Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
346.99 Kb.
НазваПояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
Сторінка1/3
Дата конвертації28.03.2013
Розмір346.99 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3
Донецька область

Харцизький міський відділ освіти

Іловайський навчально-виховний комплекс №1

Філатова Людмила Василівна

Учитель-методист фізики

c:\users\фокс\documents\р2.png

Збірник

контрольних робіт

з фізики

для 10 - 11 класів

загальноосвітніх шкіл

( рівень стандарту )

Пояснювальна записка

Принципи побудови завдань для контрольних робіт.

Навчання фізики в загальноосвітніх навчально-виховних закладах має бути диференційованим, що означає множинність та варіативність шляхів до суспільно погоджених цілей вивчення фізики.

Завдання для контрольних робіт незалежно від класу та теми побудовані за єдиним принципом внутрішньої диференціації:

 • кожне завдання містить чотири рівні ( початковий, середній, достатній та високий );

 • завдання надає можливість учню самостійно обирати рівень та об’єм виконання роботи;

 • знання учнем критеріїв оцінювання контрольної роботи допомагає йому зробити попередню самооцінку виконаного завдання.

Критерії оцінювання контрольної роботи.

Кожен з чотирьох рівнів контрольного завдання оцінюється в 3 бали:

 • на першому рівні три тестові завдання з варіантами відповідей; достатньо обрати вірну відповідь і записати літеру, під якою вона знаходиться; кожна вірна відповідь оцінюється в один бал;

 • на другому рівні два завдання з варіантами відповідей; виконання завдання на цьому рівні передбачає практичне підтвердження обраного варіанту відповіді ( розв’язання задачі, пояснення відповіді, графічне підтвердження тощо ); кожна вірна відповідь без доказової бази оцінюється у 0,5 бала, а з доказовою базою – у 1,5 бала;

 • на третьому рівні два завдання без варіантів відповідей; завдання виконуються у повному об’ємі; кожне вірне розв’язання задачі оцінюється 1,5 бала;

 • четвертий рівень містить одну задачу, розв’язання якої потребує від учня комплексних фізичних знань; вірне і повне розв’язання задачі оцінюється в 3 бали.

Таким чином, виконане вірно і в повному об’ємі завдання надає можливість учню отримати 12 балів за контрольну роботу.
Контрольна робота №1

10 клас Тема « Кінематика »

1 варіант
1 рівень:

 1. В якому з наведених випадків тіло можна вважати матеріальною точкою?

а) тренер спостерігає рух фігуриста, який виконує довільну програму;

б) диспетчер розраховує час польоту літака рейсом з Києва до Сімферополя;

в) токар спостерігає обертання деталі, закріпленої у верстаті.
2. У міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею прискорення є…

а) м/с2 б) см/с2 в) мм/с2 г) км/год2.
3. При русі тіла по колу миттєва швидкість напрямлена…

а) до центру кола б) по дотичній до кола в) від центра кола.
2 рівень:


 1. Який з графіків описує прямолінійний рівномірний рух?c:\users\фокс\documents\р2.png

Вибір пояснити.


а) б) в)
2. Протягом 12с автомобіль рухався рівномірно зі швидкістю 54 км/год. Який шлях

проїхав автомобіль?

а) 648м б) 180м в) 2333м.
3 рівень;

 1. Порівняти рух тіла на ділянках графіка ОА, c:\users\фокс\documents\р4.png

АВ та ВС.


 1. На повороті при швидкості 20м/с автомобіль рухається з доцентровим прискоренням 5м/с2 . Визначити радіус повороту та кутову швидкість автомобіля.


4 рівень:Рівняння руху тіла має вигляд х=10 + 9t +2,5t2. Записати рівняння залежності швидкості тіла від часу Ux (t), визначити пройдений тілом шлях та значення швидкості тіла за 10 секунд; побудувати графік швидкості Ux (t). Охарактеризувати рух тіла.
Контрольна робота №1

10 клас Тема « Кінематика »

2 варіант
1 рівень:

 1. Вантаж, який лежить на палубі баржі, що рухається, знаходиться у спокої відносно…

а) моря б) зустрічної баржі в) капітана.
2. У міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею кутової швидкості

тіла є…

а) м/с б) рад/с в) рад/м.
3. Під час вільного падіння тіло здійснює … рух.

а) прямолінійний рівноприскорений;

б) прямолінійний рівномірний;

в) прямолінійний рівноуповільнений.
2 рівень: 1. Автобус почав рівноприскорено рухатись від зупинки й раптом загальмував. Який з поданих графіків відповідає цьому руху?c:\users\фокс\documents\р6.png

Вибір пояснити. 1. За який час автомобіль, що рухається прямолінійно рівномірно зі швидкістю 20м/с, проїде відстань 1км?

а) 0,01с б) 20с в) 50с.
3 рівень:

c:\users\фокс\documents\р8.png

 1. На рисунку показано частину траєкторії руху Землі навколо Сонця. Стрілки вказують напрямок її обертання. Чи з однаковою швидкістю ми рухаємося у просторі протягом доби?


 1. Кулька рухається рівномірно по колу з доцентровим прискоренням 1км/с2. Радіус кола 10см. Визначте лінійну та кутову швидкість руху кульки.


4 рівень:Рівняння руху тіла має вигляд х= - 20 + 10t – 0,5t2. Записати рівняння залежності швидкості тіла від часу Ux (t), визначити пройдений тілом шлях та значення швидкості тіла за 20 секунд; побудувати графік швидкості Uх (t). Охарактеризувати рух тіла.
Контрольна робота №2

10 клас Тема « Динаміка. Сили в механіці. »

1 варіант
1 рівень: 1. Який вид взаємодії обумовлює існування сили тяжіння?

а) електромагнітна б) гравітаційна в) ядерна.
2. Маса тіла є мірою його…

а) енергії б) деформації в) інертності.
3. На тіло одночасно діють дві сили: у лівий бік F1 , у правий бік F2 , причому

F1 > F2. У який бік буде напрямлена рівнодійна цих сил?

а) у правий б) у лівий в) вгору.
2 рівень: 1. Автомобіль рухається по горизонтальній ділянці шляху. Сила тяги двигуна дорівнює силі тертя, що діє на автомобіль. Яким з законів динаміки Ньютона можна описати рух автомобіля? Вибір пояснити.

а) першим б) другим в) третім.
2. Якою буде сила гравітаційної взаємодії між двома навантаженими баржами, маси

яких 2000т та 5000т. Відстань між баржами 50м.

а) 2,7.10 -5Н б) 2,7Н в) 0,27Н.
3 рівень:

c:\users\фокс\documents\р4.png 1. Чи буде зрівноваженим показаний на малюнку

важіль? Відповідь пояснити.


 1. З якою швидкістю повинен їхати велосипедист у середній частині опуклого мосту, щоб не здійснювати на нього тиск? Радіус кривизни мосту 10м.4 рівень:Електровоз на горизонтальній ділянці шляху розвиває сталу силу тяги 0,345 МН. Визначити силу опору руху електровоза масою 1300 т, якщо на ділянці шляху 300м його швидкість зросла від 36км/год до 42км/год. Показати сили на малюнку.

Контрольна робота №2
10 клас Тема « Динаміка. Сили в механіці. »
2 варіант
1 рівень: 1. Яким видом взаємодії обумовлене існування сили пружності?

а) електромагнітна б) гравітаційна в) ядерна.
2. Прилад для вимірювання сили…

а) манометр б) динамометр в) тахометр.
3. Сума сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю. При цьому тіло знаходиться у

стані…

а) нерухомості б) невагомості в) рівноваги.
2 рівень: 1. Тіло переміщують з екватора на полюс Землі. При цьому його вага…

а) збільшується б) зменшується в) не змінюється.

Відповідь пояснити.
2. Яку вагу повинен мати тягарець, підвішений до пружини жорсткістю 3,5 кН/м,

щоб її довжина збільшилася від 15см до 17см?

а) 0,7Н б) 7Н в) 70Н.
3 рівень:

c:\users\фокс\documents\р6.png


 1. На літак під час його польоту діють сили:

 1. підйомна сила повітря

 2. сила тяги двигунів

 3. сила опору повітря

 4. сила тяжіння.

Яким буде в цей час рух літака? Пояснити. 1. На якій відстані один від одного знаходяться два автомобілі масами по 5т кожен, якщо сила гравітаційної взаємодії між ними становить 185мкН?


4 рівень:Швидкість потягу масою 700т за 4 секунди змінилася на 2м/с. Визначте силу тяги двигунів потягу, якщо сила опору руху дорівнює 250кН. Показати сили на малюнку.
Контрольна робота №3

10 клас Тема « Закони збереження в механіці »

1 варіант
1 рівень: 1. Одиниця вимірювання імпульсу сили в системі СІ…

а) Н/с б) Н.с в) м.с.
2. За якою формулою визначають імпульс тіла?

а) p = m/U б) p = m.U в) p = U/m.
3. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла залежить від…

а) маси тіла та величини його деформації

б) маси тіла та висоти його над Землею

в) жорсткості тіла та величини його деформації.
2 рівень: 1. Плиту масою 0,8т підняли на висоту 150см. Визначити набуту тілом потенціальну енергію.

а) 12кДж б) 1,2кДж в) 12Дж.


 1. Яка з куль, що котяться з однаковою швидкістю, матиме більшу кінетичну енергію?c:\users\фокс\documents\р4.png

Відповідь пояснити.

а) перша б) друга в) однакові.

3 рівень: 1. У скільки разів зміниться швидкість кулі, що вилітає з пружинного пістолета, якщо деформацію пружини збільшити вдвічі? Відповідь довести формулами.
 1. Через який час зупиниться автомобіль масою 1000кГ, що рухається зі швидкістю72км/год, якщо вимкнути двигун? Середня сила опору руху 0,2кН.


4 рівень:Криголам масою 6000т, що рухається з вимкненим двигуном зі швидкістю 8м/с, наштовхується на нерухому крижину і надалі штовхає її попереду себе. Швидкість криголама при цьому зменшилася до 3м/с. Визначити масу крижини. Зробити пояснювальний малюнок.
Контрольна робота №3

10 клас Тема « Закони збереження в механіці »

2 варіант
1 рівень: 1. Одиниця вимірювання імпульсу тіла в системі СІ…

а) м/с б) кГ.м/с в) кГ.с.
2. За якою формулою обчислюють імпульс сили?

а) I = U.R б) I = m.U в) I = F.t.
3. Потенціальна енергія тіла, піднятого над Землею, залежить від…

а) маси тіла та його швидкості

б) маси тіла та висоти його над Землею

в) маси тіла та величини його деформації.
2 рівень: 1. Автомобіль масою 1,5т рухається зі швидкістю 72км/год. Визначити його кінетичну енергію.

а) 300кДж б) 300Дж в) 600кДж.

c:\users\фокс\documents\р6.png


 1. До трьох однакових стержнів підвішені тягарці. При цьому стержні видовжилися так, як показано на малюнку. У якому з них потенціальна енергія найменша? Відповідь пояснити.

3 рівень: 1. Санчата скочуються з гірки. Які перетворення енергії відбуваються під час цього руху? Відповідь пояснити, використовуючи формули.
 1. Камінчик кинули вертикально вгору зі швидкістю 30м/с. На яку максимальну висоту він підлетить?


4 рівень:Дві кулі рухаються назустріч одна одній зі швидкостями 5м/с та 8м/с. Після

непружного зіткнення вони продовжують рух у бік першої кулі зі швидкістю 4,5м/с.

Визначити масу першої кулі, якщо у другої вона дорівнює 2кГ. Зробити пояснювальний малюнок.

Контрольна робота №4

10 клас Тема « Молекулярна фізика »

1 варіант

1 рівень: 1. Ідеальним називають такий газ, у якому…

а) міститься деяка кількість водяної пари

б) відсутні домішки інших газів

в) відсутня взаємодія між мікрочастинками.
2. Оберіть вірно записану формулу для розрахунку кількості речовини.

а) ʋ = m/M б) ʋ = NA.m в) ʋ = mo.N.
3. Яке з наведених значень фізичних сталих відповідає сталій Больцмана?

а) 8,31Дж/К б) 1,38.10-23 Дж/К в) 6,02.1023 Дж/К.
2 рівень: 1. На графіку показано перехід газу з одного стану в інший. Яку назву має цей процес?c:\users\фокс\documents\р4.png

а) ізобарне розширення

б) ізотермічне розширення

в) ізотермічне стискання.

Назвіть газовий закон, що відповідає вказаному процесу. 1. Визначити масу молекули сірчаної кислоти ( H2 SO4 ).

а) 16,3.10-26 кГ б) 5,9.1020 кГ в) 6.10-26 кГ.
3 рівень: 1. Чому у природі не існує кристалів кулеподібної форми?
 1. За якої температури середня кінетична енергія молекул газу становитиме 5,3.10-20 Дж?


4 рівень:Об’єм приміщення дорівнює 50м3 . Визначити різницю у масі повітря, що заповнює це приміщення при температурах 0оС та 40оС. Тиск повітря вважати нормальним атмосферним. Молярна маса повітря 0,029 кГ/моль.
Контрольна робота №4

10 клас
  1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
Навчання фізики в загальноосвітніх навчально-виховних закладах має бути диференційованим, що означає множинність та варіативність...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconКонтрольна робота за темою «Електромагнітні коливання» за збірником завдань для самостійних та контрольних робіт (
До вашої уваги пропонується домашня контрольна робота за темою «Електромагнітні коливання» за збірником завдань для самостійних та...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconОсобливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка
Дозволяють розвивати і вдосконалювати всі мислительні вміння учнів і сформувати компетентності учнів як загальну здатність, що базується...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconТеми контрольних робіт для учнів відділень «хімії та біології»
Програмою навчання в Малій академії наук передбачено виконання контрольних робіт з предметів, які входять до числа базових, при проведенні...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПерелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1
Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Класифікація і їх призначення
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка для вчителя
«Збірником завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка Мета і завдання курсу
Вона спрямована на отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка