Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття
67.23 Kb.
НазваТема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття
Дата конвертації14.10.2012
Розмір67.23 Kb.
ТипДокументы
Тема 2. Система управління державним боргом

Основні терміни та поняття: управління державним боргом, елементи управління державним боргом, об’єкти та суб’єкти системи управління державним боргом, боргове планування, борговий механізм, боргова політика.
2.1. Сутність і структура системи управління державним боргом

Управління державним боргом не треба розглядати як відокремлений складник, що може існувати і функціонувати відособлено від загальнодержавного управління. Управління державним боргом – це частина макрорівневого фінансового менеджменту. Управління державним боргом можна розглядати у широкому та вузькому розумінні. Управління державним боргом у широкому розумінні – це вид управлінської діяльності, який є складником управління всією фінансово-кредитною системою держави, що створює методологічні та правові засади боргового менеджменту.

Цьому складнику властиві елементи, що пов’язані з управлінням фінансами на загальнодержавному рівні:

1) Розробка боргової політики держави.

2) Розробка напрямів стратегічного й оперативного управління.

3) Законодавче забезпечення розвитку процесів запозичення і на загальнодержавному, і місцевому рівнях.

4) Розробка, вивчення і поповнення боргової статистики та показників, що характеризують рівень економічного розвитку і стан заборгованості держави.

5) Здійснення аналізу ефективності та доцільності залучення, обслуговування боргів держави.

6) Здійснення оперативного управління державним боргом.

7) Підготовка фахівців з управління державним боргом.

8) Контроль за рівнем ефективності функціонування всієї системи управління державним боргом та окремих її складників.

Управління державним боргом у вузькому розумінні – це система заходів уповноважених органів управління, пов’язана із залученням додаткових фінансових ресурсів у розпорядження держави та увідповіднення витрат з обслуговування державного боргу до її можливостей.

Оскільки виникнення державного боргу (активного чи пасивного) пов’язано з недосконалістю функціонування фінансово-економічної системи держави і потребою органів влади та управління в додаткових надходженнях для виконання властивих їм функцій, то це свідчить про те, що інші методи і джерела мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави та її органів не спрацьовують або їх використання не вважається доречним. Обмежені можливості податкової системи щодо залучення необхідних фінансових ресурсів свідчать про неефективне та недосконале її функціонування. Але воно може бути пов’язане і з організацією діяльності самої податкової системи, і з проблемами розвитку всієї економічної системи держави.

Іншим методом, що використовується для мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави, є паперово-грошова емісія. Використання цього методу може швидко вирішити проблему отримання додаткових коштів, але цей метод має чималі хиби, пов’язані зі стимулюванням інфляційних процесів. Тому залучення додаткових ресурсів має бути ретельно вивченим і зваженим. Залучення коштів за рахунок паперово-грошової чи кредитної емісії має відповідати основним напрямам грошово-кредитної політики держави і враховувати особливості економічної політики уряду на перспективу. Грошово-кредитна політика уряду впливає на ситуацію на грошово-кредитному та валютному ринках, на депозитні та відсоткові ставки, стан, розвиток і функціонування фондового ринку (зокрема й ринку боргових зобов’язань).

Управління державним боргом треба розглядати в єдності з управлінням кредитно-банківською системою, оскільки грошово-кредитна політика держави та кредитна політика окремих суб’єктів цієї системи, операції, які вони здійснюють на фінансовому ринку держави, та наслідки від їхньої діяльності суттєво впливають і на розміри фінансових ресурсів, що надходять у розпорядження держави, і на боргову політику уряду, механізм залучення коштів за борговими зобов’язаннями органів державної влади.

Отже, управління державним боргом треба розглядати не тільки як систему заходів органів управління з прогнозування, планування, залучення необхідних фінансових ресурсів, обслуговування та погашення державних боргів.

Головна мета функціонування системи управління державним боргом – задоволення потреб уряду в додаткових фінансових ресурсах для фінансування загальнодержавних програм за рахунок внутрішнього та зовнішнього запозичення на умовах сприяння розвитку національної економіки та забезпечення високого рівня економічної та політичної безпеки держави.

Завдання системи управління державним боргом:

1) Мінімізація вартості залучення та обслуговування державних боргів, але не за рахунок використання фінансових ресурсів і валютних резервів НБУ для покриття бюджетного дефіциту.

2) Визначення обсягів залучених у розпорядження держави коштів за рахунок внутрішнього ринку.

3) Узгодження боргової та грошово-кредитної політики уряду і центрального банку, оскільки неврахування взаємного впливу цих чинників призводить до зростання плати за кредитні ресурси, перетікання капіталу з виробничої сфери до сфери обігу, значних ускладнень у розвитку ринку цінних паперів тощо.

4) Залучення необхідних державі ресурсів за рахунок зовнішніх джерел фінансування за умов дотримання необхідного рівня економічної і політичної безпеки держави.

5) Сприяння розвитку інвестування у виробництво за рахунок надання державних гарантій у разі запозичення з внутрішніх і зовнішніх джерел.

6) Недопущення переповнення фінансового ринку державними борговими паперами.

7) Забезпечення контролю за ефективністю використання залучених кредитних ресурсів.

Система управління державним боргом складається з:

— об’єктів управління державним боргом;

— суб’єктів управління;

— боргової політики;

— боргового механізму;

— кадрового забезпечення;

— систем обліку та контролю.

Об’єктами управління державним боргом є: випущені та непогашені боргові зобов’язання держави; запозичені кошти, що надійшли у розпорядження уряду та суб’єктів господарювання (за наданими державними гарантіями) з внутрішніх і зовнішніх джерел; кошти, отримані урядом за міжнародними угодами від міжнародних та іноземних інвесторів і частина валового внутрішнього продукту країни, яка спрямовується для обслуговування державної заборгованості.

Суб’єктами системи управління державним боргом є органи, організації, установи, на які відповідно до чинного законодавства покладено зобов’язання здійснювати заходи, пов’язані з управлінням державним боргом; а також юридичні особи (позичальники гарантованих кредитів), міжнародні фінансово-кредитні організації та уряди іноземних держав, що виступають кредиторами держави.

Боргова політика – це складник економічної політики держави щодо можливого залучення додаткових фінансових ресурсів за рахунок випуску і розміщення державних боргових зобов’язань, підписання міжнародних, міждержавних угод для фінансування державних видатків чи програм економічного розвитку та обслуговування державного боргу.

Борговий механізм держави – це сукупність економіко-організаційних і правових форм і методів управління державним боргом, спрямованих на забезпечення потреб у додаткових фінансових ресурсах та ефективне використання залучених коштів, здійснення своєчасного, в повному обсязі обслуговування державного боргу.

Борговий механізм держави має кількісне та якісне вираження. Кількісне вираження характеризує розміри залучених і непогашених боргів у вигляді сум платежів за основним боргом, відсотками, комісійними витратами, загальні розміри внутрішнього та зовнішнього боргу. Якісне – характеризує умови, порядок залучення коштів, структуру державного боргу, особливості його обслуговування.

Ефективність функціонування системи управління державним боргом залежить від чинників, що впливають на поточні завдання цієї системи. Залежно від рівня розвитку економіки країни, фінансово-кредитної ситуації в державі, соціально-політичних та інших проблем уряд може надавати переваги тим чи іншим пріоритетам. Вони й визначатимуть конкретні завдання системи управління державним боргом.

Проте систему управління державним боргом треба розглядати як єдність двох її складників: стратегічного та оперативного управління.

Стратегічне управління державним боргом – це сукупність заходів уряду, спрямованих на забезпечення фінансування державних витрат через формування достатньої кількості фінансових ресурсів у розпорядженні держави за умов мінімізації вартості залучення коштів та обслуговування боргових зобов’язань у довгостроковому періоді.

Стратегічне управління має визначатися і функціонувати відповідно до довгострокового курсу боргової політики держави. Державним органом, що займається стратегічним управлінням, є Міністерство фінансів держави як центральний орган виконавчої влади, який має забезпечувати проведення єдиної фінансово-економічної політики країни. Всі рішення Міністерства фінансів щодо розробки і втілення боргової політики держави у довгостроковому періоді мають бути затверджені вищим органом державної влади – Верховною Радою України за поданням Президента України.

Досягнення визначеної мети залежить від рівня організації оперативного управління державним боргом. Суть оперативного управління державним боргом полягає у здійсненні комплексу заходів, пов’язаних з отриманням та обслуговуванням, зокрема й погашенням, державного боргу, який розробляється на підставі стратегічного управління державним боргом та аналізу поточного стану державного боргу, стану планових і прострочених за ним платежів.

Схожі:

Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття iconТема Досвід закордонних країн з управління державним боргом Основні терміни та поняття
Основні терміни та поняття: федеральний борг, муніципальний борг, валовий борг сша, бони, ноти, гілти, авуари, контрибуція, облігації...
Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття iconТема Державний кредит Основні терміни та поняття
Основні терміни та поняття: державний кредит, внутрішній борг, зовнішній борг, рефінансування, конверсія позики, консолідація позики,...
Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття iconТема Обслуговування державного боргу Основні терміни та поняття
Основні терміни та поняття: основний борг, поточна заборгованість, непогашений борг, погашення боргу, обслуговування боргу, відсоткові...
Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття icon2 Суб’єкти системи управління державним боргом в Україні
Суб’єктами управління державним боргом є органи, організації, установи, на які відповідно до чинного законодавства покладено зобов’язання...
Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття icon6 Управління державним боргом
Розміри державного боргу, обсяги ресурсів, які відволікаються на його обслуговування, надають особливої гостроти розв’язанню проблеми...
Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття iconТема Бюджетна система та принципи її побудови Основні терміни та поняття
Основні терміни та поняття: бюджетна система, державний бюджет, Бюджетний кодекс, бюджетні реформи, структура бюджетної системи,...
Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття iconТема Податкова система Основні терміни та поняття
Основні терміни та поняття: податки, об’єкт податку, суб’єкт податку, податкова ставка, прямі і непрямі податки, податкова система,...
Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття iconТема 10. Фінансова політика і фінансовий механізм Основні терміни та поняття
Основні терміни та поняття: фінансова політика, фінансовий механізм, ліміти, норми, нормативи, фінансова стратегія, фінансова тактика,...
Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття iconТема Сутність і функції фінансів Основні терміни та поняття
Основні терміни та поняття: фінанси, функції фінансів, фінансові ресурси, фінансова система, первинні доходи, вторинні доходи, загальнодержавні...
Тема Система управління державним боргом Основні терміни та поняття iconТема Фінанси підприємств і неприбуткових організацій Основні терміни та поняття
Основні терміни та поняття: фінанси підприємств, принципи організації фінансів підприємств, валютний фонд, статутний фонд, резервний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка