Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Інноваційні педагогічні технології
126.79 Kb.
НазваІнноваційні педагогічні технології
Дата конвертації16.04.2013
Розмір126.79 Kb.
ТипДокументы

< Лідія Даниленко >

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Рассматривается понятие "инновация", которое в последнее десятилетие активно вошло в образовательную практику. Важным является определение не только его сущности, но и структуры. Рассмотрены приоритетные инновационные педагогические технологий, применяемые в системе всеобщего среднего образования Украины, которые отражаются в базе образовательных инноваций ЦИППО АПН Украины

Ключевые слова: инновация, инновационная технология.


У перекладі з грецької мови слово „інновація" означає — „оновлення, новизна, зміна". З'явилось воно вперше в зарубіжних дослідженнях XIX ст. в техніці при введенні деяких елементів однієї галузі в іншу і розглядається у психолого-педагогічній літературі неоднозначне. Найпоширенішим є визначення американського вченого К.Роджерса, який стверджує, що "новизна — це ідея, що є для конкретної особи новою, і не має значення, чи є ідея об'єктивно новою, чи ні, визначаємо її в часі, який минув з моменту її відкриття або першого використання". Франц Брансуік визначає „інновацію, як нову ідею, дію, або адаптовану ідею, або ті, для яких настав час реалізації" [6]. Російський учений С.Я. Батишев вважає, що інновація є комплексним процесом створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу (новизни, нововведення) в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень.

Сучасні вітчизняні вчені розглядають інновацію в освіті як „процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі розв'язувались по-іншому" [10]; „результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем" [8]; „актуальні, значущі й системні новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на її розвиток" [3]; продукти інноваційної освітньої діяльності, які характеризуються процесами створення, розповсюдження та використання нового засобу (новизни, нововведення) в галузі педагогіки та наукових досліджень [9] т. ін.

Розбіжності у тлумаченнях спричинені неоднаковим баченням їх авторами сутнісного ядра, а також радикальності нововведень. Одні з них переконані, що інновацією можна вважати лише те нове, яке має своїм результатом кардинальні зміни у певній системі, інші зараховують до цієї категорії будь-які, навіть незначні, нововведення.

З огляду на сутнісні ознаки інновації, є всі підстави розглядати її як процес і як продукт (результат), вважає І.М.Дичківська [2]. Інновація як процес означає часткову або масштабну зміну стану системи і відповідну діяльність людини. Інновація як результат передбачає процес створення (відтворення) нового, що має конкретну назву „новація".

В.Ф.Паламарчук новацію вважає результатом (продуктом) творчого пошуку особи або колективу, що відкриває принципово нове в науці і практиці, інновацію - результатом породження, формування і втілення нових ідей. Саме втілення нових ідей є ознакою, за якою відрізняють інновації від власне новацій: якщо педагог відкриває принципово нове, то він новатор, якщо трансформує наукову ідею у практику - інноватор.

У ході теоретичного аналізу нами уточнено дане поняття так: інновація в освіті є не лише кінцевим продуктом застосування новизни у навчально-виховному й управлінському процесах з метою зміни (якісного покращення) суб'єкта та об'єктів управління й отримання економічного, соціального, науково-технічного, екологічного та іншого ефекту, а й процедурою їхнього постійного оновлення. Вона може бути спрямована на різні галузі людської діяльності (медичну, інженерно-технічну, освітню).

Освітня інновація є однією з її компонентів, з одного боку, а з іншого, сама складається з психолого-педагогічної, соціально-економічної та науково-виробничої новизни. Психолого-педагогічна (або педагогічна) інновація, в свою чергу, складається з дидактичної, виховної й управлінської:

Носіями педагогічних інновацій виступають творчі, енергійні люди, які фаховоздатні, морально і матеріально зацікавлені щодо проведення інноваційних змін, опанування та реалізації нового [5]. Як правило, це наукові працівники та творчі вчителі, яких І.А.Зязюн називає „діамантом, який осяває душу усіма гранями свого педагогічного дару, який плекає дитину на засадах добра, формуючи інтелектуальну еліту суспільства" [4].

Інновація суттєво відрізняється від педагогічного досвіду, який характеризується сукупністю знань, умінь і навичок, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи; є частиною сукупної культури педагога, що являє собою основу, результат і саму практичну педагогічну діяльність, відображає наявні знання, вміння, навички та індивідуальні риси особистості.

Освітня інновація характеризується новизною в галузі психолого-педагогічних, соціально-економічних та науково-виробничих досліджень, спрямованих на якісне покращення освітнього процесу і виражених у вдосконалених чи нових освітніх системах (дидактична, виховна, управлінська); складових освітнього процесу (мета, зміст, структура, форми, методи, засоби, результати); освітніх технологіях (дидактичних, виховних, управлінських); наукових та науково-методичних розробках, технічних пристроях і установках для закладів і установ освіти; нормативно-правових документах, що регламентують діяльність закладів і установ освіти.

Таким чином, відзначимо, що освітня інновація характеризується нововведеннями в галузі психолого-педагогічних, соціально-економічних та науково-виробничих досліджень, спрямованих на якісне покращення освітнього процесу. До соціально-економічних інновацій в освіті нами віднесені сучасні технології розвитку особистості, нововведення у правове забезпечення системи освіти, економіку освіти; до науково-виробничих — комп'ютерні і телекомунікаційні, матеріально-технічне оснащення; до психолого-педагогічних — нововведення у навчальному, виховному й управлінському процесах.

Психолого-педагогічна інновація є складовою освітньої інновації і характеризуються новою чи вдосконаленою педагогічною системою чи технологією педагогічного процесу; складовими педагогічного процесу, які є органічним поєднанням навчання, виховання й розвитку вихованців. Як правило, педагогічна інновація розглядається як педагогічна технологія, під якою розуміється цілеспрямована, свідомо організована, динамічна взаємодія вихователів і вихованців, у процесі якої вирішуються суспільне необхідні завдання освіти й гармонійного виховання [1].

Цілісний педагогічний процес органічно поєднує навчання, виховання і розвиток вихованців. Тому розглядаємо педагогічну інновацію через сукупність дидактичних, виховних та управлінських інновацій. У результаті їх розробки і здійснення у ЗНЗ з'являються якісно нові (оновлені): навчальні плани і програми; технології (дидактичні, виховні, управлінські); форми, методи, засоби, технології навчання, виховання й управління, кожна з яких має свою ключову науково-педагогічну ідею, автора і знаходиться у відповідній стадії розробки (експеримент, апробація, освоєння, збереження).

У ході аналізу наукових ідей, покладених в основу педагогічних інновацій, які застосовуються у ЗНЗ і зібрані у базі даних на сайті ЦІППО АПН України (сірре.еdu-uа.пеt), нами виокремлено найбільш значущі з них (всеукраїнська вибірка станом на 01.10.2004 року):

Таблиця 1

Найбільш значущі наукові ідеї, покладені в основу педагогічних інновацій, які застосовуються у ЗНЗ

Наукова ідея, покладена в основу педагогічної інновації

Автор (автори) педагогічної інновації

Інновації у навчальному процесі

1

Особистісно орієнтоване навчання

І. Якіманська, О.Я.Савченко,

С.І Подмазін

2.

Розвивальне навчання

В. В. Давидов, О.К.Дусавицький, В.В.Рєпкін

3.

Диференційоване навчання

Н.Бібік, Н. Софій

4

Гуманістичне навчання

Т.О. Пушкарьова

5.

Інтегративне навчання

В. Р.Ільченко

6.

Модульно-розвивальне навчання

А. В. Фурман

7.

Комп'ютеризоване навчання

Н.В. Морзе

Інновації у виховному процесі

1

Особистісно - орієнтоване виховання

1.Д.Бех

2.

Національне виховання

О.В.Киричук

3.

Розвиток фізичної культури

О.Д Дубогай

4.

Розвиток внутрішніх резервів учнів

І Г.Єрмаков

5.

Рання соціалізація учнів

В.О.Киричук

Інновації в управлінському процесі

1

Особистісно орієнтована організація навчально-виховного процесу в ЗНЗ

М.П.Гузик

2

Громадсько-державне управління системою освіти в регіоні

П.Хобзей

3

Адаптивне управління системою освіти в регіоні

Г В.Єльникова

4.

Проектно-модульне управління

І Г Осадчий

5.

Проектно-інвестиційне управління

Л.І Даниленко

Аналізуючи базу даних про педагогічні інновації, що діють у системі ЗСО України (всього 128 інновацій) на всеукраїнському і регіональному рівнях в Україні, нами визначена їхня масштабність та вагомість і здійснена відповідна класифікація. А саме:

за рівнями освіти (початкова освіта представлена у 25 інноваціях, базова — у 82, повна середня освіта — У 21);

 • за типом інновації (освітня система — у 34 експериментах; зміст освіти — у 54 експериментах регіонального рівня і 19 — всеукраїнського; зміст виховання — у 35 експериментах регіонального рівня і 7 — всеукраїнського; зміст управління — у 8 експериментах регіонального рівня і 3 — всеукраїнського;

 • за стадією реалізації інновації (знаходяться в експерименті — 124 інновації, апробуються — З, масово розповсюджується — 1, зберігається — 1);

 • за рівнем управління (Міністерство освіти і науки України — 31 інновація, обласні органи управління освітою — 97); — за рівнем наукового керівництва (АПН України — 24 інновації, у т.ч. ЩППО — 5; ВНЗ — 29, ОШПО — 75);

 • за складовими та компонентами педагогічного процесу: масштабні та локальні [7].

Аналіз бази даних про педагогічні інновації показав, що більшість із них спрямовані на оновлення змісту, методів, принципів та засобів навчання, що складає 55,7% від загальної кількості інновацій обласного рівня експерименту (61,3% — всеукраїнського рівня); виховання — 36% обласного рівня (29% — всеукраїнського); управління — 8,3 % обласного рівня (9,7% — всеукраїнського).

Пріоритетними серед них є: особистісно орієнтоване навчання, його вагомість складає 44,4% — на обласному рівні експерименту, 23,8% — на всеукраїнському; інтегроване навчання — відповідно 10,2% та 2,9%; диференційоване навчання — 5,8% та 11,9%; розвивальне навчання — 10,6% та 15,6%; ранньої соціалізації учнів — 8,2% та 26,12%; національного виховання — 7,94% та 4,47%; морального виховання — 9,41% та 8,95%; управлінської діяльності керівника — 3,6% та 5,9% .

Найбільшу вагомість мають ті інновації, що спрямовані на розвиток особистісно орієнтованого й розвивального навчання. Що ж до управлінських інновацій, то їх кількість з 2000 року помітно зросла (з однієї інноваційної технології до трьох — на всеукраїнському рівні експерименту; з трьох до дванадцяти — на обласному). Ця тенденція є позитивною і свідчить про перспективність розвитку теорії і практики управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навальних закладах.

У ході емпіричного аналізу нами з’ясовано також, що інноваційна діяльність здійснюється на базі 374 загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) різних рівнів і типів, з них на всеукраїнському рівні — 130, на обласному — 244. Практично всі вони підтримуються методичними і науково-педагогічними працівниками Центрального і обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Найбільшого поширення в різних регіонах України серед ЗНЗ набули такі інновації:

Програма „Крок за кроком" (кер. Н.М.Бібік, Л.П.Кочина, Н.З.Софій) — охоплено 36 загальноосвітніх навчальних закладів; Програма моніторингу якості навчальних досягнень учнів (кер. М.М.Барна ) — 32 школи;

Проект психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учнів (кер. В.О.Киричук) — 17 шкіл;

Проект освітнього моніторингу як механізму адаптивного управління загальною середньою освітою в регіоні (кер. Г.В.Єльникова) — 12 шкіл; Програма розвитку дітей "Росток" (кер. Т.О.Пушкарьова) — 11; Програма розвитку шкільної громадянської освіти (кер. М.П.Рагозін) — 11;

Програма особистісного естетичного розвитку "ФОМ" (кер. Л.М.Масол)

Інші інновації здійснюються під керівництвом авторів на базі декількох ЗНЗ.

Педагогічні інновації, у своїй більшості (88%), розроблені авторами у вигляді педагогічних інноваційних технологій, під якими розуміємо якісно нову сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, що привносить суттєві зміни у результат педагогічного процесу. Педагогічна інноваційна технологія є багатокомпонентною моделлю і включає в себе: навчальну, виховну й управлінську технології.

Під навчальною інноваційною технологією розуміємо такий підбір операційних дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу, тобто зміцнюються потреби у навчанні і зацікавленість, формується нова якість — навчання стає життєвою цінністю; під виховною — мистецькі засоби й прийоми впливу педагога на свідомість учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті із загальнолюдськими, таких, як справедливість, чесність, відкритість, толерантність, воля тощо; під управлінською — організаційно-структурні, економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, які створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського рішення, прийнятного об'єктом управління [7].

Як висновок відмітимо, що педагогічна інноватика є новим явищем у сучасній педагогіці, яка існує з середини XX століття і ще знаходиться в стадії розробки. Однак за цей час доведено, що знання і застосування її основ забезпечує більш високу якість діяльності будь-якої соціальної (соціально-педагогічної) системи (організації, установи, закладу освіти), робить її більш конкурентоспроможною в ринкових умовах та умовах політичної й економічної трансформації суспільства.

Література

 1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — С.253.

 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. — К.: Академвидав. 2004. - С. 38-41.

 3. Єрмаков І. Г. Нова школа нової України на зламі століть //Психологія і педагогіка життєтворчості. - К.: ІЗМН, 1996. - С.21.

 4. Зязюн І. А.. Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів. — К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. — С.231.

 5. Концепція державної інноваційної політики України(проект) // "Світ—11.08.1997.

 6. Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій. Збірник наукових праць/Ред. кол.: Л. Даниленко(відп. ред.) т. ін. —Херсон: ЦНТВ, 1999.- С.5 -7.

 7. Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретико - прикладний аспект: Наук. метод, посібник/За ред. Л.Даниленко. — К.: Логос, 2001. — 185 с.

 8. Педагогічний словник/За ред. дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. — К.: Педагогічна думка, 2001. —516с.

 9. Профессиональная педагогика: Ученик для студентов, обучающихся по педагогическим спеціальностям и направленням.— М.: Ассоциация. Профессиональное образование", 1997. — С.497.

 10. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів К.: Абрис, 1997. -416с.


Схожі:

Інноваційні педагогічні технології iconІнноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури: «за» і «проти»
Бездумне використання навіть найкращої педагогічної концепції може завдати більше шкоди, ніж принести користі
Інноваційні педагогічні технології iconТехнологічний підхід в освіті Педагогічні технології
Педагогічні технології – сукупність методів, форм, прийомів навчання, тотожних їм моделей управління, підпорядкованих визначеній...
Інноваційні педагогічні технології iconІнноваційні педагогічні технології навчання літератури як
...
Інноваційні педагогічні технології iconІнноваційні педагогічні технології в процесі викладання правознавства у школі
Методики, за якими вони лише сприймають знання (пасивний тир навчання, за яким учень виступає як об’єкт навчання) формують тільки...
Інноваційні педагогічні технології iconТема. Сучасні технології викладання російської мови як наука та навчальна дисципліна у вищому навчальному закладі
Я та зміст курсу "Сучасні технології викладання російської мови". Сутність та зміст понять "освітні технології", "педагогічні технології",...
Інноваційні педагогічні технології iconПоложення про випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації університету менеджменту освіти київ 2009 Загальні положення
Ції, в процесі якої він узагальнює, оновлює та розширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні уміння з обраної теми,...
Інноваційні педагогічні технології iconІнноваційні форми роботи в бібліотеці
Нові інноваційні технології в роботі шкільних бібліотек – це створення нових засобів і методів, нових форм і способів бібліотечної...
Інноваційні педагогічні технології iconУпровадження медико-педагогічної технології «піснезнайка» у навчально-виховний процес початкової школи
Напрям. Сучасні педагогічні технології: стратегія розвитку і досвід упровадження
Інноваційні педагогічні технології iconІнформаційнийбюлетен ь
Проте інформаційно-комунікаційні технології розвиваються із такою швидкістю, що педагоги, методисти та психологи часто не в змозі...
Інноваційні педагогічні технології iconXi міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» Техно Проф Інформ 14-16 травня 2012 року Шановний колего!
Ої науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка