Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Правила оформлення списку використаної літератури
90.52 Kb.
НазваПравила оформлення списку використаної літератури
Дата конвертації25.03.2013
Розмір90.52 Kb.
ТипПравила
Зміст
Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. —К: Техніка, 1992
Податкова система України: Підручник /В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко та ін.; За ред. В. М. Федосова. -К..: Либідь
Словник-посібник економічних термінів: Рос, -укр. -англ. / За ред. Т. P. Кияка. - К..: Видавничий дім "KM "Academia", 1997. - 26
Правила оформлення списку використаної літератури

Список використаної літератури оформляється за алфавітом, указується прізвище, ініціали автора; якщо книжка написана декількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за таким порядком, в якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та ініціали першого автора, після чого роблять приписку "та ін. "; повна і точна назва роботи, яка не береться в лапки; підзаголовок, який уточнює назву (якщо він вказаний на титульному аркуші); дані про повторне видання; назва збірника, часопису (якщо це стаття), назва міста видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви вживаються скорочення: К., X., М.); назва видавництва (без лапок); рік видання (без слів "рік" або скорочення "р"); кількість сторінок із скороченням "с". Наприклад:

Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. —К: Техніка, 1992. - 399 с.

Пещак М. М. Стиль ділових документів XІVcm.. - К..: Наукова думка 1979. - 267 с.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова М. С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник. -К..: Либідь, 1993. - 247 с.

Томан І. Мистецтво говорити. -К..: Політвидав України, 1986. - 223 с.

Кожна група відомостей відокремлюється одна від одної знаком крапка і тире (.-)

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Документи, які мають більше трьох авторів, описують за назвою, а у відомостях про відповідальність наводять прізвища чотирьох авторів (якщо їх чотири) або трьох з припискою "та ін." (якщо їх п'ять і більше). Наприклад:

Податкова система України: Підручник /В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко та ін.; За ред. В. М. Федосова. -К..: Либідь, 1994. - 464 с.

Финансовые расчеты предприятий: Справочник / В. Ф. Близнец, Т. И. Василевская, Т. И. Буколова и др.; Под общ. ред. М. И. Ткачук. - Минск, Высшая школа, 1993. - 336 с.

У відомостях про твори, опубліковані в окремих збірниках праць, подаються такі дані: прізвище автора (якщо він вказаний); повний заголовок твору; найменування видання, в яшму міститься цей твір; номер тома і номери сторінок, на яких надрукований твір. Наприклад:

Сухомлинський В. О. Біля джерел життєвого ідеалу. - Вибрані твори, т. 3. - К..: Вища школа, 1977. - С 218 - 225.

Відомості про багатотомні видання:

Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. -М.: Советская энциклопедия, 1991.

Російсько-український словник: У 3-х т. Вид. друге, випр. /Ред. С. I. Головащук, Л. А. Коробчинсъка, М. М. Пилинсъкий. -К..: Наукова думка, т. 1, 1980. - 846 с; т. 2, 1981. - 924 с; т. 3, 1981. - 884 с.

Відомості про збірки статей, матеріали конференцій слід подавати так:

Республіканська науково-практична конференція "До нової України - шляхом реформ". Секція економіки. Доповіді. 14-16 березня 1992р. -К..: НМКВО, 1992. -192 с

Якщо на титульному аркушеві відсутнє прізвище автора (або авторів), то запис даних про книжку починають з назви книжки, після чого вказують прізвище редактора та його ініціали, які ставлять перед прізвищем, і решту елементів під прізвищем автора. Наприклад:

Словник-посібник економічних термінів: Рос, -укр. -англ. / За ред. Т. P. Кияка. - К..: Видавничий дім "KM "Academia", 1997. - 264 с.

Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. - 4-е вид., випр. й доп. - К..: Наукова думка, 1993. - 236 с.

Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, журналах та інших періодичних виданнях, повинні містити: прізвище та ініціали автора статті; заголовок статті, після якого йде повна назва джерела, в якому знаходиться стаття (книжки чи збірника), за викладеними вище правилами, а для періодичних видань - назва журналу або газети, рік випуску, номер журналу, сторінки, а для газет - число і місяць. Наприклад:

Іщук С. І. Географічні аспекти розвитку промислового комплексу Української РСР // Економічна географія. - К.., 1991. - Bun. 43. - С. 3-9.

Панчишин А. Залежність від злиднів// Час. -1999. - 19-26лютого.

Миронюк О. М. Культура мови в Японії//Культура слова. - Bun. 27. -К..: Наукова думка, 1984. - С 57-62.

Якемчук P. Україна і Європейський Союз // Сучасність. - 1997. -№ 10. -С 95-99.

Якщо у рефераті використано лише якусь главу, розділ чи параграф із книжки, то у списку літератури це слід записати так:

Формування і розвиток культури Української народності // Українська народність: Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії / АН УРСР. Ін-т історії; Редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (відп. ред.) та ін. - К., 1990. - Розд. 8. - С 235-302.

Список літератури розміщується після основного тексту роботи, на окремій сторінці, за алфавітом (прізвищ авторів чи назв книг) і біля кожної праці ставиться номер: 1, 2, 3 ...

ПАМ'ЯТКА

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який студенти будуть наводити у рефераті (курсовій, дипломній роботах)

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

1. Савчук В. К. Економічний аналіз діяльності підприємств і організацій АПК. - К.: Урожай, 1991.-224 с.

2. Скибіцький В. Г. Ротавірусна інфекція великої рогатої худоби (ротавірусний ентерит телят). - К.: УкрІТЕТ, 1993. -208 с

3. Гордієнко М. І., Карпенко В. І. Липа дрібнолиста. - К.: Сільгоспосвіта, 1996. - 224 с

4. Пересыпкин В. Ф., Тютерев С. Л., Батачова Т. С. Болезни зерновых культур при интенсивных технологиях их возделывания. - М.: Агропромиздат, 1991.-272 с.

Чотири, п'ять та більше авторів

1. Сільськогосподарська екологія / В. К. М'якушко, Д. О. Мельничук, Ф. В. Вольвач та ін. / За ред. В. К. М'якушко. - К.: Урожай, 1992.-264 с.

2. Интенсификация промышленного свиноводства / Г. С. Походня, Ю. В. Засуха, Л. Н. Цицюрский и др. - К.: УСХА, 1994. - 464 с.

3. Мотивація праці та формування ринку робочої сили / О. А. Бугуцький, Г. I. Купалова, В. С. Дієсперов та ін. / За ред. П. Т. Саблука, О. А. Бугуцького /К.: Урожай, 1993. - 416 с.

Багатотомні видання

1. Академик Прянишников В. Д. Избранные сочинения: В 3 т. — М.: Гос. изд-во сельскохоз. лит. - 1952. - Т. 1: Агрохимия. - 691 с.

2. Савельев А. В. Курс общей физики: В 3 т. - М.: Наука, 1982. -Т. 1-3.
окремий том:

3. Савельев А. В. Курс общей физики: В 3 т. - Т. 1: Механика. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1982.-432 с.

Перекладні видання

Гроссе С, Вайсмангель X. Химия для любознательных: Пер. с нем. - М.: Химия, 1980. – 392 с.

Підручники, навчальні посібники

1. Войлок Д. Г., Гаврилюк Г. Р. Сільськогосподарські машини: Підручник для студ. і викладачів вищ. навч. закладів агрон., екон. спец. - К.: Урожай, 1994. -448 с.

2. Агрохімія: підручник для с.-г. вузів з агрон. спец. / М. М. Городній, А. Г. Сердюк, В. А. Копілевич та ін. / За ред. М. М. Городнього. - К.: Вища школа, 1995. - 527 с.

3. Падій М. М. Лісова етимологія: Підручник. - К.: УСХА, 1993. - 352 с.

4. ЗавадськийИ. С Менеджмент: Підручник. - УФІМБ, 1997. - 543 с.

5. Щегров Л. М., Копілевич В. А. Лабораторний практикум з неорганічної хімії для студ. ф-ту агрохімії та ґрунтознавства: Навч. посібник. - К.: УСХА, 1991.-92 с.

6. Вертійчук А. І, Маценко М. І. Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник для викладачів і студ. інженери, спец. вищ. навч. с.-г. закладів III-IV рівнів акредитації. - К.: Урожай, 1995. - 376 с.

Збірка наукових праць

1. Захист рослин у сучасних умовах землекористування: 36. наук. пр. - К.: НАУ, 1996. - 148 с.

2. Науковий вісник Національного аграрного університету: 36. наук. пр. - Вип. 1. – К.: НАУ, 1997. - 228 с.

Довідники

1. Костенко В. І., Маньковський А. Я. Довідник по контролю якості молока на фермі. - К.: Урожай, 1992. - 136 с.

2. Довідник сільського інженера / В. Д. Гречкосій, О. М. Погорілець, І. І. Ревенко та ін. / За ред. В. Д. Гречкосія. - К.: Урожай, 1991. - 399 с.

3. Довідник з механізації садівництва / М. 0. Демидко, В. П. Бабій та ін. -К.: Урожай, 1992.-230 с.

4. Справочник фельдшера ветеринарной медицины / С. С. Медведев, В. И. Безсмертный, И. Г. Погурский и др. / Под ред. С. С. Медведева. - К.: Урожай, 1993. - 566 с.

Словники

1. Словник морфологічних ветеринарних термінів /В. С Левчук, 0. М. Очкуренко, О. В. Федотов та ін. - К.: Вища школа, 1990. - 303 с.

2. Хоменко Л. 0. Словник з агробіології. -К.:НАУ, 1998.-689 с.

3. Російсько-український словник термінів ветеринарної медицини / Уклад. С. К. Рудик, I. М. Гудков, С. П. Долецький та ін. - К.: Урожай, 1994.-112 с.

4. Генетический словарь / Н. Е. Проценко, В. Е. Недаева, В. Д. Веренко. -К.:УСХА, 1991.-144 с.

5. Біологічний словник / За ред. I. Г. Підоп-річка, К. М. Ситника, Р. В. Чаговця. - К..: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1974. - 551 с.

6. Зоотехнічний словник / За ред. Д. Я. Василенка. - К.: Гол. ред. УРЕ, 1977. - 578 с.

Депоновані наукові праці

1. Пономаренко Л. А., Меликов А. 3. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. - Рига, 1989. - 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., № 7305-В89.

Складові частини книги

1. Тютюнник Д. А. Мелиорация почв Украины // Природа Украинской РСР: Почвы. - К..: Наукова думка, 1986. - С. 172-190.

збірника

1. Гончарук В. А., Мельничук Д. О., Лю-бецька Т. В. Білковий спектр плазми крові у новонароджених телят при експериментальному метаболічному ацидозі та алкалозі // Науковий вісник Національного аграрного університету: 36. наук. пр. - Вил. 2. -К., 1997. - С 3-11.

2. Ксандопуло С. Ю., Коношенко Т. М., Канейковский В. М, Ключкин В. В. Белковый комплекс семян рапса // Вопросы кормления сельскохозяйственных животных. — Л., 1986. - С. 3-9.

журналу

1. Мельничук Д. А. Метаболическая система кислотно-щелочного гомеостаза в организме человека и животных // Украинский биохимический журнал. - 1989. -№ 3. - С. 3-21.

2. Пньов В. В., Карнаухов 0.1. Теорія вольтамперометрії із заданим опором ланцюга // Український хімічний журнал. - 1997. № 5. - С. 483—488.

3. Семенчук В. Птахівництво України на рубежі нового століття. - Тваринництво України. - 2001.-№ 4. - С 2-4.

4. Lakida Peter І. Forest Phytomass Estimation for Ukraine // Working Paper. -1996.-August 96. - p. 1-75.

енциклопедії

1. Боровський М. Виноградництво // Енциклопедія українознавства. - Перевид. в Україні. - Львів: Молоде життя, 1993. - Т. 1. - С. 249-250.
Тези доповідей

1. Шарпіло Л. Д. До питання про гельмінтофауну ондатри плавнів Дніпра // Тези II наукової конференції молодих спеціалістів. - К.: Наукова думка, 1964. -С 50-51.
Дисертації

1. Рожко В. М. Ефективність різних систем основного обробітку ґрунту в ланці зерно-бурякової сівозміни в умовах правобережного лісостепу України: Дис... канд. сільськ. наук: 06.01.01.-К., 1999.-176 с.

2. Москалюк В. І. Епізоотологія, діагностика та профілактика пастерельозу свиней: Дис... канд. вет. наук: 16.00.08. - К., 2002. - 158 с.

3. Мицишин Н. П. Шляхи підвищення ефективності праці в сільськогосподарських підприємствах: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01.-К., 2002.-163 с.
Автореферати дисертацій

1. Гуцул Т. А. Економічна ефективність виробництва і формування ринку молока: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Нац. аграр. ун-т. - К., 2002.-17 с.

2. Герасимчук Г. В. Основні шкідники троянди і гвоздики та захист від них у закритому ґрунті в центральному лісостепу України: Автореф. дис... канд. сільськ. наук: 03.00.09 / Нац. аграр. ун-т. - К.
Оскільки ви опрацьовуєте літературу, переказуєте думки і ідеї авторів, перелічуєте проблеми, які розв'язуються у тій чи іншій монографії, ви маєте обов'язково робити посилання на авторів і їх праці, щоб не склалася думка, що це ваші ідеї і щоб вас не звинуватили у привласненні чужих думок. Посилання на використане джерело записується так: у кінці наведеної цитати слід вказати в дужках номер відповідного літературного джерела за списком і сторінку, з якої взята цитата, наприклад (12, 67) - це означає, що ви цитуєте працю автора, який за вашим списком літератури значиться під номером 12, а цитата взята зі сторінки під номером 67 указаної праці. У випадку опису джерела в цілому в дужках зазначається лише його номер за списком, наприклад: (78). Значна економія в об'ємі тексту роботи досягається завдяки пронумерованому списку літератури.

Є й інший спосіб посилання. Біля цитати ставиться номер цитування на даній сторінці, а в кінці сторінки вказується джерело, звідки взята цитата, наприклад:

І. Левченко пише: "Більшість бджіл, які вилетіли в поле, поверталися у свій вулик на новому місці. Але частина бджіл (3316 особин) упродовж: дня збиралися в порожньому вулику, розміщеному на попередньому місці. Таким чином, у новій ситуації частина бджіл використала свій попередній досвід. Цю обставину пасічникам треба враховувати під час кочівель пасік".

А в кінці сторінки під рискою потрібно вказати джерело, звідки взята цитата, наприклад:

1 Левченко В. Пам'ять медоносної бджоли. - Український пасічник. - 2001.- №9.- С 4.

Схожі:

Правила оформлення списку використаної літератури iconПравила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт
Список літератури – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії,...
Правила оформлення списку використаної літератури iconЛекція: Оформлення тексту. Списки: версія для друку І pda лекція присвячена питанням створення І оформлення списків. Дано поняття списку. Показано створення нумерованого списку
Показано створення багаторівневого списку. Представлені можливості налаштування параметрів списку, зміни порядку нумерації, установки...
Правила оформлення списку використаної літератури iconКаменская Н. П. Сумский государственный педагогический
...
Правила оформлення списку використаної літератури iconДовідка я, (прізвище, ім’я, по-батькові)
В наведеному списку використаної літератури немає закритих або вилучених з відкритого користування видань, а в тексті немає посилань...
Правила оформлення списку використаної літератури iconРозділ Співробітництво України І мбрр список використаної літератури
Список використаної літератури
Правила оформлення списку використаної літератури iconРозділ Загальне уявлення про принципи міжнародного гуманітарного права 6
Завдання дослідження обумовили структуру роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, що поділені на підрозділи, висновків...
Правила оформлення списку використаної літератури iconЧеркаське обласне територіальне відділення ман бібліографічне оформлення наукових робіт
Культура оформлення наукових робіт передбачає й культурну організацію їхнього бібліографічного апарату, яка досягається не лише шляхом...
Правила оформлення списку використаної літератури iconПравила оформлення та презентації доповідей 1 Правила оформлення розв’язків задач 1 Правила набору текстів 2 Правила оформлення та презентації доповідей
Доповідь можна писати на аркушах з зошиту чи на аркушах формату а-4; доповідь має бути підписана наступним чином (зразок)
Правила оформлення списку використаної літератури iconБібліографічне оформлення списку літератури
Список літератури – органічна частина будь-якої наукової праці. Список включає в себе всю використану літературу: джерела, на які...
Правила оформлення списку використаної літератури iconПриклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, І списку опублікованих робіт, який наводять в

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка