Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Мовні обов’язки громадян
2.28 Mb.
НазваМовні обов’язки громадян
Сторінка3/17
Дата конвертації18.04.2013
Розмір2.28 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Тема №18. Укладання організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила)

2 сам. опр.


Лекції

Практичні заняття

Самостійне

опрацюванняПоняття про положення. Поняття про статут. Поняття про інструкцію. Види інструкцій. Реквізити інструкцій. Поняття про правила. Реквізити.ЗМІСТ КУРСУ

І. Культура професійного мовлення
1.1. Мова і професія. Основні вимоги до мовлення. Особливості професійного спілкування. Мовленнєвий етикет спілкування.

Мова і професія. Основні вимоги до мовлення: правильність, змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність та доцільність. Особливості професійного спілкування. Нормативність і правильність мовлення. Орфоепічні та акцентологічні норми. Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.

Студенти повинні знати: основні вимоги до мовлення; особливості професійного спілкування; норми літературної мови; орфоепічні та акцентологічні норми; мовленнєвий етикет спілкування.

Студенти повинні вміти: здійснювати регламентування спілкування, ефективне слухання; застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні; доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості, вибачення, погодження, подяки, прощання.

1.2. Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Жанри публічних виступів. Композиція мовлення

Службова бесіда. Правила ведення службової бесіди. Телефонна розмова. Культура ділової телефонної розмови. Жанри публічних виступів. Виступ під час наради. Громадсько-політичні промови. Академічні промови. Промови з нагоди урочистих зустрічей. Структура виступу. Вступ і закінчення виступу. Підготовка до виступу: добір матеріалу, його обґрунтування, конспект ключових слів. Засоби активізації уваги слухачів під час виступу.

Студенти повинні знати: види усного спілкування; жанри публічних виступів; композицію мовлення.

Студенти повинні вміти: володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу.

1.3. Форми проведення дискусії. Культура мовлення під час дискусії

Форми проведення дискусії. Культура мовлення під час дискусії. Прийоми активізації уваги слухачів.

Студенти повинні знати: основні форми проведення дискусії; поняття культури мовлення під час дискусії; основні прийоми активізації уваги слухачів.

Студенти повинні уміти: застосовувати певні форми проведення дискусії; користуватися правилами спілкування мовця і слухача.

II. Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні

2.1. Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми, фразеологізми

Власне українська та іншомовна лексика в професійному мовленні. Терміни та їх місце в професійному мовленні. Виробничо-професійна, науково-термінологічна лексика. Професіоналізми. Галузева термінологія.

Студенти повинні знати: основні відомості про власне українські слова та іншомовну лексику в професійному мовленні; особливості вживання термінів, виробничо-професійних та науково-технічних професіоналізмів, фразеологізмів.

Студенти повинні вміти: знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою.

2.2. Багатозначні слова і контекст. Пароніми та омоніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова

Багатозначні слова і контекст. Семантичні процеси в термінології: омонімія, синонімія, антонімія. Особливості вживання термінів-синонімів. Пароніми. Синонімічний вибір слова.

Студенти повинні знати: особливості використання багатозначних слів, синонімів, паронімів, омонімів у професійному мовленні.

Студенти повинні вміти: знаходити в тексті й доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників.

2.3. Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з номенклатурними словами та без них. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення

Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з номенклатурними словами та без них. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

Студенти повинні знати: особливості використання номенклатурних назв у професійному мовленні, географічних назв з номенклатурними словами та без них; правила написання складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень у професійному мовленні.

Студенти повинні вміти: використовувати номенклатурні назви у професійному мовленні; географічні назви з номенклатурними словами та без них; доречно використовувати Складноскорочені слова та абревіатури в професійному мовленні.

2.4. Особливості перекладу текстів українською мовою. Комп'ютерний переклад текстів

Особливості перекладу текстів українською мовою. Комп'ютерний переклад текстів.

Студенти повинні знати: особливості перекладу професійних текстів українською мовою.

Студенти повинні вміти: перекладати тексти українською мовою, використовуюючи термінологічні двомовні словники, електронні словники

III. Морфологічні норми сучасної української мови в професійному. спілкуванні

3.1. Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні

Іменники на означення статусу, професій, посад, звань. Рід невідмінюваних іменників. Збірні іменники. Варіанти відмінкових форм іменників. Кличний відмінок. Особливості вживання складних слів. Використання аналітичних форм прикметників. Ступені порівняння прикметників. Вживання присвійних прикметників. Узгодження прикметника з іменником на означення певних професій. Особливості використання займенників у професійному мовленні.

Студенти повинні знати: особливості вживання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні.

Студенти повинні вміти: правильно використовувати граматичні форми іменників; доречно вживати аналітичні форми ступенів порівняння прикметників; правильно використовувати займенники у професійному мовленні; користуватися довідковою літературою, "Українським правописом".

3.2. Особливості використання числівників у професійному мовленні

Синонімія числівників. Зв'язок числівників з іменниками. Збірні числівники з іменниками. Написання цифр та символів.

Студенти повинні знати: особливості використання числівників у професійних текстах; правила запису цифрової інформації.

Студенти повинні вміти: правильно записувати числівники та цифрову інформацію у професійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками.

3.3. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні

Дієслова, дієприкметники та дієприслівники у професійному мовленні. Використання книжних дієслів та їхніх форм. Особливості використання активних дієприкметників. Перевага активних конструкцій над пасивними, використання безособових конструкцій з дієслівними формами на -но, -то. Вживання складених форм дієслів недоконаного виду в майбутньому часі. Синонімія форм способу дієслова. Творення і вживання дієприслівників. Труднощі перекладу процесових понять.

Студенти повинні знати: особливості вживання дієслівних форм у професійному спілкуванні.

Студенти повинні вміти: правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у професійному спілкуванні; користуватися додатковою літературою.

3.4. Особливості використання прийменників у професійному мовленні

Прийменники у професійному мовленні. Синонімія прийменниково-відмінкових форм і безприйменниково-відмінкових конструкцій.. Вживання прийменника по. Переклад російського прийменника в. Вживання прийменника при.

Студенти повинні знати: найуживаніші прийменникові конструкції; особливості використання прийменників у професійному спілкуванні.

Студенти повинні вміти: правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою; користуватися довідковою літературою.

IV. Синтаксичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні

4.1. Синтаксичні особливості професійних текстів

Синтаксичні особливості професійних текстів. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, пасивні конструкції, використання віддієслівних іменників. Місце у реченні вставних слів, дієприслівникових зворотів. Перевага простим реченням.

Студенти повинні знати: синтаксичні особливості текстів професійного характеру.

Студенти повинні вміти: користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні.

4.2. Складні випадки керування й узгодження

Складні випадки керування й узгодження.

Студенти повинні знати: складні випадки керування при перекладі українською мовою.

Студенти повинні вміти: користуватися специфічними мовленнєвими зворотами та словосполученнями; використовувати довідкову літературу при перекладі українською мовою.

V. Складання професійних документів

5.1. Укладання документів щодо особового складу та розпорядчих документів

Поняття резюме. Реквізити документа. Поняття про наказ. Реквізити наказу. Структура тексту наказу. Розпорядження. Реквізити розпоряджень.

Студенти повинні знати: основні вимоги до написання резюме, наказу, розпорядження.

Студенти повинні вміти: правильно складати резюме, наказ, розпорядження.

5.2. Укладання довідково-інформаційних документів (листи-запити, листн-відповіді, виробничі звіти, виробничі протоколи, витяги з протоколу)

Етикет ділового листування. Лист-запит, лист-пропозиція, лист-замовлення, рекламний лист. Виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.

Студенти повинні знати: етикет ділового листування; класифікацію службових листів та правила їх оформлення; вимоги до написання виробничих звітів; вимоги до оформлення тексту протоколу.

Студенти повинні вміти: складати листи-запити, листи-замовлення, рекламні листи; правильно писати виробничі протоколи та витяги з протоколу.

5.3. Укладання документів з господарсько-договірної діяльності (договір, трудова угода, контракт)

Поняття про договір. Види договорів. Реквізити договору. Трудова угода. Реквізити трудової угоди. Поняття про контракт. Вимоги до викладу текстів документів.

Студенти повинні знати: реквізити договору, трудової угоди, контракту, вимоги до викладу текстів документів.

Студенти повинні вміти: дотримуватися вимог до укладання договорів, трудових угод, контрактів; правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні цих документів.

5.4. Укладання обліково-фінансових документів (відомість, накладна (вимога), виробничі акти)

Поняття про відомість. Види відомостей. Поняття про накладну. Реквізити накладної. Поняття про акт. Види актів відповідно до змісту. Реквізити акта. Вимоги до оформлення документа.

Студенти повинні знати: правила заповнення відомостей, вимоги до оформлення накладної; вимоги до оформлення актів.

Студенти повинні вміти: грамотно складати і заповнювати бланки відомостей, накладних, актів, використовуючи термінологічну лексику.

5.5. Укладання організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила)

Поняття про положення. Поняття про статут. Поняття про інструкцію. Види інструкцій. Реквізити інструкцій. Поняття про правила. Реквізити.

Студенти повинні знати: основні вимоги до оформлення організаційних документів.

Студенти повинні вміти: складати інструкції, правила, правильно вживати прийменникові конструкції у документах.
Література

1. Антоненко-Давидович Б.С. Як ми говоримо. —К.: Либідь, 1991.

2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. Навчальний посібник. - К.: "АРТЕК", 1999.

3. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. - К.: ТОВ "ЛДЛ", 1998.

4. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: АСК, 1998.

5. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. -Донецьк.: Сталкер, 1997.

6. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник.—К.: Вищашк., 1995.

7. Горбул О.Д. та ін. Ділова українська мова: Навчальний посібник. - К.: Знання, КОО, 2000.

8. Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української мови. -Л.: Фенікс, 1996.

9. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К.:Рад.шк., 1986.

10.Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. - Донецьк, 1997. 11.Зубков М.Г. Мова ділових паперів. - X.: Фоліо, Майдан, 1999.

12.Економічний словник-довідник /За ред. С.В.Мочерного. - К.: Ретіпа, 1995.

13.Івченко А. Тлумачний словник української мови. -X.: Фоліо, 2001.

14.Коваль А.П. Культура ділового мовлення. -К.: Вища шк.,1974.

15.Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. - К.: Вища шк., 1991.

Іб.Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. - К.: Вищашк., 1993.

17.Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. - Л.: Світ, 1996.

18.Кочерган М. Словник українських міжмовних омонімів. К.: Академія, 1997.

19.Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. - К.: Либідь, 1990.

20.Михайлов В.С. Російсько-український словник-довідник з автоматики, кібернетики і електронно-обчислювальної техніки. - К.,1996.

21.Новий російсько-український словник-довідник /Уклад.: С.Я.Єрмоленко, В.І.Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.О.Пустовіт. -К.: Довіра, 1996.

22.Паламар Л., Кацавець Г. Українське ділове мовлення. - К.: Либідь, 1997.

23.Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. - К.: Вища шк., 1995.

24.Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. -К.: Либідь, 1992.

25.Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь, 1992.

26.Пустовіт Л.О. та ін. Словник іншомовних слів. - К.: Довіра, 2000.

27.Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лекси­ка. - 2-ге вид., допов. —К.: Вища шк., 1995.

28.Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. -К.: Наукова думка, 1994.

29.Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник: сфера ділового спілкування.- К.: Український науково-виробничий центр "Рідна мова", 1996.

30.Український правопис /НАН України, Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні, Ін-т української мови. - 7-ме вид., випр. й доп.-К.: Наук, думка, 1998.

31.Фразеологічний словник української мови /За ред. Л.С.Паламарчук. -К.: Наук. думка, 1993.

32.Шевчук С.В. Службове листування. Довідник. - К.: ЛІТЕРА, 1999.

33.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: ЛІТЕРА, 2000.

34.Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч.посібник. - К.: Літера, 2000.

35.Чак Є.Д. Чи правильно ми говоримо? - К.: Освіта, 1997. Зб.Юшук Ш. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта, 1994.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Мовні обов’язки громадян icon«Конституційні обов'язки громадян України»
Мета. Дати уявлення про головні обов'язки людини та їх взаємозв’язок з правами, навчити приймати аргументовані рішення щодо балансу...
Мовні обов’язки громадян iconКого відностять до категорії «інвалід»?
Стаття 57 Конституції України гарантує кожному право знати свої права і обов’язки. При цьому, закони та інші нормативно-правові акти,...
Мовні обов’язки громадян iconПрава і свободи громадян визначені Конституцією України”
Юридичні обов'язки є мірою належної поведінки. Вони визначають вид і міру суспільно необхідної поведінки громадян, висувають обов'язкові...
Мовні обов’язки громадян iconПодатковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Мовні обов’язки громадян iconОсобисті немайнові права І обов'язки батьків та дітей
Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою
Мовні обов’язки громадян iconВерховна Рада України ухвалила Податковий кодекс
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Мовні обов’язки громадян iconОсновні права, свободи та обов'язки громадян України
Мета. Ознайомити учнів з поняттям "права людини", їх класифікацією, розкрити зміст основних прав і свобод громадян за Конституцією...
Мовні обов’язки громадян iconТема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання
Особливості відшкодування шкоди заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону довкілля
Мовні обов’язки громадян iconПоложення стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Мовні обов’язки громадян iconПоложення стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка