Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Генеральних конструкторів у післядипломній
344.82 Kb.
НазваГенеральних конструкторів у післядипломній
Сторінка1/3
Дата конвертації09.10.2012
Розмір344.82 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ


Шандиба Олена Василівна


УДК 378.147:62

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ГЕНЕРАЛЬНИХ КОНСТРУКТОРІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ

ПІДГОТОВЦІ


13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Харків – 2010

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Міністерство освіти і науки України, м. Харків та в Державному підприємстві Інститут машин і систем, Міністерство промислової політики та Національної академії наук України, м. Харків.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Тернюк Микола Емануілович,

Державне підприємство Інститут

машин і систем, директор, м. Харків.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Манько Володимир Миколайович,

Національна академія Служби безпеки

України, професор кафедри професійної

педагогіки, м. Київ;
кандидат педагогічних наук, доцент

Мороз Віктор Дмитрович,

Харківський машинобудівний коледж,

директор, м. Харків.

Захист відбудеться «26» лютого 2010 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української інженерно-педагогічної академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.

Автореферат розісланий «25» січня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.В. КулешоваЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Техносфера змінила свою роль та місце в суспільстві, стала визначати якість життя людей. У зв'язку з цим подальший розвиток суспільства пов’язується з прискореним інноваційним розвитком промисловості. Разом із тим показники сучасного інноваційного розвитку вітчизняної промисловості в 5-7 разів нижчі від аналогічних у високорозвинених країнах.

Необхідність прискореного інноваційного розвитку промисловості в Україні висуває до особистості та професійно значущих якостей кадрів, які здійснюють цей розвиток, вимоги, що принципово відрізняються від усталених. Для них визначальними стають високий професіоналізм, інноваційне мислення і здатність відповідати за кінцевий результат діяльності.

До генеральних конструкторів слід віднести фахівців відповідної галузі промисловості, які не тільки за посадовими обов'язками, а передусім, за функціями забезпечують високі рівні престижності технічних і економічних рішень, формують загальні та часткові стратегії розвитку і передбачають шляхи ефективного інвестування перспективних проектів. Це вимагає особливих знань, змісту та методики професійного вдосконалення генеральних конструкторів. Вони мають бути зорієнтовані не тільки і не стільки на зростання рівня знань, а й на формування необхідних професійних компетенцій та здібностей. Аналіз структури промисловості України (галузей і підгалузей – понад 100, великих промислових об'єднань – біля 400) свідчить, що сьогодні до категорії генеральних конструкторів можна віднести понад 500 осіб.

Ефективність професійної діяльності генеральних конструкторів в значній мірі залежить від їх компетентності з технічних дисциплін. Останнє зумовлене тим, що в основі сучасної промисловості та результатів її діяльності лежать технічні інновації. Недостатня професійна підготовка генеральних конструкторів зменшує їх роль у розвитку сучасної промисловості і часто не дає змоги забезпечити конкурентоспроможність цілих галузей. У той же час цільова підготовка таких фахівців для промисловості на сьогодні в існуючих навчальних закладах на належному рівні не проводиться. Одна з головних причин цього – відсутність обґрунтованої методичної системи післядипломної підготовки таких фахівців із технічних дисциплін.

Сучасна педагогічна наука має у своєму арсеналі значні досягнення з питань загальної педагогіки та викладання технічних дисциплін у навчальних закладах різного рівня (А.Алексюк, С.Архангельський, Г.Атанов, А.Ашеров, В.Безрукова, О.Бєлова, В.Беспалько, І.Булах, І.Васильєв, П.Гальперін, С.Гончаренко, В.Давидов, М.Жалдак, В.Іоланта, О.Коваленко, К.Колін, М.Лазарєв, А.Леонтьєв, І.Лернер, А.Мелецінек, К.Метешкін, В.Михайловський, В.Монахов, Б.Наумов, Н.Ничкало, А.Пастухов, І.Підласий, І.Прокопенко, О.Романовський, Н.Тализіна, В.Ягупов та інші).

Разом із тим, проведений аналіз свідчить про наявність суттєвих суперечностей між: 1) вимогами суспільства до інноваційного розвитку промисловості і відсутністю кадрів, здатних до генерації та реалізації великомасштабних лідерних інновацій; 2) новими вимогами до професійно значущих якостей кадрів, що задіяні в інноваційній системі промисловості, та існуючим змістом їх підготовки; 3) потребою в наданні інтегративних знань із технічних дисциплін генеральним конструкторам та неможливістю їх задоволення у зв'язку з відсутністю необхідної методичної системи. Вказані суперечності визначили головну задачу дослідження – теоретичне обґрунтування, розробка та впровадження інноваційної методичної системи навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці. Останнє найбільш ефективно може бути забезпечено методичною системою, комплексно оптимізованою за критеріями продуктивності та глибини знань.

Отже, актуальність визначеної задачі, її недостатня розробленість та необхідність розв'язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: "Методична система навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці".

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснені відповідно до завдань Державної програми розвитку промисловості України на 2003-2011 роки, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1174, щодо вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для промисловості. Це основні планові науково-дослідні роботи Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та Державного підприємства Інститут машин і систем (дог. № 452/92566/12 від 04.08.2004 р.,
№ 452/92566/19 від 04.08.2004 р.). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (протокол № 7/1104 від 09.03.2007 р.) та узгоджено в раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 4 від 22.04.2008 р.).

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити і експериментально перевірити результативність основних положень комплексно оптимізованої інноваційної методичної системи навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці.

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан розв’язання головної задачі дослідження, виявити можливості створення інноваційної методичної системи навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці.

2. Теоретично обґрунтувати та розробити концепцію навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у навчальному закладі галузевого підпорядкування.

3. Теоретично обґрунтувати та розробити комплексно оптимізовану інноваційну методичну систему навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів.

4. Упровадити розроблену методичну систему в навчальний процес підготовки генеральних конструкторів та експериментально визначити її результативність і ефективність.

Об’єкт дослідження - процес навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у спеціалізованому навчальному закладі післядипломної освіти (Академії генеральних конструкторів).

Предмет дослідження - інноваційна методична система навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що розроблення та впровадження інноваційної методичної системи, яка базується на комплексній оптимізації за критеріями продуктивності та глибини знань, на інтегративному змісті комплексу навчальних дисциплін «технознавство» та системі задіяних організаційних структур, здатних до узгоджених дій при поєднанні навчального та проектно-інноваційного процесів протягом повного інноваційно-інвестиційного циклу з можливістю самоорганізації в умовах середовища у вигляді інноваційно-інвестиціного потоку, дозволить підвищити результативність і ефективність післядипломної підготовки генеральних конструкторів.

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають положення Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХ1 століття), системні методи аналізу і синтезу складних антропотехнічних систем та системо-миследіяльнісний і системно-процесний підходи до розробки інноваційної методичної системи навчання технічних дисциплін. В основу досліджень також покладені загальносистемні засади (В.Забродський, М.Лазарєв, Д.Мако,
М.Месарович, І.Тахакара, М.Тернюк, Г.Щедровицький та інші), теоретико-методологічні засади та науково-педагогічні джерела (В.Андрущенко, С.Архангельский, В.Беспалько, П.Гальперін, Г.Гребенюк, М.Жалдак, Б.Кедров, О.Коваленко, Ю.Машбіц, Н.Тализіна, О.Романовський, І. Якиманська та інші).

Для вирішення поставлених завдань використані такі методи дослідження:

теоретичні: аналіз літературних джерел; концептуально-порівняльний і системно-структурний аналізи для виявлення процесів формування змісту; прогнозування, моделювання та проектування для розроблення й обґрунтування інноваційної методичної системи навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці;

емпіричні: методи експертної оцінки для визначення окремих показників системи; педагогічний експеримент для перевірки гіпотези дослідження;

математичні: методи теорії матриць, теорії графів, теорії множин для розробки методик проектування змісту та визначення структури методичної системи і технологій навчання; методи математичної статистики для обробки експериментальних даних, прийняття рішення про спростування або підтвердження гіпотези дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

вперше теоретично обґрунтовано і розроблено:

– концепцію навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у навчальному закладі галузевого підпорядкування, яка полягає у формуванні компетенцій, необхідних і достатніх для вирішення основних завдань створення та реалізації лідерних великомасштабних інновацій за рахунок вивчення комплексу навчальних дисциплін «технознавство», суміщення навчання з проектно-інноваційною діяльністю в інтегрованій навчально-інноваційній системі і врахування всіх етапів інноваційно-інвестиційного циклу;

– структуру інноваційнної методичної системи навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів, яка базується на комплексній оптимізації за критеріями продуктивності та глибини знань, інтегративному змісті навчальних дисциплін та системі задіяних організаційних структур, здатних до узгоджених дій при поєднанні навчального і проектно-інноваційного процесів протягом повного інноваційно-інвестиційного циклу з можливістю самоорганізації в умовах сприятливого середовища у вигляді інноваційно-інвестиціного потоку;

– фундаменталізований зміст комплексу навчальних дисциплін «технознавство» з гранично інтегрованою структурою на базі уніфікованих елементів у вигляді законів і закономірностей породження, будови, функціонування, розвитку, комунікації, управління та перетворення технічних об'єктів;

удосконалено моделювання системи освіти за рахунок побудови моделі її системо-миследіяльнісного комплексу на базі системно-процесного підходу, яка відрізняється від відомих моделей елементами, що враховують світоглядні, філософські, методологічні та інженерні її атрибути;

дістали подальшого розвитку методи: вибору ефективних типів і способів теоретичного навчання технічних дисциплін – за рахунок алгоритмізації процедур вибору; практичного навчання – шляхом формування і демонстрації зібраних прототипів лідерних інновацій; контролю навчально-інноваційної діяльності – за рахунок їх оптимізації за критерієм продуктивності системи та задіяння внутрішніх і зовнішніх елементів системи.

Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що впроваджено: комплексно оптимізовану інноваційну методичну систему, яка дозволяє ефективно навчати генеральних конструкторів технічних дисциплін одночасно зі створенням кластерів інноваційних проектів; загальну модель системо-миследіяльнісного комплексу освіти галузевого підпорядкування для системного аналізу і розробки заходів щодо вдосконалення цієї освіти; навчально-тематичний план вивчення комплексу навчальних дисциплін «технознавство» з новим інтегративним фундаменталізованим змістом для підготовки фахівців вищої кваліфікації; структурно-параметричні моделі інформаційно-знаннєвої інфраструктури інтегральної навчально-інноваційної системи, що забезпечує її саморозвиток; нові форми практичної підготовки з технічних дисциплін фахівців вищої кваліфікації (докторів та кандидатів наук) та контролю їх навчально-інноваційних результатів, зорієнтованих на великомасштабну промислово-інноваційну діяльність.

Указані результати дослідження впроваджено у навчальний процес післядипломної підготовки генеральних конструкторів в Академії генеральних конструкторів – госпрозрахунковому підрозділі Державного підприємства Інститут машин і систем (акт № 1 від 08.10.2008 р., акт № 2 від 05.10.2008 р.).

Новий фундаменталізований зміст комплексу навчальних дисциплін «технознавство» та уніфіковану структуру технічних дисциплін упроваджено в навчальний процес підготовки аспірантів і докторантів автомобільного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (акт № 3 від 31.03.2009 р.).

Матеріали дослідження можуть бути використані для подальшого удосконалення процесу професійної підготовки студентів, аспірантів та докторантів вищих навчальних закладів інженерного профілю та підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників.

Вірогідність та обґрунтованість результатів дослідження забезпечено: коректністю вихідних положень; застосуванням комплексу методів досліджень, адекватних його об’єкту, предмету, меті й завданням; підтвердженням основних теоретичних положень результатами експериментальної перевірки та реалізацією основних розробок у практику навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів.

Особистий внесок здобувача у спільних публікаціях. У працях, написаних у співавторстві, здобувачеві належать (відповідно до списку наукових праць): обґрунтування ідеї про доцільність створення навчального закладу нового типу – Академії генеральних конструкторів [10, 12]; виконання аналізу структури та ступеню розробки теорії техносфери як теоретичної бази навчання технічних дисциплін та основи для розв’язання задач їх фундаменталізації [4 13]; обґрунтування нового підходу до оптимізації складних систем [15, 16] і нової системи освітнього забезпечення інноваційного розвитку машинобудування [8, 14] та промисловості в цілому [9]; висунення ідеї та обґрунтування концепції інноваційної методичної системи ефективного вивчення технічних дисциплін у післядипломній підготовці генеральних конструкторів [2], розробка для цього загальних і конкретизованих моделей, системо-миследіяльнісного комплексу освіти галузевого підпорядкування [3]; визначення вимог до вибору з множини можливих організаційних структур найбільш ефективних інтегральних навчально-інноваційних систем [1]; розробка основних принципів побудови інформаційно-знаннєвої підсистеми навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів [11], визначення для цього фундаменталізованого змісту [5] та його структури [13] з використанням нових форм організації навчання [10].
  1   2   3

Схожі:

Генеральних конструкторів у післядипломній iconВикористання конструкторів і деструкторів
Ціль роботи: вивчити і навчитися використовувати механізм роботи з конструкторами і деструкторами
Генеральних конструкторів у післядипломній icon«Засекречення генеральних планів міст України стратегічна необхідність чи рудимент закритого суспільства?»
Запрошуємо до участі у круглому столі на тему «Засекречення генеральних планів міст України – стратегічна необхідність чи рудимент...
Генеральних конструкторів у післядипломній iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Болонського процесу. Особливе значення в післядипломній освіті відводиться її етапності та послідовності, контролю якості навчання...
Генеральних конструкторів у післядипломній iconРозрахунок орієнтовної вартості розроблення (оновлення) генеральних планів

Генеральних конструкторів у післядипломній icon«Про поліпшення стану роботи алергологічної служби України»
Відсутні серйозні наукові дослідження в галузі фундаментальної і прикладної алергології, є недоліки у до- і післядипломній підготовці...
Генеральних конструкторів у післядипломній iconЕкзаменаційні питання
Виникнення Генеральних Штатів, структура станового представництва у Франції хіу-ху ст
Генеральних конструкторів у післядипломній iconЗміст Вступ
Заходи Філіпа IV красивого щодо зміцнення королівської влади у Франції. Виникнення Генеральних штатів
Генеральних конструкторів у післядипломній iconЛьвівський національний університет імені івана франка
Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві
Генеральних конструкторів у післядипломній iconДержавні будівельні норми україни
Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження генеральних планів міських населених пунктів
Генеральних конструкторів у післядипломній iconКабінет Міністрів України
Бидгощ (Республіка Польща) відбудеться XIII засідання Конференції Генеральних директорів (кгд) (відповідальних представників) Організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка