Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання
241.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання
Дата конвертації11.04.2013
Розмір241.66 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14
Заступник першого проректора,

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

3 ДИСЦИПЛІНИ “програмування”

за напрямом 0802
Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, написання

одиниць відповідає

стандартам

Укладачі Л.О. Глущенко,

Н.В. Тиркусова

Відповідальний за випуск О.П. Чекалов

Декан факультету С.М. Верещака

Суми

Вид-во СумДУ

2007

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

3 ДИСЦИПЛІНИ “програмування”

за напрямом 0802


Суми

Вид-во СумДУ

2007
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів усіх форм навчання з дисципліни “Програмування”/Укладачі:Л.О. Глущенко, Н.В. Тиркусова.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.-39с.
Кафедра інформатики

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

3 ДИСЦИПЛІНИ “програмування”

за напрямом 0802

Укладачі: Л.О. Глущенко, Н.В. Тиркусова

Відповідальний редактор С.М.Симоненко

Редактор Н.З.Клочко

Відповідальний за випуск О.П. Чекалов

План 2006р., поз.52. Підп. до друку 14.02.2007. .

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 2,33. .

Обл.-вид. арк.1,24. Тираж 100 прим.

Замовлення № . Собівартість вид.2 грн 90к.

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
ЗМІСТ

С.

1 Загальні вказівки 8

1.1 Формування знань та вмінь 8

1.2 Вимоги до програми 9

1.3 Вимоги до оформлення пояснювальної записки 10

1.4 Зміст розділів пояснювальної записки 10

2 Варіанти завдань 15

2.1 Для студентів заочної форми навчання 15

20

2.2 Для студентів денної форми навчання 28

3 Приклад програми 35

Список літератури 43

1 Загальні вказівкиКурсова робота виконується за варіантом, наданим викладачем. Робота над помилками виконується у кінці курсової роботи.

1.1 Формування знань та вмінь


У результаті виконання курсової роботи студенти повинні отримати:

З н а н н я :

 • модульного принципу розроблення програм;

 • стандартних бібліотечних функцій;

 • методів структурного, модульного та об’єктно-орієнтованого програмування;

 • принципів роботи з типізованими файлами.

В м і н н я:

 • розробляти алгоритми розв’язання задач на ПЕОМ за математичним описом;

 • програмувати алгоритми на мові BPW або Delphi ;

 • програмувати графічні алгоритми;

 • реалізовувати багатомодульні програми;

 • з використанням можливостей DELPHI розробляти зручний інтерфейс користувача;

 • використовувати бібліотечні функції.1.2 Вимоги до програми


1 При запуску програми повинна з'являтися заставка, виконана з використанням модулів Crt, Graph або WinCrt та API-функцій, або з використанням можливостей Delphi. На екран виводиться інформація про можливості проекту, відомості про автора та ін.

2 Вибір дій проводиться за допомогою меню. Для студентів заочної форми навчання основне меню містить такі пункти:

 • створення файлу;

 • добавлення інформації у файл;

 • виведення на друк вмісту файлу даних у вигляді таблиці;

 • виконання дій, зазначених у завданні.

Для студентів денної форми навчання меню розробляється відповідно до поставленого завдання.

3 Обробка файлу (створення, додавання інформації, та ін.) здійснюється за допомогою відповідних процедур та функцій.

4 Всі процедури та функції розмістити у модулі користувача.

1.3 Вимоги до оформлення пояснювальної запискиЗвіт повинен містити такі розділи:

 • завдання, видане викладачем;

 • постановка задачі;

 • математична модель;

 • опис структури даних та вимог до них;

 • опис файлів та їх призначення;

 • опис процедур та функцій користувача;

 • опис стандартних процедур та функцій, що використовувалися у програмі;

 • інструкція для роботи з програмою: системному програмісту, користувачу;

 • приклад тестування та результату роботи програми;

 • висновки;

 • список літератури.1.4 Зміст розділів пояснювальної записки


Завдання, видане викладачем

До курсової роботи необхідно вкласти аркуш з завданням, що був виданий викладачем. На ньому мають бути зазначені номер варіанта і текст завдання.

Постановка задачі

У цьому розділі необхідно чітко сформулювати мету курсової роботи, а також зазначити, які саме дії повинна виконувати програма.
Математична модель

Цей розділ наявний, якщо в курсовій роботі необхідно провести розрахунки параметрів, моделювання процесів або явищ. Необхідно навести формули, за якими здійснюються розрахунки, описати математичні основи методів, які використовуються для розв’язання поставленої задачі. Цей розділ повинен обов’язково бути у курсових роботах студентів денної форми навчання.
Опис структури даних та вимог до них

Необхідно описати, які дані є вхідними для розв’язання задачі, а які – необхідно отримати. Також слід описати структуру запису файлу, зазначити тип полів запису та їх призначення. У разі використання вхідних даних, що вводяться за допомогою клавіатури, текстових файлів та ін., зазначити назви відповідних змінних, тип даних, діапазон можливих значень.
Опис файлів та їх призначення

Необхідно перелічити всі файли, що необхідні для роботи проекту, зазначити назву файлів, їх призначення, а також описати структуру (за необхідності). Наприклад, якщо файл містить модуль користувача, зазначити, з яких розділів він складається і що містить кожний розділ.
Опис процедур та функцій користувача

У цьому розділі необхідно зазначити, які саме процедури і функції були розроблені в процесі виконання курсової роботи. Вказати їх призначення, а також перелічити вхідні і вихідні параметри, їх тип і призначення.
Опис стандартних процедур та функцій, що

використовувалися у програмі

Необхідно навести назву стандартної процедури або функції, параметри, а також зазначити, які саме дії вони виконують. Бажано розмістити їх перелік у відповідних блоках. Наприклад, у розділі „Робота з файлами” описати процедури і функції, які дозволяють працювати с файлами, в розділі „Графічні можливості BPW” – відповідні процедури і функції та ін.

Наприклад:

Процедура assign (<логічне ім'я файлy>, < фізичне ім'я файлу>); – встановлює відповідність між логічним і фізичним іменами файлу. Логічне ім'я - це ім'я змінної з розділу опису var. За цим іменем до файлу звертаються у програмі. Фізичне ім'я - це ім'я, під яким файл записаний на диску.

Для наведеного опису ця процедура має вигляд assign (f,' fakult.dat');
Інструкція для роботи з програмою: системному програмісту, користувачу

Зазначити, які ресурси необхідні для роботи програми, що необхідно зробити для запуску програми на виконання, дати чіткі вказівки, як необхідно відповідати на запити програми.

Наприклад:
Для запуску програми необхідно запустити файл kursova.exe . Після запуску файлу з’являється заставка програми, при натисненні будь-якої клавіші з’являється меню. В меню вибираємо необхідний пункт за допомогою введення відповідного номера і натискаємо enter


Приклад тестування та результату роботи програми
Зазначити, які вхідні дані використовувались для тестування роботи програми, навести приклади розрахунків, а також розмістити screenShot роботи програми.
--------------------------------------------------------------------------:Шифр : П.І.П.б : Оцінки за екзамени : Участь :

:групи : : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : у роботі :

:------------------------------------------------------------------------

: ІН-31 :Іванов : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : 1 :

: ІН-31 : Петров : 3 : 4 : 4 : 4 : 4 : 1 :

: ІН-31 : Сидоров : 3 : 4 : 3 : 4 : 3 : 0 :

: ІН-32 : Прокопенко : 5 : 4 : 4 : 4 : 4 : 0 :

: ІН-32 : Шевченко : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 1 :

-------------------------------------------------------------------------

Навести отримані розрахунки, за необхідності навести графіки.
Висновки

В цьому розділі необхідно зазначити, які результати були отримані у процесі виконання роботи, провести аналіз отриманих даних.
Список літератури
Необхідно навести список літератури, яку студент використовував при виконанні курсової роботи.

Наприклад:

 1. Фаронов В. В. Турбо Паскаль 7.0. Учебный курс: Учебное пособие. - М.: Нолидж, 2001.- 576 с.

2 Варіанти завдань

2.1 Для студентів заочної форми навчанняВаріант 1

Створити файл, який містить довідки про погодні умови. Кожен запис містить поля:

місяць, день, температуру повітря, наявність опадів, тиск. Кількість записів довільна.

 • Підрахувати кількість та вивести на екран всі дати, коли температура була вище нуля і йшов дощ.

 • Видати інформацію, в які дні місяця температура була найвищою та найнижчою.

 • Обчислити середньомісячну температуру та середній тиск за місяць ХХ. Номер місяця ХХ вводиться з клавіатури.Варіант 2

Створити файл, що містить довідки про телефони абонентів. Кожен запис має поля: прізвище абонентів, рік встановлення телефону, номер телефону, адресу. Кількість записів довільна.

Написати програму, яка видає інформацію такого вигляду:

 • за прізвищем абонента, що вводиться, видається номер телефону;

 • за номером телефону, що вводиться, видаються прізвище та адреса абонента;

 • визначається кількість установлених телефонів з ХХХХ року. Номер року вводиться з клавіатури.


Варіант 3

Створити файл, що містить довідки про асортимент іграшок у магазині. Структура запису: назва іграшки, ціна, кількість, вікові межі, наприклад 2–5, тобто від 2 до 5 років. Кількість записів довільна.

Написати програму, у результаті виконання якої видаються такі довідки:

 • назви іграшок, що підходять дітям від Х до У років;

 • вартість найдорожчої іграшки та її назва;

 • назва іграшки, що за ціною не перевищує x грн і підходить дитині віком від a до b років. Значення x, a, b ввести з клавіатури.


Варіант 4

Створити файл, що містить довідки про здачу студентами I курсу кафедри «ЕОМ» сесії. Структура запису: індекс групи, прізвище студента, оцінки з п’яти іспитів, ознака участі в суспільній роботі: «1»– активна участь, «0»– неучасть. Кількість записів довільна.

Написати програму зарахування студентів групи X на стипендію. Студент, що одержав всі оцінки «5» і активно брав участь у суспільній роботі, зараховується на підвищену стипендію (доплата 50%), неактивно брав участь – доплата 25%. Студенти, що одержали «4» і «5», зараховуються на звичайну стипендію. Студент, що одержав оцінку «3», але активно займається суспільною роботою, також зараховується на стипендію, у протилежному разі зарахування не проводиться. Індекс групи вводиться з клавіатури.
Варіант 5

Створити файл, що містить довідки про особисту колекцію книголюба. Структура запису: шифр книги, прізвище автора , назва, рік видання, місце розміщення (номер стелажа та ін.). Кількість записів довільна.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • місцезнаходження книги автора X назви Y. Значення X, Y ввести з термінала;

 • список книг автора Z , що містяться в колекції;

 • кількість книг видання XX року, що є в бібліотеці.


Варіант 6

Створити файл, що містить довідки про наявність квитків і рейси авіафлоту. Структура запису: номер рейсу, пункт призначення, час вильоту, час прибуття, кількість вільних місць у салоні. Кількість записів довільна.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • час відправлення літаків у місто X;

 • наявність вільних місць у місто X з часом відправлення Y.

Значення X, Y вводяться за запитом з клавіатури.
Варіант 7

Створити файл, що містить довідки про асортимент взуття в магазині фірми. Структура запису: артикул, назва, кількість, вартість однієї пари. Кількість записів довільна. Артикули починаються з букви Д для дамського взуття, Ч - для чоловічого, П - для дитячого.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • про наявність вартості взуття артикула Х;

 • асортиментний список дамського взуття із зазначенням назви і наявності кількості пар кожної моделі.Варіант 8

Створити файл, який містить довідки про відправлення потягів далекого сполучення з Казанського вокзалу. Структура запису: номер потяга, станція призначення, час відправлення, час у дорозі, наявність квитків. Кількість записів довільна.

Написати програму, яка дозволяє одержувати таку інформацію:

 • час відправлення поїздів у місто Х у часовому інтервалі від А до Б годин;

 • наявність квитків на потяг з номером ХХХ.

Варіант 9

Створити файл, який містить довідки про співробітників інституту. Структура запису: прізвище працюючого, назва відділу, рік народження, стаж роботи, посада, оклад. Кількість записів довільна.

Написати програму, яка дозволяє одержати таку інформацію:

 • список співробітників пенсійного віку на сьогоднішній день із зазначенням стажу роботи;

 • середній стаж працюючих у відділі Х.


Варіант 10

Створити файл, який містить довідки про пацієнтів хірургічної клініки. Структура запису: прізвище пацієнта, стать, вік, місце проживання (місто), діагноз. Кількість записів довільна.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • кількість іногородніх, прийнятих у клініку;

 • список пацієнтів, старших за Х років, з діагнозом У. Значення Х і У ввести з клавіатури.


Варіант 11

Створити файл, що містить довідки про житло. Кожен запис має поля: прізвище, адресу, загальну площу житла. Кількість записів довільна.

Написати програму, що видає інформацію такого вигляду:

 • за прізвищем, що вводиться, видаються адреса та площа житла;

 • за адресою видається інформація : прізвище ;

 • визначається кількість сімей, що мають житлову площу, більшу ніж ХХ (вводиться з клавіатури).


Варіант 12

Створити файл, що містить довідки про асортимент дитячих книг у магазині. Структура запису: назва книги, ціна, кількість, вікові межі, наприклад 2–5, тобто від 2 до 5 років. Кількість записів довільна.

Написати програму, у результаті виконання якої видаються такі дані:

 • назви книг, що підходять дітям від Х до У років;

 • вартість найдешевшої книги та її назва;

 • назви книг, що за вартістю не перевищують x грн і підходять дитині віком від a до b років. Значення x, a, b ввести з клавіатури.


Варіант 13

Створити файл, що містить довідки про особисту колекцію комп’ютерних дисків. Структура запису: шифр диска, компанія-виробник, назва, рік випуску, тип (фільм, музика, іграшка та ін.). Кількість записів довільна.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • список дисків виробника Z , що містяться в колекції;

 • список дисків типу X компанії Y. Значення X, Y ввести з термінала;

 • список дисків, виданих у ZZ році, типу X .


Варіант 14

Створити файл, що містить довідки про наявність квитків і рейси автовокзалу. Структура запису: номер рейсу, пункт призначення, час виїзду, час прибуття, кількість вільних місць у салоні. Кількість записів довільна.

Написати програму, що видає інформацію такого вигляду:

 • час відправлення автобусів у місто X;

 • наявність вільних місць у місто X з часом відправлення Y – Z.

Значення X, Y вводяться за запитом з клавіатури.
Варіант 15

Створити файл, що містить довідки про асортимент одягу в магазині фірми. Структура запису: артикул, назва, кількість, вартість. Кількість записів довільна. Артикули починаються з букви Д для дамського одягу, Ч - для чоловічого, П - для дитячого.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • про наявність і вартість одягу артикула Х;

 • асортиментний список дамського одягу з вказівкою назв, що є в наявності, і кількості кожної моделі;

 • асортиментний список дамського одягу із зазначенням назв, що є в наявності, і кількості кожної моделі вартістю не вище ХХ гривень.


Варіант 16

Створити файл, що містить довідки про кількість виробів, зібраних складальниками цехів. Кожен запис містить поля: прізвище складальника, номер цеху, кількість виробів типу а, б, с.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • відомість на одержання зарплати в цеху ХХ;

 • середню зарплату по цеху ХХ.


Варіант 17

Створити файл, що містить довідки про співробітників інституту. Структура запису: прізвище працюючого, назва відділу, рік народження, посада, оклад. Кількість записів довільна.

Написати програму, яка дозволяє одержати таку інформацію:

 • список співробітників відділу ХХ із зазначенням посади й окладу;

 • середній оклад працюючих у відділі Х;

 • список співробітників відділу ХХ, не старших УУ років.


Варіант 18

Створити файл, що містить довідки про кількість виробів, зібраних складальниками цеху за один тиждень. Кожен запис містить поля: прізвище складальника, номер ділянки, кількість виробів, зібраних ним щодня протягом шести днів, тобто окремо за понеділок, вівторок та ін.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • прізвища складальників і загальну кількість деталей, зібраних за тиждень для ділянки ХХ;

 • прізвище складальника, що зібрав за тиждень найбільшу кількість деталей для ділянки ХХ.


Варіант 19

Створити файл, що містить довідки про абітурієнтів, що подали заяви на механіко-математичний факультет (ММФ). Запис містить таку інформацію: прізвище, ім’я, оцінки за іспити, номер школи.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • прізвища абітурієнтів, зарахованих на ММФ, якщо прохідний бал ХХ;

 • прізвища абітурієнтів, сума балів за іспити яких більша ніж ХХ та які навчались у школі № ZZ. XX та ZZ вводяться з клавіатури.


Варіант 20

Створити файл, що містить інформацію про споживачів міськводоканалу. Записи містять прізвище, адресу та суму, яку винен споживач. Якщо сума від’ємна, то споживач вніс певний аванс.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • прізвища споживачів, які мають борги більше ніж ХХ;

 • суму боргу споживача ХХХ, який проживає за адресою УУУ.


Варіант 21

Створити файл, що містить інформацію про споживачів міськводоканалу. Записи містять прізвище, адресу та суму, яку винен споживач. Якщо сума від’ємна, то споживач вніс певний аванс.

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • що видає інформацію про споживачів, які не мають заборгованості;

 • інформацію про споживачів, які внесли певний аванс, більший ніж ХХ.

Варіант 22
У базі аеропорту містяться записи такої структури: номер літака, кількість годин, які літак провів у польоті, номер маршруту, за яким він літає.

Вивести номери літаків:

 • які налітали більше ніж ХХ годин;

 • які літають за маршрутом ХХ;


Варіант 23
У файлі міститься інформація про клієнтів банку: ім’я, адреса, вік, сума на рахунку.

 • видати кількість років, яка необхідна клієнту з ім’ям ZZZZZZZ, щоб на його рахунку була сума за модулем більша, ніж модуль AAA , якщо відсоток на кредит складає 20%, а на депозитний вклад - 30%. Використовувати складний кредит (тобто в кінці року додається (або віднімається) відсоток не від початкової суми, а від нинішньої). Якщо це неможливо, видати відповідне повідомлення;

 • видати прізвища клієнтів, які мають додатну суму на рахунку.


Варіант 24

У Діда Мороза є інформація про всі його іграшки. Кожна іграшка має такі характеристики: вік дитини, якій можна подарувати цю іграшку, колір та номер мішка, у якому вона лежить.

 • за введеним віком дитини видати всі номери мішків та кількість іграшок у кожному, які відповідають віку дитини (вік дитини може бути більше, ніж номінальний вік)

 • за введеним номером мішка УУ видати кількість іграшок кольору ХХ для цього мішка.


Варіант 25

У базі даних міститься інформація про відпочиваючих бази відпочинку „Червоні маки”. Кожний запис містить такі поля: прізвище, номер кімнати, тип комфортності (л – люкс, з – звичайний номер) та кількість днів відпочинку. Написати програму, яка видає:

 • номер кімнати, яка була зайнята одним клієнтом найбільше часу;

 • видати суму, зароблену базою відпочинку за цей заїзд, якщо вартість відпочинку у люксі коштує 130 грн / день, а у звичайному номері – 90 грн / день.2.2 Для студентів денної форми навчання


З використанням можливостей DELPHI розробити інтерфейс та розв’язати поставлену задачу. За необхідності навести графіки.
Варіант 1

Розв’язування нелінійних рівнянь за допомогою методів Ньютона та половинного ділення. Порівняти ефективність методів.
Варіант 2

Розв’язування нелінійних рівнянь за допомогою методів Ньютона та простих ітерацій. Порівняти ефективність методів.
Варіант 3

Розв’язування нелінійних рівнянь за допомогою методів половинного ділення та простих ітерацій. Порівняти ефективність методів.
Варіант 4

Розв’язування системи лінійних рівнянь за допомогою методу Гауса.

Варіант 5

Розв’язування системи лінійних рівнянь за допомогою методу Жордано-Гаусса.
Варіант 6

Розв’язування системи лінійних рівнянь за допомогою методу простих ітерацій.
Варіант 7

Розв’язування системи лінійних рівнянь за допомогою методу Зейделя.
Варіант 8

Апроксимація експериментальних даних методом найменших квадратів для монотонних функцій.
Варіант 9

Апроксимація експериментальних даних методом найменших квадратів поліномами.
Варіант 10

Інтерполяція даних поліномом Лагранжа.
Варіант 11

Інтерполяція даних поліномом Ньютона.

Варіант 12

Інтерполяція даних кубічними сплайнами.
Варіант 13

Обчислення визначених інтегралів методом прямокутників та методом Сімпсона.
Варіант 14

Обчислення визначених інтегралів методом прямокутників та методом Сімпсона.
Варіант 15

Обчислення визначених інтегралів методом трапецій та методом Сімпсона.
Варіант 16

Розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку методом Ейлера та методом Рунге-Кутта.
Варіант 17

Ефективні методи сортування.
Варіант 18

Розробити гру: з неба падають кульки з різною швидкістю. По землі їздить танк та стріляє по них. Керування виконати за допомогою миші та клавіатури. Кульки можуть падати під кутом до горизонту.
Варіант 19

Пошук інформації за допомогою бінарних дерев. Розробити англо-російський словник.
Варіант 20

Розробити гру „П’ятнадцять”.
Варіант 21

Розробити гру „Хто хоче стати мільйонером?”.
Варіант 22

Розробити програму, що дозволяє тестувати знання студентів.
Варіант 23

Використання принципів ООП для організації руху об’єктів (продемонструвати вправи для ранкової гімнастики).
Варіант 24

“Ханойські башти”.

Варіант 25

У файлі містяться записи, що являють собою матрицю MxN (M та N довільні). Поля запису:

M – кількість рядків; N – кількість стовпчиків; MATR – матриця, розмір якої не перевищує [30x30].

Написати програму, що видає таку інформацію:

 • за введеними N1 та N2 видати добуток N1-ї на N2-у матрицю і записати вихідну матрицю на місце N1-ї. Якщо це неможливо, видати відповідне повідомлення;

 • за введеними M та N видати всі матриці та їх номери, які мають розміри MxN.


Варіант 26

Розробити гру „Тетріс” з умовою, що швидкість падіння фігур збільшується залежно від кількості видалених ліній. Видати кількість очок. Кількість очок за видалену лінію - це швидкість падіння фігури.
Варіант 27

Розробити гру „Теніс”. Керування ракеткою здійснити за допомогою миші. У верхній частині поля розмістити певну кількість квадратиків, які можна вибивати м’ячиком. Гра закінчується, коли всі квадратики вибиті. Видати час гри.
Варіант 28

У середовищі Delphi розробити гру „Пазл”. По поверхні розкидані квадратні сегменти деякої картинки. Зінюючи місцями квадратики, скласти цю картинку.
Варіант 29

У середовищі Delphi розробити гру „Змійка”. По полю повзає змія та поїдає точки, які з’являються випадково. Швидкість та довжина змії поступово збільшуються залежно від кількості зібраних точок. Зробити можливість встановлення перешкод.
Варіант 30

Розробити калькулятор, що дозволяє проводити обчислення у заданій системі числення.

3 Приклад програми


Створити файл, що містить довідки про місячну заробітну плату робітників заводу. Кожен запис містить поля - прізвище робітника, назва цеху, розмір заробітної плати за місяць. Кількість записів довільна.

Обчислити загальну суму виплат за місяць по цеху X, а також середньомісячний заробіток робітника цього цеху. Надрукувати для бухгалтерії відомість для нарахування заробітної плати робітникам цього цеху.
Основна програма

program kursova;
Uses winCRT, mod_my; {підключення стандартного модуля winCRT та модуля користувача mod_my}
var c2:word; {опис змінної с2, яка відповідає за вибір пункту меню}
begin {початок виконуваної частини основної програми}
repeat {починається цикл}

menu; {виклик процедури menu, яка видає на екран можливі пункти меню}

readln(c2); {зчитування змінної с2 з клавіатури, номер обраного пункту меню}
case c2 of {обираємо дію}

1:Spisok_sotr;

2:zapis(C);

3:obrabotka_zaprosov;

4:exit;

else neverno;

end;
until c2=4; {кінець циклу}

end. {кінець основної програми}
Модуль
unit mod_my; {модуль mod_my}

interface {опис типів, змінних, процедур та функцій}

uses wincrt;
type my=record {опис типу данних „my”. Це запис з трьох полів:

ceh - номер цеху;

fio - прізвище працівника;

zarp - розмір заробітної плати}

ceh :byte;

fio:string[30];

zarp:real;

end;
{опис змінних}

var F:file of my; {опис файлової змінної типу my}

buf:my;

c:char;

{заголовки процедур, що входять до модуля}

procedure MENU;

procedure Spisok_Sotr;

procedure zapis(c:char);

procedure obrabotka_zaprosov;

procedure neverno;
implementation {розділ опису реалізації процедур та функцій}

procedure MENU;

begin

clrscr; {очищення екрана}

gotoxy(35,2); {переміщення курсора на позицію}

writeln('М Е Н Ю'); {виведення на екран слова МЕНЮ}

gotoxy(32,9);

writeln('1 – перегляд вмісту файлу');

gotoxy(32,10);

writeln('2 – запис ');

GOtoxy(32,11);

writeln('3 – друк відомості по цеху');

gotoxy(32,12);

writeln('4 - вихід');

end; {кінець реалізації процедури MENU }
procedure Spisok_Sotr; {реалізація процедури Spisok_Sotr. Ця процедура виводить список всіх співробітників, що занесені до файлу на екран }

begin

assign(f,'f.dan');{встановлюємо зв’язок файлової змінної F з фізичним файлом f.dan}

reset(f); {відкриття файлу для читання та запису}

clrscr; {очищення екрана}

gotoxy(35,2);{друкуємо заголовок таблиці}

writeln(' ПЕРЕГЛЯД);

writeln(' список співробітників ');

writeln(' ЦЕХ П.І.П/б ЗАРПЛАТА');

{організуємо цикл для зчитування інформації з файлу}

while not Eof(f) do {цикл працює доки не буде досягнуто кінця файлу}

begin

READ(f,buf); {зчитування запису з файлу}

with Buf do

begin

{виведення даних на екран у 3 колонки}

gotoxy(15,whereY);write(CEH);

gotoxy(22,whereY);write(FIO);

gotoxy(52,whereY);writeln(Zarp:4:2);

end;

end;

readln;

close(f); {закриття файлу}

End; {кінець процедури}
procedure zapis; {реалізація процедури zapis, ця процедура додає інформацію до бази даних}

Begin

ASSIGN(f,'f.dan');

{$i-} {відключити контроль помилок введення-виведення}

reset(f);{ відкриваємо файл для читання та запису }

{$i+} { включаємо контроль помилок введення-виведення }

if ioresult <> 0 then

{якщо файл не існує, то створюємо новий файл}

rewrite(f)

else

{інакше встановлюємо покажчик на кінець файлу}

seek(f,filesize(f));

repeat {входимо в цикл з додавання інформації у файл}

clrscr;

gotoxy(34,2);

writeln(' ЗАПИС');

gotoxy(2,4);

{заповнення полів буфера новою інформацією }

write(' ЦЕХ - ');

readln(buf.ceh);

gotoxy(2,6);

write(' П.І.П/б - ');

readln(buf.fio);

gotoxy(2,8);

write(' ЗAPПЛАТА - ');

readln(buf.zarp);

write(f,buf);{запис інформації у файл}

gotoxy(2,10);

{ставимомо питання, закінчувати чи ні?}

write('продовжити? (т/н) або (y/n)');

readln(c);

until (c='n')or(c='н'); {закінчення циклу}

close(f); {закриття файлу}

end; {кінець процедури}
procedure obrabotka_zaprosov;{реалізація процедури obrabotka_zaproov. Ця процедура виводить список робітників певного цеху, суму зарплати на цей цех та середню зарплату}

var C1:byte;

s,sc:real;

k:integer;

BEGIN

Repeat {входимо в цикл}

assign(f,'f.dan');

reset(f);

clrscr;

gotoxy(29,2);

writeln('ОБРОБКА ЗАППИТІВ');

gotoxy(3,4);

write('введіть № цеху - ');

readln(c1); {зчитуємо номер цеху}

s:=0; k:=0; {обнуляємо лічильники}

gotoxy(25,6);

writeln(' відомість для цеху № - ',c1);

writeln(' №п/п П.І.П/б ЗАРПЛАТА');

while not eof(f) do

begin

read(f,buf); {зчитуємо з файлу дані}

if buf.ceh=c1 then {якщо номер цеху збігається з введеним, то

begin

k:=k+1; {підраховується кількість працюючих у цеху}

S:=s+buf.zarp; { підраховується сумарна заробітна плата }

gotoxy(17,whereY);write(k);

gotoxy(25,whereY);write(buf.FIO);

gotoxy(55,whereY);writeln(buf.Zarp:4:2);

end

end;{кінець циклу із зчитування інформації з файлу}

writeln(' всього - ',s:4:2);

if k<>0 then {якщо є працівники в цеху, то}

begin

sc:=s/k; {обчислюється середня заробітна плата}

writeln(' середня зарплата - ',sc:4:2);

end

else {інакше виводиться повідомлення на екран}

begin

gotoxy(24,15);

writeln(' у цеху відсутні робітники');

end;

close(f);

write('продовжити ? (т/н) або (y/n) ');

readln(c);

until (c='n')or(c='н') {вихід з циклу}

end;
procedure neverno;{процедура, яка викликається у разі помилки: введено номер пункту меню, що не передбачений програмою}

var i:byte;

begin

clrscr;

gotoxy(34,12);

writeln(' NOT RIGHTE ');

gotoxy(34,14);

writeln('press enter ');

readln;

end;

end.

Список літератури


Основна література

 1. Фаронов В. В. Турбо Паскаль 7.0. Учебный курс: Учебное пособие. - М.: Нолидж, 2001.- 576 с.

 2. Боровик В.А., Тыркусова Н.В. Программирование: Учебное пособие: В 2 ч.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2004.- Ч.1.-106 с.

 3. Боровик В.А., Тыркусова Н.В. Программирование: Учебное пособие : В 2 ч..- Сумы: Изд-во СумГУ, 2004.- Ч.2.-111 с.

 4. Бабий М.С. Использование файлов в среде Турбо Паскаль.- Сумы:Изд-во СумГУ, 1997.

Додаткова література

 1. http://vvww.programmist.info/pp/pascal/ - Різна інформація для усіх, хто знає мову програмування Pascal; тут можна знайти довідкові посібники.

 2. http://mdelphi.far.ru/pascal/ - Повний навчальний курс Turbo Pascal. Цей розділ створений для навчання програмуванню на Паскалі.

 3. http://www.knowledge.ru/ - Дискета з модулями і прикладами до книги Фаронова з Турбо Паскаля.

 4. http://www.karelia.ru/psu/Chairs/IMO/pascal/ - Навчальний комплекс з мови програмування Паскаль.Схожі:

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконаня та оформлення курсової роботи 3 дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" для студентів заочної та дистанційної форм навчання
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” для студентів заочної...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна математика»
Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна математика» для студентів геологічного факультету...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Програмування в геоінформаційних системах»
Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Програмування в геоінформаційних системах» для студентів...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання iconТип модуля: обов'язковий Семестр: VI обсяг модуля
Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів всіх форм навчання та екстернів базових напрямів 050501, 050502, 050504,...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до оформлення курсової роботи з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи" для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання /Укладачі: О. П. Чекалов, І. В. Шелехов Суми: Видавництво СумДУ, 2006. с
Методичні вказівки до оформлення курсової роботи з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи" для студентів всіх спеціальностей...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання icon1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання iconМетодичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії). (для студентів)
Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення курсової роботи студентів: вибір теми,...
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та конролю знань з дисципліни «Система життєзабезпечення міста 2» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності
«Система життєзабезпечення міста – 2» (для студ денної І заочної форм навчання спец. 030601 – «Менеджмент організацій»). Укладач:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка