Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А
61.17 Kb.
НазваГенетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А
Дата конвертації31.03.2013
Розмір61.17 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Мета роботи.
Матеріал і результати дослідження.

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИУДК 621.313

ГЕНЕТИЧНА МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ ТАКСОНІВ КЛАСУ

АСИНХРОННИХ МАШИН ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ
Августинович А. А.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”


Вступ. Впорядкування існуючого різноманіття електромеханічних перетворювачів енергії (ЕМПЕ) та супровідної інформації потребує застосування системного підходу. Основи такого підходу були запропоновані раніше [1].

Таксономія є невід’ємною частиною еволюційної систематики ЕМПЕ. На сьогоднішній день таксономічна структура систематики та категорії Виду і Роду ЕМПЕ науково обґрунтовані [3] і потребують свого підтвердження.

Підтвердження правомірності положень таксономії ЕМПЕ доцільно проводити на прикладі історично сформованих функціональних класів, для електромеханічних структур (ЕМ-структур) яких визначено генетичні передумови реалізації цільової функції.

Характер руху вторинної (рухомої) частини ЕМ-структур є генетично визначеною ознакою (зумовленою напрямком руху електромагнітної хвилі поля та геометрією породжувального джерела поля (ПДП)). Тому клас асинхронних машин поступального руху (АМПР) правомірно розглядати як генетично визначений об’єкт таксономічних досліджень, впорядкування інформації про структурне різноманіття якого становить теоретичний і практичний інтерес [4].

Мета роботи. Основною метою проведених в даній роботі досліджень є побудова генетичної моделі утворення і розвитку основних та допоміжних таксонів класу асинхронних машин поступального руху та підтвердження адекватності вказаної моделі.

Матеріал і результати дослідження. Клас АМПР є генетично визначеним об’єктом систематичних досліджень, тому модель утворення та розвитку його таксономічної структури ґрунтується на тих самих положеннях, що і узагальнена модель, запропонована раніше [2].
Вихідною інформацією для побудови генетичної моделі утворення і розвитку основних та допоміжних таксонів класу АМПР є:

 1. Генетично зумовлена цільова функція досліджуваного класу (асинхронні машини (АМ), вторинні (рухомі) частини яких виконують поступальний рух);

 2. Генетична класифікація ПДП ЕМ-структур [1];

 3. Результати інформаційного пошуку за даним класом [2, 3].


Введемо наступні обмеження для побудови моделі:

 1. Розглядаються лише “генетично чисті” хромосомні набори і види (утворені шляхом використання генетичних операторів подвоєння та схрещування одноіменних ПДП), тому область існування ПДП відповідає області існування хромосомного набору 1-го покоління та області існування видового складу ЕМ-структур.

 2. Не розглядається популяційна структура видів, так як популяція не є таксономічною категорією.

 3. Інформація про інформаційно-реальні види може бути уточнена при вивченні більшої кількості інформаційних джерел.

Інформаційно-реальну частину генетичної моделі утворення і розвитку основних та допоміжних таксонів класу АМПР будуємо в координатах області існування породжувальних структур класу, його таксономічних рівнів та в координатах часу.

Відповідно до генетичної інформації, що забезпечує реалізацію ЕМ-структурами заданої цільової функції, визначаємо область існування породжувальних структур класу АМПР QАМПР (запис здійснено у генетичних кодах):

Визначена область існування QАМПР враховує повний видовий склад структур «ідеального класу» АМПР, так як враховує інформаційно-реальні і неявні види структур; напівжирним шрифтом виділено базові види, звичайним - види-близнюки.

Визначаємо таксономічну структуру класу АМПР:

QSЦЛ Sub RЦЛ , QSПЛ RПЛ

Sub RЦЛ U RПЛ Super RАМПР , де QSЦЛ та QSПЛ видовий склад породжувальних структур циліндричної та плоскої геометрії відповідно; Sub RЦЛ – підрід АМПР Роду циліндричних; RПЛ - Рід Плоских; Super RАМПР - клас АМПР надродового рівня. Впорядковуємо результати інформаційного пошуку відповідно до визначеної таксономічної структури.

Відповідно до результатів інформаційного аналізу визначаємо динаміку розвитку у часі основних та аксонів інформаційно-реальної частини моделі (рис. 1).

Здійснюємо аналіз структури таксонів і визначаємо структуру неявних таксономічних одиниць.
Рисунок 1 - Інформаційно-реальна частина генетичної моделі утворення і розвитку основних та допоміжних таксонів класу асинхронних машин поступального рухуАналіз побудованої інформаційно-реальної частини моделі утворення і розвитку таксонів класу АМПР дозволяє зробити наступні висновки:

 • основою моделі утворення і розвитку таксонів є однозначно визначена область існування ПДП структур АМПР;

 • вертикальні зв’язки моделі є непорушними завдяки принципу збереження генетичної інформації, відображають однозначний зв’язок між послідовними рівнями ускладнення ЕМ-структури;

 • формування таксонів у часі відбувається нерівномірно, причому, чим вище ранг таксона, тим більше часу потрібно на його формування;

 • клас ЕМПР представляє собою генетично визначену сукупність ЕМ-структур з однозначно визначеною таксономічною структурою.

Породжувальні структури АМПР, які завдяки спрямованій діяльності людини набули статусу інформаційно-реальних, формують область існування інформаційно-реальної частини класу АМПР QАМПР

Породжувальні структури АМПР, інформація про які відсутня в інформаційних джерелах, становлять інноваційний потенціал класу QАМПР :


На сьогоднішній день він представлений 17 породжувальними структурами, що становить 68,8 % від загальної кількості структур класу.

Висновки. Побудована інформаційно-реальна частина моделі утворення і розвитку таксонів класу АМПР підтверджує адекватність:

 • таксономічної структури систематики ЕМПЕ;

 • категорії Виду ЕМПЕ;

 • категорії Роду ЕМПЕ.

Однозначно визначений інноваційний потенціал класу вказує всі можливі породжувальні структури, які задовольняють цільовій функції - реалізації поступального характеру руху вторинної (рухомої) частини.

Таким чином, генетично визначена таксономічна структура класу АМПР становить основу для його систематики.
ЛІТЕРАТУРА

1. Шинкаренко В. Ф. Основи теорії еволюції електромеханічних систем. – К.: Наукова думка, 2002. – 288 С.

2. Шинкаренко В. Ф., Августинович А. А. Генетический анализ и систематика видов асинхронных машин поступательного движения (род плоских) // Электротехника и электромеханика, 2003.  №4. 
С. 92-100

3. Шинкаренко В. Ф., Платкова Н. А. Категория рода в таксономической структуре эволюционной систематики электрических машин // Электротехника и электромеханика, 2003. - №2. - С. 48-52

4. Августинович А. А. Електричні машини поступального руху як об’єк еволюційної геносистематики. – Материалы междунар. научн. – техн. конф. «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах». – Севастополь, 2005. – С. 3-5
Стаття надійшла 15.04.2006 р.

Рекомендовано до друку

д.т.н., проф. Родькіним Д.Й.
Вісник КДПУ. Випуск 3/2006 (39). Частина 1.


Схожі:

Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А iconЛабораторна робота №1-2 вивчення законів кінематики та динаміки поступального руху на машині атвуда
...
Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А iconІ. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули
Перед початком руху перший автомобіль перебував на відстані S1 = 50 км від перехрестя, другий на відстані S2 = 100 км. Через скільки...
Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А iconЗабезпечення поступального та пропорційного розвитку господарства світу
Забезпечення поступального і пропорційного розвитку господарства світу дна з важливих проблем, що стоїть перед людством
Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А iconДля дослідження закону руху тіл у полі земного тяжіння використовується машина Атвуда. Її механічна система складається з двох вантажів однакової маси М
Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл
Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А iconФактори, що впливають на експлуатаційні властивості асинхронних машин
Багато заводів – виробників на підставі багаторічних досліджень дають кількісні характеристики режимів. Отже метою цієї статті є...
Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А iconТема : мкт газів
Зв’язок між термодинамічною температурою і середньою кінетичною енергією поступального руху молекул
Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А icon24 Мережі Петрі
Для побудови складних систем обробки інформації, моделювання асинхронних інформаційних потоків, потрібна математична модель зручна...
Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А icon30. Об’єктно-орієнтоване та візуальне програмування
Об’єктна модель системи об’єктно-орієнтованого візуального програмування: поняття класу, властивостей класу, методів класу та їх...
Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А icon1 Кінематика поступального руху матеріальної точки
Визначити середню швидкість руху автомобіля, якщо він: а першу половину шляху рухався зі швидкістю V1 = 40 км/год, а другу – зі швидкістю...
Генетична модель утворення І розвитку таксонів класу асинхронних машин поступального руху августинович А. А iconЗразок тестового завдання з фізики для перевірки знань абітурієнтів на вступних випробуваннях І рівень
Середня кінетична енергія поступального руху однієї молекули газу визначається за формулою
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка