Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
0.69 Mb.
НазваМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Сторінка1/6
Дата конвертації17.04.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

3228 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання магістерської роботи
для студентів спеціальності

8.05050201 “Технології машинобудування”
усіх форм навчання

Суми

Сумський державний університет

2012
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.05050201 “Технології машинобудування” / укладачі: Д. В. Криворучко, В. Г. Євтухов. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 63 с.
Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів
Зміст

С.вступ …………………………………………………….

5

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ……………………………..

7

2. підготовка до ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКої

РОБоТи …………………………………………………...

9

2.1. Вибір тематики магістерської роботи …………..

9

2.2. Обов'язки магістранта ……………………………

12

2.3. Обов'язки керівника магістерської роботи……...

13

3. зміст та структура магістерської

роботи …...........................................................................

14

3.1. Титульний аркуш ………………………………...

15

3.2. Завдання на магістерську роботу ……………......

15

3.3. Реферат …………………………………………....

15

3.4. Зміст ……………………………………………….

16

3.5 Перелік умовних позначень, символів,

скорочень і термінів ……………………………………...

16

3.6. Вступ до магістерської роботи та його

композиція ….......................................................................

16

3.7. Основна частина магістерської роботи …………

22

3.8. Висновки ………………………………………….

27

3.9. Перелік посилань ……………………………........

28

3.10. Додатки .................................................................

29

4. основні рекомендації до виконання

магістерської роботи ..............................................

30

4.1. Рекомендації щодо організації виконання

магістерської роботи ..........................................................

30

4.2. Рекомендації щодо літературного оформлення магістерської роботи...........................................................

32

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКої

РОБоТи ...............................................................................

38

5.1. Загальні вимоги до оформлення ...........................

38

5.2. Нумерація структурних елементів роботи ..........

39

5.3. Оформлення ілюстрацій ........................................

40

5.4. Оформлення таблиць .............................................

41

5.5. Оформлення переліку ............................................

42

5.6. Оформлення формул ..............................................

43

5.7. Оформлення приміток та виносок ........................

44

5.8. Оформлення посилань на літературу ...................

45

5.9. Оформлення додатків ............................................

46

5.10. Оформлення графічних матеріалів, що

виносяться на захист ……………………………………..

47

6. підготовка до захисту та захист

магістерської роботи ..............................................

48

6.1. Завершальна стадія виконання магістерської роботи ..................................................................................

48

6.2. Рецензування магістерської роботи .....................

49

6.3. Захист магістерської роботи .................................

50

6.4. Захист магістерської роботи іноземною мовою ..

53

Додаток А. Приклад оформлення бланка завдання на магістерську роботу ...........................................................

55

Додаток Б. Приклад оформлення титульного аркуша магістерської роботи ..........................................................

57

Додаток В. Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку посилань .................................................

58

Додаток Г. Приклад оформлення титульного аркуша реферату до магістерської роботи, що захищається

іноземною мовою ................................................................

62


вступ
Магістерська робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" (далі магістранта), яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

Магістерська робота як самостійне навчально-наукове дослідження повинна виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки магістранта, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження. Магістерська робота – це самостійна і творча робота магістранта, у якій він комплексно використовує знання, отримані в процесі навчання.

До захисту магістерських робіт допускаються магістранти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили переддипломну практику, подали в установлений термін магістерську роботу і позитивні відгуки на неї від керівника та рецензента.

Магістерська робота має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих магістрантом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

До магістерських робіт ставлять такі основні вимоги:

 • актуальність теми, відповідність її сучасному стану машинобудування та перспективам його розвитку, практичним завданням відповідної сфери;

 • вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми;

 • вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;

 • чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором досліджень;

 • обов’язкова наявність елементів наукової новизни;

 • узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки та практичні рекомендації.

Дані методичні вказівки встановлюють загальні вимоги до тематики, структури, обсягу й оформлення магістерських робіт, а також порядок рецензування і проведення їх захисту.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ виконання
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Магістерська робота являє собою закінчену теоретичну або експериментальну науково-дослідну роботу, пов’язану з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки зі спеціальності технології машинобудування.

Магістерська робота має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові завдання, що мають теоретичне й практичне значення. На підставі її захисту магістранту присвоюється кваліфікація магістра з технологій машинобудування та видається державний диплом установленого зразка.

Виконання магістерської роботи повинне здійснюватися переважно за конкретними матеріалами кафедри, підприємства або організації, що вибрана для дослідження, є базою практики, і виходити з реальних завдань вирішення важливої проблеми щодо технології механічного оброблення деталей та складання машин.

Метою виконання магістерської роботи є виявлення рівня теоретичної підготовки магістрантів та перевірки їх готовності до самостійної науково-дослідної та практичної роботи у галузі машинобудування.

У процесі підготовки і захисту магістерської роботи магістрант має продемонструвати:

 • уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення проблеми;

 • володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи;

 • здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розроблення висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;

 • уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

 • володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні атестаційної роботи.

Зміст магістерської роботи передбачає:

 • формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану вирішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;

 • аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розроблення) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення;

 • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;

 • подання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;

 • перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів;

 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов’язковими результатами їх рецензування.

2. підготовка до ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКої РОБоТи
Магістерську роботу доцільно виконувати у такій послідовності: вибір теми, з'ясування об'єкта і предмета дослідження, складання попереднього плану роботи, виявлення і підбір літератури з теми та її вивчення, визначення мети і завдань дослідження, написання вступу, методик дослідження, викладення теорії і проведення теоретичного та/або експериментального дослідження, практична апробація та аналіз результатів дослідження, формулювання висновків і рекомендацій, оформлення переліку посилань та додатків. Потім здійснюються літературне й технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і захист магістерської роботи.

Виконання магістерської роботи організується відповідно до графіка, затвердженого кафедрою та наказом ректора. Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:

 • підготовчий;

 • етап роботи над змістом;

 • завершальний етап.

Підготовчий етап починається з вибору теми магістерської роботи, осмислення, обґрунтування та складання попереднього плану роботи.
2.1. Вибір тематики магістерської роботи
Випусковою кафедрою за спеціальністю встановлено порядок, відповідно до якого магістрант разом з керівником зобов'язаний визначити тему магістерської роботи протягом 9-го семестру навчання, тому що саме у цей період випускова кафедра робить закріплення за магістрантами керівників робіт серед викладачів кафедри (штатних та сумісників).

Магістрант вибирає тему відповідно до наукових інтересів і особистих здібностей. Від правильного вибору теми значною мірою залежить успіх роботи магістранта. Тому на даний етап підготовки магістерської роботи слід звернути досить серйозну увагу.

При розробленні теми магістрант повинен виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Пріоритетними вважаються реальні теми, тобто ті, що пропонуються за запитами кафедри, підприємств і організацій, які приймають випускників за контрактом на роботу.

Попередній перелік тем пропонується кафедрою. Якщо в переліку запропонованих тем немає теми, що цікавить магістранта, то він самостійно може запропонувати тематику магістерської роботи, попередньо обґрунтувавши свій вибір.

Насамперед тема магістерської роботи повинна бути певною мірою знайома магістранту і може бути науковим розвитком курсової роботи і відрізнятися від неї більшою визначеністю, широтою охоплення питань, а головне – глибиною розкриття та вирішення поставлених у ній наукових й практичних проблем.

Вибираючи тему магістерської роботи, магістранту слід зупинитися на таких моментах:

 • наскільки актуальна на сьогодні ця тема дослідження;

 • наскільки точно відображає обрана тема та об'єкт дослідження його наукові та професійні інтереси;

 • чи збігається обраний напрям дослідження з напрямами науково-дослідної роботи випускової кафедри та науковими проблемами, що вирішуються в межах СумДУ;

 • чи є замовлення та запити підприємств на вибрану тему дослідження;

 • чи має він доступ до необхідної науково-технічної інформації щодо обраного об'єкта дослідження;

 • які є у нього власні напрацювання за обраною темою магістерської роботи тощо.

Магістрантам заочної форми навчання найкраще обирати такі теми магістерських робіт, виконання яких дозволяє використовувати матеріали підприємств, на яких вони працюють. При цьому магістерська робота є прямим результатом удосконалення кваліфікації працівника, а запропоновані і розроблені ним заходи щодо вирішення проблем з питань механічного оброблення та складання того чи іншого пристосування або вузла можуть знайти практичне застосування на конкретному підприємстві (установі, організації) будь-якої форми власності. Як об’єкт дослідження магістрант заочної форми може взяти технологічний процес деталі, що була закріплена за ним у випускній роботі бакалавра.

Найважливішим критерієм правильності вибору теми є її актуальність. Вона визначається місцем магістерської роботи серед найбільш важливих проблем науки з різання матеріалів та технології машинобудування, її значенням для підготовки висококваліфікованих фахівців з технології машинобудування, здатних швидко реагувати на всі проблеми, що виникають при технологічній підготовці та супроводженні виробництва на підприємствах різних форм власності та приймати оптимальні рішення щодо вирішення цих проблем.

Після вибору теми магістрант узгоджує її з майбутнім науковим керівником та керівництвом кафедри.

Назва магістерської роботи повинна відповідати обраній спеціальності та суті наукової проблеми, яка буде вирішуватися в ній, вказувати на мету магістерського дослідження і його завершеність.

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Необхідно уникати назв, що починаються зі слів “Дослідження питання...”, “Дослідження деяких шляхів...”, “Деякі питання...”, “Матеріали до вивчення...”, “До питання...” тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

До початку переддипломної практики випускова кафедра на своєму засіданні затверджує теми магістерських робіт, які увійдуть в подальшому до проекту наказу ректора про закріплення тем, призначення керівників і консультантів з відповідних питань (у разі необхідності). Консультанти з відповідних питань призначаються наказом ректора з професорсько-викладацького складу університету, а також із кваліфікованих фахівців підприємств і організацій одночасно із закріпленням тем магістерських робіт і призначенням керівників.

Підставою для виконання магістерської роботи є завдання, підписане виконавцем, керівником і затверджене завідувачем кафедри. Приклад бланка завдання магістерської роботи наведено у додатку А.

Завдання видається магістранту до початку переддипломної практики й остаточно затверджується після її закінчення. Тема магістерської роботи, що записана на титульному аркуші роботи й у завданні, повинна точно відповідати темі, зазначеній у наказі.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Вовк Р. Б., Шекета В.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 080403 “Програмне забезпечення...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент»
«Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи» методичні рекомендації до самостійної роботи для студ магістрантів факультету...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки До оформлення та виконання магістерської випускної роботи для студентів напряму 050103 – “Програмна інженерія”
Методичні вказівки містять рекомендації до виконання та оформлення магістерської випускної роботи згідно вимог діючих стандартів....
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності
Могильний Г. А., Тихонов Ю. Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності 050103 “Програмна...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності "Управління проектами" 000003
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності “Управління проектами” 000003 / Укл. Бушуєв С. Д., Казарєзов...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С. М. Шевченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)»
«Наукові дослідження» і «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробки результатів експерименту»
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка