановлення переліку ресурсів, економія яких підлягає преміюванню. По ряду найдефіцитніших ресурсів їх економія стимулюється в підвищених розмірах. Так, за економію автобензину і дизельного палива прямує на преміювання до 90% заощаджених сум, по електроенергії і теплоэнергии - до 70%, по воді – до 70%. По решті видів ресурсів на преміювання прямує до 50% від суми отриманої економії, обчисленої за плановими цінами ресурсів.

При цьому використовуються наступні показники преміювання: економія конкретних видів матеріальних ресурсів в порівнянні з нормами витрат; досягнення (дотримання) прогресивних технічно обґрунтованих норм витрат (для підприємства, де досягнутий високий рівень нормування і передовий рівень питомих витрат ресурсів, де по вимогах технології техніки безпеки немає можливості добитися істотного зниження питомої витрати ресурсів); видача, повторне використання і збереження матеріальних ресурсів.

Як джерела преміювання працівників за економію матеріальних ресурсів використовується собівартість продукції (робіт) і фонд матеріального заохочення. Витрати, пов'язані з виплатою премій, відносяться на собівартість продукції або робіт того місяця, в якому була отримана економія.

Особливістю використання матеріальних ресурсів на шахтах є застосування великої номенклатури допоміжних матеріалів. Частина цих матеріалів (металеві кріпи, трубопроводи і ін.) служать багато років, і їх вартість відноситься на собівартість вугілля. Інша частина матеріалів (кріпильні лісові і вибухові) повинна витрачатися у суворій відповідності з паспортами кріплення і вибухових робіт, по них отримання економії на рівні бригади не передбачається. По частині матеріалів (запасні частини, болти, коструби, фланці, фарба, дріт, лампи і ін.) зважаючи на різкі коливання норм витрат для бригадного рівня по кожному елементу окремо встановити скрутно. Звичайно їх витрата планується по сумарному середньозваженому вартісному ліміту. Таким чином, раціональне використання цієї частини матеріальних ресурсів преміюванням не охоплюється. Щоб охопити стимулювання економії всіх видів ресурсів, якими оперують шахтарські бригади, необхідно ввести ще один вид преміювання бригад – за економію собівартості вугілля (або робіт) по елементу «Інші матеріали» в порівнянні з планом. При цьому на преміювання прямує до 50% суми економії. Але застосовуватися повинен один вид преміювання – або за економію конкретних видів матеріалів, або за економію собівартості.

Премії, нараховані бригаді, розподіляються з урахуванням конкретного індивідуального внеску кожного члена колективу в досягнуту економію шляхом використовування КТУ (коефіцієнта трудової участі), згідно положенню про застосування КТУ по шахті.

Розроблене «Положення про матеріальне стимулювання працівників шахти за економію матеріальних ресурсів» необхідне погоджувати з профспілковими комітетами підприємства і внести як додаток до Колективного Договору.

Потрібно сказати, що в середньому розмір таких премій на шахтах порівняно невеликий: звичайно складає 10-15% місячної тарифної ставки працюючих. Тому оптимально їх виплачують за наслідками роботи підприємства, ділянки або бригади за квартал.

Застосування таких економічних методів використання внутрішньовиробничих резервів стимулювання економії матеріальних ресурсів на передових підприємствах вугільної промисловості України вже дає перші результати. З часу введення рекомендованого нового положення про преміювання за економію матеріальних ресурсів в цілому по галузі отримана істотна економія матеріальних витрат в собівартості видобутку вугілля.

ЛІТЕРАТУРА
1.Галузева догода між Міністерством палива та енергетики України, НАК „Вугілля України”, іншими власниками (об’єднанням власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості від 03.07.2001р. (реєстраційний номер в Міністерстві праці та соціальної політики України № 71 від 07.08.2001р.) з доповненням та змінами. – Київ, 2005р. 336с.

Схожі:

Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту) iconУдк 662. 74. 002. 5 Крутько І. Г., к т. н. (Доннту), Пульникова Ю. В. (Доннту)
Визначення характеристик кам’яновугільних водних емульсій високотемпературного піролізу вугільної шихти
Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту) iconРозробка нових матеріалів за технологіями хімічного рециклінгу відходів петф упаковки Мандзюк Ігор Андрійович, Іванішена Тетяна Володимирівна, Параска Георгій Борисович
Удк 665. 6/ 002. 8; 665. 6/. 7: 658. 567 // 662 002. 82; 662. 7: 658. 567 Дрнті 61. 51. 91; 61. 53. 91
Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту) iconУдк 378. 147 Дяченко Н.І. (Кіі доннту)
Проаналізовано окремі амбівалентні тенденції стану професійно-педагогічної підготовки викладачів
Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту) iconГеологія удк 622. 277: 622. 775: 622. 34: 622. 268
...
Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту) iconПоложення про організацію дистантного та заочного навчання в Красноармійському індустріальному інституті двнз доннту красноармійськ-2008 Загальні положення
...
Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту) iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2009р. № п/п
Аналіз характерних проблем запровадження систем штучного інтелекту в навчальний процес
Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту) iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
Совершенствование учебного процесса путем внедрения элементов проектно-созидательной системы
Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту) iconДержавний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Конспект лекцій до вивчення дисципліни “Експлуатація та обслуговування машин”/Укладач: Ганза А. І. Красноармійск, кіі двнз доннту,...
Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту) iconСвітлична Вікторія Юріївна удк 658: 658. 115. 31: 643. 1 Організаційні засади формування
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України, м. Харків
Удк 622: 658. 32. 002. Скрипка в. М. (Кіі доннту) iconДержавний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
«Теорія електропривода» розроблено для студентів всіх форм навчання галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка