Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
300.77 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Сторінка1/2
Дата конвертації17.04.2013
Розмір300.77 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з дисципліни

"Податкова система"

для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т.О.Кірсанова, І.М.Кобушко, М.Ю. Абрамчук .– Суми: Вид-во СумДУ, 2006.–25с.
Кафедра фінансів

1 Загальні вказівки до виконання курсової роботи
Курсова робота є самостійною роботою, видом науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з даної дисципліни, розвитку навичок самостійної роботи з вибраної теми, опануванні умінням аргументувати власну точку зору, узагальнювати, систематизувати й аналізувати статистичні, фінансові та економічні показники і проводити розрахунки.

Студенту під час написання курсової роботи необхідно:

- опанувати специфічну економічну термінологію;

- забезпечити високий теоретичний рівень роботи на основі глибокого вивчення законів держави, постанов уряду, інструктивних, нормативних і методичних матеріалів;

- глибоко ознайомитися з науковою монографічною та періодичною літературою з вибраної теми дослідження, визначити дискусійні питання, а також висвітлити наявні проблеми;

- раціонально поєднувати теоретичні положення з аналізом цифрового матеріалу, уміти проводити розрахунки, аналізувати цифровий матеріал, виявити динаміку, фактори впливу на результати;

- уміти розібратися у виробничих ситуаціях, що виникають на практиці, доповнити роботу плановими і фактичними даними з діяльності конкретних суб'єктів господарювання і державних структур;

- забезпечити стиль подання матеріалу, правильно оформити роботу.

Виконання курсової роботи складається з ряду етапів:

1 Отримання завдання на курсову роботу. Ознайомлення з темою курсової роботи. Рекомендована тематика курсових робіт наведена в додатку А (тема вибирається згідно з номером студента за списком групи).

2 Добору і аналізу літератури за темою роботи, ознайомлення з нею і складання попереднього плану роботи.

3 Консультації з керівником, затвердження остаточного плану роботи. Опрацювання основних теоретичних положень роботи.

4 Добору статистичного матеріалу і його оброблення, проведення розрахунків.

5 Написання тексту роботи згідно з вимогами до її оформлення.

6 Подання роботи на розгляд керівника.

7 Ознайомлення із зауваженнями керівника, виправлення помилок, підготовка до захисту і захист курсової роботи.

2 Основні вимоги до змісту та структури

курсової роботи
Курсова робота складається з титульного аркуша, змісту, вступу, основної частини, розрахункової частини, висновків, списку літератури, додатків.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і містить основні дані про курсову роботу та її автора. Титульний аркуш заповнюється за чітко визначеною формою. Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку Б.

Зміст подають на початку курсової роботи після титульного аркуша. Він містить назву та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, вступу, розділів, за­гальних висновків, переліку посилань, додатків та ін. Приклади оформлення змісту наведено в додатку В.

Заголовки змісту мають точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати або подавати їх за іншою редакцією, по­слідовністю і підпорядкованістю порівняно із заголовками в тексті не можна.

Заголовки необхідно розмістити один під одним. Заголо­вок кожного наступного ступеня зміщують на три – п'ять знаків вправо відносно заголовка попереднього.

У вступі обґрунтовуєть­ся актуальність теми роботи, її практична значущість; визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилося.

Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним. Достатньо в межах однієї сторінки коротко викласти сутність проблеми дослідження, соціальну значущість проблеми дослідження, вирішен­ня якої має важливе значення в умовах України, доцільність роботи, її відмінність порівняно з відо­мими рішеннями проблеми.

Після обґрунтування актуальності теми курсової роботи у вступі висвітлюється об'єкт, предмет, мета та завдання дослідження. При з’ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні зв'язки. Об'єктом дослі­дження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка є джерелом необхідної інформації. Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт.

Мета дослідження – це остаточний результат, на який спрямоване дослідження. Вона повинна бути пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також із шля­хами його досягнення.

Завдання дослідження формулюються у формі переліку дій: "вивчити...", "проаналізувати...", "встановити..., виясни­ти..., обґрунтувати..." та ін. Формулювати завдання слід яко­мога ретельніше, оскільки послідовність їх вирішення становитиме зміст розділів і підрозділів курсової роботи. Це важли­во і тому, що назви таких розділів мають відпові­дати конкретним завданням і результатам дослідження.

Завершується написання вступу до курсової роботи визначенням методів дослідження. У найбільш загальному розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на запитання: як пізнавати? Викладаючи методи дослідження, необхідно зазначити, для розв’язання яких саме задач роботи використовувався той чи інший метод.

Таким чином, загальний обсяг вступу становить 2-3 сторінки тексту. При цьому необхідно звернути увагу на конкретність викладення окремих позицій вступу та змістовність їх формулювань.

Основна частина курсової роботи складається з двох розділів. Кожен з розділів основної частини обов’язково має бути поділений на 2-4 підрозділи. Перший розділ роботи обов'язково повинен мати список літератури з теми дослідження. Його можна подати під назвами: "Розвиток ідеї...", "Теоре­тичні засади...", "Наукові основи...", "Розвиток уявлень про...", "Становлення та розвиток..." та ін.

В огляді літератури студент накреслює основні етапи роз­витку наукової думки за своєю проблемою. Огляд літератури має виявити глибокі знання студента зі спеціальної літератури, його вміння систематизу­вати джерела, критично їх оцінювати, відокремлювати суттє­ве, оцінювати попередньо зроблене іншими дослідниками, ви­значати головне в сучасному стані проблеми. Матеріали ог­ляду слід систематизувати в певній логічній послідовності.

Оскільки курсова робота присвячується порівня­но вузькій темі, то огляд робіт попередників слід робити з питань вибраної теми. Всі більш-менш цінні публікації, що мають пряме відношення до теми курсової роботи, треба назвати і критично оцінити.

Стисло, критич­но висвітлюючи роботи попередників, автор повинен назвати ті питання, що залишилися невирішеними, і висловити свою точку зору на розв'язання проблеми. Доцільно закінчити цей розділ коротким резюме щодо необхідності проведення до­сліджень у даній галузі.

Обсяг першого розділу роботи не повинен перевищувати 30% загального обсягу основної частини роботи, тобто 6-8 сторінок тексту.

Другий розділ присвячений методикам дослідження та їх практичній апробації. Цей розділ є стрижневим і демонструє не тільки рівень досліджень, а й уміння студента кваліфіковано проводити теоретичне обґрунтування вибраних методик, аналізувати умови їх застосування. Тут має бути розкрито одну або декілька методик вирішення поставлених завдань дослідження.

Написання цього розділу доцільно супроводжувати рисунками, таблицями, формулами. Рисунки та схеми дозволяють більш наглядно розкрити сутність питань, що розглядаються. У таблицях, як правило, подаються статистичні дані, що використовуються під час аналізу розвитку проблеми в динаміці. Формули дозволяють викласти методику розрахунків окремих показників та результатів.

У цьому розділі курсової роботи слід провести практичні розрахунки за результатами теоретичних досліджень роботи. Результати проведених розрахунків необхідно проаналізувати з урахуванням особливостей загального стану економіки, характеру діяльності суб'єкта господарювання тощо та сформулювати конкретні рекомендації щодо їх поліпшення.

Обсяг другого розділу основної частини роботи повинен складати 12-14 сторінок тексту.

Вимоги до змісту та структури розрахункової частини курсової роботи наведені в розділі 3 даних методичних вказівок.

У висновках треба підвести підсумки вивчення теми, сформулювати висновки і пропозиції. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних поло­жень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в ре­зультаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практич­ного функціонування економічних систем, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до висновків – не повторювати змісту вступу, основної частини роботи і висновків, зробле­них у розділах.

У висновках необхідно наголосити на тому, що мету дослі­дження досягнуто, а всі поставлені завдання вирішено. Приблизний обсяг висновків – 1 - 2 сторінки тексту.

Перелік посилань становить одну із суттє­вих частин курсової роботи і відбиває самостійну творчу роботу студента. Під час складання переліку посилань слід зважати на певні правила. Використані джерела рекомендується розміщувати в по­рядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумера­цією. Однак це не виключає інші способи, зокрема, абетковий – за алфавітом прізвищ авторів або назв творів, він найзручніший для користування. У такому випадку джерела розміщують у такій послідовності: закони України, укази Президента України, декрети та постанови Кабінету Міністрів України, інша вітчизняна література (в абетковому порядку), зарубіжна література (в абетковому порядку).

Кількість використаних джерел зале­жить від теми і завдань курсової роботи. Не слід враховувати до списку ті роботи, на які немає поси­лань у тексті курсової роботи і які фактично не були використані, а також енциклопедичні словники, науково-популярні кни­ги, газети.

Недостатня кількість джерел може свідчити про верхо­глядство автора, поверховість курсової роботи; надмірність дже­рел свідчить про її компілятивний характер. Оптимальну кількість джерел можна визначити через зіставлення з обсягом роботи. Вважається, що на одну сторінку основного тексту курсової роботи має бути одне джерело. Тобто кількість джерел має відпо­відати обсягу роботи ± 25 % (18 - 25 джерел).

Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти або цитує роботи інших авторів, то він обов'язково повинен дати посилання на те, звідки взя­то наведені матеріали. Це дасть змогу керівнику роботи відокреми­ти власні думки студента від запозичених. Використання чужих ідей, думок, концепцій, фактів без відповідних посилань на першоджерела, називають плагіа­том, що не допускається.

Додатки не є обов'язковим елементом курсової роботи і не належать до основного її обсягу. Однак додатки підви­щують рівень довіри до результатів роботи, свідчать про їх достовірність.

Додатки обов'язково роблять тоді, коли теоретичний або емпіричний матеріал надто великий. При цьому даються відповідні посилання. Якщо є необхідність, до додатків вміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: статистичну звітність; проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; інструкції і методики, опис алгоритмів та програм розв’язання задач на ЕОМ; ілюстрації допоміжного характеру тощо.

3 вимоги та методичні ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової частини роботи
У розрахунковій частині курсової роботи студенти розв’язують задачі, вихідні дані до яких вибираються залежно від порядкового номера студента за списком групи, а також останнього та передостаннього номерів залікової книжки. При цьому буква "m" відповідає передостанній цифрі номера залікової книжки, а буква "n" – останній цифрі номера залікової книжки, " k" – цифра порядкового номера студента за списком групи.

Задача 1

Скласти податкову накладну №14 МП "ВІТ", виписану ВАТ "Фарма­цевтична фабрика" на основі рахунку №11 від 10.12.2005 р. за встановлення 5 шт. світильників РК-31 на суму 1200 + N0 грн (без ПДВ).

Довідкові дані

Порядковий номер

Назва підприємства

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

Номер свідоцтва платника ПДВ

1

МП "ВІТ"

145783225781

26717900

2

ВАТ "Фармацевтична фабрика"

234567891012

26718301


Задача 2

Заповнити Книгу придбання та Книгу продажу товарів (робіт, послуг) МП "ВІТ" на основі таких даних, з урахуванням операцій, відображених у задачі 1

Порядковий номер

Зміст господарських операцій

Сума, грн

1

Прийнято до оплати рахунок № 125 від 19.12.2005 р. Тернопільського РЕС за спожиту електроенергію в листопаді. До рахунку додають податкову накладну №116 від 19.12.2005р.

720

+ n0

2

Прийнято до оплати рахунок №90 від 20.12.2005 р. з ВАТ "Ватра" за отримані 92 шт. заготовок до світильника РК-31. До рахунку додають податкову накладну №170 від 20.12.2005 р.

3900

+ n00

3

Виставлено рахунок №10 від 7.12.2005 р. МП "БОК" за відпущені 10 шт. світильників РК-31. Виписана податкова накладна №12 від 07.12.2005 р.

1860

+ n00

4

На розрахунковий рахунок МП "ВІТ" м. Тернополя надійшов аванс від ТОВ "Спецтехприлад" за встановлення дворіжкової траверзи. На суму авансу виписана податкова накладна №13 від 8.12.2005 р.

12600

+ n00

5

Прийнято до оплати рахунок №30 від 01.12.2005 р. ВАТ "Текстерно" за 1000 м. тканини. До рахунку додають податкову накладну №190 від 01.12. 2005 р.

8000

+ n00

6

Виставлено рахунок №12 від 1 1.12.2005 р. за реалізовані ТОВ "Орбіта" траверзи триріжкові - 22 шт. На основі рахунку виписана податкова накладна №15 від 11.12.2005 р.

840

+ m0

7

Прийнято до оплати рахунок №178 від 18.12.2005 р. ВАТ "АТП-1961" м. Тернополя за перевезення траверз. До рахунку додають податкову накладну №145 від 18.12.2005 р.

420

+ m0

8

Із розрахункового рахунку перерахований аванс 20.12.2005 р. ВАТ "Світло" за 100 м. мідного дроту. Від заводу отримана податкова накладна №700 від 20.12.2005 р.

660

+ m0

9

Виставлено рахунок №13 від 23.12.2005 р. за реалізований токарний верстат ТОВ "Імпульс" (м. Тернопіль), ціна продажу якого становить (виписана податкова накладна №16 від 23.12.2005 р.)

4200

+ m00

10

Прийнято до оплати рахунок №111 міськтелекому за телефонні переговори за листопад від 2.12.2005 р. До рахунку додають податкову накладну №1900 від 2.12.2005 р.

90

+ m0

Довідкові дані

Порядковий номер

Назва підприємства

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

1

МП "ВІТ" (м. Тернопіль)

145783225781

2

ВАТ "ВАТРА"

211334457891

3

Тернопільський міськтелеком

123456789101

4

ТОВ "Орбіта" (Львів)

234567891012

5

МП "Бок" (Луцьк)

145678910123

6

Тернопільський РЄС

156789101234

7

ТОВ "Спецтехприлад"

167891012345

8

ВАТ "АТП-1961" (Тернопіль)

178910123456

9

ВАТ "Текстерно"

189101234567

10

ТОВ "Імпульс" (Тернопіль)

191012345678

11

ВАТ "Світло" (Донецьк)

187654321091

  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна математика»
Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна математика» для студентів геологічного факультету...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Програмування в геоінформаційних системах»
Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Програмування в геоінформаційних системах» для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ регіональний менеджмент для студентів спеціальності 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Регіональний менеджмент” // Укладачі: А. Ю. Жулавський, О. О. Павленко,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання (курсової роботи) з дисципліни «технологія наукових досліджень»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання з дисципліни «Технологія наукових досліджень»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів усіх форм навчання з дисципліни “Програмування”/Укладачі:...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Семенченко Ф. Г. методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни Політологія...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання самостійної і контрольної робіт і проведення практичних занять з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студ. 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка І підприємництво”,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" icon1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» / Укладачі: О.І. Карінцева
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка