Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Загальна частина
1.56 Mb.
НазваЗагальна частина
Сторінка1/11
Дата конвертації29.03.2013
Розмір1.56 Mb.
ТипДокументы
Зміст
Кримінальне право України як юридична наука.
Кримінальне право України як навчальна дисципліна у вищому навчальному закладі
Тема 2. Принципи кримінального права України.
Загальноправові принципи
Міжгалузеві принципи права
Галузеві принципи кримінального права
Тема 3. Кримінальний закон та інші джерела кримінального права України
Конституція України_як
Некодифіковані кримінальні закони та інші кримінально-правові акти
Рішення Конституційного Суду України
Тема 4. Поняття злочину та класифікація злочинів
Тема 5. Склад злочину і кваліфікація злочинів
Тема 6. Кримінальна відповідальність та її підстави
Тема 7. Об'скт злочину
Тема 8. Об'єктивна сторона складу злочину
Тема 9. Суб'єкт злочину
Тема 10. Суб'єктивна сторона складу злочину
Тема 11. Обставини, що виключають суспільну небезпечність та (або) протиправність діяння
Тема 12. Стадії вчинення умисного злочину
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12.00.08 - КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Поняття та загальна характеристика кримінального права України як окремої галузі права. Кримінальне право України як юридична наука та навчальна дисципліна

Різні значення словосполучення "кримінальне право України". Кримінальне право України як окрема галузь права, як юридична наука та як навчальна дисципліна у вузі;

Кримінальне право України як окрема галузь права: поняття, характерні особливості, місце в правовій системі.

Механізм кримінально-правового регулювання: поняття, загальна характеристика. Основні елементи механізму кримінально-правового регулювання: норми кримінального права, юридичні факти, кримінально-правові відносини, правозастосовчі акти, акти реалізації кримінального права. Основні методи (типи) кримінально-правового регулювання та основні завдання кримінального права.

Кримінальне право України та інші галузі права, їх зв'язок та відмінності.

Система кримінального права України. Загальна та Особлива частини кримінального права України, їх особливості та взаємозв'язок. Система Загальної частини кримінального права України.

Кримінальне право України як юридична наука. Предмет та основні методи науки кримінального права. Основні напрямки досліджень та завдання кримінально-правової науки на сучасному етапі розвитку України.

Кримінальне право України як навчальна дисципліна у вищому навчальному закладі, її предмет, основні методи та форми вивчення. Система курсу Загальної частини кримінального права України. Загальна характеристика літератури до курсу.

Тема 2. Принципи кримінального права України.

Поняття принципу права. Принципи права як особливий елемент його змісту. Система принципів кримінального права України.

Загальноправові принципи: верховенства права, рівності громадян перед законом, гуманізму, справедливості та ін. Значення загальноправових принципів для кримінального права України як окремої галузі права.

Міжгалузеві принципи права: винної відповідальності, презумпції невинуватості та ін. Вплив міжгалузевих принципів права на зміст окремих інститутів та норм кримінального права України.

Галузеві принципи кримінального права: невідворотності кримінальної відповідальності, особистої відповідальності, економії кримінальної репресії та ін. їх основний зміст та особливості дії на сучасному етапі розвитку кримінального права України.

Взаємодія принципів кримінального права України між собою. Можливість виникнення колізії (суперечностей) між окремими його принципами. Основні засоби вирішення таких колізій в правовій системі України.

Тема 3. Кримінальний закон та інші джерела кримінального права України

Поняття джерела кримінального права. Основні джерела сучасного кримінального права України. Юридична природа керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України.

Конституція України_як джерело кримінального права України. Особливості окремих положень Конституції України, що мають кримінально-правовий зміст.

Кримінальний кодекс України - основне джерело кримінального права України. Загальна характеристика чинного Кримінального кодексу України.

Некодифіковані кримінальні закони та інші кримінально-правові акти як джерела кримінального права України. Співвідношення некодифікованих кримінально-правових актів з Кримінальним кодексом України.

Міжнародні договори як джерела кримінального права України. Особливості імплементації окремих положень міжнародних договорів в кримінальне право України.

Рішення Конституційного Суду України як джерела кримінального права України.

Основні етапи розвитку кримінального права України. Загальна характеристика основних джерел кримінального права України на окремих етапах його розвитку.

Нормативні приписи окремих джерел кримінального права України. Особливості норм Кримінального кодексу України та інших кримінально-правових актів.

Тлумачення в кримінальному праві: види і способи тлумачення окремих джерел кримінального права України.

Межі чинності окремих джерел кримінального права України у просторі. Поняття місця вчинення злочину. Принципи чинності кримінального закону у просторі: територіальний, національний (громадянства), універсальний. Особливості дії зазначених принципів з урахуванням положень чинного Кримінального кодексу України та міжнародних договорів.

Межі чинності окремих джерел кримінального права України в часі. Поняття часу вчинення злочину. Зворотна сила кримінального закону та інших джерел кримінального права України.

Тема 4. Поняття злочину та класифікація злочинів

Визначення поняття злочину на різних етапах розвитку людської цивілізації. Основні типи законодавчого визначення поняття злочину в сучасному кримінальному праві. Проблеми визначення поняття злочину в теорії кримінального права.

Поняття злочину за кримінальним правом України. Ознаки злочину, їх загальна характеристика. Основні недоліки визначення поняття злочину за чинним Кримінальним кодексом України та основні напрямки їх усунення. Юридична природа положення ч.2 ст.7 Кримінального кодексу України щодо малозначності діяння, його значення для правозастосовчої практики.

Злочини та інші правопорушення: співвідношення, спільні ознаки, відмінності.

Класифікація злочинів в кримінальному праві. Окремі класифікації злочинів за різними підставами та їх кримінально-правове значення. Класифікація злочинів за ступенем їх тяжкості в чинному Кримінальному кодексі України та необхідність її вдосконалення.

Тема 5. Склад злочину і кваліфікація злочинів

Різні значення терміну "склад злочину": склад злочину як специфічна юридична конструкція в кримінальному праві (юридичний склад злочину); склад злочину як системне поєднання юридичних фактів (фактичний склад злочину); склад злочину як категорія науки кримінального права.

Особливості юридичного складу злочину як специфічної юридичної конструкції в кримінальному праві. Співвідношення поняття злочину і юридичного складу злочину. Основні функції юридичного складу злочину в механізмі кримінально-правового регулювання.

Загальна структура, специфічна конструкція та конкретний зміст юридичного складу злочину як його основні системно-структурні характеристики.

Загальна структура юридичного складу злочину, її складові частини.

Специфічна конструкція юридичного складу злочину як системне поєднання його елементів. Особливості зв'язків між елементами в юридичному складі злочину. Обов'язкові та факультативні елементи юридичного складу злочину.

Конкретний зміст юридичного складу злочину як сукупність змістовних характеристик його обов'язкових елементів та зв'язків. Ознака юридичного складу злочину як конкретна змістовна характеристика його окремого елементу чи зв'язку.

Юридичний склад злочину, кримінально-правова норма і диспозиція статей кримінального закону.

Проблеми класифікації юридичних складів злочинів. Підстави (критерії) поділу юридичних складів злочинів на види. Основні види юридичних складів злочинів та їх кримінально-правова характеристика.

Поняття кваліфікації злочинів. Кваліфікація злочинів - різновид юридичної кваліфікації в кримінальному праві. Кваліфікація злочинів як стадія застосування кримінального закону. Загальний механізм кваліфікації злочинів. Формула кваліфікації злочину та юридичне формулювання звинувачення як основні форми закріплення кваліфікації злочинів в процесуальних документах.

Тема 6. Кримінальна відповідальність та її підстави

Поняття кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність - різновид юридичної відповідальності. "Родові" та "видові" ознаки кримінальної відповідальності. Спірні питання щодо кримінальної відповідальності в науці кримінального права.

Кримінальна відповідальність як елемент механізму кримінально-правового регулювання: юридична природа, основний зміст, функції. Кримінальна відповідальність та інші елементи механізму кримінально-правового регулювання (кримінально-правові норми, юридичні факти, кримінально-правові відносини).

Форми кримінальної відповідальності. Підстави виділення форм кримінальної відповідальності. Загальна характеристика окремих форм кримінальної відповідальності(покарання, звільнення від покарання, умовне незастосування покарання). Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності як окремого інституту кримінального права України.

Підстави кримінальної відповідальності. Проблеми визначення підстав кримінальної відповідальності на нормативному рівні, в науці кримінального права та в сучасній філософії. Загальна характеристика підстав кримінальної відповідальності в правовій системі України. Основні питання щодо підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального права. Філософський аспект Підстав кримінальної відповідальності.

Тема 7. Об'скт злочину

Поняття об'єкту злочину. Об'єкт злочину і предмет (об'єкт) кримінально-правової охорони. Загальна характеристика механізму посягання на предмет кримінально-правової охорони. Спірні питання щодо об'єкта злочину в науці кримінального права.

Види об'єктів злочинів. Підстави класифікації об'єктів злочинів. Класифікація об'єктів злочинів "по вертикалі" та "по горизонталі".

Родовий (спеціальний) об'єкт злочинів. Соціальні та юридичні підстави виділення родового об'єкта злочинів. Кримінально-правове значення родового об'єкта злочинів.

Безпосередній об'єкт злочину та його кримінально-правове значення. Особливості відображення безпосереднього об'єкта в юридичному складі злочину. Основний та додатковий безпосередні об'єкти злочину та їх відмінність від факультативного предмета (об'єкта) кримінально-правової охорони.

Потерпілий від злочину та предмет злочину як факультативні елементи, що характеризують об'єкт злочину.

Тема 8. Об'єктивна сторона складу злочину

Поняття об'єктивної сторони складу злочину. Особливості елементів, що утворюють об'єктивну сторону складу злочину. Кримінально-правове значення об'єктивної сторони складу злочину.

Діяння як обов'язковий елемент об'єктивної сторони складу злочину. Загальні ознаки діяння як прояву поведінки людини. Вплив нездоланної сили, фізичного впливу та психічного примусу на їфимінальну відповідальність особи. Дія та бездіяльність як окремі форми діяння за кримінальним правом України.

Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення.

Причинний зв'язок між діянням і наслідками як один із видів зв'язку між елементами складу злочину. Основні філософські концепції причинного зв'язку та їх використання в різних кримінально-правових теоріях (condition sine qua non, необхідного спричинення, адекватної причинності, фінальна теорія та ін.). Основні різновиди причинного зв'язку, їх кримінально-правовий зміст та значення.

Інші факультативні елементи, що характеризують об'єктивну сторону складу злочину (спосіб, час, місце, обстановка (ситуація), знаряддя та засоби вчинення злочину).

Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини як специфічні різновиди одиничних злочинів. Особливості об'єктивної сторони складів цих злочинів, відмінність їх від окремих форм множинності злочинів.

Тема 9. Суб'єкт злочину

Поняття суб'єкта злочину. Особливості елементів складу злочину, що характеризують його суб'єкта. Співвідношення понять "суб'єкт злочину", "особа винного" та "особистість злочинця".

Вік суб'єкта злочину як обов'язковий елемент складу злочину. Основні правила встановлення віку суб'єкта в кримінальному праві України. Вплив віку на кримінальну відповідальність особи. Мінімальний вік кримінальної відповідальності та особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх за чинним КК України. Примусові заходи виховного характеру, їх юридична природа та кримінально-правове значення.

Осудність суб'єкта злочину як обов'язковий елемент складу злочину. Поняття неосудності за чинним КК України. Формула неосудності. Проблеми обмеженої осудності в кримінальному праві. Примусові заходи медичного характеру, їх юридична природа та кримінально-правове значення. Особливості кримінальної відповідальності за злочин, вчинений в стані сп'яніння.

Спеціальний суб'єкт злочину як факультативний елемент складу злочину. Підстави класифікації спеціальних суб'єктів злочину та основні їх види. Вплив ознак спеціального суб'єкта злочину на кримінальну відповідальність.

Тема 10. Суб'єктивна сторона складу злочину

Поняття суб'єктивної сторони складу злочину. Особливості елементів, що утворюють суб'єктивну сторону складу злочину.

Поняття вини. Компоненти, що утворюють зміст вини. Спірні питання щодо вини в науці кримінального права. Ступінь вини як кримінально-правове поняття. Підстави (критерії) поділу вини на форми та види. Кримінально-правове значення поділу вини на форми і види.

Умисел як форма вини. Види умислу, що передбачені в чинному КК України. Особливості змісту інтелектуального та вольового моментів прямого та евентуального (непрямого) умислу. Вплив
конструкції складу злочину на зміст умислу. Види умислу, що виділяються в теорії кримінального права: заздалегідь обдуманий
умисел та умисел, що виник раптово; конкретизований та неконкретизований умисел. Кримінально-правове значення зазначених видів умислу.

Необережність як форма вини. Види необережності, що передбачені в чинному КК України. Злочинна самонадіяність, її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмінність злочинної самонадіяності від непрямого умислу. Злочинна недбалість, її інтелектуальний та вольовий моменти. Об'єктивний та суб'єктивний критерії злочинної недбалості.

Складка вина. Основні форми (прояви) складної вини в юридичних складах окремих злочинів. Кримінально-правове значення складної вини.

Випадок (казус) та його кримінально-правова характеристика. Відмінність казусу від злочинної недбалості.

Мотив і мета злочину, їх види та кримінально-правове значення. Поняття фізіологічного афекту, його кримінально-правове значення.

Помилка в кримінальному праві. Види помилок, їх вплив на вину та кримінально-правову оцінку поведінки особи.

Тема 11. Обставини, що виключають суспільну небезпечність та (або) протиправність діяння

Поняття та юридична природа обставин, що виключають суспільну небезпечність та (або) протиправність діяння. Проблеми класифікації цих обставин в науці кримінального права.

Необхідна оборона: поняття, ознаки, умови правомірності. Перевищення меж необхідної оборони. Мнима (уявна) оборона. Провокація оборони.

Затримання особи, що вчинила суспільно небезпечне посягання: поняття, ознаки, умови правомірності, відмінність від необхідної оборони. Проблеми відповідальності за порушення умов правомірності затримання особи, що вчинила суспільно небезпечне посягання.

Крайня необхідність: поняття, ознаки, умови правомірності. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони. Проблеми відповідальності за порушення умов правомірності спричинення шкоди в стані крайньої необхідності.

Загальна характеристика обставин, що виключають суспільну небезпечність та (або) протиправність діяння, які не передбачені чинним КК України.

Тема 12. Стадії вчинення умисного злочину

Поняття стадії вчинення умисного злочину. Види стадій вчинення умисного злочину. Підстави та межі кримінальної відповідальності за незакінчену злочинну діяльність.

Готування до злочину. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки готування до злочину. Види підготовчих злочинних дій за чинним КК України. Особливості кваліфікації готування до злочину. Відмінність готування до злочину від виявлення наміру вчинити злочин.

Замах на злочин. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки замаху на злочин. Види замаху на злочин та їх кримінально-правове значення. Особливості кваліфікації замаху на злочин. Відмінність замаху на злочин від готування до злочину та від закінченого злочину.

Закінчений злочин. Момент закінчення окремих різновидів умисних злочинів в залежності від особливостей їх юридичних складів. Співвідношення понять "час вчинення злочину", "юридичний момент закінчення злочину" та "фактичне припинення злочинного діяння".

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Ознаки добровільної відмови. Кримінально-правові наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця. Відмінність добровільної відмови від діяльного каяття.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Загальна частина iconОпис навчальної програми дисципліни нф-02/2 Загальна фізика. Частина ІІ назва дисципліни
В цьому кредитному модулі студенти використовують базові поняття отримані з попереднього модуля "Загальна фізика. Частина І"
Загальна частина icon2010 А. Загальна частина діагноз
Нмапо ім. П. Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст моз україни зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», к м н.,...
Загальна частина iconЗагальна частина
Загальна характеристика екологічних проблем у світі та в Україні. Роль права на шляху їх вирішення. Еколого-правова політика України...
Загальна частина iconКримінальний закон
Чинний Кримінальний кодекс України, його система і загальна характеристика. Загальна і Особлива частина кримінального закону
Загальна частина iconІ. Загальна частина 1 Розвиток електроенергетики в Україні
Електроенергетика базова галузь народогосподарського комплексу. Вона впливає на територіальну організацію продуктивних сил. Ця галузь...
Загальна частина iconПитання на модуль загальна частина

Загальна частина iconНавчальний посібник до вивченні дисципліни для студентів енергетичних спеціальностей Частина 5 Розділ
Загальна фізика. Навчальний посібник до вивчення дисципліни. Частина Розділ ” Квантова природа випромінювання “/ Укл. Т.І. Братусь,...
Загальна частина iconКодекс цивільного захисту України Зміст Стор
Загальна частина
Загальна частина iconЗагальна частина
Рада Економічної Взаємодопомоги в системі та історії міжнародного економічного співробітництва 84
Загальна частина iconІ. Загальна частина
План реагування І дій при загрозі та виникненні нс загальноосвітньої школи призначений для
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка