Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Інноваційні педагогічні технології
126.79 Kb.
НазваІнноваційні педагогічні технології
Дата конвертації16.04.2013
Розмір126.79 Kb.
ТипДокументы

< Лідія Даниленко >

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Рассматривается понятие "инновация", которое в последнее десятилетие активно вошло в образовательную практику. Важным является определение не только его сущности, но и структуры. Рассмотрены приоритетные инновационные педагогические технологий, применяемые в системе всеобщего среднего образования Украины, которые отражаются в базе образовательных инноваций ЦИППО АПН Украины

Ключевые слова: инновация, инновационная технология.


У перекладі з грецької мови слово „інновація" означає — „оновлення, новизна, зміна". З'явилось воно вперше в зарубіжних дослідженнях XIX ст. в техніці при введенні деяких елементів однієї галузі в іншу і розглядається у психолого-педагогічній літературі неоднозначне. Найпоширенішим є визначення американського вченого К.Роджерса, який стверджує, що "новизна — це ідея, що є для конкретної особи новою, і не має значення, чи є ідея об'єктивно новою, чи ні, визначаємо її в часі, який минув з моменту її відкриття або першого використання". Франц Брансуік визначає „інновацію, як нову ідею, дію, або адаптовану ідею, або ті, для яких настав час реалізації" [6]. Російський учений С.Я. Батишев вважає, що інновація є комплексним процесом створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу (новизни, нововведення) в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень.

Сучасні вітчизняні вчені розглядають інновацію в освіті як „процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі розв'язувались по-іншому" [10]; „результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем" [8]; „актуальні, значущі й системні новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на її розвиток" [3]; продукти інноваційної освітньої діяльності, які характеризуються процесами створення, розповсюдження та використання нового засобу (новизни, нововведення) в галузі педагогіки та наукових досліджень [9] т. ін.

Розбіжності у тлумаченнях спричинені неоднаковим баченням їх авторами сутнісного ядра, а також радикальності нововведень. Одні з них переконані, що інновацією можна вважати лише те нове, яке має своїм результатом кардинальні зміни у певній системі, інші зараховують до цієї категорії будь-які, навіть незначні, нововведення.

З огляду на сутнісні ознаки інновації, є всі підстави розглядати її як процес і як продукт (результат), вважає І.М.Дичківська [2]. Інновація як процес означає часткову або масштабну зміну стану системи і відповідну діяльність людини. Інновація як результат передбачає процес створення (відтворення) нового, що має конкретну назву „новація".

В.Ф.Паламарчук новацію вважає результатом (продуктом) творчого пошуку особи або колективу, що відкриває принципово нове в науці і практиці, інновацію - результатом породження, формування і втілення нових ідей. Саме втілення нових ідей є ознакою, за якою відрізняють інновації від власне новацій: якщо педагог відкриває принципово нове, то він новатор, якщо трансформує наукову ідею у практику - інноватор.

У ході теоретичного аналізу нами уточнено дане поняття так: інновація в освіті є не лише кінцевим продуктом застосування новизни у навчально-виховному й управлінському процесах з метою зміни (якісного покращення) суб'єкта та об'єктів управління й отримання економічного, соціального, науково-технічного, екологічного та іншого ефекту, а й процедурою їхнього постійного оновлення. Вона може бути спрямована на різні галузі людської діяльності (медичну, інженерно-технічну, освітню).

Освітня інновація є однією з її компонентів, з одного боку, а з іншого, сама складається з психолого-педагогічної, соціально-економічної та науково-виробничої новизни. Психолого-педагогічна (або педагогічна) інновація, в свою чергу, складається з дидактичної, виховної й управлінської:

Носіями педагогічних інновацій виступають творчі, енергійні люди, які фаховоздатні, морально і матеріально зацікавлені щодо проведення інноваційних змін, опанування та реалізації нового [5]. Як правило, це наукові працівники та творчі вчителі, яких І.А.Зязюн називає „діамантом, який осяває душу усіма гранями свого педагогічного дару, який плекає дитину на засадах добра, формуючи інтелектуальну еліту суспільства" [4].

Інновація суттєво відрізняється від педагогічного досвіду, який характеризується сукупністю знань, умінь і навичок, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи; є частиною сукупної культури педагога, що являє собою основу, результат і саму практичну педагогічну діяльність, відображає наявні знання, вміння, навички та індивідуальні риси особистості.

Освітня інновація характеризується новизною в галузі психолого-педагогічних, соціально-економічних та науково-виробничих досліджень, спрямованих на якісне покращення освітнього процесу і виражених у вдосконалених чи нових освітніх системах (дидактична, виховна, управлінська); складових освітнього процесу (мета, зміст, структура, форми, методи, засоби, результати); освітніх технологіях (дидактичних, виховних, управлінських); наукових та науково-методичних розробках, технічних пристроях і установках для закладів і установ освіти; нормативно-правових документах, що регламентують діяльність закладів і установ освіти.

Таким чином, відзначимо, що освітня інновація характеризується нововведеннями в галузі психолого-педагогічних, соціально-економічних та науково-виробничих досліджень, спрямованих на якісне покращення освітнього процесу. До соціально-економічних інновацій в освіті нами віднесені сучасні технології розвитку особистості, нововведення у правове забезпечення системи освіти, економіку освіти; до науково-виробничих — комп'ютерні і телекомунікаційні, матеріально-технічне оснащення; до психолого-педагогічних — нововведення у навчальному, виховному й управлінському процесах.

Психолого-педагогічна інновація є складовою освітньої інновації і характеризуються новою чи вдосконаленою педагогічною системою чи технологією педагогічного процесу; складовими педагогічного процесу, які є органічним поєднанням навчання, виховання й розвитку вихованців. Як правило, педагогічна інновація розглядається як педагогічна технологія, під якою розуміється цілеспрямована, свідомо організована, динамічна взаємодія вихователів і вихованців, у процесі якої вирішуються суспільне необхідні завдання освіти й гармонійного виховання [1].

Цілісний педагогічний процес органічно поєднує навчання, виховання і розвиток вихованців. Тому розглядаємо педагогічну інновацію через сукупність дидактичних, виховних та управлінських інновацій. У результаті їх розробки і здійснення у ЗНЗ з'являються якісно нові (оновлені): навчальні плани і програми; технології (дидактичні, виховні, управлінські); форми, методи, засоби, технології навчання, виховання й управління, кожна з яких має свою ключову науково-педагогічну ідею, автора і знаходиться у відповідній стадії розробки (експеримент, апробація, освоєння, збереження).

У ході аналізу наукових ідей, покладених в основу педагогічних інновацій, які застосовуються у ЗНЗ і зібрані у базі даних на сайті ЦІППО АПН України (сірре.еdu-uа.пеt), нами виокремлено найбільш значущі з них (всеукраїнська вибірка станом на 01.10.2004 року):

Таблиця 1

Найбільш значущі наукові ідеї, покладені в основу педагогічних інновацій, які застосовуються у ЗНЗ

Наукова ідея, покладена в основу педагогічної інновації

Автор (автори) педагогічної інновації

Інновації у навчальному процесі

1

Особистісно орієнтоване навчання

І. Якіманська, О.Я.Савченко,

С.І Подмазін

2.

Розвивальне навчання

В. В. Давидов, О.К.Дусавицький, В.В.Рєпкін

3.

Диференційоване навчання

Н.Бібік, Н. Софій

4

Гуманістичне навчання

Т.О. Пушкарьова

5.

Інтегративне навчання

В. Р.Ільченко

6.

Модульно-розвивальне навчання

А. В. Фурман

7.

Комп'ютеризоване навчання

Н.В. Морзе

Інновації у виховному процесі

1

Особистісно - орієнтоване виховання

1.Д.Бех

2.

Національне виховання

О.В.Киричук

3.

Розвиток фізичної культури

О.Д Дубогай

4.

Розвиток внутрішніх резервів учнів

І Г.Єрмаков

5.

Рання соціалізація учнів

В.О.Киричук

Інновації в управлінському процесі

1

Особистісно орієнтована організація навчально-виховного процесу в ЗНЗ

М.П.Гузик

2

Громадсько-державне управління системою освіти в регіоні

П.Хобзей

3

Адаптивне управління системою освіти в регіоні

Г В.Єльникова

4.

Проектно-модульне управління

І Г Осадчий

5.

Проектно-інвестиційне управління

Л.І Даниленко

Аналізуючи базу даних про педагогічні інновації, що діють у системі ЗСО України (всього 128 інновацій) на всеукраїнському і регіональному рівнях в Україні, нами визначена їхня масштабність та вагомість і здійснена відповідна класифікація. А саме:

за рівнями освіти (початкова освіта представлена у 25 інноваціях, базова — у 82, повна середня освіта — У 21);

 • за типом інновації (освітня система — у 34 експериментах; зміст освіти — у 54 експериментах регіонального рівня і 19 — всеукраїнського; зміст виховання — у 35 експериментах регіонального рівня і 7 — всеукраїнського; зміст управління — у 8 експериментах регіонального рівня і 3 — всеукраїнського;

 • за стадією реалізації інновації (знаходяться в експерименті — 124 інновації, апробуються — З, масово розповсюджується — 1, зберігається — 1);

 • за рівнем управління (Міністерство освіти і науки України — 31 інновація, обласні органи управління освітою — 97); — за рівнем наукового керівництва (АПН України — 24 інновації, у т.ч. ЩППО — 5; ВНЗ — 29, ОШПО — 75);

 • за складовими та компонентами педагогічного процесу: масштабні та локальні [7].

Аналіз бази даних про педагогічні інновації показав, що більшість із них спрямовані на оновлення змісту, методів, принципів та засобів навчання, що складає 55,7% від загальної кількості інновацій обласного рівня експерименту (61,3% — всеукраїнського рівня); виховання — 36% обласного рівня (29% — всеукраїнського); управління — 8,3 % обласного рівня (9,7% — всеукраїнського).

Пріоритетними серед них є: особистісно орієнтоване навчання, його вагомість складає 44,4% — на обласному рівні експерименту, 23,8% — на всеукраїнському; інтегроване навчання — відповідно 10,2% та 2,9%; диференційоване навчання — 5,8% та 11,9%; розвивальне навчання — 10,6% та 15,6%; ранньої соціалізації учнів — 8,2% та 26,12%; національного виховання — 7,94% та 4,47%; морального виховання — 9,41% та 8,95%; управлінської діяльності керівника — 3,6% та 5,9% .

Найбільшу вагомість мають ті інновації, що спрямовані на розвиток особистісно орієнтованого й розвивального навчання. Що ж до управлінських інновацій, то їх кількість з 2000 року помітно зросла (з однієї інноваційної технології до трьох — на всеукраїнському рівні експерименту; з трьох до дванадцяти — на обласному). Ця тенденція є позитивною і свідчить про перспективність розвитку теорії і практики управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навальних закладах.

У ході емпіричного аналізу нами з’ясовано також, що інноваційна діяльність здійснюється на базі 374 загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) різних рівнів і типів, з них на всеукраїнському рівні — 130, на обласному — 244. Практично всі вони підтримуються методичними і науково-педагогічними працівниками Центрального і обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Найбільшого поширення в різних регіонах України серед ЗНЗ набули такі інновації:

Програма „Крок за кроком" (кер. Н.М.Бібік, Л.П.Кочина, Н.З.Софій) — охоплено 36 загальноосвітніх навчальних закладів; Програма моніторингу якості навчальних досягнень учнів (кер. М.М.Барна ) — 32 школи;

Проект психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учнів (кер. В.О.Киричук) — 17 шкіл;

Проект освітнього моніторингу як механізму адаптивного управління загальною середньою освітою в регіоні (кер. Г.В.Єльникова) — 12 шкіл; Програма розвитку дітей "Росток" (кер. Т.О.Пушкарьова) — 11; Програма розвитку шкільної громадянської освіти (кер. М.П.Рагозін) — 11;

Програма особистісного естетичного розвитку "ФОМ" (кер. Л.М.Масол)

Інші інновації здійснюються під керівництвом авторів на базі декількох ЗНЗ.

Педагогічні інновації, у своїй більшості (88%), розроблені авторами у вигляді педагогічних інноваційних технологій, під якими розуміємо якісно нову сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, що привносить суттєві зміни у результат педагогічного процесу. Педагогічна інноваційна технологія є багатокомпонентною моделлю і включає в себе: навчальну, виховну й управлінську технології.

Під навчальною інноваційною технологією розуміємо такий підбір операційних дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу, тобто зміцнюються потреби у навчанні і зацікавленість, формується нова якість — навчання стає життєвою цінністю; під виховною — мистецькі засоби й прийоми впливу педагога на свідомість учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті із загальнолюдськими, таких, як справедливість, чесність, відкритість, толерантність, воля тощо; під управлінською — організаційно-структурні, економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, які створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського рішення, прийнятного об'єктом управління [7].

Як висновок відмітимо, що педагогічна інноватика є новим явищем у сучасній педагогіці, яка існує з середини XX століття і ще знаходиться в стадії розробки. Однак за цей час доведено, що знання і застосування її основ забезпечує більш високу якість діяльності будь-якої соціальної (соціально-педагогічної) системи (організації, установи, закладу освіти), робить її більш конкурентоспроможною в ринкових умовах та умовах політичної й економічної трансформації суспільства.

Література

 1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — С.253.

 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. — К.: Академвидав. 2004. - С. 38-41.

 3. Єрмаков І. Г. Нова школа нової України на зламі століть //Психологія і педагогіка життєтворчості. - К.: ІЗМН, 1996. - С.21.

 4. Зязюн І. А.. Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів. — К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. — С.231.

 5. Концепція державної інноваційної політики України(проект) // "Світ—11.08.1997.

 6. Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій. Збірник наукових праць/Ред. кол.: Л. Даниленко(відп. ред.) т. ін. —Херсон: ЦНТВ, 1999.- С.5 -7.

 7. Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретико - прикладний аспект: Наук. метод, посібник/За ред. Л.Даниленко. — К.: Логос, 2001. — 185 с.

 8. Педагогічний словник/За ред. дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. — К.: Педагогічна думка, 2001. —516с.

 9. Профессиональная педагогика: Ученик для студентов, обучающихся по педагогическим спеціальностям и направленням.— М.: Ассоциация. Профессиональное образование", 1997. — С.497.

 10. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів К.: Абрис, 1997. -416с.


Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Інноваційні педагогічні технології iconТехнологічний підхід в освіті Педагогічні технології
Педагогічні технології – сукупність методів, форм, прийомів навчання, тотожних їм моделей управління, підпорядкованих визначеній...

Інноваційні педагогічні технології iconПрофільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології Науково-методичний посібник
Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології. Упор. Л. Ф. Пашко, О. П. Коваленко, Л.І. Симоненко – Полтава: поіппо,...

Інноваційні педагогічні технології iconІнноваційні педагогічні технології в процесі викладання правознавства у школі
Методики, за якими вони лише сприймають знання (пасивний тир навчання, за яким учень виступає як об’єкт навчання) формують тільки...

Інноваційні педагогічні технології iconМатеріали V і міжнародної науково-практичної конференції 24 26 жовтня 2011 року м. Хмельницький
Розглядаються проблеми особистості професіонала у сучасному інформаційно-технологічному просторі, ціннісні орієнтири сучасного професіонала,...

Інноваційні педагогічні технології iconТема. Сучасні технології викладання російської мови як наука та навчальна дисципліна у вищому навчальному закладі
Я та зміст курсу "Сучасні технології викладання російської мови". Сутність та зміст понять "освітні технології", "педагогічні технології",...

Інноваційні педагогічні технології iconРозділ 2 Інноваційні процеси в економіці р озділ 2 Інноваційні процеси в економіці
Для модернізації структури науки доцільно ширше використовувати інформаційно-комунікаційні технології та нові організаційні форми,...

Інноваційні педагогічні технології iconІнноваційні форми роботи в бібліотеці
Нові інноваційні технології в роботі шкільних бібліотек – це створення нових засобів І методів, нових форм І способів бібліотечної...

Інноваційні педагогічні технології iconПедагогічні майстерні
«Сучасні педагогічні технології в освіті». Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників...

Інноваційні педагогічні технології iconРеферат роботи «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою І властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу
«Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою І властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують...

Інноваційні педагогічні технології iconНапрям. Сучасні педагогічні технології: стратегія розвитку І досвід упровадження. Ірина Дишлева
Упровадження медико-педагогічної технології «піснезнайка» у навчально-виховний процес початкової школи

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка