Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності
1.07 Mb.
НазваМетодичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності
Сторінка1/7
Дата конвертації11.04.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Інституту інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій та систем
Г.А. Могильний, Ю.Л. Тихонов, Козуб Г.О.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання бакалаврської роботи

для студентів спеціальності

6.050103 “Програмна інженерія”

Рекомендовано вченою радою університету

м. Луганськ, 2011
Могильний Г.А., Тихонов Ю.Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”. – Луганськ _________, 2011. - 47с.
Методичні вказівки складені згідно з навчальним планом для спеціальності 6.050103 і призначені для виконання бакалаврської роботи студентів всіх форм навчання.

Рецензенти:


Коробецький Ю.П.

доктор технічних наук, профессор кафедри комп’ютерних систем Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Сквірський В.Д.

кандидат технічних наук, завідувач кафедри теоретичної та прикладної інформатики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.© Могильний Г.А., Тихонов Ю.Л., Козуб Г.О.

© ЛНУ імені Т. Шевченка, 2011

ЗМІСТ


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

1.1.Організація підготовки та захисту кваліфікаційних робіт 5

1.2. До захисту студент повинен подати 6

2 МЕТА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 6

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 7

3.1. Етапи виконання кваліфікаційної роботи 8

3.2. Визначення напряму дослідження 8

3.3. Вибір і затвердження теми кваліфікаційної роботи 8

3.4. Проведення досліджень і написання роботи 9

4 СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 10

5 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 12

5.1. Титульний аркуш кваліфікаційної роботи 14

5.2. Завдання на виконання кваліфікаційної
роботи та календарний план 14

5.3.Анотації 14

Анотація українською мовою 14

Анотація російською, іноземною (англ., нім., франц. тощо) мовою 15

5.4. Відомість проету 15

5.5. Технічне завдання 15

5.6. Пояснювальна записка 16

Зміст 17

Перелік умовних позначень, символів, одиниць,
скорочень і термінів (за необхідності) 17

Вступ 17

Основна частина 18

Перший розділ 19

Другий розділ 19

Третій розділ 19

Зміст і оформлення четвертого розділу «Охорона праці» 20

Загальні висновки 22

Список використаних джерел 22

Додатки 23

5.7. Програма та методика тестування 23

5.8. Керівництво користувача 24

5.9. Керівництво програміста та керівництво адміністратора 24

6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 24

6.1 Загальні вимоги до кваліфікаційної роботи 24

6.2 Нумерація 25

Шифри документів 27

Переліки 27

Числа і знаки у тексті 28

6.3. Ілюстрації та таблиці 29

6.4 Формули 31

6.5 Посилання 32

6.6. Графічна частина кваліфікаційної роботи 33

6.7. Презентація до кваліфікаційної роботи 34

Структура презентації 35

Рекомендований обсяг 35

Рекомендації до створення презентації 35

6.8. Вимоги до структури CD диску 38

ДОДАТКИ 39

Додаток А. Приклад форми обкладинки кваліфікаційної роботи 39

Додаток Б. Форма титульного аркуша 40

Додаток В. Форма завдання на кваліфікаційну роботу 41

Додаток Е. Приклад оформлення анотації 43

Додаток Г. Приклад оформлення відомості проекту 44

Додаток Р. Приклад оформлення технічного завдання 46

Додаток Ж. Приклад оформлення змісту 54

Додаток Д. Приклад оформлення переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 55

Додаток З. Приклад оформлення вступу пояснювальної записки 56

Додаток М. Приклад подання формул та посилань на літературні джерела 58

Додаток Н. Приклад подання таблиць 59

Додаток О. Приклад подання графіків та рисунків 60

Додаток Х Приклад загальних висновків 61

Додаток П. Приклади оформлення списку використаних джерел 62

Додаток І. Форма довідки про впровадження результатів досліджень 64

Додаток К Зразок відгуку на кваліфікаційну роботу 65

Додаток Л Зразок рецензії на кваліфікаційну роботу 66

Додаток С СТРУКТУРА ДИПЛОМПНОГО ПРОЕКТУ 68

Додаток Т Структурные паттерны проектирования классов/обьектов 74

Додаток У Пример алгоритма для шифрования данных программы 75

Додаток Ф Умови тестування 761 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка здобула базову вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здійснюється на основі освітньо-професійної програми і освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Підготовка бакалавра здійснюється на базі спеціальних кафедр, при наявності ліцензії державної акредитаційної комісії.

З метою проведення якісної оцінки знань теоретичних та практичних навичок студентів та магістрантів державна атестації складається з комплексного іспиту за фаховими дисциплінами та захисту випускної кваліфікаційної (бакалаврської) роботи (КР) – для ОКР «бакалавр», на підготовку якої виділено 6 тижнів.

Для фахівців ОКР «бакалавр» кваліфікаційні (бакалаврські) роботи (або проекти) передбачають, як правило, розробку технічного завдання на незначну частку системи або її підсистеми з наступним детальним проектуванням елементів цієї частки системи і вирішенням окремих питань стосовно системи в цілому.

Керівником кваліфікаційної (бакалаврської) роботи може бути особа з числа професорсько-викладацького складу або наукового складу, яка має ступінь доктора або кандидата наук та працює на посаді професора, доцента або старшого наукового співробітника.

Захист кваліфікаційних (бакалаврських) робіт здійснюється на засіданні Державної екзаменаційної комісії, яка створюється наказом ректора університету.

1.1.Організація підготовки та захисту кваліфікаційних робіт

Кваліфікаційна (бакалаврська) робота (КР) виконується студентом під керівництвом наукового керівника за темою, затвердженою ректором університету. Кваліфікаційна робота повинна містити обґрунтування актуальності теми, зв’язок кваліфікаційної роботи з науковим напрямком науково-дослідної роботи кафедри, огляд літератури за темою і вибір напрямку досліджень, виклад методики досліджень, проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження, висновки, список використаних джерел.

КР оформляється в одному примірнику обсягом до 60 сторінок за правилами, прийнятими для науково-технічних звітів. Після захисту цей примірник КР передається для зберігання в бібліотеку ЛНУ імені Тараса Шевченка. Кафедра сприяє студенту в оформленні матеріалів КР. Кожна робота направляється на рецензію. Рецензентів визначає завідувач кафедри.

Студент зобов’язаний не пізніше, ніж за тиждень перед захистом КР, подати її в готовому вигляді (переплетену та підписану науковим керівником) завідувачу кафедри для направлення на рецензію.

Захист КР відбувається на відкритому засіданні ДЕК, склад якої визначається завідувачем кафедри та затверджується ректором університету у встановленому порядку.

1.2. До захисту студент повинен подати

1) примірник кваліфікаційної (бакалаврської) роботи;

2) відгук наукового керівника про роботу студента над роботою;

3) рецензію;

4) ілюстративний матеріал до КР (плакати формату А1).

5) CD диск, вклеєний на останній сторінці роботи, який містить текст роботи, презентацію до захисту, програмну розробку та додатковий електронний матеріал.

Процедура захисту КР містить:

- представлення студента та поданих документів;

- виступ студента з тезами КР;

- відповідь студента на запитання членів ДЕК;

- обговорення роботи та захисту її студентом і прийняття рішення ДЕК;

- оголошення рішення ДЕК.

У випадку, коли ДЕК за результатами голосування визнає КР не захищеною, студент підлягає відрахуванню як такий, що не виконав теоретичний курс навчання на бакалаврському рівні за відповідним напрямком підготовки з виданням йому академічної довідки встановленого зразка.

В цьому випадку ДЕК може рекомендувати допрацювати роботу і подати її до повторного захисту через рік. Це фіксується у протоколі засідання ДЕК і студенту видається витяг з цього протоколу.

2 МЕТА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Метою роботи є закріплення і розвиток теоретичних знань, практичних умінь і навиків, необхідних для аналізу актуальності і постановки завдань по темі роботи, для моделювання наочної області, вибраної, а також необхідних для розробки і професійного документування функціональних, технологічних і технічних вимог.

КР бакалавра є самостійно виконаною і відповідно оформленою творчою роботою студента на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі з вирішення конкретної проблеми на основі набутих у процесі навчання знань та практичних навиків на підтвердження кваліфікації та готовності студента до самостійної роботи в умовах сучасного стану науки і техніки, нових форм організації виробництва.

Виконання КР, як завершальний етап навчального процесу, ставить за мету:

 • розвиток вміння проводити бібліографічну роботу із залученням традиційних та сучасних інформаційних технологій;

 • розвиток вміння проводити системний аналіз відомих технічних рішень, технологічних процесів, програмних продуктів;

 • розвиток навиків ведення самостійної роботи, оволодіння методикою дослідження та експериментування при вирішенні розроблюваних у роботі проблем і задач;

 • засвоєння сучасних методик проектування нового технічного, математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення оцінку вміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, , які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку.

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

КР бакалавра за змістом і обсягом виконаної роботи повинна відповідати певній стадії системного аналізу відомих технічних рішень, технологічних процесів, програмних продуктів і бути придатною для реалізації окремо або в складі комплексної розробки.

Вхідним документом для виконання роботи є завдання. Завдання на КР, на відповідному бланку (додаток Г), видається керівником і затверджується завідувачем кафедри.

При написанні КР студент повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

При виконанні комплексних КР, кількома студентами, завдання видається окремо кожному студенту із зазначенням загальної назви комплексної теми та назви індивідуальної частини комплексної КР. В цьому випадку, вихідні дані повинні видаватись на індивідуально виконувану в роботі частину комплексної теми.

Керівник роботи надає студенту консультаційну допомогу в розробці календарного графіка роботи на весь період виконання КР із зазначенням термінів і черговості розробки окремих розділів. Контроль за ходом виконання роботи забезпечує керівник.

Графік консультацій керівника роботи затверджується на засіданні кафедри, яка видала завдання. Графіки консультацій доводять до відома студентів не пізніше, ніж за тиждень від початку запланованого терміну початку виконання роботи.

Студент розробляє і подає керівникові проекту підготоване рішення питань поставленої задачі. Керівник перевіряє проведену роботу і дає свої зауваження по суті проведених досліджень, запропонованих рішень, фіксує ступінь готовності та відповідного обсягу проекту і при необхідності інформує завідувача кафедри.

За правильність поданих у проекті даних та прийнятих рішень відповідає студент – автор КР.

Готова і підписана студентом та консультантами КР подається керівникові. Після перевірки відповідності КР до завдання і погодження роботи, керівник її підписує і оформляє письмовий відгук, який повинен містити характеристику виконаної роботи за усіма розділами проекту.

Разом з письмовим відгуком керівника студент подає свою роботу на нормоконтроль у відповідності з графіком, затвердженим завідуючим кафедрою. Після перевірки роботи нормоконтролером і одержанням його підпису, КР подається завідувачу кафедри на затвердження.

Підписана завідувачем кафедри КР направляється на рецензію. В рецензії надається короткий опис КР, характеристика виконання кожного розділу, позитивні та негативні особливості роботи і на основі цього рецензент виставляє свою оцінку КР. Після одержання рецензії пояснювальна записка КР разом зі всіма необхідними документами подається студентом секретарю Державної Екзаменаційної Комісії (ДЕК) за день до захисту.

Секретар екзаменаційної комісії перевіряє якість оформлення документів і подає КР у ДЕК.

3.1. Етапи виконання кваліфікаційної роботи
Виконання кваліфікаційної роботи складається з таких основних етапів:

1) визначення напряму дослідження;

2) вибір і затвердження теми та плану кваліфікаційної роботи;

3) проведення досліджень (вивчення технічної, наукової, методо-логічної, законодавчої та нормативної бази протягом трьох років, існуючої літератури вітчизняних і зарубіжних авторів з теми дослідження, збирання необхідної інформації під час проходження практики) і написання роботи;

4) оформлення роботи;

5) підготовка до публічного захисту кваліфікаційної роботи, розробка презентації;

6) захист кваліфікаційної роботи.

3.2. Визначення напряму дослідження

Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень випускаючої кафедри, замовлень підприємств, організацій тощо. Напрям дослідження може оби-ратися студентом при написанні курсової роботи з дисципліни та прохо-дженні бакалаврської практики.

3.3. Вибір і затвердження теми кваліфікаційної роботи

Теми КР, пропонуються кафедрою, яка веде бакалаврську підготовку.

Студент має право змінити назву роботи, узгодивши цю зміну з науковим керівником і завідувачем кафедри, не пізніше ніж за три місяці визначеного терміну подання завершеної КР.

Тема кваліфікаційної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку технічної науки в сфері інформаційних технологій.

Тема роботи повинна бути погоджена як з випускаючою кафедрою, так і, при необхідності, з підприємством (організацією, установою), на матеріалах якого вона буде виконуватися.

Обираючи тему слід враховувати її актуальність для підприємства (бази переддипломної практики), науки, народного господарства в цілому, можливість отримання відповідних матеріалів (технічних, інформаційно-технологічних, звітних, статистичних та ін.), проведення власних спостережень, розрахунків, вимірів, наявність літературних джерел, власні напрацювання.

Пропозиції щодо вибору теми кваліфікаційної роботи студент спочатку обговорює з науковим керівником від кафедри. Закріплення за студентом теми роботи, а також призначення наукового керівника оформлюється відповідним наказом ректора ЛНУ.

3.4. Проведення досліджень і написання роботи

Головним завданням цього етапу є написання тексту кваліфікаційної роботи відповідно до затвердженої теми та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитись з теоретичними засадами обраної проблематики, на підставі аналізу літературних джерел узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати методичний фундамент своїх досліджень. За допомогою цього інструмен-тарію та загальновідомих сучасних прийомів і методів аналізу проводиться діагностика об’єкта дослідження під кутом зору обраної теми та визнача-ються наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, в свою чергу, є осно-вою для розробки і обґрунтування альтернативних пропозицій щодо усу-нення проблем і визначення найбільш доцільного шляху їх вирішення в умовах конкретного технічного засобу, математичної моделі, системи чи підрозділу підприємства. В ході реалізації цього етапу робота з літератур-ними джерелами ведеться паралельно з дослідженнями на підприємстві, організації чи установі, окремі аспекти кваліфікаційної роботи можуть уточнюватись або коригуватись.

У ході роботи студенту рекомендується використовувати в КР наступні техніко-математичні методи: системного аналізу, структуризації, технічного аналізу, технічних угруповань, функціонального, факторного та кореляційного аналізу, екстраполяції, моделювання фізико-технічних та інформа-ційних процесів та ін.

Системний аналіз являє собою сукупність методів і прийомів рішення різноманітних проблем, що виникають у всіх сферах технічного проек-тування, прогнозування та діяльності підприємства (організації, установи) на основі представлення об'єкта у виді системи. Цими методами вирішують питання аналізу цілей і задач технічного проектування та прогнозування; структурних змін у системах, приладах, установках, які пов’язані з задачами обробки інформації і керування.

Метод структуризації є конкретизацією методу системного аналізу стосовно до задач виявлення цілей плану і шляхів реалізації окремих рі-шень, виявлення існуючих між ними взаємозв'язків.

Метод технічного аналізу призначений для пояснення результатів технічного пристрою чи обладнання, дослідження фізико-технічних про-цесів. Його зміст зводиться до розкладання досліджуваного об'єкта на окремі складові частини, виявлення впливу окремих частин на весь процес у цілому, узагальнення окремих причин і умов.

Метод технічних угруповань складається в об'єднанні об'єктів техніч-ного аналізу в однорідні групи для виявлення впливу взаємодіючих факторів.

Метод функціонального аналізу призначається для виявлення резервів кращого використання технічних, інформаційних, програмних і других ре-сурсів при аналізі і синтезі складних проблем, модернізації і створенні нової техніки, технології, матеріалів, моделей, систем захисту та ін.

Кореляційний аналіз є одним зі статистичних методів. Він вивчає ко-реляційні зв'язки між випадковими величинами в фізико-технічних та ін-ших процесах, дозволяє якісно оцінити зв'язки між великим числом взає-модіючих елементів. З кореляційним аналізом тісно пов’язаний регресій-ний аналіз, що пред'являє менш жорсткі вимоги до вихідної інформації. У якості залежної перемінної в регресійному аналізі використовується випа-дкова перемінна, а в якості незалежної – не випадкова. Цей аналіз дає мо-жливість установити, як у середньому змінюється результативна ознака під впливом одного або декількох факторів. При рішенні оптимізаційних задач доцільно використовувати методи математичного програмування.

Методи моделювання фізико-технічних та інформаційних процесів припускають дослідження об'єктів не безпосередньо, а непрямим шляхом, за допомогою аналізу математичних моделей, що відбивають властивості досліджуваних об'єктів.

Використання названих методів доцільно поєднати з комп'ютерною технологією обробки даних.

Згідно з регламентом студент зобов’язаний подавати кваліфікаційну роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені строки.

Після завершення написання роботи студент подає кваліфікаційну роботу науковому керівникові для одержання від нього письмового відгуку (див. додаток К) та рецензію (додаток Л) з оцінкою дипломного дослідження.

4 СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У цілому різниця між КР певних ОКР проявляється у голубині висвітлення певної проблеми та обсягу виконаної роботи.

Структури КР різних ОКР аналогічні, але вони відрізняються за обсягом, повнотою та науково-технічним рівнем розробки (дослідження) окремих питань. КР бакалаврів найчастіше стосуються проектування (модернізації) окремих елементів технічних чи програмних систем з метою забезпечення або поліпшення їх структурно-функціональних та техніко-економічних характеристик. Тому розробляти вимоги до системи в цілому або до деякої її підсистеми (розробляти технічне завдання) в КР бакалавра не обов'язково. Така КР за своїм змістом наближається до комплексного курсового проекту і може складати основу окремого розділу в майбутній КР спеціаліста. В той же час КР спеціалістів передбачають, як правило, розробку технічного завдання на систему в цілому або її підсистему з наступним детальним проектуванням елементів системи і вирішенням питань стосовно системи в цілому. Кваліфікаційна робота бакалавра повинна включати в себе пояснювальну записку, розробку на CD диску (програмну, технічну, педагогічну, науково-економічну) та графічний матеріал формату А1 або презентацію.

За характером виконання КР можуть бути:

1) індивідуальні;

2) комплексні.

Індивідуальна КР є найпоширенішим видом і передбачає самостійну роботу студента над темою під керівництвом викладача. Комплексна КР виконується, коли тема за обсягом та (або) змістом потребує залучення групи студентів однієї або кількох спеціальностей. У всіх випадках вони повинні мати логічно завершені та не дубльовані за змістом частини, які виконуються за індивідуальним завданням кожним студентом, та загальну частину, що зв'язує окремі частини до єдиної КР і визначає її комплексність.

За практичною спрямованістю КР поділяються:

1) академічні;

2) науково-технічні.

Академічні КР передбачають розв'язання студентом навчальних завдань, що потребує від нього певних знань та професійних умінь згідно з ОКХ фахівця даного ОКР.

Науково-технічні КР - такі, що відповідають хоча б одній із наступних умов:

1) тема КР пов'язана з конкретною науково-дослідною роботою кафедри або виконана на замовлення і в інтересах зовнішніх організацій, підтвердженням чого є наявність відповідно оформленого технічного завдання на дипломне проектування;

2) результати проектування доведені до стану, що дозволяє їх використання в науково-технічній чи виробничій продукції, підтвердженням чого є наявність акту про впровадження або запиту підприємства на передачу матеріалів КР;

Бажаними результатами КР є: отримані патенти (або подані заяви на патент, прийняті до розгляду), опубліковані статті, отримані зразки виробів, виготовлені діючі макети, створені програмні пакети або моделі.

За змістом КР поділяються:

1) апаратно-технічні;

2) апаратно-програмні;

3) програмно-системні;

4) програмно-прикладні.

Орієнтовний обсяг та структура КР бакалавра:

 • титульний аркуш –1 стор;

 • завдання до КР –1 стор;

 • календарний план-графік виконання роботи –1 стор;

 • реферат (анотація) українською мовою, реферат - іноземною мовою (яку вивчав студент), реферат російською мовою –3 стор;

 • відомість проекту –1 стор;

 • технічне завдання –до 6 стор;

 • пояснювальна записка (ПЗ) – до 60 стор. (без додатків);

 • програма та методика тестування – до 10 стор;

 • керівництво користувача – до 10 стор;

 • керівництво адміністратора ( за необхідністю) – до 10 стор

 • керівництво програміста (за необхідністю) – до 10 стор

 • графічний матеріал (формат А1 та копії на форматі А4) – не менше 3

 • презентація на 5-10 хвилин;

 • CD диск, вклеєний на останній сторінці роботи, який містить текст роботи, презентацію до захисту, програмну розробку та додатковий електронний матеріал.

5 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Текст КР складається, як правило, державною або російською (для іноземних студентів) мовою в друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5. КР включає наступні документи:

Перша сторінка - Титульний аркуш.

Друга сторінка - Завдання на дипломне проектування (форма ДП-3).

Третя сторінка – Календарний план-графік виконання роботи.

Четверта – шоста сторінка - реферат (анотація) українською мовою, реферат - іноземною мовою (яку вивчав студент), реферат російською мовою.

Сьома – восьма сторінки – Відомість проету.

З Дев'ятої сторінка – Технічне завдання

Потім пояснювальна записка (ПЗ).

За ПЗ йдуть наступні документи

програма та методика тестування;

керівництво користувача;

керівництво адміністратора;

керівництво програміста;

копії графічного матеріалу.

Остання сторінка – конверт з CD диском.

В загальному випадку КР повинна складатися з таких частин:
Назва

Обсяг в аркушахТитульний аркуш

1Завдання на бакалаврську роботу та план графік

2Реферат (анотація) українською мовою

1Анотація іноземною (англ., нім.) мовою

1Анотація російською мовою

1Відомість проету

1Технічне завданн (титильний аркуш ТЗ)

1Зміст

1Опис технічного завдання

4 – 6Пояснювальна записка (титульний аркуш ПЗ)

1Зміст

1 – 2Перелік основних позначень, символів, скорочень

1Вступ

2 - 3Основна частина

40 – 50Загальні висновки

1 - 2Список використаних джерел

1 - 2Додатки (лістинг прогрмного коду та інш)

10 – 100Програма та методика тестування (титильний аркуш)

1Зміст

1Опис процесів тестування

3-6Керівництво користувача (титильний аркуш)

1Зміст

1Опис керівництва користувача

3-10Керівництво адміністратора (титильний аркуш)

1Зміст

1Опис керівництва адміністратора

3-10Керівництво програміста (титильний аркуш)

1Зміст

1Опис керівництва програміста

3-10


Оформлення КР повинно відповідати вимогам стандарту "ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. - Київ: Держстандарт України, 1995.-36 с"

5.1. Титульний аркуш кваліфікаційної роботи

Титульний аркуш КР бакалавра (додаток Г) містить:

 • найменування вищого навчального закладу, факультету, кафедри де виконана робота;

 • прізвище, ім'я, по батькові автора; індекс УДК; назву КР;

 • шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника і консультантів; місто і рік.

5.2. Завдання на виконання кваліфікаційної
роботи та календарний план


Завдання на КР оформляють на відповідному бланку, виконаному друкарським способом, додаток В.

5.3.Анотації

Анотація українською мовою

На перших сторінках КР мають бути розміщені короткі (до одної тисячі друкованих знаків кожна) анотації українською, російською та англійською мовами. Анотації повинні містити стислу інформацію про основні ідеї та висновки КР. Всі три анотації мають бути ідентичними за змістом.

Анотація (Додаток Е) призначена для ознайомлення з основним напрямком, ідеями та результатами КР і повинна містити стислу характеристику виконаної роботи. В анотації мають бути коротко описані наступні пункти:

 • прізвище та ініціали студента;

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Вовк Р. Б., Шекета В.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 080403 “Програмне забезпечення...
Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 05050201 “Технології машинобудування” / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С. М. Шевченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с
Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ регіональний менеджмент для студентів спеціальності 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Регіональний менеджмент” // Укладачі: А. Ю. Жулавський, О. О. Павленко,...
Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності icon1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент»
«Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи» методичні рекомендації до самостійної роботи для студ магістрантів факультету...
Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка