Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Навчальний посібник 2-ге видання
7.03 Mb.
НазваНавчальний посібник 2-ге видання
Сторінка26/45
Дата конвертації29.03.2013
Розмір7.03 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   45

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ВІДОБРАЖЕННЯМ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ

Дебет

Кредит

Зміст операції

7401 «Внески на державне соціальне страхування», або

3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

Нарахування утримань з заробітної плати працівників банку

7402 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток «

3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

Відображення утримань з заробітної плати працівників банку

3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

Нарахування оплати за лікарняними листками

3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

3653 «Утримання з працівників банку на користь третіх осіб»

Оплата за лікарняними листками
Облік операцій з формування і використання резервів на оплату відпусток ведеться на рахунка 3658 «Забезпечення оплати відпусток». Якщо в банку не створюють резерву на оплату відпусток, то нарахування відпускних майбутніх періодів та обов’язкових державних перерахувань на відпускні майбутніх періодів обліковуються на окремих аналітичних рахунках до балансового рахунка 3500 «Витрати майбутніх періодів» і амортизуються на витрати банку звітного періоду. Усі витрати на оплату праці, в тому числі доплати за кваліфікацію та за обсяги робіт, відносяться на витрати того звітного періоду, коли вони мали місце.

4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку

Доходи та витрати банку впродовж року обліковуються методом накопичення, тобто записи за рахунками класів 6 і 7 ведуться наростаючим підсумком із початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються на рахунок обліку фінансового результату діяльності банку. Формування показників проміжної звітності про результати діяльності банку, а також щоденного балансу відбувається на технічному рахунка 5999. Техніка записів за цим рахунком полягає в тому, що наприкінці кожного дня доходи порівнюються з витратами, при цьому рахунки доходів і витрат не закриваються. Залишок на рахунка 5999 подається у звітності, але фактичні проведення за цим рахунком не виконуються. Механізм визначення поточного (проміжного) фінансового результату є таким самим, як і при визначенні результату за рік. Зрозуміло, що в тому разі, коли потрібно уточнити записи, які стосуються звітного періоду, роблять коригувальні проведення з метою забезпечення реальності відображення фінансового результату діяльності банку.

Отже, в останній робочий день року залишки за рахунками доходів і витрат, нагромаджені з початку року, закриваються:

  • за умови перевищення доходів над витратами — на рахунок

  1. П « Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

  • за умови перевищення витрат над доходами — на рахунок

  1. (активний) « Збиток звітного року, що очікує затвердження».

Типова кореспонденція рахунків прибутку наведена в табл. 49.

За своїм характером рахунок № 5040 пасивний. Рахунок № 5041

активний і належить до виду контрпасивних рахунків. Рахунки 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження» та 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження» діють до дати проведення річних зборів акціонерів (засновників). На річних зборах зареєстрований фінансовий результат має бути затверджений. Водночас приймається рішення про розподіл чистого прибутку після оподаткування.
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ


Дебет

Кредит

Рахунки шостого класу «Доходи»

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

Рахунки сьомого класу «Витрати»

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

5040 «Прибуток»Після закінчення кожного фінансового року Правління комерційного банку подає звіт про свою діяльність для затвердження на загальних зборах акціонерів, а також свої пропозиції щодо розподілу отриманого прибутку, включаючи пропозиції про збільшення капіталу банку.

Прибуток, що підлягає розподілу, розраховується так: чистий прибуток після оподаткування за звітний рік збільшується на розмір нерозподіленого і невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і зменшується на розмір відрахувань у офіційні резерви, які формуються згідно з чинним законодавством. До офіційних резервів належать: резервний фонд загальний резерв.

Резервний фонд створюється згідно з чинним законодавством у розмірі не менше ніж 25 % від суми сплаченого акціонерного (уставного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менше, ніж 5 % від суми чистого прибутку після оподаткування. Після досягнення запровадженого розміру резервного фонду відрахування можуть здійснюватися на підставі відповідного рішення акціонерів (засновників). Кошти резервного фонду призначені для покриття можливих збитків від банківської діяльності, а також як спосіб реалізації зобов’язань банку при неможливості забезпечити їх виконання за рахунок інших джерел. Кошти резервного фонду обліковуються на рахунка № 5021 «Резервні фонди». Загальні резерви під певні ризики банку створюються згідно з чинним законодавством і відповідно до нормативних документів Національного банку України, а також якщо це передбачено Статутом банку або ж регламентовано спеціальними постановами загальних зборів акціонерів. Ці резерви обліковуються на рахунка № 5020 «Загальні резерви».

Типова кореспонденція рахунків відображення операцій з розподілу прибутку наведена в табл. 50.

Таблиця 50

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЇ З РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ
Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

Відрахування до резервного фонду

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

5021» Резервні фонди»

2

Відрахування до загального резерву

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

5020 «Загальні резерви»

3

Нарахування дивідендів акціонерам

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами»

4

Виплата дивідендів акціонерам грошима

3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами»

1001 «Банкноти та монета в касі банку» 1200 «Коррахунок у Національному банку України»

5

Облік підтвердженого прибутку, який призначено на капіталізацію, тобто на розширення,

банківського бізнесу

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

5030 «Результати минулих років»У законі України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», який введено в дію 01.07.1997 р., закладено нову концепцію визначення прибутків суб’єктів господарювання. Згідно з цією концепцією, сума прибутку визначається як різниця між валовими доходами та валовими витратами. Однак інтерпретація доходу та видатків у межах цієї концепції має суттєві відмінності від методики визначення доходів і витрат з позицій міжнародних принципів і стандартів обліку.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Перелік тем рефератів (для домашньої письмової контрольної роботи студентів заочної форми навчання)

Історія становлення банківської системи в Україні.

Види комерційних банків.

Кооперативні банки: питання створення та функціонування.

Лізингові операції банків.

Фінансовий лізинг.

Довірчі послуги юридичним особам.

Банківські об’єднання та питання їх створення в Україні.

Особливості ліцензування банківської діяльності.

Банки з іноземним капіталом та питання їх функціонування в Україні. Безготівкові розрахунки населення та проблеми їх розвитку в Україні. Пластикові картонки.

Касові операції банків.

Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в Україні. Міжбанківські розрахунки та їхнього розвиток в Україні Проблеми доступу іноземного капіталу в банківську систему України. Банківські ресурси та питання їх формування.

Проблема капіталізації банківської системи України.

Вкладні операції банків.

Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів. Запозичення ресурсів на міжбанківському ринку.

Емісія банками власних цінних паперів.

Управління ресурсною базою банків.

Питання вексельного обігу в Україні.

Безготівкові розрахунки населення та проблеми їхнього розвитку в Україні.

Пластикові карточки.

Касові операції банків.

Обов’язкове резервування коштів банківською системою.

Прибутковість банку та шляхи її підвищення.

Економічні нормативи, що регулюють капітальну базу банків. Економічні нормативи, що регулюють ліквідність банку.

Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в Україні. Міжбанківські розрахунки та їхній розвиток в Україні.

Контроль за дотриманням касової дисципліни підприємствами. Питання вексельного обігу в Україні.

Кредитний договір — основа взаємовідносин банку з позичальником.

Споживче кредитування населення.

Іпотечний кредит.

Форми забезпечення кредитів.

Етапи процесу кредитування.

Кредитний ризик та способи його мінімізації.

Кредитування населення на придбання житла.

Плата за кредит та її диференціація.

Кредити під цінні папери.

Контроль банків за виконанням умов кредитного договору.

Кредитні лінії та їх види.

Консорціальні кредити.

Операції банків з цінними паперами.

Операції банків з галузі інвестиційної діяльності.

Емісійні операції банків з цінними паперами.

Управління портфелем цінних паперів банку.

Депозитарні послуги банків.

Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.

Форми міжнародних розрахунків.

Кредити в іноземній валюті.

Лізингові операції банків.

Фінансовий лізинг.

Довірчі послуги юридичним особам.

Довірчі послуги фізичним особам.

Факторинг.

Форфейтинг.

Посередницькі операції банків.

Розвиток банківських послуг в Україні.

Фінансовий інжиніринг.

Операції банків з дорогоцінними металами.

Фінансова стійкість банку.

Ліквідність банку.

Платоспроможність банку.

Створення резервів під активні операції банків.

Економічні нормативи, що регулюють діяльність банків.
Реферат виконується на стандартних аркушах паперу. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (принтері) через 1,5 інтервали.
Обсяг реферату 10—12 сторінок. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч, знизу і зверху — 20 мм, праворуч — 10 мм. Розмір шрифта — 14, інтервал — 1,5.

Титульна сторінка і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

План реферату повинен складатися із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням тільки одного літературного джерела.

Реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

З відома керівника курсу студент може виконати реферат за темою, не передбаченою у запропонованому переліку.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний написати інший реферат з урахуванням усіх зауважень.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   45

Схожі:

Навчальний посібник 2-ге видання iconНавчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти
О. П. Бахарєва, Н. В. Воробйова. Розмовна мова в діалогах. Навчальний посібник. Київ: нуоу. 2012. 40 с.(2-е видання)
Навчальний посібник 2-ге видання iconНавчальний посібник для студентів архітектурних спеціальностей вищих закладів освіти
В. О. Кодін, П. В. Панов. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього І середньовічного Сходу. Видання друге,...
Навчальний посібник 2-ге видання iconНавчальний посібник Видання 2-ге, перероблене і доповнене
Б 87 Основи політології: Навч посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: кнеу, 2000. — 312 с
Навчальний посібник 2-ге видання iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Менеджмент для початківців: Навч посібник.— К.: Вид-во Європ ун-ту. Видання третє, доповнене. — 217с.— Бібліогр.: 215—216 с
Навчальний посібник 2-ге видання iconНавчальний посібник 3-є видання, перероблене І доповнене тернопіль навчальна книга богдан ббк 74. 262. 2ІЯ73 Б73
Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена дь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва
Навчальний посібник 2-ге видання iconНавчальний посібник для вищих навчальних закладів вступ навчальний посібник «Екологічне право України»
Навчальний посібник «Екологічне право України» підготовлений з урахуванням вимог Державного освітянського стандарту вищої професійної...
Навчальний посібник 2-ге видання iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Т 82 Теорія інформації: Навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 212 с
Навчальний посібник 2-ге видання iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник «Православні церкви України в стані розколу та пошуках єдності (20–30-ті рр. ХХ ст.)»
Навчальний посібник 2-ге видання iconНавчальний посібник для студентів вузів Київ 2001 ббк. 76. 0я73 т 46 Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю: Навчальний посібник. Київ: нмцво, 2001 560 с
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
Навчальний посібник 2-ге видання iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
Текст] : навчальний посібник / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.]; за ред
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка