Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Закон україни про державну службу
0.69 Mb.
НазваЗакон україни про державну службу
Сторінка1/5
Дата конвертації09.10.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипЗакон
Зміст
Розділ іі
Розділ iii
  1   2   3   4   5
Проект

Вноситься Президентом України


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну службу

____________________

Цей Закон визначає основи державної служби, порядок вступу на державну службу, її проходження та припинення, правовий статус державного службовця.
РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) державна служба – публічно-правовий інститут, основними функціями якого є підготовка пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації, надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, а також відповідна професійна діяльність державних службовців;

2) державний службовець – громадянин України, який перебуває у публічно-правових відносинах з державою і займає посаду в органі державної влади та здійснює встановлені для цієї посади повноваження з метою забезпечення виконання функцій органом державної влади щодо:

розроблення та експертизи пропозицій стосовно формування державної політики і проектів нормативно-правових актів;

реалізації державно-владних повноважень стосовно фізичних і юридичних осіб, які не підлеглі та не підпорядковані органу державної влади, в тому числі надання адміністративних послуг, здійснення контролю та нагляду;

управління державним майном, у тому числі державними коштами, державними корпоративними правами, організації виконання державних програм, а також управління персоналом органів державної влади;

здійснення інших заходів, безпосередньо пов'язаних із реалізацією завдань і функцій держави;

3) органи державної влади – органи виконавчої влади та інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, а також їх апарат і територіальні органи;

4) посада державної служби – визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу державної влади з установленими відповідно до законодавства посадовими обов'язками у межах повноважень, зазначених у пункті 2 цієї частини;

5) посадові обов'язки – перелік функцій і повноважень, закріплених законодавством за посадою державної служби, обов'язок щодо виконання яких має державний службовець, який займає цю посаду, і що відображаються у його посадовій інструкції;

6) керівник державної служби в органі державної влади – посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в органі державної влади, до посадових обов'язків якої належать повноваження з питань державної служби у цьому органі державної влади, якщо інше не передбачено законом;

7) суб'єкт призначення – орган державної влади або посадова особа, уповноважені відповідно до законодавства призначати на посади державної служби та звільняти з таких посад;

8) профіль професійної компетентності – набір знань, умінь та навичок, необхідних державному службовцю для ефективного виконання посадових обов'язків;

9) ротація державних службовців – періодичне переведення державного службовця з однієї посади державної служби на іншу посаду державної служби в межах однієї групи посад державної служби.

2. Терміни "близькі особи", "конфлікт інтересів", "корупція", "корупційне правопорушення" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законом про основні засади запобігання і протидії корупції.
Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.

2. Дія цього Закону не поширюється на:

1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України;

2) помічників-консультантів народних депутатів України;

3) працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини, та суддів;

4) працівників органів державної влади, що виконують допоміжні функції та функції з обслуговування;

5) працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб'єктів господарювання державної форми власності;

6) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання.

3. Перелік посад працівників органів державної влади, які виконують допоміжні функції та функції з обслуговування, затверджується спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
Стаття 3. Основні принципи державної служби

1. Основними принципами державної служби є:

1) верховенство права;

2) законність;

3) професіоналізм;

4) доброчесність;

5) патріотизм;

6) політична нейтральність і лояльність;

7) прозорість діяльності;

8) персональна відповідальність державного службовця.
Стаття 4. Групи та підгрупи посад державної служби

1. Посади державної служби поділяються на групи залежно від характеру та обсягу посадових обов'язків.

Установлюються такі групи посад державної служби:

група А – посади керівників, заступників керівників органів державної влади, членів державних колегіальних органів, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України; голів, заступників голів місцевих державних адміністрацій;

група Б – посади керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України, місцевих державних адміністрацій; керівників, заступників керівників органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць;

група В – посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України, місцевих державних адміністрацій; керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць;

група Г – посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі структурних підрозділів, що не є самостійними, органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України, місцевих державних адміністрацій; посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів органів державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць;

група Д – посади в органах державної влади, що не передбачають здійснення керівних функцій.

2. Групи посад державної служби залежно від організаційно-правового рівня органу державної влади поділяються на підгрупи.

До підгруп А1, Б1, В1, Г1, Д1 належать посади державної служби в Адміністрації Президента України, Раді національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради України, а також Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, Вищій раді юстиції (крім їх апаратів).

До підгруп А2, Б2, В2, Г2, Д2 належать посади державної служби в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, утворених Президентом України для здійснення своїх повноважень (крім Адміністрації Президента України), органах державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на всю територію України.

До підгруп А3, Б3, В3, Г3, Д3 належать посади державної служби в органах державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя.

До підгруп А4, Б4, В4, Г4, Д4 належать посади державної служби в органах державної влади, повноваження (юрисдикція) яких поширюються на територію одного або кількох районів.

3. Посади помічників і радників Президента України відносяться до підгрупи А1.

Посади керівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України належать до підгрупи А2.

Посади працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України належать до підгрупи Б2.

4. Класифікація посад державної служби за підгрупами здійснюється спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.

5. На помічників і радників Президента України, керівників і працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України не поширюються положення цього Закону, якими встановлено необхідність проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, мінімальні загальні вимоги до рівня професійної компетентності, можливість випробування державного службовця з метою визначення відповідності рівня його професійної компетентності посадовим обов'язкам на посаді, порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
Стаття 5. Державне управління у сфері державної служби

1. Державне регулювання та проведення державної політики у сфері державної служби здійснюється спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.

2. Управління державною службою в органах державної влади здійснюється керівником державної служби в цих органах.
Стаття 6. Правове регулювання державної служби

1. Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим Законом, іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби.

2. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині, що не врегульована цим Законом.

3. Контроль за додержанням в органах державної влади цього Закону та інших актів законодавства про державну службу здійснюється спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби у межах його повноважень.
Стаття 7. Фінансування державної служби

1. Фінансування державної служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.
РОЗДІЛ ІІ
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Стаття 8. Права державного службовця

1. Державний службовець має право на:

1) безпечні умови служби;

2) оплату праці залежно від займаної посади державної служби та результатів службової діяльності;

3) підвищення рівня професійної компетентності за рахунок державних коштів;

4) відпустку та пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону;

5) захист своїх прав, свобод і законних інтересів;

6) повагу до своєї особистості, гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку інших осіб;

7) проведення службового розслідування на власну вимогу з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри;

8) отримання необхідної інформації для виконання посадових обов'язків;

9) безперешкодне ознайомлення з документами, що стосуються проходження ним державної служби;

10) чітке визначення обсягу своїх посадових обов'язків.
Стаття 9. Обов'язки державного службовця

1. Державний службовець зобов'язаний:

1) діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) дотримуватися принципів державної служби;

3) сумлінно виконувати рішення органів державної влади, накази (доручення) керівників, надані у межах їх повноважень;

4) сумлінно виконувати свої посадові обов'язки;

5) шанобливо і доброзичливо ставитися до інших осіб;

6) дотримуватися встановлених правил професійної етики державного службовця;

7) дотримуватися законодавства про основні засади запобігання і протидії корупції та обмежень, установлених законом про основні засади запобігання і протидії корупції;

8) запобігати виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

9) додержуватися правил внутрішнього службового розпорядку органу державної влади;

10) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності.
Стаття 10. Виконання державним службовцем доручень

1. Державні службовці під час виконання посадових обов'язків діють у межах повноважень, визначених законодавством та посадовими інструкціями.

2. Доручення керівників усіх рівнів, надані у межах їх повноважень, є обов'язковими до виконання підлеглими державними службовцями, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.

3. Державний службовець у разі виникнення в нього сумніву у законності наданого керівником доручення має право вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати таке доручення. У цьому випадку державний службовець звільняється від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу.

Якщо державний службовець виконав незаконне доручення, не скориставшись правом вимоги його письмового підтвердження, він несе за це відповідальність згідно із законом.
Стаття 11. Вимоги до політичної нейтральності та лояльності державного службовця

1. Державний службовець у межах своїх повноважень повинен об'єктивно і неупереджено виконувати законні накази (доручення) осіб, які займають політичні посади і яким він підпорядкований, незалежно від партійної приналежності цих осіб та особистих політичних переконань державного службовця.

2. Державний службовець не має права бути членом політичних партій, організовувати страйки та брати в них участь.

3. Державному службовцю забороняється брати участь у передвиборній агітації, крім випадків його реєстрації кандидатом на виборну посаду.

У разі реєстрації державного службовця кандидатом на пост Президента України, у народні депутати України, у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, на посаду сільського, селищного, міського голови він повинен протягом двох тижнів з моменту реєстрації подати заяву про надання відпустки на період виборчого процесу.

4. Державний службовець під час виконання посадових обов'язків не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії, що будь-яким чином можуть свідчити про його особливе ставлення до певних політичних партій.
Стаття 12. Гарантії реалізації права доступу до державної служби та прав державного службовця

1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у їх реалізації право подати керівникові державної служби в органі державної влади відповідну письмову заяву мають:

1) особи, які претендують на зайняття посад державної служби та бажають узяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби;

2) кандидати на посади державної служби, які взяли участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби;

3) переможці конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби;

4) державні службовці;

5) особи, звільнені з посад державної служби.

2. Обгрунтована відповідь за заявою надається заявнику у письмовій формі протягом десяти календарних днів з моменту отримання та реєстрації заяви.

Особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають право звернутися до спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби зі скаргою у разі неотримання в установлений строк обгрунтованої відповіді на свою заяву та отримати відповідь на таку скаргу протягом десяти календарних днів з моменту її отримання та реєстрації.

3. Рішення керівника державної служби в органі державної влади за заявою особи, зазначеної в частині першій цієї статті, може бути протягом трьох днів з моменту отримання відповіді на таку заяву оскаржене до спеціально уповноваженого державного органу з питань державної служби.

У такому випадку спеціально уповноважений орган з питань державної служби проводить у встановленому порядку службове розслідування з метою встановлення факту порушення прав особи, наданих цим Законом, або відсутності такого факту.
РОЗДІЛ III
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Стаття 13. Керівник державної служби в органі державної влади

1. Управління державною службою в органі державної влади здійснюється керівником державної служби в органі державної влади.

Керівником державної служби в органі державної влади є керівник апарату цього органу, якщо інше не передбачено законом.

Керівник апарату відповідальний перед керівником відповідного органу державної влади за функціонування державної служби в органі державної влади.

Профіль професійної компетентності посади керівника апарату та вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття такої посади, визначається спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби, якщо інше не передбачено законом.

Якщо в органі державної влади відсутня посада керівника апарату, керівником державної служби в органі державної влади є керівник цього органу.

2. Керівник державної служби в органі державної влади, якщо інше не передбачено законом:

1) організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби груп Б, В, Г і Д та забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

2) призначає осіб на посади державної служби груп Б, В, Г і Д та звільняє їх з посад;

3) присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби груп Б, В, Г і Д;

4) виконує функції роботодавця для працівників органу державної влади, прийнятих на роботу на умовах трудового договору;

5) забезпечує підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

6) забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

7) забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;

8) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

9) забезпечує створення належних умов для виконання державними службовцями своїх обов'язків;

10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.
Стаття 14. Служба персоналу органу державної влади

1. У кожному органі державної влади утворюється служба персоналу.

Служба персоналу – самостійний структурний підрозділ або окрема посада державної служби в органі державної влади (залежно від його чисельності), що забезпечує здійснення керівником державної служби в органі державної влади своїх повноважень, відповідає за документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, добір персоналу та планування його розвитку, забезпечення постійного підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а також виконує інші функції, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Служба персоналу має право на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" для виконання покладених на цю службу повноважень.

2. Типове положення про службу персоналу органу державної влади затверджується спеціально уповноваженим державним органом з питань державної служби.
РОЗДІЛ IV
ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
ТА ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

  1   2   3   4   5

Схожі:

Закон україни про державну службу iconЗакон україни „Про внесення змін до Закону України „Про державну податкову службу в Україні"" Верховна Рада Українипостановля є
Закон України „Про державну податкову службу в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №15, ст. 84 із наступними змінами)...
Закон україни про державну службу iconЗакон України від 16 грудня 1993 року №3723-xіі «Про державну службу». Закон України від 4 грудня 1990 року №509-xіі-вр «Про державну податкову службу України». Закон України від 21 січня 1994 року n 3855-xii «Про державну таємницю»
Закон України від 4 грудня 1990 року №509-xіі-вр «Про державну податкову службу України»
Закон україни про державну службу iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" Закону України «Про державну службу» Кодекс законів про працю України
Відділ кадрів Луганської міської ради у своїй діяльності керується наступними нормативно-правовими актами
Закон україни про державну службу iconЗаконукраїн и про державну службу ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1993, n 52, ст. 490 )
Цей Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних...
Закон україни про державну службу iconЗаконукраїн и про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 )
Цей Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних...
Закон україни про державну службу iconЗаконукраїн и про державну службу ( ³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè (ÂÂÐ), 1993, n 52, ñò. 490 )
Цей Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних...
Закон україни про державну службу iconПро застосування статей 4 та 15 Закону України "Про державну службу" щодо порядку прийняття на посади державних службовців
Нкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою,Кабінетом Міністрів України. Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну...
Закон україни про державну службу iconЗаконів України "Про державну службу"
Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах...
Закон україни про державну службу iconЗакон України Про державну службу

Закон україни про державну службу iconЗакон україни про державну службу

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка