Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
1.39 Mb.
НазваІндустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
Сторінка5/9
Дата конвертації28.04.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕМА: Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

ПЛАН

 1. Вживання апострофа.


ДИДАКТИЧНА МЕТА

 • поглиблення знань про правила вживання апострофа;

 • закріплення орфографічних правил під час написання слів з апостро­фом;

 • піднесення культури писемного мовлення.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ

 • правила вживання апострофа та тире в простому реченні;

 • слова, що пишуться з апострофом або без нього.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ВМІТИ

 • правильно писати слова з апострофом;

 • наводити приклади слів з апострофом і без нього;

 • виявляти та виправляти орфографічні помилки на вивчені правила.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. К.: Вища шк., 1991.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Грищенка. - К.: Вища шк., 2002.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М. Я. Плющ. - К.: Вища шк., 2001.

 5. Сучасний український правопис. Практичний довідник. Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 192с.

 6. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера,2000. – 688с.

 7. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. К.: Осві­та, 2002.

 8. Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум з правопису: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2003.


7.1.ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК7.2.ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Вправа 70. Прочитати слова, з'ясувати, чи за одним правилом вжи­вається апостроф у словах кожної групи. За яким саме?

 • Зобов'язання, в'язень, торф'яний, м'який, сім'я, дріб'язковий, пів'яблука, п'ятниця;

 • кар'єра, кур'єр, ар'єргард; з'ясований, об'єднання, від'ємний, пред'явлення, з'юрбитися, між'ядерний;

 • Лук'ян, Лук'янович, Лук'яненко, Лук'янівка;

 • двох'ярусний, дит'ясла, напів'ява.


Вправа 71. Записати слова групами за правилами вживанняневжи­вання апострофа. Кожну групу доповнити трьома прикладами, дібрани­ми самостійно.

Кар'єрист, з'явитися, зв'язківець, безправ'я, бюджет, об'єдна­ний, об'єктивний, об'ємний, духмяний, матір'ю, зім'яти, пом'як­шуючи, Муравйов, Дем'яненко, святкувати, кур'єрський, ув'яз­нений, Пом’яловський, п'єдестал, багатослів'я, курйозний, без'­ядерний, різьбяр, цвях, сім'янин, міжбрів'я, обв'язувальний, м'яз, сузір'я, пред'явник, дріб'язковість, від'ємний, ескадрилья, пам'ять, пред'явницький, з'ясований, харків'янин, різдвяний.
Вправа 72. Переписуючи слова, поставити, де потрібно, апостроф; з'я­сувати, чому в деяких словах він не пишеться.

Обов...язки, об…Їжджати, б...юлетень, зв...язок, св...ято, роз…яснення, легковір…я, сер...йозний, Мурав...йов, об...єднаний, кур...єр, пор...ядок, ув...язнений, фельд...єгер, прип…ятський, передз…їздівський, верф...ю, Прокоф…ев, Дем...янчук, Лук...янчук, Лук...янівка, к...ювет, об…єм, між…яр...я, пів...ящика, возз...єд­наний, пам...тник, пам…ятка.
Вправа 73. Дібрати й записати до поданих слів такі споріднені, в яких вживався б апостроф.

Гора, двір, хлопець, дерево, соловей, камінь, солома, трава, єднати, язик, їздити, явитися.
Вправа 74. Перекладіть слова українською мовою і запишіть. Поясніть пра­вила вживання апострофа.

Лукьян, гвоздь, пятница, имя, праздник, отъезд, мята, подъемник, пьеса, перья, торфяной, Вячеслав, сорняк, деревянный, безъядерный, соловьи, подъезжать, славянский, объем, пол-Ев­ропы, румяный, связь, ряд, свекла, половина ящика.
Вправа 75. Від поданих слів і словосполучень утворіть прикметни­ки. Поясніть їх правопис.

Морква, свято, тьма, кров, трава , мавпа, риба, повіт­ря, соловей, різьба, чотири яруси, солома, без язика.
Вправа 76. Поставте у поданих словах, де потрібно, апостроф, по­ясніть його правопис.

3...єднати, зім...ятий, з...юрмитися, любов...ю, невід...ємний, цв...яшок, бур...ян, пор...ядок, св...яткування, різьб...ярство, розв....язати, надвечір...я, бр...яжчати, пів...ящика, валер...янка, рутв...яний, Св...ятослав, Лук...янівка, хутор...янин, реп...ях, дзв...якнути, рум...янець, пів...ящика, пом...янути, слов...янин, б...язь, зм...якшити, кав...ярня, р...яска, тім...я, зв...язківець, дев...ятсот, різнотрав...я, п...янкий, пуп...янок, пір...я.
Вправа 77. Поясніть наявність-відсутність апострофа у поданих ряд­ках слів:

а) львів'янин, п'ятилітній, крем'яний, сім'я;

б) морквяний, святковий, бруквяний, тьмяний;

в) під'їхати, з'ясувати, об'єднати, з'явитися ;

г) пів'ясена, двох'ярусний, дит'ясла;

д) заозер'я, над'яр'я, міжгір'я, матір'ю;

е) верб'я, черв'як, верф'ю, торф'яний;

ж) буря, рятувати, буряк, рясно, вістря.
Вправа 78. Переписати текст, вставити замість крапок, де потрібно, м'який знак або апостроф.

Новонароджена дитина повинна бути зареєстрована в органах рагсу. Така реєстрація пов…язана з присвоенням ди­тині імені, тобто є реалізацією її права на ім...я — це право пе­редбачене Конституцією України.

Ім...я громадян України на с...огод…ні складаєт…ся з тр...ох елементів: власного імені, по бат...кові та прізвища, тобто ро­дового імені, під яким дана сім...я відома у суспільстві.

Бат...ки зобов...язані зареєструвати дитину негайно.

Бат…ки мают… право вибрати дитині буд...-яке ім....я, але при ц…ому все ж варто не забувати народні традиції, враховувати співзвуч...ніст... імені з прізвищем та по бат…кові. Закон не забо­роняє називати дітей подвійними іменами.

Прізвище дитини визначаєт…ся за прізвищем бат...ків. Якщо бат...ки мают... різні прізвища, прізвище дитини визначаєтеся за згодою бат…ків. При відсутності такої згоди спір вирішуєт…­ся органом опіки та піклування (Із підручника).
Вправа 79. З поданих пар слів виберіть правильне написання. Прокоментуйте свій вибір.

Рятувати — р'ятувати, духм'яний — духмяний, відїхати — від'їхати, торф'яники — торфяники, В'язьма — Вязьма, святко­вий — св'ятковий, різьбяр — різьб'яр, розяснити — роз'яс­нити, пів-ящика — пів'ящика — півящика, подвір'я — по-двіря, підв'язати — підвязати, р'ядно — рядно, львів'янин -львівянин, з'єднати — зьєднати, слов'янський — словянський, трьох'ярусний — трьохярусний, Маряна — Мар'яна, Лукянченко — Лук'янченко.

Вправа 80. Поділіть подані слова на групи залежно від їхнього на­писання. Поясніть наявність-відсутність апострофа у словах.

Кам'яніти, обів'є, розп'ясти, в'язовий, рятівний, ім'я, медвяний, полум'яний, надвечір'я, різьбяр, В'ячеслав, чер­в'як, під'їжджати, безслав'я, нав'язливий, нав'ючений, рутвя­ний, різнотрав'я, дзвякнути, підребер'я, торф'яний, в'ється, дит'ясла, цвях, пів'ями.
Вправа 81. Перепишіть подані речення, виділені слова запишіть відповідно до вимови та правопису.

1. Загальновідомо: хто одцурався мови й традицій своїх, а відтак злегковажив найбільшою святістю, врешті-решт, знехтує й синівським обовязком перед Батьківщиною, бо за душею в безбатченків нічого святого (В. Скуратівський). 2. Най­складнішим у вченні про слово є питання про звязок мови і мислення (В. Франчук). 3. Все в тобі зєдналося, злилося — як і поміститися в одній! — шепіт зачарований колосся, по­клик із катами на двобій (В. Симоненко). 4. Вибіг він з тума­ну муки, втомлено присів. Гуртувались мляві звуки у сузіря слів (В. Симоненко). 5. Чи ти обївся блекоти, що не своїм, не рідним словом із матірю говориш ти? (Д. Білоус). 6. І памя­тай про материнську мову, в якій надії предків ще живуть (О. Ющенко). 7. Духмяний запах яблуні старої пливе, як сон. І гілочка рясна бринить на вітрі тихою струною (В. Бичко).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8

ТЕМА: Подвоєння та подовження приголосних. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
ПЛАН

 1. Типи подвоєння літер.

 2. Подвоєння літер для позначення на письмі збігу однако­вих приголосних звуків.

 3. Подвоєння літер на позначення подовженої вимови приголосних звуків.


ДИДАКТИЧНА МЕТА

 • засвоєння типів подвоєння літер;

 • поглиблення знань про подвоєння та подовження приголосних;

 • закріплення орфографічних правил під час написання слів;

 • піднесення культури писемного мовлення.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ

 • умови подвоєння приголосних — на межі яких частин слова і наявний збіг приголосних звуків;

 • умови подовження приголосних звуків.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ВМІТИ

 • визначати морфемну будову слова та межі частин слова, у яких відбувається збіг приголосних звуків;

 • позначати подвоєні літери як орфограми;

 • визначати наявність або відсутність подвоєння літер на позначення подовженої вимови;

 • виявляти та виправляти орфографічні помилки на вивчені правила.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. К.: Вища шк., 1991.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Грищенка. - К.: Вища шк., 2002.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М. Я. Плющ. - К.: Вища шк., 2001.

 5. Сучасний український правопис. Практичний довідник. Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 192с.

 6. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера,2000. – 688с.

 7. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. К.: Осві­та, 2002.

 8. Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум з правопису: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2003.


8.1.ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОКПодвоєння літер

для позначення на письмі

збігу однако­вих приголосних звуків

Префікс + префікс

возз’єднання

Префікс + корінь

ззаду, віддалік

Перша частина слова +

початок другої частини складноскорочених слів

міськком, військкомат

Корінь або основа на [Н] +

суфікс –Н-, -НИЦ-, -НИК-

щоденний, годинник, Вінниця

Суфікс + суфікс

письменник, іменник

Основа дієслова минулого часу на С + постфікс -СЯ

винісся, розрісся

У збільшувально-підсилювальному суфіксі –ЕНН-

здоровенний, численний

У наголошених прикметникових суфіксах –ЕНН-, -АНН- зі значенням можливості або неможливості дії

здійсне'нний, несказа'нний, незрівня'нний

У прикметниках на –ЕНН- старослов’янського походження

священний, блаженний, благословенний

У деяких словах та похідних від них

бовван, Ганна, лляний, ссати

Подвоєння літер

на позначення

подовженої вимови приголосних звуків

Перед Я, Ю,Є, І в усіх відмінках іменників середнього роду

ІІ відміни (крім родового множини)

знання, життя, у житті, знаннями

Перед Я, Ю,І, Е в усіх відмінках деяких іменників чоловічого та жіночого роду І відміни

суддя, судді, суддів

Перед Ю,Є у формах теперішнього часу дієслова ЛИТИ

ллю, ллєш, ллєте, ллють

Перед Я, Ю в прислівниках на зразок

зрання, навмання, спросоння, попідтинню

Перед Ю в орудному відмінку іменників жіночого роду однини

ІІІ відміни, якщо в називному відмінку основа закінчується на один м’який або шиплячий приголосний

міць – міццю,

ніч – ніччю


8.2.ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
Вправа 82. Пояснити вживання подвоєних букв у словах, назвати зву­ки, які цими буквами позначаються.

I. Подвоєння, клоччя, узбережжя, гілля, весілля, буйноквіття, будування, суддя, рілля, міццю, молоддю, річчю, наллєш, доллють, навмання, підніжжя, ллючи, медаллю, Ілля, гіллястий, попідстінню, життєлюб, лляти, величчю, зрання, звеличення, коріння, узлісся, перенісся, вугілля, зіллю, креслення, підніжжя, піддашшя, буття, колосся, піччю, узбіччя, заполоччю, суддівство, браття, пам'яттю, спросоння, ділення, ллється, сіллю, читання, на весіллі, у статті, привиддя, безсоння, безлісся, почуття, цвіллю, розуміння, лляний, віддаллю, кохання, Запоріжжя, гілляччя.

II. Співвідношення, напіввідчинений, незмінний, швидкоплинний, відданий, священний, віддалік, чавунний, глибинний,нескінченний, широченний, щоденний, возз'єднання, промінний, ввібрати, незліченний, ввижатись, віддаленість, нездоланний, щоденно, осінній, невпізнанний, неоціненність, безсонний, віддзвеніти, пісенний, ввечері, віддзеркалений, віддаль, численність, нездоланність, донісся, беззастережний, обеззброїти, юннат, старанність, гуманний, туманність, картинний, оббитий, заввишки, міськком, підданство, віддерти, роззиратися, роззнайомитись, роззутий, співвітчизник, співвласник, обллікарня.
Вправа 83. Замість крапок вставте, де потрібно, літери. З'ясуйте правопис слів.

Уз6ереж...я, гіл…я, спросон...я, змаган...ь, Поліс...я, подвір…я, несказа'н…о, під…аш...я, подорож...ю, жит…євий, вил...єш, пісен…ий, вчен…я, міськ…ом, пташин...ий, незрівня'н...ий, благословен…ий, пам'ят…ю, лист...я, письмен...ик, напоєн...ий, бов...аніти, гран…ю, знан...я, ...вібрати, повін...ю, узбіч...я, священ…ий, ріл…я, пригорщ…ю, ...лємо, молод…ю, розкіш…ю, огнен…ий, числен…о, баштан…ик, вікон..иця, спечен…ий, ска'зан…ий, печен…ий, вихован…ий, туман…ість, варен…ий, старан…ий.
Вправа 84. Від поданих слів утворіть нові лексеми, в яких би відбу­валося подвоєння літер між різними частинами слова.

День, бігти, з'єднати, зброя, закон, стіна, змістовний, дякува­ти, звук, дати, туман, захищати, даль, машина, година, ділити, без імені, дзеркало, ціна, вина, шаблон, число, будень.
Вправа 85. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини, поясніть їх написання. З'ясуйте лексичне значення незрозумілих або невідомих слів за «Тлумачним словником».

Мазь, вісь, сіль, тінь, паморозь, розкіш, почесть, грань, велич, віддаль, масть, гнучкість, печаль, мить, повість, блакить, свіжість, любов, даль, кров, мідь, деталь, вірність, ненависть, подорож, світлотінь, пастораль, Керч, пасивність, державність, постать, галузь, пристань, міць, радість, честь, єдність, ртуть, гостинність, вічність.
Вправа 86. Перекладіть речення українською мовою. Зверніть увагу на правопис подвоєних приголосних в прикметниках і дієприкметниках.

 1. Никогда не забуду я эту сказочную прогулку среди высоких сосен по песку, смешанному с хвоей (Ф. Шаляпин). 2. Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком? (К. Паустовский). 3. В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады (М. Шолохов). 4. Море все в живых белых пят­нах, словно бесчисленные стаи птиц опускались на его синюю равнину (Максим Горький). 5. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями деревянный дом (Н. Гоголь).


Вправа 87. Утворити від поданих дієслів іменники середнього роду другої відміни, написати їх із подвоєними буквами чи без них, пояснити правопис.

Відчувати, підносити, визволити, завоювати, переконати, створити, палахкотіти, веліти, обезсмертити, креслити, діли­ти, замилуватись, зосередитись, мовчати, розмістити, схиляти, наближати, відволікати, почервоніти, значити, деренчати, на­родити, звертатись, відбути, обмерзати, поводитись, з'явити­ся, проводити.
Вправа 88. Від поданих іменників утворити форми орудного відмінка однини, записати їх, пояснити правопис утворених форм.

Відстань, заметіль, зав'язь, паморозь, подорож, вдячність, блакить, розповідь, ніжність, молодість, кров, мати, мораль, розкіш, далечінь, рідкість, радість, жовч, міць, міцність, швид­кість, заполоч, нехворощ, даль, височінь, верф, боязкість, тінь, швидкоплинність, барвистість, пригорща, гостинність, скри­жаль, ртуть, нить, зелень.

Вправа 89. Із поданих варіантів слів виберіть правильне написання; обґрунтуйте свій вибір.

Поволжжя — Поволжя, воз'єднання — возз'єднання, Керччю — Керчю, осінній — осіній, честтю — честю, маззю — мазю, вічливий — ввічливий, жовччю — жовчю, повісттю — повістю, розріся — розрісся, нехворощю — нехворощщю, передмістя — передмісття, навмання — навманя, щоден­ник — щоденик, несказа'ний — несказанний, зілля — зіля, огненний – огнений, ссавці – савці, статтей - статей.

Вправа 90. Перепишіть подані речення, ставлячи, де потрібно, літе­ри. Поясніть їх написання.

1. Мільярди літ, многотрудн...о й невтомн...о, творився цей світ, щоби врешті-решт все в ньому було неповторне: схід і захід сонця, припливи і відпливи океанів, цвітін…я бузку й дозріван…я яблука, куван...я зозулі й тривожне трублін...я вовка, безпричин...ий плач немовляти й очі кохан...ої. (В. Яворівський). 2. І весь степ довколишній навесні цяткован...ий, гаптован...ий, вишитий безліч...ю яскраво розквіт­лих тюльпанів (Є. Гуцало). 3. Попідвікон...ю вистрибували наїжачен...і від ранкової прохолоди горобці й цвірінькали на сонці (Г. Тютюнник). 4. Мов тихий дзвін гірського криш­талю, несказан...е лишилося несказан...им (Л. Костенко). 5. В тобі живе моє спасін...я і дні печалі і тривог, в твоє, о музико, промін...я від...ав мене навіки (3. Кучерява). 6. Осін...ій сад, жоржин печаль багряна, стрясають їх пориви вітру злі, і дерева жаліються туманом, що вже так мало лист...я на гіл...і (В. Сосюра). 7. Кружляй же завжди, пісне, на орбіті, брини й лунай в різноголос...і нот (Г. Корнієнко). 8. Ідуть дощі, невпин...о йдуть дощі, як музика осін...іх ностальгій (3. Кучерява).

Вправа 91. Перекладіть слова українською мовою. Порівняйте їх написання в обох мовах.

Столетие, третье, вечностью, Подолье, судья, гостья, бессмер­тье, Закарпатье, собранный, гордостью, невинный, поверье, не­сравненный, листья, скатертью, написанный, мазью, воссоеди­ненный, счастье.
Вправа 92. Перепишіть слова, вставляючи замість крапок пропущені літери. Запишіть у три колонки слова із подовженням та подвоєнням літер та слова, в яких ці процеси не відбуваються.

Незбагнен...ий, підвікон...я, зібран...ий, від...ача, чис­лен…ість, причин...ий, л...ється, сказан...ий, підніс...я, затиш...я, військ...омат, розвинен...й, століт...я, буквен...ий, Запоріж­…я, спросон...я, священ...ий, Прикарпат...я, с…авці, тверджен…я .
Вправа 93. Розкрийте дужки, де треба, подвоюючи приголосні. Поясніть випадки подвоєння приголосних.

 1. В моєму серці стільки ще пісень, ще стільки слів несказа(н,нн)их в серці (В. Сосюра). 2. Щедра півде(н,нн)а природа не встигла ще своєю буйною росли(н, нн)істю прикрити рани війни (О. Гончар). 3. Благослове(н,нн)і мир і праця на цій оновле(н,нн)ій землі (М. Рильський). 4. Сріблистий місяць тихо чарівне світло лив на со(н,нн)у зем­лю (І. Франко). 5. Хвилясто здіймаються лагідні київські узви(ш,шш)я, попрорізува(н,нн)і спадистими ярами (П. Загребельний). 6. Грала промі(н,нн)ям, ясним самоцвітом пора(н,нн)я весна (Леся Українка). 7. Народже(н,нн)я дня наближалось повільно, в мовча(н,нн)і, і дихала легко земля, як завжди на світа(н,нн)і (Л. Первомайський). 8. Тіль­ки праця дає відчу(т,тт)я повноти і справнос(т,тт)і жи(т,тт)я (Ю. Мушке­тик).


Вправа 94. Утворити від поданих слів за допомогою суфіксів чи пре­фіксів такі споріднені слова, в яких відбулося б подвоєння букв на межі префікса й кореня, кореня й суфікса. Пояснити правопис.

Дослідний, звучний, збройний, бити, бризкати, дерти, звіт­ний, бігати, земельний, зоряний, знайомитися, золочений, ди­витися, брехати, бризнути, будувати, давати, держати, держав­ний, дзеркальний, дивитися, довбати, доглядний, ділити, доїти, дихати, дзвонити;

старовина, сезон, камінь, пружина, вина, турбіна, ціна, мали­на, лимон, банани, крушина, цілина, іменини, щілина, карти­на, розростися, пастися, день, океан, щодня, оцінити, не вблага­ти, шафран, не збагнути, промінь, зміна, ранок, сторона, письмо, святити, страх, благословити, донестися, розростися.
Вправа 95. Пояснити правопис подібних за звучанням слів; записати аналогічні приклади.

Не скінчена вчасно розмова, нескінченна розмова; непрото­ренний шлях, досі не проторений шлях; незлічені кілометри, незліченні кілометри; не оцінена другом допомога, неоціненна допомога; не впізнаний мною чоловік, невпізнанний край; не сказане ще жодне слово, несказанне пожвавлення; не зчислені людьми зорі, незчисленні зорі; незрівняна поверхня, незрівнян­на перспектива; непримирені сторони, непримиренні стосун­ки; зцілені хвороби, зціленні пацієнти; непрощений кривдник, непрощенна зрада.
Вправа 96. Виписати слова з подвоєними буквами, поділяючи їх на дві групи: слова, в яких подвоєні букви позначають подовжені приголосні звуки; слова, в яких подвоєні букви позначають збіг однакових приго­лосних звуків. Окремо виписати слова, в яких відповідно до правил не­має подвоєння.

1. Вітрильце їхнє таке маленьке, що навіть якби хто й був на узбережжі, то навряд чи помітив би їх звідти. 2. Людина Ліні нагадує парус, якому неодмінно потрібен і простір, і вітер. 3. Ри­вок — стрибок — віраж через останню кучугуру, і ось вам море, ось вам його синява, тиха, безмежна. 4. Залізо судна після ден­ної спеки дивовижно швидко нахолонуло. 5.3 освітою хлопець, був у Москві, на курсах по електронних машинах, завод поси­лав... 6. На базі між осокою наче пеньок здоровенний темніє: то Ягор Катратий сидить у човні, терпляче вичікує своїх окун­ців. 7. Оббігши тричі круг саги, круг непорушного Ягорового капелюха в осоці, повертається додому студент. 8. Собор тоді вразив Єльку тільки своєю суворістю, холодним і якимось ве­личавим непривіттям. А зараз викликав своєю обдертістю щось схоже на співчуття, був чимось ближчий до її дитячих мрій, до отих блакитних планет її дитинства. 9. А хіба мало архітектур­них пам'яток з вісімнадцятого сторіччя? 10. Оця тайна першо­го зацікавлення, першого збурення почуттів — як вона заро­джується? (Із тв. Гот.). 11. Мета, зміст і щастя життя уявляли­ся мені в тім, щоб послужити національному українському відродженню. 12. І мені здалося, що я перенісся в інші далекі часи... 13. Воли, коні, корови помалу, з нехіттю, виходили, ди­вуючись, що це так рано їх виганяють. 14. Ганна з великою радістю, після довгого блукання, поралася біля печі, втішаю­чись і ясним полум'ям, і своїм хазяйнуванням. 15. Якось вири­нула в бесіді вічна тема про волю й вільні землі, про Поділля, куди кликали на слободи. 16. Рослинність по-дівочому буйна на цій багатій ниві зрубу (Із тв. Груш.). 17. Стоїть баба снігова — здоровенна голова (Гл.). 18. А ліс накличе хмару на поля — дощі проллються весняні, веселі (Позн). 19. Дядько оббив ляду ще й оцинкованою жерстю, яку нарізав із старих ночов. 20. У гу­щавині листячко зашелестить, а мені ввижається, що сила якась зла з пазурами гострими підкрадається. 21. Далі у степ вибіг, а тут рілля — не вгнатися по ній матері. 22. Женька узяв гранати і в рудники пішов — глибоченні яри, де, кажуть, до революції залізну руду добували (Із тв. О. Міщ.).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconІндустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
Синтаксис. Найголовніші правила пунктуації: Практичні заняття. – Кривий Ріг,2009. – 111 с
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconІндустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
Правопис власних назв. Правопис складних слів: Практичні заняття. – Кривий Ріг,2009. – 87с
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconІндустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
Зараз він, вбраний у всі свої шати, красується над горами, над морем, над небом
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconАртемівський індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет»
Українська мова державна мова України. Вона неоціненна національна святиня, скарбниця духовних надбань народу, запорука його подальшого...
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconДіагностика інноваційного потенціалу регіонального ринку вугільної продукції на прикладі вп „Шахта „стаханова” дп „Красноармійськвугілля”
Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу „Донецький національний технічний університет”
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconКомпетентнісно орієнтований підхід до вивчення зарубіжної літератури: данина моді чи нагальна необхідність?
Розробила викладач філологічних дисциплін індустріального технікуму державного вищого навчального закладу «криворізький національний...
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconПравила прийому до магістратури Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconДержавного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
...
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconРозклад занять
Дніпродзержинський індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу Директор коледжу
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconРозклад занять
Дніпродзержинський індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу Директор коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка