Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу
289.14 Kb.
НазваРобоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу
Сторінка1/2
Дата конвертації14.10.2012
Розмір289.14 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ КОЛЕДЖ»
«Затверджую»

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________ Купчишина Т.В.

__ _____________ 2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ГУРТКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

НА 2010-2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ВИКЛАДАЧ: Бендюг Наталія МиколаївнаРозподіл годин за семестрами


Загальна кількість годин

В тому числіПідсумковий контроль


лекції

семінари/

практичні

самостійна

робота студента

Заплановано на І семестр

30
30
залік

ІІ семестр

42
42
іспит

ВСЬОГО

72
72Робоча навчальна програма розглянута та схвалена на засідання циклової комісії з іноземних мов______________________________________________________

Протокол № ______ від «____» ______________ 2010 р.

Зав. кафедри ____________________Чорноус В. П.


Рівне 2010

Пояснювальна записка

Програма гуртка англійської мови розрахована для роботи зі студентами І курсу всіх спеціальностей коледжу. Заняття, що проводяться 2 рази на тиждень на протязі навчального року, розраховані на 72 години.

Враховуючи інтеграцію України в політичне, економічне і культурне життя Європи і всього світу, програма розрахована на формування мовних та мовленнєвих компетенцій студентів, особлива увага приділяється розвитку соціокультурної та загальнонавчальної компетенції. Програму створено за принципом комунікативної спрямованості навчання і передбачає практичне опанування студентами мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Заняття гуртка проводяться іноземною мовою із опорою на вже вивчену тематику, яка відповідає вимогам програми для поглибленого вивчення іноземних мов. Запропоновані теми сприяють узагальненню та розширенню знань, враховуючи вікові інтереси студентів. Заняття гуртка створюють можливості для повторення, автоматизації засвоєного раніше лексико-граматичного матеріалу та збагачення мовного потенціалу. Лексико-граматичний запас студентів поповнюється за рахунок мовних явищ, які є типовими для літературних, публіцистичних текстів. До роботи залучаються культурологічні тексти різних стилів, автентичні аудіо та відео матеріали, довідкова література, Інтернет ресурси, матеріали засобів масової інформації. Автентичний матеріал підібрано з урахуванням рівня мовленнєвої компетенції студентів з іноземної мови.

В основу формування лінгвокраїнознавчої компетенції покладено сучасну тематику, що створює сприятливі умови для знайомства з цінностями життя людей інших країн, культурних реалій, звичаїв, традицій України, англомовних країн та інших країн світу у спеціально змодельованих ситуаціях спілкування. Вивчення тем проводиться у всіх чотирьох видах комунікації - особистій, суспільній, освітній та професійній. Наявність соціокультурного компоненту зробить цей процес ефективним, що дасть змогу виховати активну особистість, підготовлену для участі в діалозі культур.

Практичні заняття гуртка мають комунікативний характер і проводяться з використанням інтерактивних технологій у різноманітних формах: міні-лекціях, творчих майстернях, дебатах, телемостах. Студентам надається можливість самостійно знаходити інформацію в англомовних джерелах, систематизувати її у вигляді колективних проектів, написання рефератів, інформаційних бюлетенів, стіннівок і презентувати її в аудиторії перед всіма студентами для подальшого обговорення іноземною мовою.

Заняття гуртка мають виховний вплив, оскільки вчать студентів культурі спілкування, яка прийнята у сучасному цивілізованому світі, емоційно-ціннісному ставленню до світу, що їх оточує, розвивають мовні, інтелектуальні, пізнавальні здібності студентів, підвищують мотивацію до подальшого самовдосконалення в галузі володіння мовою, розвивають уміння переносити знання і навички в нову ситуацію шляхом проблемно-пошукової діяльності.

Метою гуртка є поглиблення та вдосконалення знаннь, вміннь та навичок студентів з англійської мови.

Завдання гуртка:

 1. Заохочувати студентів до подальшого самовдосконалення в галузі володіння мовою, поглибленню мовних знань, розвиваючи та удосконалюючи навички мовленнєвої компетенції.

 2. Розвивати комунікативні, інтелектуальні, пізнавальні здібності студентів, навички соціокультурної компетенції на базі створення реальних комунікативних ситуацій.

 3. Удосконалювати навички пошукового, оглядового читання текстів різного стилю з метою узагальнення отриманої інформації, її критичного оцінювання крізь призму головної ідеї автора в контексті конкретного комунікативного завдання.

 4. Залучити студентів до роботи з додатковою літературою, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами.

 5. Виховувати в студентів культуру спілкування, розвивати вміння висловлюватись вільно та навчити толерантно вступати в дискусію з різних питань, відстоювати свою думку з її чіткою аргументацією, швидко реагувати на протилежну думку опонента, займаючи певну позицію з розглянутої проблеми.

 6. Виховувати в студентів свідомість, яскраву особистість з активною позицією в житті, повагу до батьків, один до одного, вчителів, людям старшого покоління, а також почуття гордості та любові до країни, сім’ї, школи.

 7. Розвивати в студентів уміння представляти рідну культуру, країну, стиль життя людей у процесі іншомовного культурного спілкування.

Очікувані результати:

  • Кінцевою метою роботи гуртка є розвиток здібностей та здатності студентів користуватись іноземною мовою для досягнення комунікативних цілей.

  • Студенти повинні навчитись сприймати найголовніші моменти дискусії, критично оцінювати інформацію в автентичних текстах, статтях та звітах на сучасні теми, застосовуючи оглядове чи пошукове читання.

  • Студенти повинні навчитись висловлювати своє переконання, думку, згоду або незгоду у відповідь на отриману інформацію, вільно вступати в бесіду на знайому тему, підтримати бесіду або дискусію.

  • Студенти мають навчитись навичкам керівництва процесу спілкування, прийняття рішень, вироблення довіри, спілкування й улагоджування конфліктів.

  • Студенти мають навчитись розуміти сучасну адаптовану літературну прозу в межах рівня знань 11 класу (обсяг 2250 друкованих знаків).


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА


Тема


Всього годин

В тому числі


лекції


Пр./з-тя


с/р

1.

It’s a wonderful world!6
2.

Get happy!6
3.

Telling tales.6
4.

Doing the right thing.6
5.

On the move.6
6.

I just love it!6
7.

The world of work.6
8.

Just imagine!6
9.

Relationships.6
10.

Obsessions.6
11.

Tell me about it!6
12.

Life’s great events!6ВСЬОГО

72
72

РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ КОЛЕДЖ
1. Тематичний план гуртка

Тема


Всього годин

в тому числі


Пр./ з-тя


с/р
Theme: It’s a wonderful world!

61.

What’s in a word?
2
2.

“Wonders of the modern world” – amazing technological and scientific achievements.
2
3.

My wonders .
2Theme: Get happy!

64.

Sport and leisure.
2
5.

“The clown doctor”.
2
6.

What makes people happy?
2Theme: Telling tales.

67.

Art and literature.
2
8.

“The painter and the writer”.
2
9.

Books and films.
2Theme: Doing the right thing.

610.

“A world guide to good manners”.
2
11.

Talking about rules and regulations.
2
12.

Come around to my place!
2Theme: On the move.

613.

Travelling around.
2
14.

Means of transport.
2
15.

“My kind of holiday”.
2Theme: I just love it!

616.

Food, towns and people.
2
17.

“Global pizza”.
2
18.

Ukrainian/English famous food.

2Theme: The world of work.

619.

“Dream jobs”.
2
20.

What’s in the news today?
2
21.

“My ideal job”.
2Theme: Just imagine!

622.

Making suggestions.
2
23.

“Who wants to be millionaire?”
2
24.

“What would I do with $1 million?”
2Theme: Relationships.

625.

Type of characters.
2
26.

Family matters – two points of view on a family relationship.
2
27.

“What size is a perfect family?”
2Theme: Obsessions.

628.

Expressing quality.
2
29.

“Famous for not being famous”.
2
30.

“If I were famous person …”
2Theme: Tell me about it!

631.

“How well do you know your world?”
2
32.

Finding out about Madonna.
2
33.

The forgetful generation.
2Theme: Life’s great events!

634.

Birth, marriage, and death.
2
35.

“Funeral Blues” – a poem by WH Auden
2
36.

“The day you were born”.
2Всього:

72

72  1   2

Схожі:

Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу iconВ. Н. Каразіна практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу «безособові форми дієслова» Навчально-методичний посібник
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...
Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «Історія англійської мови»
Основною метою навчання курсу “Історія англійської мови” є ознайомлення студентів з історичним розвитком англійської мови
Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу iconМетодичні вказівки з англійської мови для студентів II курсу факультетів хтф, іфф, зф
Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІI курсу факультетів хтф, іфф, зф заочної форми навчання / Уклад.: Я. С. Грищенко,...
Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу iconО. А. Карлова програма І робоча програма навчальної дисципліни " система життєзабезпечення міста 2"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем та системний аналіз» для студентів 2 курсу денної та 1 курсу заочної...
Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи студентів iі курсу медичних факультетів з англійської мови. Укладено на основі підручника: Маслова А. М., Вайнштейн З.І. «Підручник англ мови для мед вузів»
Календарно-тематичний план самостійної роботи студентів iі курсу медичних факультетів з англійської мови
Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія" для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності...
Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів IV курсу механіко-машинобудівного інституту заочної форми навчання / Уклад.:...
Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів IV курсу хіміко-технологічного факультету заочної форми навчання / Уклад.: Я....
Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів IV курсу інженерно-фізичного факультету заочної форми навчання / Уклад.: Я....
Робоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів ІІІ курсу факультету аерокосмічних систем заочної форми навчання / Уклад.: Я....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка