Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ»
302.38 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ»
Сторінка1/2
Дата конвертації09.10.2012
Розмір302.38 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
1 Значення самостійної роботи
Самостійна робота студента
РГР/ обсяг
Самостійна робота студента
РГР/ обсяг
2 Загальні рекомендації до наукової організації самостійної роботи студентів
3 Складові частини самостійної роботи
3.2 Підготовка до лабораторних занять
3.3 Виконання індивідуального домашнього завдання
1-ий семестр “Нарисна геометрія”
4 Контроль самостійної роботи студентів
Шкала оцінювання
  1   2Міністерство освіти i науки, молоді та

спорту України

Сумський державний університет3129 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи з дисципліни

«нАрИСна гЕОМЕТріЯ»

для студентів І курсу факультету ТеСЕТ

денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Нарисна геометрія» / укладач В.С. Запорожченко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 25 с.
Кафедра загальної механіки і динаміки машин

Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-го курсу факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) денної форми навчання як керівництво для правильної організації самостійної роботи при вивченні дисципліни “Нарисна геометрія ”.

1 ЗНАЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Мета даних методичних вказівок – надати допомогу студентам початкових курсів при самостійній роботі у процесі вивчення дисципліни “Нарисна геометрія ”, виконанні креслень, самоперевірці засвоєння матеріалу та ступеня готовності до іспиту. Методичні вказівки містять загальні рекомендації з наукової організації самостійної роботи студентів (СРС), мету, задачі і зміст дисципліни, перелік та методику застосування технічних засобів навчання (ТЗН), список контрольних питань до іспиту, перелік рекомендованої навчальної та методичної літератури. При вивченні такої складної дисципліни самостійна робота має важливе значення, оскільки студент повинен розвивати свою просторову уяву, а також отримати знання, вміння та навички для вираження технічних ідей за допомогою креслення, для розуміння за кресленням конструкції і принципу дії зображеного об’єкта і для вміння накреслити його вручну олівцем чи за допомогою комп’ютера.

У робочій програмі з дисципліни “Нарисна геометрія” для студентів факультету ТеСЕТ денної форми навчання на самостійну роботу відведено до 60% від загальної кількості годин (табл. 1). Тому студент повинен після кожної лекції продивитися конспект і підготуватися до наступного тестового контролю, перед кожною лабораторною роботою – вирішити усі задані задачі у робочому зошиті, самостійно переглянути (прочитати) відповідні розділи рекомендованої літератури з нарисної геометрії, а також постійно рішати позиційні та метричні задачі для підготовки до письмового іспиту й внутрішньовузівського туру студентської олімпіади з нарисної геометрії.

Таблиця 1 – Витяг з робочої програми навчальної дисципліни „Нарисна геометрія” для студентів галузі знань 0505–Машинобудування та матеріалообробка


Семестр

Всього годин / кредитів

Аудиторні заняття,

годин

Самостійна робота студента,

годин

Всього

Лекції
Лабораторні
роботи
Всього
ІРС

РГР/ обсяг

Самостійне опрацювання матеріалу

1

90/2.5

40

20

20

50

14

ІГР/24

14


для студентів галузі знань 0506–Енергомашинобудування


Семестр

Всього годин / кредитів

Аудиторні заняття,

годин

Самостійна робота студента,

годин

Всього

Лекції
Лабораторні
роботи
Всього
ІРС

РГР/ обсяг

Самостійне опрацювання матеріалу

1

90/2.5

40

20

20

50

8

ІГР/14

28


2 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Наукова організація СРС являє собою комплекс заходів, метою яких є створення умов для систематичного самостійного здобуття та активного засвоєння студентами корисної інформації з найменшою втратою сил, енергії і часу у суворій відповідності до вимог гігієни розумової праці.

Мета курсу - засвоєння теоретичних основ побудови зображень, опанування студентами методами побудови зображень просторових форм на площині, вміння користуватися способами розв'язку на площині позиційних та метричних задач, пов'язаних із просторовими формами, рішення задач на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур.

Відповідно до навчальною плану в першому модулі першого семестру передбачаються лекції та лабораторні заняття, а у другому модулі – лабораторні заняття і індивідуальна робота студентів під керівництвом викладача. Перевіркою знань є іспит, до якого допускаються студенти, що виконали вчасно графічні роботи і захистили їх під час особистої співбесіди.

Вивчаючи нарисну геометрію, варто ознайомитися з програмою, що рекомендується, та літературою. Щоб краще опанувати матеріалом, потрібно записати основні положення курсу, формулювання теорем, терміни та інші записи в робочий зошит, а також відтворити окремі креслення з підручника.

Значна роль відведена конспекту при вивченні такої дисципліни, як нарисна геометрія, тому що конспектування привчає студента самостійно мислити і коротко формулювати основні положення курсу.

Мета лабораторних занять - закріпити теоретичний матеріал курсу, узгодити теоретичні знання з практичними прикладами, засвоїти графічні прийоми рішення задач, сприяти розвитку просторової уяви студентів. Вивчення будь-якого питання нарисної геометрії повинно підкріплюватися рішенням типових задач. Насамперед необхідно добре зрозуміти умову задачі: які геометричні образи задані, яке положення в просторі вони займають, і що потрібно визначити. Після з'ясування цих питань необхідно скласти план рішення задачі (які операції і у якій послідовності варто виконувати для досягнення поставленої в умові мети) і приступити до його реалізації. У зв'язку з тим, що студенту доводиться вирішувати задачі, що відносяться до просторових предметів, які мають три виміри, необхідно із самою початку вивчення курсу всі побудови та геометричні об’єкти у подумках представляти у просторі.

Перелік питань, включених до екзаменаційних білеТів


 1. Метод проектування. Інваріанти (основні властивості) центрального і паралельного проектування.

 2. Система ортогональних (прямокутних) проекцій. Комплексне креслення (епюр) Монжа.

 3. Точка в системі двох і трьох площин проекцій. Октанти простору.

 4. Способи побудови третьої проекції точки за двома заданими.

 5. Комплексне креслення прямої лінії. Способи задания прямої в просторі та на епюрі.

 6. Класифікація прямих, залежно від їх положення відносно площин проекцій.

 7. Прямі рівня. Метричні та позиційні властивості їх проекцій.

 8. Проектувальні прямі. Метричні та позиційні властивості їх проекцій.

 9. Визначення метричних характеристик (натуральної величини, кутів нахилу до площин проекцій) відрізка прямої загального положення методом "прямокутного трикутника".

 10. Сліди прямої.

 11. Комплексне креслення площини. Способи задания площини в просторі та на епюрі. Класифікація площин за їх положенням відносно площин проекцій.

 12. Площини рівня. Метричні та позиційні властивості їх проекцій.

 13. Проектувальні площини. Метричні та позиційні властивості їх проекцій.

 14. Взаємна належність геометричних елементів (точки - прямій лінії, прямої - площині, точки - площині). Навести приклади на епюрі.

 15. Прямі особливого положення (горизонталь, фронталь) в площині. Сліди площини. Навести приклади па епюрі.

 16. Взаємна паралельність двох прямих, прямої і площини. Навести приклади на епюрі.

 17. Взаємна паралельність двох площин. Навести приклади на епюрі при частковому і загальному положенні площин.

 18. Взаємний перетин геометричних елементів (двох прямих, прямої і площини). Навести приклади на епюрі.

 19. Взаємний перетин двох площин.

 20. Взаємна перпендикулярність геометричних елементів. Правило проектування прямого кута.

 21. Перпендикулярність прямої і площини, двох площин. Навести приклади на епюрі.

 22. Взаємна перпендикулярність двох прямих загального положення. Навести приклади на епюрі.

 23. Мимобіжні прямі. Метод "конкуруючих'' точок та його застосування для визначення видимості геометричних елементів. Пояснити на прикладі перетину прямої з площиною загального положення.

 24. Методи перетворення проекцій, їх основні властивості.

 25. Суть і властивості методу заміни площин проекцій. Навести на епюрі приклади перетворення проекцій прямої та площини.

 26. Суть і властивості методу обертання навколо проектувальної прямої. Навести на епюрі приклади перетворення проекцій прямої та площини.

 27. Суть і властивості методу плоско-паралельного переміщення. Навести на епюрі приклади перетворення проекцій прямої та площини.

 28. Суть і властивості методу обертання навколо прямої рівня. Пояснити на прикладі визначення натуральної величини плоскої фігури.

 29. Розв'язання основних метричних задач (із застосуванням методів перетворення проекцій і без них):

 30. Визначення натуральної величини відрізка прямої та натуральної величини плоскої фігури. Навести приклади на епюрі.

 31. Визначення відстані між двома паралельними або мимобіжними прямими;

 32. Визначення відстані між точкою і площиною, двома паралельними площинами, площиною і паралельною їй прямою;

 33. Визначення натуральної величини кута між двома площинами.

 34. Багатогранники та їх класифікація. Особливості проекцій багатогранних поверхонь.

 35. Правильні багатогранники (тіла Платона). Числа Ейлера для правильних багатогранників.

 36. Належність точок і ліній багатогранній поверхні. Пояснити на прикладі призматичної та пірамідальної поверхонь.

 37. Перетин багатогранників площиною. Розглянути приклади перетину призми і площини в частковому і загальному положеннях.

 38. Перетин багатогранників площиною. Розглянути приклади перетину піраміди і площини в частковому і загальному положеннях.

 39. Визначення натуральної величини фігури перетину багатогранника площиною (часткового або загального положення).

 40. Перетин багатогранників з прямою лінією (часткового або загального положення).

 41. Взаємний перетин двох багатогранників. Пояснити на прикладі перетину двох призм, двох пірамід, призми і піраміди.

 42. Розгортка багатогранних поверхонь:

 43. Криві лінії та їх проекційні властивості. Дотичні та нормалі до кривих.

 44. Плоскі криві лінії. Звичайні та особливі точки плоских кривих.

 45. Просторові криві лінії. Побудова гвинтових ліній.

 46. Криві поверхні. Кінематичний та каркасний способи задания поверхонь. Визначники поверхні.

 47. Поверхні обертання. Утворення та задания на епюрі.

 48. Лінійчаті поверхні. Утворення та задания на епюрі.

 49. Поверхні паралельною переносу. Утворення та задания на епюрі. Навести приклади.

 50. Гвинтові поверхні. Утворення та задания на епюрі. Навести приклади.

 51. Належність точок і ліній кривим поверхням. Навести приклади.

 52. Перетин кривих поверхонь площиною часткового і загального положення (метод січних площин). Розглянути на прикладі поверхні обертання.

 53. Перетин кривої поверхні з прямою лінією (метод січних площин). Навести приклади.

 54. Перетин кривої поверхні з прямою лінією (метод допоміжного проектування). Навести приклади.

 55. Взаємний перетин кривих поверхонь. Метод допоміжних перерізів. Пояснити на прикладі перетину поверхонь обертання.

 56. Взаємний перетин кривих поверхонь. Метод концентричних сфер. Пояснити на прикладі перетину поверхонь обертання.

 57. Особливі випадки перетину поверхонь 2-го порядку. Теорема Монжа. Навести приклади.

 58. Побудова розгорток кривих поверхонь. Пояснити на прикладі розгортки циліндричних або конічних поверхонь.

 59. Взаємний перетин криволінійних поверхонь. Метод ексцентричних сфер. Приклад.

 60. Основи теорії аксонометрії. Теорема Польке. Види аксонометричних проекцій.

 61. Основна формула аксонометрії. Коефіцієнти спотворення розмірів та кути між аксонометричними осями.

 62. Стандартні аксонометричні проекції та їх властивості. Побудова відрізка прямої або плоскої фігури в аксонометричних проекціях.

3 СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студента складається з таких елементів:

 1. відпрацювання лекційного матеріалу;

 2. підготовка до практичних занять;

 3. виконання індивідуального домашнього завдання;

 4. індивідуальна робота;

 5. питання, що виносяться для самостійного вивчення.3.1 Відпрацювання лекційного матеріалу
Під відпрацюванням лекційного матеріалу студентом розуміється як робота із конспектом лекцій, так і з рекомендованими підручниками або методичними посібниками. Рекомендованими підручниками у першому модульному циклі є:

1 Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка / За ред. В.Є Михайленка. – 3-є видання.– К.: Каравела, 2003. – 340 с.

2 Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии / Под ред. Ю.Б. Иванова – 23-е изд., перераб.– М.: Наука, 1988. – 272 с.

3 Гордон В.О.,Іванов, Ю.Б.,Солнцева Т.Е. Сборник задач по курсу начертательной геометрии. – 3-е изд., стереотипн. – М.: Наука, 1973. – 352 с.
Встановлена норма часу для відпрацювання лекційного матеріалу складає 0,5 години на кожну годину лекції. Тоді, дисципліна “Нарисна геометрія ” потребує для проробки 20 годин лекційного матеріалу 10 годин самостійної роботи студента. З врахуванням специфіки такої складної графічної дисципліни частина часу, що відведена на відпрацювання лекційного матеріалу, йде також на підготовку до лабораторних занять та виконання листів індивідуальних графічних робіт (ІГР).

3.2 Підготовка до лабораторних занять
Норма часу для підготовки до лабораторних занять складає 1 годину на кожну годину лабораторних занять. Для запланованих на дисципліну годин лабораторних занять на підготовку до них відводиться у першому модулі 10 годин і у другому модулі також 15 годин. Готуючись до лабораторних занять студенти повинні вирішувати задачі у робочому зошиті, які призначені для самостійного рішення або ті, що не встигли виконати на практичному занятті. При рішенні задач підвищеної складності із зірочкою та виконанні креслень студенти мають користуватися рекомендованою літературою, наведеною в кінці даних методичних вказівок.
Тематика лабораторних робіт
тижня

Тема лабораторного заняття

Кількість годин

1

Прямокутні проекції точки на 2 або 3 площини проекцій. Проекції точки у квадрантах і октантах

2

2

Пряма лінія, прямі особливого положення. Визначення дійсної довжини відрізка прямої та кутів його нахилу до площин проекцій способом прямокутного трикутника. Взаємне положення двох прямих

2

3

Площина. Точка та пряма в площині. Головні лінії площини. Пряма паралельна площині. Площини взаємно паралельні. Площини, що перетинаються Перетин прямої з площиною

2

4

Знаходження відстані від точки до площини. Пряма перпендикулярна до площини. Площини взаємно перпендикулярні. Теорема про прямий кут

2

5

Методи перетворення комплексного креслення. Метод заміни площин проекцій (ЗПП). Метод плоско-паралельного переміщення (ППП). Методи обертання

2

6

Перший модульний контроль. Контрольна робота та перевірка робочих зошитів

2

7

Багатогранники. Перетин їх з площинами. Розгортки призм та пірамід

2

8

Поверхні обертання. Перетин їх площинами особливого положення. Розгортки криволінійних поверхонь

2

9

Взаємний перетин гранних та кривих поверхонь. Методи допоміжних січних площин-посередників та сфер-посередників

2

10

Перетин прямої лінії з гранною та кривою поверхнями. Видимість прямої лінії

2

11

Аксонометричні проекції. Правила побудови прямокутних ізометричних проекцій

2

12

Другий модульний контроль. Контрольна робота та перевірка робочих зошитів

2Рекомендована тематика контрольних робіт: 1) знайти натуральну величину прямої загального положення та кути її нахилу до площин проекцій методом прямокутного трикутника;

2) побудувати переріз деталі площиною особливого положення;

3) знайти натуральну величину прямої загального положення та кути її нахилу до площин проекцій одним із методів перетворення комплексного креслення;

4) побудувати недостаючи проекції точок на поверхнях геометричних тіл;

5) побудувати аксонометричну проекцію фрагмента деталі.

Прийом альбому домашніх графічних робіт та робочого зошита.3.3 Виконання індивідуального домашнього завдання
У першому семестрі з дисципліни “Нарисна геометрія” виконується ІДЗ. Кількість листів, їх зміст й рекомендована норма часу на виконання наведені у таблиці 2.
Таблиця 2 – Індивідуальні домашні завдання (РГР)

п/п

Найменування домашнього завдання
та його зміст


Норма часу СРС, годин

Література

1

2

3

4

1-ий семестр

“Нарисна геометрія”


1


ІДЗ містять титульний лист та 7 листів графіки формату А3, що виконуються вручну олівцем згідно методичним вказівкам [20]

Лист № 1 - ”Титульний лист” оформлюється відповідно державним стандартам [9]

4


[ 1-4; 9-12; 20 ]

2

Лист № 2 - ”Пряма і площина”

Визначити положення ребер піраміди, сліди й кути нахилу їх до площин проекцій П1 і П2

6

[ 1-4; 9-12; 20 ]

3

Лист № 3 – “Перетин площин”

Визначити проекції лінії перетину трикутних відсіків та показати їх видимість

6

[1-4; 9-12; 20]

4

Лист № 4 – “Способи перетворення комплексного креслення” Визначити натуральну величину трикутних відсіків способами обертання, заміни площин проекцій (ЗПП) і плоскопаралельного переміщення (ППП)

6

[1-4; 9-12; 20]

5

Лист № 5 – Знайти натуральну величину двогранного кута між пересічними площинами способом ЗПП

6

[1-4; 9-12]

6

Лист № 6 – “Перетин геометричного тіла площиною” Побудувати три проекції лінії перетину і знайти його натуральну величину перетину одним із способів ПКК

6

[1-4; 9-12; 20]

7

Лист № 7 – “Взаємний перетин поверхонь”

Побудувати три проекції лінії взаємного перетину заданих геометричних поверхонь

6

[1-4; 9-12; 20]

8

Лист № 8 – “Розгортки та аксонометричні проекції геометричних тіл” Побудувати повну розгортку заданого тіла з нанесенням лінії перетину і виконати його аксонометрію │

6

[1-4; 9-12; 20]


Успіх в організації та управлінні самостійною роботою студентів неможливий без чіткої системи контролю над нею. Контроль здійснюється шляхом тестування, захисту аркушів індивідуальних графічних завдань, виконання контрольних робіт. Усі види контролю фіксуються викладачем та дають можливість студенту набирати рейтингові бали протягом кожного модульного циклу. Сумарний бал рейтингової оцінки кожного модульного циклу складається із балів, нарахованих при тестуванні (або проведенні контрольної роботи), захисті аркушів графічної роботи та заохочувальних балів.

Захист кожного аркуша індивідуальної графічної роботи (ІГР) з нарисної геометрії полягає в отриманні картки з подібною задачею, виконанні на аркуші у клітинку відповідних побудов, аналогічних побудовам ІГР, складанні алгоритму розв’язання задачі у вигляді загальноприйнятих позначок чи написів і пояснення викладачу ходу виконаної роботи з обгрунтуванням вибраного методу побудови.

4 КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
4.1 Методи поточного контролю:
–контроль засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється на лекціях за допомогою тестових карток та за індивідуальними варіантами завдань до контрольних робіт;

–контроль за виконанням лабораторних робіт здійснюється на підставі співбесіди на кожному занятті при перевірці робочих зошитів, розв’язання задач біля дошки та проведення підсумкових контрольних робіт;

–контроль за самостійною роботою студентів проводиться шляхом перевірки правильності й кількості виконаних аркушів ІГР з нарисної геометрії та їх захисту.


  1. Графік модульно - рейтингового контролю


Дисципліна «Нарисна геометрія» викладається на І курсі в осінньому семестрі (перший та другий модулі). За цей час студенти слухають курс лекцій, розрахований на 20 годин, проводять 10 лабораторних робіт, на яких розв’язують задачі у робочому зошиті, і виконують індивідуальну графічну роботу на 5 аркушах формату А3 (297×420 мм) з титульним аркушем, роздрукованим за допомогою ПЕОМ. Графік модульно - рейтингового контролю виглядає наступним чином:


Номер

модуля

Термін

контролю

Теоретичний матеріал

Лабораторні роботи

СРС

Зміст

Форма

контролю

1

6 - й тиждень

Вступ.

Теми 1,2,3,4

Тестовий

контроль

Лабораторні роботи 1 - 5

Аркуші ІГР: титульний, № 1 і 2

2

12 - й тиждень

Теми 5,6,7,8

Тестовий

контроль

Лабораторні роботи 6- 10

Аркуші ІГР № 3, 4 і 5

4.3 Призначення рейтингових балів:
Оцінювання з нарисної геометрії здійснюється за 100-бальною шкалою, з яких нараховується :

за модульною атестацією 60 балів;

за додатковим семестровим контролем 40 балів.

Оцінка виставляється за національною п’ятибальною шкалою та європейською шкалою ECTS відповідно до набраних за семестр та визначених на ДСК рейтингових балів :


Шкала оцінювання

ECTS

Національна п’ятибальна шкала оцінювання

Рейтингові

бали

оцінювання

A

5,0 – відмінно

90 ≤ RD ≤ 100

B

4,5 – дуже добре

80 ≤ RD < 90

C

4,0 – добре

65 ≤ RD < 80

D

3,5 – задовільно

55 ≤ RD < 65

E

3,0 – достатньо

50 ≤ RD < 55

FX

2 – незадовільно

35 ≤ RD < 50

F

1 – неприйнятно

RD < 35 балів4.4 Умови проведення підсумкової атестації
Семестрова атестація з нарисної геометрії здійснюється на підставі модульних атестацій з обов’язковим заходом додаткового семестрового контролю (ДСК) у вигляді письмового іспиту. При цьому рейтингові бали шкали оцінювання з навчальної дисципліни розподіляється між модульними атестаціями і ДСК відповідно 60% й 40%. Обов’язковим заходом додаткового семестрового контролю з нарисної геометрії є іспит. Проводиться у письмовій формі за екзаменаційними білетами у кількості 30 штук, кожен з яких включає одне теоретичне питання і дві задачі. Час, відведений студенту для відповіді та рішення двох задач, – 80 хвилин.

До додаткового семестрового контролю студент допускається за умови виконання усіх видів запланованої навчальної роботи: вивчення наданого на лекціях та лабораторних заняттях програмного матеріалу, відпрацювання занять, пропущених з неповажних причин, представлення робочого зошиту з усіма вирішеними задачами й альбому ІГР із захистом студентом кожної графічної роботи і отримання не менше 20 рейтингових балів з нарисної геометрії. В іншому випадку студент не допускається до іспиту, отримує оцінку «неприйнятно» («F» за шкалою ECTS) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.

При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX (не менше 35 балів), студенту надається право на дворазове складання (викладачу та комісії) заходу підсумкового семестрового контролю (ПСК) за додатковою відомістю семестрової атестації. При повторному складанні ПСК оцінювання здійснюється без урахування рейтингових балів модульних атестацій. При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці F «неприйнятно» (менше 35 балів) студенту призначається повторне вивчення дисципліни. У разі неуспішного повторного вивчення дисципліни студент відраховується з університету.

4.5 Заохочувальні та штрафні рейтингові бали з дисципліни
Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни (зі знаком “+”) нараховуються:

 • за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять додається “+ 0,1ri”;

 • за виконання завдань підвищеної складності та участь в студентській олімпіаді з дисципліни додається до “+ 0,2ri” (конкретне значення визначає викладач);

 • за активну участь у науково-дослідній роботі за тематикою кафедри (подано заявку на винахід, підготовлено статтю чи тези до друку) додається до “+ 0,3ri” залежно від складності та обсягу завдання за визначенням викладача;

 • за розроблення власного програмного продукту для ЕОМ для вирішення професійних завдань з навчальної дисципліни додається до “+ 0,1ri” залежно від складності та обсягу завдання за визначенням викладача;

 • за активну участь у розробленні методичних матеріалів, кафедральних стендів, моделей, макетів та зразків додається до “+ 0,5ri” залежно від обсягу виконаної графічної роботи.


Штрафні рейтингові бали з дисципліни (зі знаком “–”) нараховуються:

 • за несвоєчасне виконання контрольних заходів (з теоретичного матеріалу та практичних занять) та при повторному (після отримання незадовільної оцінки) складанні контрольних заходів віднімається “– 0,1ri”;

 • за пропуск більше 30% лекційних та практичних занять віднімається “– 0,05ri”;

 • за пасивне сприймання навчального матеріалу (відмова брати участь у розв’язанні задач, незадовільні відповіді на запитання викладача по ходу занять) віднімається “– 0,1ri” (після двох попереджень викладача);

 • за систематичне порушення дисципліни і видалення з лекції або практичного заняття (після двох попереджень викладача) віднімається “– 0,15ri”.

5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп'ютерна графіка»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка» /напряму 0802 «Прикладна...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Загальна
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Загальна фізика”. Частина “Електрика” /Укладачі: О. В....
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка" / укладач О. П. Скрипніченко. – Суми: Сумський...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Практика перекладу з англійської мови" для студентів спеціальності 020303 "Переклад"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Практика перекладу з англійської мови” / укладачі: Г. В. Чуланова, Н. В. Руденко....
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» / укладач О. С лозовицький. – Суми...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів 1У курсу з дисципліни «Агрометеорологічні прогнози»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи І технології в менеджменті»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в менеджменті» / укладач В.І. Мараховський....
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «фізика конденсованого стану матеріалів»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фізика конденсованого стану матеріалів» /укладачі: Т. П. Говорун, В. О. Пчелінцев.–...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / укладач Н. О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка